Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

Een sprekende God

Doorheen de geschiedenis van de mensheid heeft God steeds tot Zijn creatie gesproken. Hij was diegene die van oudsher alles gedaan had met de wereld en de afloop er van vertelde wat er moest gedaan worden en wat er nog niet gedaan was, maar ook wat er nog zou komen. Hij legde Zijn woorden in de mond van die mensen waar Hij zich in kon vonden en die Hem trouw waren. Hij zorgde er ook voor dat mensen tijdig gewaarschuwd konden worden betreft belangrijke dingen. Al of niet konden de mensen dan de woorden die God liet over brengen via Zijn profeten , in de wind slaan of er naar luisteren en ze opvolgen.

Nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, maar was het Gods Kracht die inzicht gaf in een mensenhoofd waardoor die mensen van Godswege konden spreken.

“Toen sprak God alles wat volgt:” (Exodus 20:1 CANIS)

“9 Neemt het ter harte, en herinnert u wat vroeger is gebeurd. Ja, ik ben God, er is geen ander, God, die zijns gelijke niet heeft; 10 Die van de beginne het einde voorzegde, Tevoren, wat nog niet was geschied. Ik spreek: Mijn raadsbesluit zal worden volbracht, Wat Ik gewild heb, breng Ik tot stand;” (Jesaja 46:9-10 CANIS)

“Toen strekte Jahweh zijn hand naar mij uit, raakte mijn mond aan, en sprak tot mij: Zie, Ik leg u mijn woorden in de mond!” (Jeremia 1:9 CANIS)

“Gelooft gij dan niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij? De woorden, die Ik u toespreek, zeg Ik niet uit Mijzelf; het is de Vader, die in Mij blijft, die zelf de werken verricht.” (Johannes 14:10 CANIS)

“Want nooit is er een profetie uitgebracht door de wil van een mens, maar onder de drang van den heiligen Geest hebben mensen gesproken uit naam van God.” (2 Petrus 1:21 CANIS)

“Welnu, wanneer een profeet in de Naam van Jahweh spreekt, en het woord komt niet uit en wordt niet vervuld, dan kan dat het woord van Jahweh niet zijn. Dan heeft de profeet vermetel gesproken; gij behoeft dan geen ontzag voor hem te hebben.” (Deuteronomium 18:22 CANIS)

“En nu, eer het geschied is, heb Ik het u gezegd; opdat gij moogt geloven, wanneer het geschiedt.” (Johannes 14:29 CANIS)

File:WMAP 2010.png

De vrijheid gevende bestuurder

Met de jaren is er van alles gebeurt waaruit de mensen konden opmaken wie er eigenlijk de wereld bestuurt en wie er meer recht heeft om het universum te beheren. De mens heeft alles wel willen in eigen handen nemen, maar de Schepper is steeds nabij gebleven om toch daar in te springen waar nodig.

Hij liet de mens echter zijn vrijheid behouden en doen naar mensen believen. Doch wist de Maker van het alles dat de mens niet echt volledig bekwaam kon zijn om alles in goede banen te leiden en tot een goed einde te brengen. Om die reden voorzag God ook een oplossing in een Zoenoffer dat als bemiddelaar zou kunnen optreden tussen God en mens.

“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus,” (1 Timotheüs 2:5 CANIS)

Meer dan eens ging de mens tegen zijn Schepper in en deed Jehovah, God steigeren. Meermaals geloofden mensen ook niet wat God hen beloofd had of luisterden zij niet naar wat hun Maker had te vertellen.

“Maar Jahweh sprak tot Moses en Aäron: Omdat gij Mij niet hebt geloofd, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet als heilig behandeld hebt, zult gij deze gemeente niet binnenleiden in het land, dat Ik hun heb geschonken.” (Numeri 20:12 CANIS)

“Toen werd Jahweh vergramd op Salomon. omdat hij zijn hart had afgewend van Jahweh, Israëls God, die hem tot tweemaal toe was verschenen,” (1 Koningen 11:9 CANIS)

Verslaggevers hun Meester

De schrijvers van het Boek der boeken, de Bijbel, tekenden naast hun verslagen ook de Woorden van God op, voor de volgende generaties zodat zij er uit zouden kunnen leren en ook eer zouden gaan geven aan de juiste persoon.

“3 Van de opgang tot de ondergang der zon Zij de Naam van Jahweh geprezen! 4 Hoog boven alle volkeren is Jahweh verheven, Hoog boven de hemelen zijn glorie!” (Psalmen 113:3-4 CANIS)

De Bijbel het Woord van God om Zijn Naam te aanroepen

De Bijbel het Woord van God om Zijn Naam te aanroepen

Jahweh of Jehovah is de Naam van Hashem de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde, welke bereid is Zijn Volk te begeleiden doorheen hun leven zodat zij later een beter leven zouden kunnen hebben. Maar dan moeten zij wel bereid zijn om te willen luisteren naar Zijn Woord en Zijn Wetten onderhouden.

“Wanneer Ik mijn hand over Egypte uitstrek en de kinderen Israëls uit hun midden wegleid, zullen de Egyptenaren beseffen, dat Ik Jahweh ben!” (Exodus 7:5 CANIS)

“Uw woord is een lamp voor mijn voeten, En een licht op mijn pad;” (Psalmen 119:105 CANIS)

“De wijzen worden te schande, verslagen, verstrikt; Ze hebben Jahweh’s woord veracht: wat wijsheid hebben ze dan?” (Jeremia 8:9 CANIS)

“Maar Hij antwoordde: Niet van brood alleen leeft de mens, doch van ieder woord, dat komt uit de mond van God.” (Mattheüs 4:4 CANIS)

“Of is het soms nog nodig, dat men u de eerste beginselen van Gods woorden gaat leren, terwijl gij toch, de tijd in aanmerking genomen, reeds leermeesters moest zijn; hebt gij soms nog behoefte aan melk, niet aan vaste spijs?” (Hebreeën 5:12 CANIS)

“hierdoor ook erkennen we, dat de wereld door Gods Woord is geschapen, dat het zichtbare uit het Onzichtbare is ontstaan.” (Hebreeën 11:3 CANIS)

“Vervolgens sprak Jahweh tot Moses: Kom tot Mij op de berg en blijf daar; dan zal Ik u de stenen tafelen geven met de wet en de geboden, die Ik tot hun onderrichting heb opgeschreven.” (Exodus 24:12 CANIS)

“(19-8) Jahweh’s wet is volmaakt: een verkwikking der ziel; Jahweh’s gebod betrouwbaar: een wijsheid voor eenvoudigen;” (Psalmen 19:7 CANIS)

“De Wet zelf is dus heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed.” (Romeinen 7:12 CANIS)

“wanneer iemand spreekt, het zij als Gods woord; wanneer iemand dient, het geschiede door de kracht, door God hem verleend. Moge dan in alles God worden verheerlijkt door Jesus Christus, wien de heerlijkheid is en de kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen!” (1 Petrus 4:11 CANIS)

De schrijvers in de Heilige Schrift waren niet verlegen om hun eigen tekortkomingen ook te noteren in hun werken. Zij lieten de anderen zien welke stommiteiten zij begingen en hoe God hen leidde. Zij spraken uit ervaring en wensten hun medebewoners op attent maken wie de wereld eigenlijk hoorde toe te behoren en wie wij dankbaar moesten zijn hier en nu  te mogen leven.

+

Vervolg: Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal

++

Lees ook:

 1. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 2. De Bijbel of Heilige Schrift:Het woord van God of het woord van mensen
 3. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 4. De Bijbel als instructieboek
 5. De Bijbel als Gids +De Bijbel als Gids
 6. De Bijbel onze Gids
 7. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 8. Nut van het lezen van de Bijbel
 9. Het belang van het lezen van de Schrift
 10. Mijn exegese en hermeneutiek
 11. Narrativiteit en hermeneutiek in verband met een adequate praktische ethiek, door Paul van Tongeren: Ethische perspectieven en hermeneutiek
 12. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 13. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 14. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 15. De kunst van het neerschrijven
 16. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 17. Volharding en Bijbelstudenten
 18. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 19. Missionaire hermeneutiek 1-5: Missionaire hermeneutiek 1/5; Missionaire hermeneutiek 2/5; Missionaire hermeneutiek 3/5; Missionaire hermeneutiek 4/5; Missionaire hermeneutiek 5/5
 20. Graven in woorden, theorieën en artefacten

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

22 reacties op Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

 1. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal | Broeders in Christus

 2. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 5. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 6. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Creator and Blogger God 3 Lesson and solution | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 9. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 10. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 11. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 16. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 17. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 18. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 19. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 20. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 5: Het bewijs van Gods bestaan (5) De toets | Stepping Toes

 21. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.