Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Redding, vertrouwen en actie in Jezus

3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten:

7. Gedoopt worden, vereren, dienen, en eredienst houden met andere Christenen in een plaats waar Christus wordt gepredikt en de Bijbel wordt aanschouwd als het uiteindelijke gezag.

Eens tot het geloof in Christus gekomen en er willen aan vast houden kan men zich laten dopen om een nieuw leven te beginnen als aanvaarde zoon of dochter van God en als broeder en zuster van de mede gelovigen. Als nieuwgeborenen of wedergeborene, moeten wij de liefde van Christus Jezus in ons dragen en delen met anderen. Door ons op nieuw te laten dopen of voor het eerst in Christus te laten dopen hebben wij gekozen om zoals Christus te willen zijn. Daarom moeten wij er ook aan werken om zoals Christus te worden. Het is onze overeenkomst om in zijn voetstappen te stappen en zoveel mogelijk op hem te willen gelijken. Het is een teken van onze bereidheid om na te gaan aan welke Mozaïsche Wetten of Regels van God wij nog moeten voldoen. Met dat besef welke Oude en al of niet aangepaste Wetten wij moeten onderhouden, moeten wij er naar streven om zo goed en zo kwaad als het kan ons ook aan die wetten te houden. Hiervoor moeten wij niet de leringen van theologen volgen maar de lering van de Bijbel. Niet de theologie maar de Heilige Schrift is het Boekwerk waar wij ons moeten aan houden om te weten wat kan en niet kan. Wij zullen merken dat de wereld van Jezus niet één van dogma’s is of dominantie van één of ander instelling, maar een wereld van samen zijn in vol naastenliefde en eenheid in harmonie met God als een instrument van God.

Na uw geloofsbelijdenis zal u door de doop worden witgewassen en een teken van uw keuze hebben kunnen gegeven aan anderen. Het Doopsel is een aangaan van een verbintenis met diegenen die zich met Christus Jezus willen verenigen in de Allerhoogste Heer. De doop is een bezegeling van een verbond tussen u, Jezus en God en vormt een bewijs van aanvaarding in de gemeenschap van Christenen. Eens opgenomen door de doop zal u aan alle activiteiten van de geloofsgemeenschap of kerkgemeenschap kunnen deelnemen.

Ook al woont u ver af van andere broeders en zusters mag u dat dan niet weerhouden door te gaan in het bestuderen van de Schrift alsook in het verder mee helpen verspreiden van het Goede Nieuws naar anderen toe. Vanaf dat u gedoopt bent zal u samen met anderen het Laatste Avondmaal mogen herdenken met zelf deel te nemen aan het Breken van het Brood. Die intieme daad van het herinneren van Jezus laatste maaltijd moet een regelmatig gebeuren worden waarbij men samen met anderen de symbolen deelt, ter herinnering van Jezus’ Offermaal, het ultieme Loskoop en Zoenoffer.

Als Christen moet u de roep van Christus Jezus in u dragen en willen geschraagd worden door de Heilige Geest. U moet niet denken dat u met een massa moet zijn om een kerkgemeenschap te vormen. Het Christen zijn kan u op uw eigen en nog beter met anderen, maar beter minder dan veel halfhartigen. Het is niet de kwaliteit die de kerkgemeenschap maakt maar de kwaliteit.

Zelfs als u slechts met twee bent, kunt u een vergadering of bijeenkomst in naam van Christus vormen, die met u zal zijn en als dusdanig het zaad voor een ecclesia zal vormen samen delend in de hoop van de eerste Christenen. In gemeenschap met elkaar moet men elkaar trachten te steunen en kansen geven om op te bouwen en vooruit te gaan in het Ware Geloof. Door zich te laten leiden door de lessen van Jezus, die opgetekend zijn in het Nieuwe Testament zal men kunnen werken aan de eigen persoonlijkheid. Verder zal men door samen de Bijbel, dus het Nieuwe maar ook het niet te vergeten Oude Testament, te lezen, zal men de Woorden van God dieper in zich kunnen laten druppelen en zal Gods Geest verder over u kunnen komen om u te voeden en verder op weg te begeleiden.

“Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mattheüs 3:13-17 NBV)

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’” (Mattheüs 28:19-20 NBV)

“En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.” (Handelingen 10:48 NBV)

“Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.” (Handelingen 8:12 NBV)

“Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’” (Mattheüs 18:20 NBV)

“Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus,” (1 Korinthiërs 5:4 NBG51)

“en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.” (Hebreeën 10:25 NBV)

“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.” (Romeinen 8:14-15 NBV)

“En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.” (Galaten 4:6-7 NBV)

“gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.” (Efeziërs 2:20 NBV)

“Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?” (1 Korintiërs 3:16 NBV)

“De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.” (Handelingen 17:24 NBV)

“Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de gemeente die bij haar thuis samenkomt?” (Kolossenzen 4:15 NBV)

“Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Asia tot het geloof in Christus is gekomen.” (Romeinen 16:5 NBV)

“De volgende drie maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de Weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus,” (Handelingen 19:8-9 NBV)

8. Anderen vertellen over Christus.

Het primair doel van gelovigen in Christus Jezus, is om discipelen te maken en te getuigen zodat anderen ook gered kunnen worden. Uit naastenliefde moeten wij anderen Jezus of Jeshua en zijn liefhebbende Vader laten leren kennen. Als wij ons laten dopen in de naam van Jezus moeten wij ook niet bang zijn om daar voor uit te komen, maar om dan ook de naam en taak van Jezus kenbaar te maken alsook de Naam van zijn Vader te verkondigen.

Jezus heeft zijn volgelingen een opdracht gegeven. Indien wij beweren Christen te zijn moeten wij ons dan ook gedragen zoals Christus Jezus het zou willen en hem ook navolgen. Als Navolgers van Christus zouden wij als het ware niet mogen kunnen zwijgen over het voorbeeld dat wij als idool willen volgen. Maar hierbij moeten wij wel opletten dat ons idool geen afgod wordt. Christus heeft zich nooit uitgegeven voor God noch zich gelijk gesteld aan God ook al weten wij dat hij een unieke persoonlijkheid had en ook wel goddelijk was (wat ongelijk is aan God zijn).  Steeds verwees hij naar zijn Vader aan wie hij ondergeschikt is en ook later het Koninkrijk terug zal overhandigen.

In onze samenhorigheid met Christus Jezus moeten wij beseffen dat wij allemaal mensen zijn met onze eigen hebbelijkheden en gebreken, maar dat wij in Jezus een medemens en medewerker hebben die er in geslaagd is om helemaal zonder gebreken, zonder fout te zijn. Door zijn zuiverheid en zoenoffer is hij door God aanvaard als middelaar of bemiddelaar tussen mens en God. Jezus zelf heeft ons een modelgebed gegeven en gezegd dat wij regelmatig tot Onze Vader moeten bidden. Indien wij ons idool Jezus zouden gaan vereren of aanbidden zijn wij verkeerd bezig en volgen wij niet de richtlijnen van de zoon van God maar ook mensenzoon Jezus zelf noch die van de Bijbel die wij aan nemen het Woord van God te zijn dat wij horen te volgen als navolgers van de persoon die voor ons gestorven, begraven en de derde dag volgens de Schriften is opgestaan uit de dood.

Groot dooiermos op een graf op het Rooms-katho...

Juist door te erkennen dat Jezus een mens was geeft men hem de volle waarde die hij verdient. Want als God zou hij niet hebben kunnen sterven want God is eeuwig, had dus geen begin en geen einde, en is volgens de Geschriften, het Boek der Boeken onsterfelijk. Maar Jezus heeft zeer veel geleden en is werkelijk gestorven en in die dood vinden wij juist onze redder die door God gezonden is. Terwijl in zijn opstanding uit de dood wij een voorbeeld kunnen zien van wat er met ons nog mag gebeuren. Daarin kunnen wij juist onze hoop tot een verder leven na dit aardse leven vinden.

Die hoop naar een leven na de dood in de nabije of verre toekomst willen wij delen met anderen. En dit niet slechts met diegenen die het zelfde inzicht hebben en met ons in gemeenschap samen komen in de Ecclesia, maar ook met diegenen die wij graag ook gered willen zien, allen rondom ons. Vertrouwend in Jezus en zijn Vader moeten wij de moed hebben om er voor te durven uit komen wie wij willen volgen en waarvoor wij willen staan.

“Een betrouwbare getuige redt levens, een valse getuige liegt en bedriegt.” (Spreuken 14:25 NBV)

“Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’” (Johannes 18:37 NBV)

“Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op” (1 Timotheüs 6:13 NBV)

“en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,” (Openbaring 1:5 NBV)

“Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.” (Openbaring 11:3 NBV)

“Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” (Mattheüs 24:14 NBV)

“En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.” (Markus 16:15 NBV)

“Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders, en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen.” (1 Korintiërs 9:16 NBV)

“Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.” (2 Timotheüs 1:8 NBV)

“De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.” (Openbaring 12:17 NBV)

“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.” (Romeinen 1:16 NBV)

+

Vervolgt

Voorgaand: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

++

Boeiend om te lezen:

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

35 reacties op Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

 1. Pingback: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren | Broeders in Christus

 2. Pingback: A Messiah to die « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Een Messias om te Sterven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Ademen om les te geven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën | Marcus' s Space

 6. Pingback: Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan « Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: In Talen sprekend | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 9. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 11. Pingback: Een goddelijk Plan #4 Beloften | Broeders in Christus

 12. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 14. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 15. Pingback: Doopsel en bloedvergieten ter vergeving | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 16. Pingback: Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof | Broeders in Christus

 17. Pingback: Verlossing #9 De enige weg | Broeders in Christus

 18. Pingback: Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De Ekklesia De uitgeroepenen | Broeders in Christus

 20. Pingback: De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte | Broeders in Christus

 21. Pingback: De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte | Broeders in Christus

 22. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap | Broeders in Christus

 23. Pingback: Een huis bouwen voor God – Jeshuaist

 24. Pingback: Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven – Jeshua-ists

 25. Pingback: De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven | Broeders in Christus

 26. Pingback: Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus – Jeshuaisten / Jeshuaists

 27. Pingback: Noodzaak van trouw samenkomen | Broeders in Christus

 28. Pingback: Samen eten, drinken en Jezus gedenken | Broeders in Christus

 29. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien | Bijbelvorser = Bible Researcher

 30. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 31. Pingback: Vragen om onder de vleugels van God te komen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 32. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

 33. Pingback: Verspreiders van het woord – Belgische Broeders In Christus

 34. Pingback: Kloof tussen geloof en dagelijks leven – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 35. Pingback: Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.