God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God

Het mag wel vreemd over komen als men in de pers kan lezen dat voorgangers, maar ook meerdere priesters (tot zelfs bisschoppen toe) zelf eigenlijk niet in God geloven.

Als uit de 2006 enquête blijkt dat 2% van de actieve predikanten ontkent dat er een God of hogere macht bestaat kan men zich afvragen waarom er juist ook bij die predikanten zulk een verzet is tegen hen die slechts in één God en niet de Drie-eenheid geloven.
Daar zit de hand in van wat de Bijbel de “satan” noemt, of de vijand van God. Satan is elke tegenstander van de Enige Ware God, de God van Israël. zij die niet in de Heilige Drie-eenheid geloven maar slechts één Ware God willen aanbidden staan dan in de weg omdat zij ook nog andere mensen tot God zouden kunnen brengen.

Die vele predikanten en priesters die niet geloven in een God die zich persoonlijk met mensen bezig houdt, horen dan die niet-trinitariërs vertellen hoe God Zich juist wel persoonlijk met de mensen bezig houdt en hoe het God is die de mensen roept. De bijna 30% die  meent dat alle spreken over God menselijke verbeelding is vinden dan zulke praat “een praat voor de vaak”. Maar al te graag vertellen zij anderen dat wij dan ook niets over Die God zeker kunnen weten. Zij vergeten dat terwijl zij als theologen geschoold zijn, zonder veel de Bijbelse teksten te onderzoeken maar hoofdzakelijk zich bezig te houden met geschriften van andere theologen, de niet-trinitariërs, zoals de Getuigen van Jehovah , de Bijbelstudenten en Christadelphians of Broeders in Christus zich juist hoofdzakelijk toeleggen op de Heilige of apart-geplaatste Geschriften. Velen van die leden van zulke niet-trinitarische kerkgemeenschappen kennen dan ook vele Bijbelverzen uit het hoofd of kunnen bepaalde gebeurtenissen zo in de context van de Bijbel plaatsen. Wat vaak een doorn in het oog is van die universitair geschoolde theologen, predikanten en priesters, die daar niet zo handig in zijn.

Vele theologen spreken graag over het filosofisch beeld. Zo zijn er heel wat die God het liefst zien als een verbeelding of zelfs als een eufemisme voor energie, kracht, natuur. In wezen zijn ze daar niet ver af van het Godsbeeld dat in de Bijbel wordt gegeven. Want daar wordt duidelijk gemaakt dat God het Zijn is. Zonder Dat Zijn kan er geen zijn zijn. God zegt over Zichzelf

Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה

“Ik ben die Ben.” of “Ik ben Die zal Zijn”

De Allerhoogste God, De Elohim hoog verheven boven alle andere goden, heeft zich namelijk kenbaar gemaakt als het Opperwezen dat de Veroorzaker is van het Zijn. Zonder Hem kan niets bestaan. daar draait het allemaal om: God is De Enige Die altijd al heeft bestaan. Hij heeft geen geboorte en kan niet sterven, wat voor vele mensen iets onbegrijpelijks is daar wij, meermaals in ons leven, allemaal met geboorte en dood geconfronteerd worden. Verder is dat Goddelijk Wezen ook nog eens onzichtbaar en blijkt Hij nog een Geestelijk Wezen te zijn, waardoor Hij ook onbevattelijk lijkt te zijn.

Maar Hij die verklaarde te zijn Welke Het Wezen of het Zijn was, wenste wel dat de mens Hem als Hoogste Schepper zou erkennen. Als Maker van het alles is Hij het begin van alles. Zonder Hem kan dus niets bestaan of iets ontwikkelen. In die zin zijn zij die God als een Macht aanschouwen correct, want Hij is Alle Macht. Hij is de Bron en Kracht van alle kracht.

Voor die voorgangers die niet geloven in God gaat het niet op dat er een buitenaards wezen zou bestaan dat meer kracht zou hebben dan de mens. Diegenen die niet geloven in God verkiezen te geloven dat de mens de krachtigste bron is en diegene is waar rond alles draait. zij zetten de mens in het centrum van alles, terwijl in Gods wereld de mens slechts een heel klein deel is van een zeer groot geheel. In die wereld wordt die mens dagelijks geconfronteerd met zijn beperktheden en heeft deze er een hekel aan dat er dan nog eens een onzichtbaar wezen over hem zou controle hebben. Veel mensen willen ook graag een eigen godsbeeld scheppen en zien dan niet graag dat een onzichtbaar Wezen over hen controle zou hebben. Toch is de God boven alle goden, de Heer boven alle heren, de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde in controle van alles.

Voor velen is er misschien wel een ‘abstract’ geworden godheid maar dat die een plan zou hebben met een begin en een einde, en daartussen een duidelijk verloop lijkt hen vreemd als er daarbij zo veel leed is in deze wereld. Zij kunnen dan niet vatten dat God dat zo maar toe laat. Hierbij vergeten ze dat het de eerste mens was die de Heerschappij van God in twijfel trok en zelf heer en meester wou zijn van alles wat rondom hem gebeurde. Door hun verzet tegen God gaf God hen de mogelijkheid alles zelf te regelen, maar daardoor kregen zij ook alle verantwoordelijkheid voor wat er met de aarde zou gebeuren. Zij konden van toen af (na de val in de Tuin van Eden) de heerschappij over de wereld hebben. Ondertussen hebben zij al genoeg bewezen dit niet aan te kunnen. Zij hebben er een vieze soep of een erbarmelijk zootje van gemaakt.

Zij zouden nu moeten beseffen dat dat verzet tegen God een zonde is en dat daarna de mens nog meer zonden heeft gepleegd. Hier rond is de geloofswereld ook verder in de fout gegaan en is het christendom niet langer gericht op het vermijden van zonde en op de vergiffenis van zonden.

Als die theologen afgestudeerd zijn en enkele jaren preken of sermoenen hebben moeten voorbereiden, hebben zij meerdere Bijbelteksten doorgenomen, maar worden dan geconfronteerd met zo gezegd tegensprekende teksten. Dit komt echter door dat zij vast houden aan hun Drievuldigheidsdogma. Zelfs wat een klein kind kan opmerken, dat God een onsterfelijk wezen is en als eeuwige geen geboorte en geen dood heeft, valt dan voor hen zwaar, te weten dat hun god Jezus wel geboren is en gestorven is. In plaats van hun Drie-eenheidsleer te verwerpen verkiezen zij eerder God te verwerpen.

Bij vele kerkgemeenschappen kan men zien dat de onsterfelijke of onvergankelijke onzichtbare God vervangen is geworden door zichtbare afbeeldingen, namelijk schilderijen en beelden van hun goden Jezus, Jehovah of Jahweh en de Heilige Geest, alsook van mensen, die ze heiligen noemen en ook aanbidden.

“Want ze hebben de macht en majesteit van de onsterfelijke God niet willen aanbidden. In plaats daarvan hebben ze beelden gemaakt van sterfelijke mensen of dieren en die als goden aanbeden.” (Ro 1:23 BasisBijbel)

“Maar mijn gezicht zul je niet zien. Want niemand kan Mij zien en in leven blijven.” (Ex 33:20 BasisBijbel)

Zij beseffen dan maar al te goed dat meerdere mensen Jezus wel gezien hebben en toch niet dood zijn gevallen. Jezus heeft zelfs mensen terug tot leven gebracht. Maar voor de meeste mensen is het moeilijk om in een onzichtbare Geest te geloven, al zegt de bijbel wel zelf dat God een Geest is.

“God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid.”” (Joh 4:24 BasisBijbel)

In Jezus kunnen zij dan wel een herkenbaar zichtbaar persoon vinden. Met die gedachte van een mensgeworden God konden de predikanten hun kerkgangers dan wel bekoren, maar na een tijd bracht het velen toch tot denken dat er heel wat niet klopte, waardoor zij hun geloof in de bijbel en in God verloren. In plaats van de woorden van de bijbel aan te nemen zoals ze daar staan en in te zien, als men Jezus niet als God aan neemt, dat alles in de Bijbel klopt als een gieter. Dan spreekt de bijbel zich nergens tegen. Maar dan moet men wel afstappen van die Drie-eenheidsleer en houdt dat in dat men ook hun verbondenheid met die trinitarische gemeenschap zou moeten opzeggen. Zulk een ontkenning van voor die kerken een belangrijk dogma, zou dan ook maken dat zij hun broodwinning verliezen, waar zij tegen op zien. Daarom gaan de meesten dan maar verder in die kerk waar zij ingewijd zijn, ook al geloven zij niet meer in wat er daar gepredikt wordt.

Voor zulk een predikanten en priesters wordt de ‘beleving’ dan ook moeilijk. Daarom gaan ze dan eerder naar andere oplossingen zoeken. Zij zoeken dan niet Gods oplossing voor de vele problemen (waaronder het lijden en sterfelijkheid) maar zoeken er naar een persoonlijke gevoelservaring voor invulling.

Zo kan men zien dat veel geënquêteerden een opvallend abstract beeld van God hebben, wat echter wel in directe tegenspraak is met het beeld dat de Bijbel ons van Hem geeft. Het is juist door die opgedane ervaring na de universiteit, tijdens het kerkleven, dat door meer van de Bijbelteksten te leren kennen dat die voorgangers en priesters dat Bijbelse beeld verruild hebben voor een ander dat meer aanspreekt.

Niet gediend zijn met slecht één onzichtbaar wezen waar de mensen weinig van zichzelf zouden terug kunnen vinden verkiezen velen dan maar de weg te volgen die hen genoeg modaliteiten geeft om alles rond menselijke zaken te verweven. Met een tastbaar wezen kunnen zij zich dan ook populairder maken.

Om tot een goede kerkopbouw te komen komt het er natuurlijk op aan dat de voorganger of priester die de kerk moet leiden zelf gelooft in wat hij vertelt. Mits dat dit al meerdere jaren niet meer zo is kan men vandaag zien hoe, ook na de vele kerkschandalen, de kerken zijn leeg gelopen.

Wij kunnen slechts hopen dat de mensen zelf op zoek gaan naar de Bijbelse waarheid en deze gaan zoeken waar ze werkelijk te vinden is, in de Bijbel zelf.

+

Voorgaand

De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis

God is een verhaal #1 Een sensationeel krantenkopje

Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus

++

Aansluitend

 1. Bijbelgezegden over God
 2. De Allerhoogste is het Opperwezen
 3. Geloof in slechts één God
 4. De Enige Ware God
 5. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 6. Is God Drie-eenheid
 7. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 8. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 9. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 10. Belangrijkheid van Gods Naam
 11. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 12. Het begin van alles
 13. Geloof en Geloven
 14. Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God
 15. Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
 16. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 17. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 18. Jezus de Zoon
 19. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 20. De verkeerde held
 21. Zoon van God dé Weg naar God
 22. Jezus de Heer
 23. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 24. Plan van de Goddelijke Maker
 25. Mens, mensheid en mensdom
 26. Homo sapiens
 27. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 28. Verzoend met God
 29. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 30. Ware religie
 31. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 32. Denkers in de maatschappij
 33. Eigen godsbeelden scheppen

+++

Gerelateerd

 1. Geloof alles en alles is zinloos
 2. Voorganger
 3. Om in die kruiwa in te klim
 4. Geloof is kracht, geen troost – Hellen Keller, VS (blind en doof)
 5. Binnegeveg.    
 6. BJ bible project 2019
 7. Ik heb de Bijbel voorgelezen aan mijn peuter (en dit is wat er gebeurde)
 8. Heb Geloof-Deel 1
 9. Heb Geloof – deel 2
 10. Geloof is een Overtuiging
 11. Hoender of eier: Begrip of geloof?
 12. aanbidding
 13. Gewone geloof
 14. Een ander verschijnsel van het een (4)
 15. Bly net glo!

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christadelphian, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God

 1. Pingback: Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen | Broeders in Christus

 2. Pingback: Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God | Stepping Toes

 3. Pingback: De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari) | Broeders in Christus

 4. Pingback: Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood | Stepping Toes

 5. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

 9. Pingback: Het niemand of niets in de duisternis | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 10. Pingback: Mondigheid niet laten verloren gaan | Marcus Ampe's Space

 11. Pingback: Essentie van het geloof voor een christen – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.