De Falende mens #2 Vrije keuze

Door God werd de vraag gesteld in welke mate de mens zich wenste te schikken in de Schepping van God.

De Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde voorzag de mensen met hersenen die konden waarnemen, analyseren en denken. Hij rustte de mens uit met een vrije wil, dat maakte dat zij zelf vrij beslissingen konden nemen. Aan hun zelf lag het om na te denken wat zij zouden doen en hoe zij zouden reageren op bepaalde zaken.

Nederlands: Mens erger je niet

Keuzes maken in het leven is als in een spel – Mens erger je niet (Photo credit: Wikipedia)

De mens was het recht gegeven zelf te kunnen kiezen. Dit hield ook in dat zij zelf (individueel) konden gehoorzamen of tegen God in gaan.

Iedereen heeft nog steeds die eigen vrije keuze om te beslissen of hij al of niet wil in gaan om Gods geboden te volgen of om tegen God in te gaan.

De vrije keuze

Dat roept natuurlijk de vraag op: hoe kan de schepping, ook van de mens, ‘goed’ zijn geweest als het resultaat kennelijk zo verdorven handelt. Als God ook dat hart geschapen heeft, waarom is het dan zo ‘arglistig’? We beginnen het antwoord op die vraag te begrijpen, als we Gods antwoord op Jeremia’s vraag lezen:

“Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren [in de Bijbel de zetel van het gevoel], en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden” (Jer. 17:10).

God beproeft de mensen om te zien of zij Hem vrijwillig willen gehoorzamen. Hij had de mensen kunnen scheppen als robots, of in elk geval zo dat ze niet in staat waren om te zondigen. Kennelijk zijn de engelen in de hemel enigszins zo. Het zijn weliswaar geen robots, maar we moeten wel tot de conclusie komen dat ze blijkbaar niet in staat zijn tot zonde (zie hoofdstuk 9, ‘Dienende geesten’). Maar kennelijk wil God niet alleen gediend worden door zulke schepselen.

Over Gods doel met de Schepping komen we in het volgende hoofdstuk nog te spreken.
Het komt er op neer dat God verheerlijkt wil worden in wezens die Hem uit vrije keuze gediend hebben. Daartoe heeft Hij de mensen uitgerust met een vrije wil. Ze kunnen zelf kiezen: gehoorzamen of tegen God in gaan. Dat verklaart ook waarom verloste gelovigen na hun opstanding over engelen zullen heersen (1 Kor. 6:3). Mensen die vrijwillig hebben verkozen God te dienen hebben (eenmaal in volmaakte staat) kennelijk een ‘meerwaarde’ boven wezens die niet voor die vrije keuze hebben gestaan. Uiteraard staat onze Here Jezus, die volledig zonder zonde was, weer boven deze verlosten, die alleen door zijn offer zondeloos zijn ‘gemaakt’. Maar wie mensen een vrije keus laat neemt daarbij het risico dat die vrije keus niet zo uitvalt als hij het graag zou hebben gezien.

Wij als mensen hebben altijd de neiging om dat risico te willen beperken. Hoe graag zouden wij onze kinderen niet voorschrijven hoe hun eigen vrije keus er uit zou moeten zien. Hoe vlot zijn kerkleiders niet om de eigen vrije keus van hun volgelingen vast te leggen in allerlei ge- en verboden. Hoe slim zijn totalitaire machthebbers niet om het volk ‘te beschermen’ tegen de noodlottige gevolgen van ‘hun eigen kortzichtigheid’. God echter neemt kennelijk dat risico. Wanneer het volk Israël het beloofde land in bezit heeft gekregen zegt Jozua in zijn ‘afscheidsrede’:

“Indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!” (Joz. 24:15).

Als Mozes het volk Israël toespreekt aan het einde van hun veertigjarige woestijnreis zegt hij:

“Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden” (Deut. 8:2).

Ook hier is het doel van de test weer om te zien aan welke kant zij staan. Maar het diende ook om hen te verootmoedigen. Als het dienen van de Here hun zou zijn gelukt, had zich en ander kwaad aangediend: trots. In zijn boven geciteerde toespraak zegt Jozua dan ook:

“Gij zult niet in staat zijn de Here te dienen, want Hij is een heilig God” (Joz. 24:19).

Hier doemt echter een levensgroot probleem op. Het feit dat de mens, zelfs de goedwillende mens, er niet in slaagt God in volmaaktheid te dienen maakt die mens wel nederig, maar de situatie lijkt niettemin erg uitzichtsloos. Het blijft echter niet daarbij. In de volgende hoofdstukken zullen we zien hoe God daarin heeft voorzien.

 

Een andere reden waarom de Bijbel zo uitgebreid ingaat op allerlei menselijke fouten is echter ook dat God ons zo wil waarschuwen. Al die ongerechtigheden moeten ons sterken in ons voornemen om met onze vrije wil de goede kant te kiezen. Die vrije wil die wij hebben gekregen leidt tot een strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ in ons hart. En de vele voorbeelden van kwaad in de Bijbel moeten ons overtuigen van het gevaar dat wij lopen als wij in die strijd ook maar een ogenblik verslappen. Een mens leert nu eenmaal het snelst van fouten, maar wij leren het ‘goedkoopst’ van andermans fouten. Het ‘leergeld’ voor eigen fouten is onevenredig hoger. Op dit aspect van het leven als leerschool wordt nader ingegaan in sectie II. Nog een reden waarom er zoveel menselijk falen in de Bijbel staat, is tenslotte dat het ons overtuigt van Gods genade. Onze fouten kunnen niet zo groot zijn of God is in staat ze te vergeven, mits wij daar oprecht om vragen, en er oprecht naar streven het de volgende keer beter te doen. Zie hiervoor verder hoofdstuk 6 (‘De verlossing’). De oorzaak van de ondergang van Judas Iskariot was niet het verraden van zijn Heer, maar zijn overtuiging achteraf dat God niet in staat zou zijn hem dat te vergeven.

Example Choice Set

Example Choice Set (Photo credit: Wikipedia)

+

Vervolg van: De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

Voorgaand:

Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal

In de hand #1 Wedijver

Fragiliteit verminderbaar

De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

++

Aanvullend:

 1. Keuzes
 2. Steeds een keuze
 3. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 4. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 5. Elke keuze die we maken veroorzaakt een rimpelig effect in ons leven
 6. Je leven de som van al je keuzes
 7. Wees voorzichtig, de omgeving die je kiest zal je vormgeven
 8. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 9. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 10. Mensen moeten weten waar je voor staat
 11. Mensen die altijd toelagen voor zichzelf maken gaan snel failliet
 12. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 13. Voor hen die andere keuzes maken
 14. Vertrouwelijke geschriften
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 16. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 17. Volmaakt in onvolmaaktheid

+++

Op andere websites gerelateerde onderwerpen:

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

35 reacties op De Falende mens #2 Vrije keuze

 1. Pingback: Een goddelijk Plan #4 Beloften | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verlossing #5 Het volmaakte offer | Broeders in Christus

 4. Pingback: Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Doemdenkers en ons lijden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid | Broeders in Christus

 7. Pingback: Dienende geesten 1 Afgezanten van onzichtbare God | Broeders in Christus

 8. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 3 Lichamelijke opstanding | Broeders in Christus

 11. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld | Broeders in Christus

 12. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding | Broeders in Christus

 13. Pingback: Bron(nen) van kwaad – Jeshua-ists

 14. Pingback: Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen – Jeshuaist

 15. Pingback: De eerste levende wezens en de mens in het Scheppingsverhaal – Jeshua-ists

 16. Pingback: De Schepper achter eerste levende wezens – Jeshua-ists

 17. Pingback: Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 5 Leerschool en Gemeenschappelijk bezit | Broeders in Christus

 18. Pingback: Gods vergeten Woord 21 #2 Vreemdelingen en bijwoners | Broeders in Christus

 19. Pingback: Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 3 Een goede en rechtvaardige wet | Broeders in Christus

 20. Pingback: Betreft Engelen | Broeders in Christus

 21. Pingback: Moeilijkheid om te vergeven | From guestwriters

 22. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u? “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

 24. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 25. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #3 Ontoegankelijke gebedshuizen – Jeshuaist

 26. Pingback: Er werd ons gevraagd: Jezus leert ons bidden; ‘leidt ons niet in verzoeking’. Betekent dit dat het God is die ons in verzoeking leidt en ons doet zondigen? | From guestwriters

 27. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst – Jeshuaist

 28. Pingback: In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf | Broeders in Christus

 29. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 30. Pingback: Verlossing Niet enkel voor Christadelphians – Belgische Broeders In Christus

 31. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 32. Pingback: Zich onder de Adem stellen – Jeshuaist

 33. Pingback: Door genade van God tot geloof komen – Belgische Broeders In Christus

 34. Pingback: Sjana tova oemetoeka – שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה – Jeshuaisten / Jeshuaists

 35. Pingback: Gebed voor Vergeving | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.