Tekenen der Laatste Dagen

 

“De wijze ziet onheil en trekt zich terug; De onnozelen lopen door, en moeten ervoor boeten.” (Spreuken 22:3 CANIS)

 “1  Weet wel, dat in de laatste dagen boze tijden zullen komen. 2 Want de mensen zullen zelfzuchtig worden, geldgierig, snoevers, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos, 3 liefdeloos, trouweloos, kwaadsprekers, onmatig, verwilderd, van het goede vervreemd, 4 verraders, roekeloos, trots, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 mensen die de schijn van vroomheid bewaren, maar er de kracht van verwerpen. Ook dit slag moet ge vermijden.” (2 Timotheüs 3:1-5 CANIS)

 “maar deugnieten en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen: anderen misleidend, blijven ze zelf in dwaling.” (2 Timotheüs 3:13 CANIS)

 “3  Vóór alles moet gij er aan denken, dat op het einde der tijden spotters met bijtende spot zullen komen, die naar hun eigen lusten leven, en zeggen: 4 “Waar blijft nu de belofte van zijn Komst? Want sinds de Vaders zijn ontslapen, blijft alles zoals het geweest is van het begin der schepping af!”” (2 Petrus 3:3-4 CANIS)

 “Daarom geliefden, nu gij dit alles verwacht, moet gij uw best doen, om smetteloos en onbevlekt te worden bevonden, in vrede met Hem.” (2 Petrus 3:14 CANIS)

 “17 Gij dan, geliefden, nu gij het te voren weet, weest op uw hoede, opdat gij niet door de dwaling der goddelozen wordt meegesleept en uw eigen vastheid verliest. 18 Neemt liever toe in genade en kennis van Jesus Christus onzen Heer en Verlosser. Hem zij de glorie nu en tot de Dag der Eeuwigheid.” (2 Petrus 3:17-18 CANIS)

 “Terwijl Hij neerzat op de Olijfberg, kwamen de leerlingen alleen naar Hem toe, en zeiden: Zeg ons, wanneer dit gebeuren zal, en wat het teken zal zijn van uw komst en van het einde der wereld?” (Mattheüs 24:3 CANIS)

 “Volk zal opstaan tegen volk, en rijk tegen rijk; en er zal hongersnood zijn en aardbevingen hier en elders.” (Mattheüs 24:7 CANIS)

 “10 Dan zullen velen zich ergeren, elkander verraden en haten. 11 Ook tal van valse profeten zullen opstaan, en velen verleiden. 12 En omdat de ongerechtigheid dan de overhand neemt, zal de liefde van velen verkoelen. 13 Maar wie tot het einde toe heeft volhard, hij zal behouden worden. 14 Doch eerst zal dit Evangelie van het rijk over heel de wereld worden verkondigd tot een getuigenis voor alle volkeren; dan zal het einde komen. 15 Wanneer gij dus de gruwel der ontheiliging. waarvan de profeet Daniël heeft gesproken, in de heilige plaats zult zien staan—die het leest, begrijpe het! — 16 laten zij die in Judea zijn, dan naar de bergen vluchten;” (Mattheüs 24:10-16 CANIS)

 “Want er zal grote ellende zijn, zoals er nog nooit is geweest van het begin der wereld af tot heden toe, en zoals er ook nooit meer zal zijn.” (Mattheüs 24:21 CANIS)

 “30 Dan zal het teken van den Mensenzoon aan de hemel verschijnen; dan zullen alle geslachten der aarde jammeren, en den Mensenzoon op de wolken des hemels zien komen met grote macht en majesteit. 31 Dan zal Hij zijn engelen zenden met luid schallende bazuinen; en ze zullen van de vier windstreken zijn uitverkorenen verzamelen, van het éne einde des hemels tot aan het andere.” (Mattheüs 24:30-31 CANIS)

 “33 zo ook wanneer gij dit alles ziet, weet dan, dat het dicht voor de deur staat. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht gaat niet voorbij, eer dit alles is geschied.” (Mattheüs 24:33-34 CANIS)

 “37 Zoals het was in de dagen van Noë, zo zal ook de komst van den Mensenzoon zijn. 38 Zoals men toch in de dagen vóór de zondvloed at en dronk, huwde en uithuwde, tot op de dag, waarop Noë de ark binnenging: 39 en zoals men er geen acht op sloeg, totdat de zondvloed kwam en allen verzwolg, zo zal ook de komst van den Mensenzoon zijn. 40 Dan zullen er twee zijn op de akker: de één wordt opgenomen, de ander achtergelaten; 41 twee zullen er met de handmolen malen, de één wordt opgenomen, de ander achtergelaten.” (Mattheüs 24:37-41 CANIS)

 “45 Wie is nu de trouwe en voorzichtige knecht, dien de meester over zijn ondergeschikten heeft gesteld. om hun spijs te geven te rechter tijd? 46 Gelukkig de knecht, dien de heer bij zijn komst daarmee bezig zal vinden. 47 Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal hem stellen over heel zijn bezit. 48 Maar zo die dienaar slecht is, en denkt bij zichzelf: 49 “Mijn heer komt nog lang niet,” zo hij zijn medeknechten gaat slaan, en met de dronkaards eet en drinkt, 50 dan zal de heer van dien knecht komen op een dag, waarop hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij niet kent. 51 En hij zal hem in stukken houwen, en hem het lot der huichelaars doen delen: daar zal geween zijn en gekners der tanden.” (Mattheüs 24:45-51 CANIS)

 “31  Wanneer dan de Mensenzoon in zijn heerlijkheid komt, en alle engelen met Hem, zal Hij plaats nemen op de troon zijner majesteit. 32 En alle volkeren zullen vóór Hem worden vergaderd: maar Hij zal ze van elkander scheiden, zoals een herder scheiding maakt tussen schapen en bokken.” (Mattheüs 25:31-32 CANIS)

 “3 En toen Hij op de Olijfberg tegenover de tempel zat, ondervroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem afzonderlijk: 4 Zeg ons: wanneer zal dat gebeuren; en wat zal het teken zijn, dat dit alles zal worden vervuld? Nu begon Jesus hun te zeggen:” (Markus 13:3-4 CANIS)

 “Volk zal opstaan tegen volk, en rijk tegen rijk; en er zullen aardbevingen zijn en hongersnood, hier en elders. Maar dit alles is slechts het begin van de weeën.” (Markus 13:8 CANIS)

 “Doch eerst moet aan alle volken het evangelie worden verkondigd.” (Markus 13:10 CANIS)

 “21 Als dan iemand u zegt: Zie, hier is de Christus; zie, Hij is ginds; gelooft het niet. 22 Want er zal menig valse-christus opstaan en tal van valse profeten, en ze zullen tekenen en wonderen verrichten; zodat als ‘t mogelijk was, ze zelfs de uitverkorenen zouden misleiden.” (Markus 13:21-22 CANIS)

 “Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht gaat niet voorbij, eer dit alles is geschied.” (Markus 13:30 CANIS)

 “32 Maar van die dag of dat uur weet niemand iets af, zelfs niet de engelen in de hemel, noch de Zoon, maar de Vader alleen. 33 Weest op uw hoede en waakt! Want gij weet niet, wanneer de tijd daar is.” (Markus 13:32-33 CANIS)

 “5  Toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij versierd was met prachtige stenen en geschenken, sprak Hij: 6 Er zullen dagen komen, dat van al wat ge daar ziet, geen steen op de andere zal blijven, maar alles zal worden verwoest. 7 Ze vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat gebeuren, en wat zal het teken zijn, dat het op handen is?” (Lukas 21:5-7 CANIS)

 “11 en er zullen geweldige aardbevingen zijn, en pest en hongersnood op verschillende plaatsen; verschrikkingen zullen er komen, en grote tekenen aan de hemel. 12 Maar eer dit alles geschiedt, zal men de hand aan u slaan en u vervolgen; u in synagogen en kerkers brengen, u slepen voor koningen en landvoogden terwille van mijn Naam. 13 Dat zal u overkomen, omdat gij getuigenis afleggen moet. 14 Neemt dan bij uzelf het besluit, er niet bezorgd voor te zijn, hoe gij u verdedigen zult. 15 Want Ik zal u een taal en wijsheid geven, die geen uwer tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. 16 Gij zult overgeleverd worden door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden; sommigen van u zal men doden. 17 En gij zult gehaat zijn bij allen terwille van mijn Naam;” (Lukas 21:11-17 CANIS)

 “Wanneer gij Jerusalem door legers ziet ingesloten, weet dan, dat haar verwoesting nabij is.” (Lukas 21:20 CANIS)

 “En er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren; en op de aarde doodsangst onder de volken, radeloos door het donderend geweld van de zee en de golven.” (Lukas 21:25 CANIS)

 “31 Zo ook, wanneer gij dit alles ziet, weet dan, dat het koninkrijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht gaat niet voorbij, vóórdat dit alles is geschied. 33 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. 34 Let op uzelf. Laat uw harten niet worden bezwaard door brasserij, dronkenschap en de zorgen des levens; en laat die dag u niet onverhoeds overvallen, 35 als een strik. Want hij zal komen over allen, die de ganse aarde bewonen. 36 Waakt dus, en blijft altijd bidden, opdat gij ontkomen moogt aan dat alles, wat er gebeuren gaat; en opdat gij stand moogt houden voor het aanschijn van den Mensenzoon.” (Lukas 21:31-36 CANIS)

 “Gij hebt de aarde op haar pijlers gegrond, Zodat ze voor eeuwig niet wankelt.” (Psalmen 104:5 CANIS)

 “Het ene geslacht gaat, het andere komt; Alleen de aarde blijft.” (Prediker 1:4 CANIS)

 “en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.” (Mattheüs 28:20 CANIS)

 “Maar de rechtvaardigen bezitten het Land, En blijven er altijd in wonen.” (Psalmen 37:29 CANIS)

 “Want het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus onzen Heer.” (Romeinen 6:23 CANIS)

 “29 Jesus sprak: Voorwaar, Ik zeg u: Er is niemand, die huis, broers of zusters, vader of moeder, kinderen of akkers om Mij en om het evangelie verlaat, 30 of hij zal ontvangen: nu in deze wereld, zij het ook te midden van vervolgingen, het honderdvoud van huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers; en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.” (Markus 10:29-30 CANIS)

 “3  Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jesus Christus, die in zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jesus Christus uit de doden ons deed wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onbederflijke, onbezoedelde en onvergankelijke erfenis. Deze is in de hemel weggelegd voor u, 5 die in Gods kracht door het geloof wordt behouden, om tot een zaligheid te geraken, welke gereed ligt voor haar openbaring op het einde der tijden.” (1 Petrus 1:3-5 CANIS)

 “Het einde nadert van alle dingen! Beheerst dus uzelf en weest bezonnen, opdat gij kunt bidden.” (1 Petrus 4:7 CANIS)

 “Slapen we dus niet als de anderen, maar laten we waken en nuchter blijven.” (1 Thessalonicen 5:6 CANIS)

hills in the Judean desert

Heuvels in de woestijn van Judea – Ook al mag de aarde verlaten en onleefbaar tonen zal deze niet vergaan. (Photo credit: Wikipedia)

+

Lees ook:

 1. Is er een komende Eindtijd
 2. Eindtijd
 3. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 4. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 5. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 6. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 7. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 8. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 9. De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden
 10. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 11. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 12. De Dag is nabij #4 Begrijpen
 13. De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden
 14. De Dag is nabij #6 Uitzien
 15. De Dag is nabij #7 Thema van de dag
 16. De Dag is nabij #8 Overzicht
 17. de artikelenreeks: De nacht is ver gevorderd 1 VoorwoordDe nacht is ver gevorderd 25 Slot
 18. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 19. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 20. Onze houding naar anderen belangrijk om te overtuigen
 21. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 22. God te vertrouwen schuilplaats en veiligheid
 23. Door Christus’ dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
 24. Toewijding van ons
 25. Wrok verwerpen
 26. Wat betreft Vrede
 27. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 28. Wat willen wij najagen
 29. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 30. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 31. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 32. Laatste dagen omroepers
 33. Doemdagscenarios
 34. De weg ten leven
 35. Wat Jezus Deed – Misleiding om de Messias en het laatste oordeel
 36. Israël, het Joodse volk en Christenen
 37. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelcitaten, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

21 reacties op Tekenen der Laatste Dagen

 1. Pingback: Mogelijkheid tot wereldwijde voedselcrisis | Marcus' s Space

 2. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden | From guestwriters

 8. Pingback: Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 7 Omgaan met risico’s | Broeders in Christus

 9. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg | Broeders in Christus

 11. Pingback: Toekomstverwachting nog steeds onder vuur | Broeders in Christus

 12. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De Taal van de Bijbel: Overmoed – Jeshuaisten / Jeshuaists

 15. Pingback: Naar uw geloof zal het gebeuren | Broeders in Christus

 16. Pingback: Een wachter die het zwaard ziet komen – Some View on the World

 17. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Verwarring onder de naties | Broeders in Christus

 20. Pingback: Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering – Some View on the World

 21. Pingback: Naar het einde van het jaar 2022 gaand | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.