Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen

Het weekend van 27 en 28 maart 2021 zal vele gelovigen bij blijven als een werkelijk stil weekend, tegenover andere jaren.

Ook voor Katholieke gelovigen is een stille week ingegaan. Maar zij houden zich niet aan de feest- of herinneringsdagen waaraan Jezus hield. Broeders in Christus daarentegen verkiezen Gods opdrachten te volgen en Hij heeft gevraagd om de avond voor de uittocht uit Egypte in herinnering te nemen. Dat hebben wij dan ook dit jaar zaterdagavond gedaan en hebben dan zondag onze gedachtenisviering nog voort gezet. Want het is niet zo maar een gebeurtenis van 1 uur of 1 dag. Wij namen dit weekend niet enkel die bevrijding uit de slavernij van de mens in gedachtenis, maar keken naar nog een grotere impact hebbende bevrijding, namelijk de bevrijding uit de dood.

Het is namelijk door de offerdaad van Jezus Christus dat de banvloek van de dood opgeheven is geworden. Het loon of de prijs die wij moeten betalen voor onze zonde is nog steeds de dood, maar wij weten dat ze nu niet blijvend zal zijn. Want wij hebben een prachtig vooruitzicht door het loskoopoffer van Jezus Christus.

Met een enorme daad van liefde, gaf Jezus Christus zich namelijk aan God in ruil voor alle mensen. Jezus beseft zeer goed hoe moeilijk het kan zijn voor een mens om altijd “juist” te leven en volgens Gods normen en waarden de dag door te komen. Vlug zijn we geneigd om zijpaden te nemen of af te wijken van die “rechte weg”. Ook al mag Gods Weg opgetekend zijn in het Boek der boeken, is het niet alle mensen gegeven om zich er aan te houden. Door de eerste mens is bij het eten van de vrucht van de Boom van kennis van goed en kwaad die kennis in hem gekomen. Van toen af aan kon hij dat goede en slechte zien, maar ook voelen.

Jezus had een enorm ontzag voor zijn God en hield er aan om altijd Zijn Wil te doen, zelfs in de meest erbarmelijke momenten, vlak voor zijn dood. Ook al zag hij die komende dood voor ogen, vroeg hij toch nog aan God om Zijn wil te laten gebeuren.

“ ’Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’” (Lu 22:42 WV78)

Uiteindelijk was het Gods Wil die Jezus naar de mens toe deed komen en hem als lam op de slachtbank liet aanbieden zodat God hem als losprijs al of niet kon aanvaarden. Uit liefde voor Zijn zoon en voor de mens aanvaarde God die door Zijn zoon gegeven losprijs.

Wij moeten die liefde van beiden waarderen en er dankbaar voor zijn. Daarom is het ook noodzakelijk om die liefde van Jezus en van zijn hemelse Vader aan anderen kenbaar te maken. Ook al zijn wij dit jaar enorm beperkt in de mogelijke contacten die wij kunnen hebben, moeten wij durven gebruik maken van de hedendaagse middelen, zoals Zoom, Jitse, Messenger, Facebook en Instagram (om er maar enkele te noemen).

Via de sociale media kunnen en moeten wij over die enorme liefde spreken. Door die liefde is namelijk de Genade van God over de mens gekomen, zodat deze gered kan worden  van de eeuwige dood. Het is die barmhartigheid van God die ook juicht over het oordeel dat Jezus zal mogen uitspreken, waarbij zal nagegaan worden in welke mate wij ook zulk een barmhartigheid hebben kunnen uitoefenen tegenover anderen.

“ Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.” (Mt 5:7 WV78)

“ maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.” (Mt 6:15 WV78)

“ Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.” (Lu 6:36 WV78)

“12 Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.” (Jak 2:12-13 WV78)

Oorspronkelijk behoorden niet-Joden niet tot Gods Volk. Maar Jezus heeft de mens met God verzoend zodat de niet-Jood ook als kind van God naar Jehovah kan en mag toekomen. Ook zal de Elohim allen die willen geloven en onder Hem komen als Zijn Volk aanschouwen.

“ gij, vroeger geen volk, nu Gods volk; vroeger van genade verstoken, nu begenadigd.” (1Pe 2:10 WV78)

Dat wij nu begenadigd zijn is vast en zeker zo belangrijk dat wij dat niet over het hoofd mogen zien en in alle omstandigheden, ook deze van isolatie, moeten herdenken.

Dezer dagen kijken wij in het bijzonder naar wat Jezus echt voor de mensheid heeft gedaan en hoe wij hier tegenover moeten staan. Hij heeft zich als een voortreffelijk voorbeeld opgesteld en voor ons de weg naar God geopend. Hierbij moeten wij dan ook de kans waarnemen op die weg naar bevrijding te stappen vol goede moed. Met Jezus als voorbeeld moeten wij gesterkt naar buiten durven komen en zo veel mogelijk mensen die Goede Boodschap die Jezus ook bracht verkondigen.

Met Jezus Christus hebben wij eigenlijk het grootste geschenk gekregen dat een mens kan ontvangen

De mogelijkheid tot eindeloos leven.

Met zijn dood heeft Jezus meer voor de mens bereikt dan enig ander mens. Daarom is deze periode voor ons ook veel belangrijker dan het vieren van Jezus geboorte (welke plaatsgreep op 17 oktober maar door vele christenen op de geboortedag van de godin van het licht wordt gevierd, namelijk Kerstmis). Aan die christenen die vasthouden aan het vieren van die heidense feestdagen moeten wij als broeders en zusters in Christus, getuigenis afleggen van diegene die als mensenzoon zich volledig gaf aan zijn hemelse Vader, de Enige Ware God Jehovah. Het was om zijn opstelling als slaaf of knecht voor God dat God hem verhoogd heeft en hem bij Zich heeft genomen in de hemel om aan Zijn rechterzijde te zetelen en op te treden als bemiddelaar tussen Hem (JehovahGod) en de mens.

“ Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan, die Hem zei: Gij zijt mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.” (Heb 5:5 WV78)

“ Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israel bekering en kwijtschelding van zonden te schenken.” (Hnd 5:31 WV78)

“ Daarom heeft God hem hoog verhevenen Hem de naam verleend die boven alle namen is,” (Flp 2:9 WV78)

Nu onze zonden zijn kwijtgescholden moeten wij er alles aan doen om niet terug in verval te komen door te zondigen. Hierbij moeten wij dan altijd aan Jezus blijven denken hoe hij er wel in geslaagd is om steeds de wil van God te doen en aan al de lessen die hij heeft gegeven. Aan die verhalen en gelijkenissen kunnen wij ons optrekken. Met de evangeliën hebben wij dan ook voorname lessen mee gekregen die ons verder op het juiste pad moeten kunnen houden. In die Messiaanse Geschriften treffen wij dan ook de verhalen rond Jezus aan welke wij nu mee met behulp van die boeken kunnen verder vertellen.

De lente brengt normaal gesproken nieuw leven aan en hoop. Dit jaar is die hoop bij velen nog groter daar zij verwachten dat er tegen de helft van het jaar eindelijk een einde zal komen aan al de coronamaatregelen. Wijzelf zijn daarvan niet zo overtuigd. Voor het ogenblik blijven wij al onze leden oproepen om nog in isolatie te blijven en de kerkdiensten on-line bij te wonen. Maar wij vragen ook alle gelovigen om de liefde van Jezus Christus verder bekend te maken. Nooit is er een ander mens geweest die het heeft kunnen opbrengen om zoveel liefde te vertonen.

Laat ons die liefde van Jezus dan ook in ons hart dragen en de belangrijke kernpunten van ons geloof uitdragen. Die kernpunten zijnde dat Jezus de zoon van God is die door God gezalfd is en als Messias door zijn dood aan een paal bevrijd heeft van de vloek der zonde. Alsook dat God zijn offerdaad als losprijs heeft aanvaard en hem uit de dood heeft doen opstaan om hem te verhogen en hem naast Hem te laten zetelen om Zijn hogepriester en bemiddelaar te zijn tussen de mens en God.

+

Voorgaande

Betreft de Mens

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Hoop naar weer een leven in het normale

Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

++

Aanvullende berichten

 1. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 2. Verstand, kennis, wijsheid en verstandelijke vermogens
 3. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 4. Lam van God -Voorspeld
 5. Onschuldig Lam
 6. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 7. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 8. Het grootste geschenk ons gegeven
 9. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 10. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 11. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 12. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 13. Loskoopoffer
 14. Lijden bedekt door Zoenoffer
 15. Zoenoffer
 16. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 17. Verhoord vanwege zijn ontzag voor God
 18. Zij die Jezus vrienden kan noemen
 19. Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden
 20. Vanavond 27 maart 2021 een avond om te herinneren
 21. Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst
 22. 2021 Gedachtenisviering van de dood van Christus
 23. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
 24. 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld
 25. Een herinneringsmaaltijd in kleine kring
 26. 27-28 maart 2021 een herinneringsweekend als geen ander
 27. Redding (Christadelphian artikel)
 28. Redding (Bijbelstudenten artikel)
 29. Reddingsplan
 30. Gods Redding
 31. Volk van God
 32. Zijn de joden Gods uitverkoren volk
 33. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 34. Kinderen van God
 35. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 36. Evangelisatiewerk blijvende opdracht
 37. Verkondigen
 38. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen

 1. Pingback: Een stille week | From guestwriters

 2. Pingback: Stille of Goede week | Broeders in Christus

 3. Pingback: Kerk met toekomst | From guestwriters

 4. Pingback: Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De woorden van Jezus niet alleen horen maar ze ook opvolgen | Broeders in Christus

 6. Pingback: Overdenking: Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen… | Broeders in Christus

 7. Pingback: Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid | Stepping Toes

 8. Pingback: Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging – Some View on the World

 9. Pingback: Een woonplaats voor God – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: Gedachte voor vandaag 26 mei: Er voor zorgen dat we Gods Woord van de waarheid op de juiste manier leren, uitleggen en toepassen | Broeders in Christus

 11. Pingback: De vier dimensies van Christus’ liefde – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.