Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

De mens – foetus geschetst door Leonardo da Vinci.

Om te impliceren dat één bepaalde denominatie, kerkgenootschap of één dominee volledig de waarheid voorhoudt is juist datgene wat heeft veroorzaakt dat de mens aan de majesteit van God niet meer is gaan geloven. In christendom kan men zien dat men meer aandacht gaf aan de leerstellingen van theologen en die mensen ook meermaals hoog aanprees. De mensheid verheerlijkte meer de mens en niet God, wie degene is die ons alles geeft  wat we hebben. (1 Korintiërs 4:7)

” (1) Laat een mens ons beschouwen als dienaren van de Messias en de gevolmachtigden van de geheimen van Elohim. (2) Voor het overige wordt het in gevolmachtigden {of beheerders} gezocht, dat die betrouwbaar moeten worden gevonden. (3) Maar bij mij is het een kleine zaak dat ik moet beoordeeld worden door u of door de rechtbank van een man. Maar zelfs ik zelf oordeel niet. (4) Want ik ben niet bewust van enige zaak tegen mezelf, maar ik ben niet recht verklaard door dit, maar Hij die mij beoordeelt is יהוה {Jehovah}. (5) Dus oordeel helemaal niemand vóór de tijd, totdat de Meester komt, die aan het licht zal brengen wat verborgen in duisternis is en de gedachten van de harten zal onthullen. En dan zal ieders lof moeten komen van Elohim. (6) En deze zaken, broeders,  heb ik [(in een cijfer) {bij wijze van spreken}] toegepast op mijzelf en Apollos om uwentwil, opdat gij van ons zoudt leren niet verder te denken dan wat er geschreven staat, zodat niemand van jullie opgeblazen wordt namens de een tegen de andere. {met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft.}
(7) Want wie onderscheidt u {Wat maakt u zo anders}? En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En als je inderdaad ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen had? (8) U bent al tevreden {verzadigd en vergenoegd}! Je bent al verrijkt! Je hebt geregeerd als vorsten, afgezien van ons! En ik wou , inderdaad, dat je regeerde, dat ook wij met u heersen mochten! (9) Want ik denk dat God ons, de afgezanten heeft tentoongesteld, de afgezanten {de uitgezondenen}, als laatste {de laatste plaats}, als tot de dood, want we werden een schouwspel voor de wereld, zowel tot boodschappers {= engelen} en tot mensen. ” (1 Korintiërs 4:1-9 De Geschriften 1998+)

Bible Study 2

Een studiebijbel met kanttekeningen

In plaats van te vertrouwen op de Kracht van God, de Heilige Geest die binnen de menselijke geest komt, begonnen veel mensen meer te vertrouwen op de aanwijzingen die in hun Bijbelvertalingen stonden (in de marge of onderaan), waarbij ze er van uit begonnen te gaan dat zij een deel van de Bijbel waren. Maar die commentaren zijn geen woorden van de oorspronkelijke schrijvers en kunnen niet worden beschouwd als Woorden van God. Ook behoren zij eigenlijk niet tot wat wij zouden noemen de Heilige Geschriften of de Heilige Schrift, de Bijbel.

De kennis van de schrijvers van het Boek der boeken, over dingen die zij niet konden hebben van de in hun dag bekend staande gegevens konden zij niet zonder Gods leiding verkregen hebben. Zo wisten meerdere Bijbelse schrijvers voor hun tijd nog onbekende zaken neer te schrijven, zoals een ronde aarde die om de zon draait, microscopisch kleine bacteriën, etc, moeten een licht werpen op de Hand achter dit alles. Met tientallen schrijvers verspreid over een paar duizend jaar, verschillende culturen, verschillend onderwijs – kan men enkel vaststellen dat het geheel van de Bijbel in perfecte harmonie is zonder een enkele tegenspraak.

Challoner's 1749 revision of the Rheims New Te...

Door God geïnspireerde boeken veelvuldig vertaald en gereproduceerd, maar nog steeds hetzelfde verkondigend zoals in de oorspronkelijke oude neergetekende manuscripten. – Challoner’s 1749 revisie van de versie van het Rheimse Nieuwe Testament dat veel leende van de King James Versie. (Foto credit: Wikipedia)

Voor ons is het erg moeilijk om de Godheid en de Goddelijke Inspiratie kwestie van de Schrift te bewijzen. Het grootste probleem is dat eigenlijk alleen de Bijbel zin kan maken van de normen die wij beoordelen of iets waar is.

Een dergelijke set van normen zijn de wetten van de logica. We weten allemaal dat een ware bewering een ander ware bewering niet kan tegenspreken. Dat zou een wet van de logica overtreden: de wet van noncontradictie.

Vierde dimensie, de tijd, een niet te grijpen deel van het wereldgebeuren ingesteld door de Schepper. Het Woord van God bleef steeds onveranderd bestaan in de tijd.

Als we kijken naar het Bijbelse wereldbeeld, vinden we dat we zin kunnen maken van de wetten van de logica. De Bijbel vertelt ons dat Gods geest de standaard is voor alle kennis (Kolossenzen 2:3). Omdat God het hele universum handhaaft en omdat Hij buiten de tijd staat, zouden we verwachten dat de wetten van de logica overal toe te passen zijn in het universum en te allen tijde. Er kan nooit een uitzondering op een wet van de logica zijn, omdat Gods geest soeverein is over alle waarheid. We kunnen wetten van de logica weten omdat we gemaakt zijn naar Gods beeld en dus in staat zijn om na te denken op een manier die in overeenstemming is met Zijn natuur (Genesis 1:27). Dus, als we de Bijbel als ons wereldbeeld nemen, vinden we dat de wetten van de logica zinvol zijn.

Freedom of Worship, een schilderij van Norman Rockwell uit 1943

Maar als we niet de Bijbel als waar accepteren, zijn we vertrokken zonder een basis voor wetten van de logica. Hoe konden wij weten (los van God) dat de wetten van de logica overal werken? Immers, heeft niemand van ons universele kennis. We hebben de toekomst niet ervaren, noch hebben we gereisd naar verre gebieden van het universum. Toch gaan we ervan uit dat de wetten van de logica zullen werken in de toekomst zoals ze deden in het verleden en dat ze werken in de verre kosmos als ze hier werken. Maar hoe zouden wij dat mogelijks kunnen weten, afgezien van openbaring door God?

We moeten toegeven dat niet-christenen in staat zijn om wetten van de logica en de methoden van de wetenschap te gebruiken met veel succes ondanks het feit dat dergelijke procedures alleen zin hebben in het licht van wat de Bijbel leert.

De Bijbel zelf geeft ons de oplossing voor deze paradox. In Romeinen 1:18-21 leert de Schrift dat God Zich heeft geopenbaard aan iedereen.

(18) Want de toorn van God openbaart zich van de hemel over alle kwaadaardigheid {goddeloosheid} en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden {die de waarheid onderdrukken}, (19), omdat datgene dat bekend is van Elohim manifest is onder hen, want God heeft het geopenbaard aan hen {‘heeft het hen gemanifesteerd’ of duidelijk gemaakt}. (20) Vanaf de schepping van de wereld zijn Zijn onzichtbare eigenschappen namelijk duidelijk te zien, met dien verstande van wat is gemaakt, beide Zijn eeuwige Kracht en Machtigheid, voor hen om niet zonder excuus te zijn, (21), want hoewel ze Elohim kenden achtten zij Hem niet als God, noch gaven zij dank, maar werden zij verijdeld in hun overleggingen en hun onverstandig hart werd verduisterd. (Romeinen 1:18-21 De Geschriften 1998+)

Parmenides stelde waarheid en weten tegenover schijn en verbeeldingskracht.

God heeft ingebakken” kennis van Zichzelf in ieder mens ingeplant, zodanig dat we allemaal onontkoombare kennis van God in ons dragen. Echter, zijn mensen in opstand tegen God gegaan zij onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid(Romeinen 1:18). Mensen gaan tot het uiterste om zichzelf en anderen te overtuigen dat ze niet weten wat er in feite door hen moet geweten zijn. Zij ontkennen het bestaan ​​van een God die terecht boos op hen is voor hun opstand tegen Hem.

Maar, omdat alle mensen zijn gemaakt naar Gods beeld, zijn we in staat om de kennis van de logica en uniformiteit welke Hij in ons heeft geplaatst te gebruiken, zelfs als we de God inconsequent ontkennen, die die kennis mogelijk maakt. Dus het feit dat zelfs ongelovigen logica en wetenschap kunnen gebruiken is een bewijs dat de Bijbel echt waar is. Als we de Bijbel begrijpen, vinden we dat wat het leert zin kan maken van die dingen die nodig zijn voor de wetenschap en redenering. God heeft ons zo ontworpen dat wanneer de gelovigen Zijn Woord lezen, we het herkennen als de stem van onze Schepper (Johannes 10:27). De waarheid van de Bijbel is onvermijdelijk bepaald. Want als de Bijbel niet waar was, konden we  helemaal niets weten. Het blijkt dat het wereldbeeld afgebakend door de Bijbel de enige wereldbeschouwing is die zin kan maken van al die dingen die nodig zijn voor kennis.

Archeologische vondsten in het Louvre

In de Bijbel kunnen alle mensen genoeg verstand en wijsheid vinden om hun leven op te bouwen.
De Bijbel is uniek in het zelf-consistente en buitengewoon authentiek. Het heeft het leven van miljoenen mensen, die hun geloof in Christus hebben geplaatst, veranderd. Het is talloze malen bevestigd door de archeologie en andere wetenschappen. Het bezit goddelijk inzicht in de aard van het universum en heeft correcte voorspellingen over verre toekomstige gebeurtenissen met perfecte nauwkeurigheid gemaakt.

Wanneer christenen de Bijbel lezen of de Bijbel bestuderen, kunnen ze het niet helpen om de stem van hun Schepper te herkennen. De Bijbel beweert het Woord van God te zijn, en het toont gerechtigheid voor deze deze claim door het mogelijk maken van kennis. Het is de standaard normen. Het bewijs van de Bijbel is dat, tenzij de waarheid ervan wordt voorondersteld, we helemaal niets konden bewijzen.

Vitruvian Man by Leonardo da Vinci, Galleria d...

Man van Vitruvius van Leonardo da Vinci, Galleria dell ‘Accademia, Venetië (1485-90) (F oto credit: Wikipedia)

Veel mensen hebben hun gedachten neergeschreven hun over zaken en werden gecorrigeerd en moesten hun visie  herzien. Veel van de wetenschap dat eerst als het aan te nemen gegeven was, of beweerd werd zo echt te zijn moest jaren later herzien worden. Wat een generatie moest leren kon in de volgende generatie al achterhaald beschouwd worden. Vele dingen die menselijke wetenschappers zo naar voor brachten, en als juist en aan te nemen aanzien werden, werden jaren later beschouwd als niet correct. Menselijke woorden zijn altijd bijgesteld geworden, maar God Zijn Woord, de Bijbel staat ​​nog steeds sterk, en is door de jaren heen ongewijzigd gebleven, doorheen de vertalingen en doorheen de vele inspanningen om het te vernietigen.

De Bijbel haar eenheid, onverwoestbaarheid, universaliteit, onuitputtelijkheid, eerlijkheid, waarheid, historische nauwkeurigheid, wetenschappelijke nauwkeurigheid, profetische nauwkeurigheid en persoonlijke toepassing, getuigen alle van de waarheid, dat het Woord alleen kan komen van de meeste Hoge Macht wiens werk niet kan  worden vernietigd door menselijke macht.

Dit is sterk bewijs.

(22) Nu dat ge uw leven hebt gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, bemint elkaar vurig met een rein hart, (23) wedergeboren zijnde niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk via het levende Woord van Elohim, dat voor altijd blijft, (24), omdat Alle vlees is als gras, en al de achting van de mens als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt weg, (25), maar het Woord van God blijft in eeuwigheid {blijft voor altijd (bestaan)}. {1} En dit is het Woord, aangekondigd als goed nieuws voor jou. {Voetnoot:. 1 (#Isa 40:6-8)} (1 Petrus 1:22-25 De Geschriften 1998+)

+

Voorgaande: Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

English version: Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God

++

Vind aanvullend om te lezen:

 1. Waarheid, wat is het eigenlijk
 2. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 3. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 4. Religie, Wet en leven
 5. Een kerk naar smaak en taal
 6. Rond God de Allerhoogste
 7. Wonder van openbaring
 8. Boek der boeken
 9. Het betrouwbare woord
 10. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 11. Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God
 12. Geïnspireerd Woord
 13. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 14. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 15. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 16. Nut van het lezen van de Bijbel
 17. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 18. Blog van God opgetekend in een Boek
 19. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 20. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 21. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 22. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 23. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 24. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 25. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 26. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 27. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 28. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 29. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 37. Missionaire hermeneutiek 1/5
 38. Missionaire hermeneutiek 3/5
 39. Missionaire hermeneutiek 4/5
 40. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 41. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 42. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 43. Teken van authenticiteit of goddelijke backing
 44. Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest
 45. Stil blijven wanneer Gods waarheid onder vuur wordt genomen
 46. Ademen om les te geven
 47. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 48. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 49. De inspirerende goddelijke vonk
 50. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 51. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 52. Ongewapende waarheid en de onvoorwaardelijke liefde
 53. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 54. Voorzien om te lezen
 55. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 56. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 57. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 58. Aanvoelen en kennis
 59. Stichting Herziene Statenvertaling trekt Genesis en Psalmen terug
 60. Herziene Statenvertaling Kennismaking
 61. Herziene Statenvertaling beschikbaar voor het publiek
 62. Geloof door het horen
 63. Bijbellezen bij nat weer
 64. Waterbestendige Bijbel
 65. Bijbelvertalingen vergelijken in meerdere talen
 66. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 67. De wereld telt 459 volledige & 2049 gedeeltelijke bijbelvertalingen
 68. Oudste bijbeltekst nu online
 69. Fragment oudste Bijbel ter wereld hervonden door student
 70. Digitaal gescande oude Bijbelvertalingen
 71. Zestiende-eeuwse bijbel gedigitaliseerd
 72. Lutherse Bijbelvertaling op internet
 73. Dieter Gerschler Luther omzetting
 74. Nederland heeft bijna 900 kinderbijbels
 75. Jongerenbijbel doet het goed
 76. De Bijbel in het moderne Nederland
 77. Bijbelvertaling 1 miljoen keer verkocht
 78. StudieBijbel Internetversie vernieuwd
 79. ESV Studiebijbel
 80. Bijbel via SMS
 81. Aramese vertaling in het Nederlands
 82. Bijbel in Gewone Taal
 83. Genesis in stripvorm
 84. Koptische christenen krijgen eigen Bijbel
 85. Bijbel in het Arabisch
 86. Met de hand geschreven Filipijnse Bijbel
 87. Vijf Wycliffe Bijbelvertalingen voor Peru
 88. Één miljoen bijbels voor China
 89. Bijbels voor China
 90. Bijbel in het chinees op het internet
 91. Nanobijbel
 92. Bijbel in de 21e eeuwse Tsjechishe vertaling
 93. Zeven Bijbels in gesproken vorm
 94. Banjara horen God spreken
 95. Hausa audio Bijbel
 96. Nieuwe Testamenten voor vier taalgroepen in Ghana
 97. Psalmen en gezangen in het Gronings
 98. Psalmen in Nieuwveense Berijming
 99. Een Oude en een Nieuwere Bijbelvertaling
 100. Concordantie Statenvertaling – concordance to the Old Dutch Staten Translation
 101. Bijbelverbranding in Noth Carolina
 102. Hoe ziet God er uit
 103. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #1 Uitnodiging
 104. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 105. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #3 De Gelijkenis
 106. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #4 Verpersoonlijking
 107. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing

+++

 • AIG Proves the Bible Is True (sensuouscurmudgeon.wordpress.com)
  Your guide on this adventure is Mike Matthews, who is editor in chief of Answers magazine — that’s Hambo’s in-house vanity journal, which is peer-reviewed by creation scientists. It was founded by ol’ Hambo himself. Their “About” page says:

  The purpose of Answers magazine is to illustrate the importance of Genesis in building a creation-based worldview, and to equip readers with practical answers so they can confidently communicate the gospel and biblical authority with accuracy and graciousness.

  With a prestigious position like editor in chief of such a respected and influential journal, you know that Matthews is a solid thinker. His article is: Part One: The Ultimate Proof — Can We Prove the Bible Is True? This is what you’ve been waiting for all your life. It’s very long, so we can only give you a few excerpts, with bold font added by us and scripture references omitted:

 • Does the Bible Prove Itself? (new.exchristian.net)
  We can’t just take it on faith that the Bible is the word of god, he says, nor can we rely on the fact that the Bible itself says it’s all true, and the fact that it changes lives is beside the point. He also says that while archeology seems to have proven some of the Bible’s claims, it hasn’t proved all of them. Similarly, many claims of the Bible appear to agree with what we take as scientific fact, but science itself is a tool of man, and so is fallible.
  +
  Since God upholds the entire universe and since He is beyond time, we would expect that laws of logic apply everywhere in the universe and at all times. There can never be an exception to a law of logic because God’s mind is sovereign over all truth. We can know laws of logic because we are made in God’s image and are thus able to think in a way that is consistent with His nature (Genesis 1:27). So, when we take the Bible as our worldview, we find that laws of logic make sense.”
 • When Stating Positions- Thinking Biblically! (reformedinnigeria.wordpress.com)
  I believe that all human beings have a starting point (axiom) from which all their arguments are built up; and that as long as these axioms are faulty (i.e. badly presumed) then, their consequent arguments will be flawed. To this end, I believe that all the truth statements made in Scriptures are without fault (i.e. inerrant and infallible and non-contradictory). It goes without saying that:

  1. God is True
  2. The Bible is the Word of God
  3. Therefore the Bible is true.

  This is my starting point, and just like the atheist who would reject this syllogism, I also have a right to affirm it. I do not believe that the authenticity of the Scriptures relies on the credibility of any man, but rather on itself.

 • A life-changing book (csmonitor.com)
  I have a book that’s a bestseller. It’s a how-to book, really. It’s a resource for understanding the human dilemma. It answers conundrums, poses life-changing questions, is full of adventure, and explains how to be healthy. It can be found on every continent.
  +
  I believe each person wants to be the best version of him- or herself. But even more profound than that is the knowledge that we’re created in the image and likeness of God. The book of Matthew records Jesus’ exhortation to his followers: “Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect” (5:48). Throughout the Bible, we’re taught how to live that divine perfection.
 • Study and Application of God’s Word – The Bible (rohmbible.wordpress.com)
  Last week we updated this web site by adding part 3 of  the 4 parts of  Course 1 of How to Study the Bible. If you have already read this information you can scroll down , and go directly to part 4. This will complete Course One – How to Study the Bible.
 • The Debate (joshuamcelhaney.wordpress.com)
  I recently watched a couple of debates between Bill Maher and several leading Christian apologists including Bill O’Reilly and Kurt Cameron. Within these debates I noticed a startling reality, Christians cannot defend their beliefs! I know it may not come as a surprise to some, but I was taken by this. Sure I may be naive and I obviously don’t pay much attention to Bill O’Reilly or Kurt Cameron when it comes to theological perspective, however I never imagined these so-called “Christian leaders” stumbling around questions of morality, creationism and seemingly contradictory elements of scripture. As I watched this fiasco unfold I realized that Christianity is in trouble. Not because of these inept attempts at defending the Bible, but within the confines of modern Christianity the question must be raised, “why do we believe the Bible?”
  +
  Since the beginning of time man has attempted to make sense of “the mystery of life”. Using the limited education and understanding man had, theories about mythical gods were depicted to try and explain the phenomena of life. A plethora of “gods” have been created by the mind of man; Zeus, Thor, the Greek gods of nature, Isis, Horus, Osiris, pagan idolatry etc… Many atheist will point to these feeble “gods” as a sign that Jesus was nothing more than a man, and that the God of Abraham, Isaac and Jacob is also a fabrication.
 • Antitheism Presupposes Theism (2) (drreluctant.wordpress.com)
  I want to begin by agreeing with you about the classical arguments for God’s existence: the ontological, cosmological (Kalam or otherwise), and teleological arguments. These all rest on a notion of what is called “natural theology,” which assumes a kind of neutral buffer-zone where Christians and non-Christians can meet to discuss their differences. Such a point of view is thoroughly unbiblical, as well as unsatisfying. I argue here that a Christian ought not to use natural theology.  You are right that employing such “proofs” for God cannot end up with the Triune God of the Bible. One cannot use non-biblical philosophies to argue for the Biblical Worldview. It is for this reason I do not use them!
 • Ten Widely-believed Fallacies Today (christianityistrue.wordpress.com)
  It is impossible to know that God doesn’t exist because proving the non-existence of God would require complete knowledge of the universe, and not just in the present, but also from the beginning.  Of course, this is impossible for any human being.  So, one may doubt that God exists.  But you cannot know that He doesn’t.  However, the reality is that everyone actually knows that the Biblical God does exist, but most suppress this knowledge.
 • Part One: The Ultimate Proof; Can We Prove the Bible Is True?
  Jesus Christ and His followers were fearless when it came to proclaiming God’s Word. What gave them such boldness and self-assuredness? They knew without a shadow of doubt the eternal power and absolute trustworthiness of each word in scripture. They also knew that the Holy Spirit went before them, impressing hearers with the truth of His Word.
  +
  Jesus indicated that the Bible gives enough information so that everyone can know the truth and no other resource is better. “If they do not hear Moses and the prophets,” Jesus told His Jewish listeners, “neither will they be persuaded though one rise from the dead” (Luke 16:31). Even though Jesus was not addressing Gentiles, His words are based on a universal truth: the Bible is—and should be—our most persuasive tool.
  +
  Every philosophical system must start with presuppositions—starting points or assumptions— that cannot be proven from anything more basic, but are accepted up–front as the foundation for all subsequent reasoning.
  +
  The Bible claims to be this ultimate standard of truth, the “Word” given by the Almighty Creator God (see “2. Claims of Divine Authorship,” pp. 56–57). Most people point to one of three standards: their own personal opinion, public consensus, or great moral literature. But that is not an option if the Bible is true.

 

Enhanced by Zemanta

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christendom, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

16 reacties op Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

 1. Pingback: Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God | Broeders in Christus

 2. Pingback: Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 3. Pingback: Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 5. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 6. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof | Broeders in Christus

 9. Pingback: Verlossing #9 De enige weg | Broeders in Christus

 10. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 11. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Betreft de Mens | Broeders in Christus

 13. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme | Stepping Toes

 14. Pingback: Verlossing Niet enkel voor Christadelphians – Belgische Broeders In Christus

 15. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

 16. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.