Betreft de Mens

Levende menselijke wezens

Om ons heen kunnen we mensen zien, mannelijk en vrouwelijk. Degenen die op deze aarde leven, denken meestal dat zij de belangrijkste wezens zijn.

Mensen kunnen zichzelf beschouwen als de hoogste vorm van het aardse leven. Ze zouden moeten weten dat ze een product zijn van de Schepper, Jehovah God, Die hen naar Zijn beeld heeft gevormd. Jehovah vormde de mens uit stof van de grond, blies in zijn neusgaten de adem van het leven.

File:Anna at 11 days.jpg

A · dham‘ betekent “man; de mens; aardse man; mensheid “(generiek); ‘ish, man; Een individu; een echtgenoot”; ‘enohsh’, ‘een sterfelijke mens’; ge’ver, “een valide man”

Nadat Adam was geschapen en nadat hij de dieren had genoemd, liet Jehovah een diepe slaap op hem vallen; en terwijl hij sliep, nam God een van Adam’s ribben en gebruikte het om een ​​partner voor de man te maken en creëerde de mannin of vrouw. Daarom kon Adam, toen ze aan de man werd voorgesteld, zeggen:

“Dit is eindelijk het bot van mijn gebeente en vlees van mijn vlees.”

Hij noemde haar Vrouw,’ish · sjah‘,

“Want van de mens is deze genomen.” (Ge 2: 21-23)

Adam gaf haar later de naam Chava of Eva (wat betekent “Levende”) (Ge 3:20.)

“Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.” (Ge 2:7 NBV)

“Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.” (1Co 15:45 NBV)

“De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden. {-(3:20) Eva Eva kan worden vertaald als ‘leven’. } (Ge 3:20 NBV)

“God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.” (Ge 1:27 NBV)

Mens gemaakt van stof – terugkerend naar stof

Beide vonden hun oorsprong in het stof van de aarde. Nadat ze tegen God hadden gerebelleerd ontvingen ze een straf en kregen ze te horen dat ze hard moesten werken voor hun brood en dat er een einde zou komen aan hun leven om terug te keren naar het stof, waar ze vandaan kwamen.

“Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’” (Ge 3:19 NBV)

“Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.” (Ps 103:14 NBV)

“Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben:” (Ge 18:27 NBV)

Sterfelijke of onsterfelijke wezens

Veel mensen willen zichzelf in het centrum van het universum plaatsen en denken omdat zij zo belangrijk zijn dat ze daarom ook onsterfelijk zijn.

Niemand van ons is echter onsterfelijk. De meerderheid van de mensen zal sterven en terugkeren naar het stof waaruit zij gemaakt zijn. De mens zal niets in zijn graf kunnen meenemen om het in een soort van hiernamaals of in een ander leven te gebruiken. Voor hem zal er dezelfde toekomst zijn als planten en dieren. Als hun leven ten einde is, zal het ten einde zijn. Zo ook zal bij het dood gaan het gedaan zijn voor de mens. Als zijn leven ten einde is, is het afgelopen en kan hij niets meer zien, voelen of doen.

“Maar een mens sterft en hij ligt terneer. Hij blaast zijn laatste adem uit-waar is hij dan?” (Job 14:10 NBV)

““Kan een mens zich gedragen zoals God het wil, kan iemand zonder smet zijn voor zijn schepper?”” (Job 4:17 NBV)

“want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.” (Pre 3:19-20 NBV)

“Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.” (Pre 9:5 NBV)

“Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.” (Pre 9:10 NBV)

“(89:49) Leeft er iemand die de dood niet zal zien, die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? sela (Ps 89:48 NBV)

Er zijn mensen die denken dat de mens zo bijzonder is dat de mens een onsterfelijk deel moet hebben dat in de dood leeft. We kunnen dergelijke ideeën vinden bij verschillende religieuze systemen. Zo’n doctrine is een van de vele religieuze leugens die door veel mensen als waarheid worden beschouwd. Dit kan wel komen doordat veel mensen nog hoop willen hebben voor later, maar eigenlijk een valse hoop koesteren, in plaats zich te richten op de Bijbelse Waarheid. De mens is geheel sterfelijk. God heeft alleen onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid is iets waar een mens naar moet zoeken; het is een kwestie van belofte en hoop. Kijk naar wat de Bijbel zegt:

“‘Jullie zullen helemaal niet sterven, ‘zei de slang.” (Ge 3:4 NBV)

“‘O HEER, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht in tijden van nood. Van de einden der aarde komen alle volken naar u toe. Ze zullen zeggen: “De goden van onze voorouders blijken niets dan bedrog, ze zijn niets waard, ze bieden geen hulp.”’” (Jer 16:19 NBV)

“Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.” (1Ti 6:16 NBV)

“Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.” (1Ti 1:17 NBV)

“Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.” (Ro 2:7 NBV)

“maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.” (2Ti 1:10 NBV)

“die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.” (Tit 1:2 NBV)

“Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.” (1Jo 2:2 NBV)

Mag het leven van de mens niet onsterfelijk zijn, hoewel zijn lichaam sterfelijk is?

Antwoord:

Het leven van de mens is niet in hemzelf. Het is de kracht van God waardoor hij leeft en die terugkeert naar God wanneer de mens sterft. Als God het allemaal voor Zichzelf zou verzamelen, zou de mensheid omkomen van het universum.

Bewijs

“(36:10) want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (Ps 36:9 NBV)

“Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.” (Hnd 17:25 NBV)

“Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.” (Job 12:10 NBV)

“Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.” (Pre 12:7 NBV)


Heeft  de mens dan geen bewust bestaan ​​in de dood?

Antwoord:

De mens heeft geen bestaan ​​in de dood. Hij is dood – voorlopig dood en weet niet meer alsof hij nooit was geboren.

Bewijs:

“Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.” (Pre 9:5 NBV)

“(6:6) Want doden noemen uw naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan u nog loven?” (Ps 6:5 NBV)

“Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.” (Pre 9:10 NBV)

“Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.” (Ps 146:3-4 NBV)

“Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. Maar hij die leeft-leeft! zal u loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw u bent.” (Jes 38:18-19 NBV)

“Waarom hebt u mij ter wereld laten komen? Waarom ben ik niet gestikt, voor iemand mij had gezien? Dan was het of ik nooit had geleefd, ik was uit de moederschoot zo naar het graf gebracht.” (Job 10:18-19 NBV)


Waarom is de mens in zijn huidige sterfelijke en slechte staat?

Antwoord:

De mens is sterfelijk vanwege de zonde. Het is Gods wet dat zondaars moeten sterven. Adam, onze eerste of oer vader, zondigde en werd ter dood veroordeeld voordat hij kinderen kreeg. De dood begon met hem en kwam tot ons door hem heen. We krijgen de natuur die hij had, nadat hij veroordeeld was om te sterven. We erven dus zijn doodvonnis. Daarnaast zijn we allemaal zondaars zelf.

Bewijs:

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Ro 6:23 NBV)

“Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.” (Ro 5:12 NBV)

“Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’” (Ge 3:17-19 NBV)

“Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.” (1Co 15:22 NBV)

“Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.” (Ro 5:18 NBV)

“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;” (Ro 3:23 NBV)

“we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt,” (2Co 1:9 NBV)


Is God van plan dat het menselijke ras altijd onderworpen zal zijn aan zijn huidige slechte staat?

Antwoord:

Nee, het is de bedoeling om de zonde helemaal van de aarde weg te nemen en de dood te doen ophouden.

Bewijs:

“Waarom zou ik hen dan vrijkopen uit de macht van het dodenrijk of verlossen van de dood? Dood, zaai de pest om je heen! Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Ik ken geen medelijden meer.” (Hos 13:14 NBV)

“Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg- de HEER heeft gesproken.” (Jes 25:8 NBV)

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’” (Opb 21:4 NBV)

“De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood,” (1Co 15:26 NBV)

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Joh 1:29 NBV)

“maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.” (2Ti 1:10 NBV)


Zal God deze grote verandering tot stand brengen zonder enige verwijzing naar de vraag of de mens Hem behaagt of niet?

Antwoord:

Nee: het werk zal grondig worden gedaan in gerechtigheid. Zoals de dood door de zonde is gekomen, zo zal het leven door gehoorzaamheid komen.

Bewijs:

“Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.” (Ro 5:19 NBV)

“Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.” (Ro 3:21-22 NBV)

“Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,” (1Co 6:9 NBV)

“Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen?” (1Pe 4:18 NBV)

“Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” (Ga 6:7 NBV)

“Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” (Mt 5:20 NBV)


De Schrift verklaart dat “er niemand rechtvaardig is, niet één”. Hoe kan dan de redding komen, als die afhankelijk is van gerechtigheid?

Antwoord:

De staat van de mens, overgelaten aan zichzelf, is wat de Schrift beschrijft. Maar God heeft de mens niet aan zichzelf overgelaten. Hij is tussenbeide gekomen in zijn zaken en opende een weg van rechtvaardigheid waarin Hij de mensen uitnodigt om te wandelen. God heeft gerechtigheid nabij gebracht door Jezus Christus en vraagt ​​de mensen om het te bemachtigen door in hem te geloven.

Bewijs:

“Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.” (Jes 59:16 NBV)

“Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.” (Ro 5:18 NBV)

“Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,” (1Co 1:30 NBV)

“Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak. De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.” (Ro 10:3-4 NBV)


Hoe kunnen mensen die zondaars zijn, de gerechtigheid van God in Christus verkrijgen  of vasthouden?

Antwoord:

Omdat God hen oproept om zich te bekeren en aanbiedt om hun zonden te vergeven als zij in Jezus geloven en zijn naam dragen.

Bewijs:

“God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen,” (Hnd 17:30 NBV)

“U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen,” (Hnd 13:38 NBV)

“Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.” (Jes 55:7 NBV)

“Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,” (Hnd 2:38 NBV)

“Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’” (Hnd 4:12 NBV)


Zijn zulke mensen gered door het geloof in Christus alleen?

Antwoord:

Nee. Geloof rechtvaardigt alle zonden uit het verleden en zorgt voor vrede met God: maar werken zijn nodig om uiteindelijk Zijn gunst te behouden en de acceptatie veilig te stellen.

Bewijs:

“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.” (Ro 5:1 NBV)

“Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt.” (1Co 10:12 NBV)

“Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.” (Ro 8:13 NBV)

“En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.” (2Pe 2:20 NBV)

“U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof.” (Jak 2:24 NBV)

“Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.” (Opb 2:5 NBV)

“haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden.” (Opb 2:23 NBV)


“Als hij zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en hij zijn geest en adem voor zichzelf zou bewaren,” (Job 34:14 NBV)

“Schenk de mens niet langer aandacht. Wat is hij zonder adem in zijn neus? Wat heeft hij te betekenen?” (Jes 2:22 NBV)

+

Engelse versie / English version: Concerning Man

Vindt het uitvoerig artikel “Mens – Mensheid en Mensdom” met als hoofdstukken:

1.      Homo sapiens

2.      Wereld van moeilijkheden en veel ongemakken

3.      Aanvang van de mens

4.      Verwachtingen naar de mens toe en de mens zijn verkeerde keuze

5.      Uitspraak van straf over de mens

6.      Verstand, kennis, wijsheid en verstandelijke vermogens

7.      Tijd door de Maker gegeven

8.      Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk

9.      Optekeningen door de mens

10.        De mens volgens de Bijbelse chronologie

11.        Beperktheid van de mens tot in zijn dood

 

Voorgaand

Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst

Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel

Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld

Betreffende het spirituele lichaam

De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

 

++

Aanvullende lectuur

 1. Van chaos naar ordelijkheid
 2. Voorziening van leven
 3. De Schepper achter eerste levende wezens
 4. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 5. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 6. Keuze van levende zielen tot de dood
 7. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 8. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 9. Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden
 10. Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier
 11. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 12. Bron(nen) van kwaad
 13. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 14. Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – In het zweet des aanschijns
 15. Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 2de vonnis
 16. Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze
 17. Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft + Cherubs en verjaging uit de Gan Eden
 18. Leven gedefinieerd door de doodGlimlach raam naar je ziel
 19. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 20. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof
 21. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 22. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld
 23. Ontbinding

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

22 reacties op Betreft de Mens

 1. Pingback: Concerning Man | Broeders in Christus

 2. Pingback: De opgestane Heer – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God | Stepping Toes

 4. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 5. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

 6. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 7. Pingback: Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden | Stepping Toes

 8. Pingback: Voorbereidingstijd naar Pesach toe | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Het Geschreven Woord: Psuchè – Jeshuaisten / Jeshuaists

 10. Pingback: De Taal van de Bijbel: Verderven – Jeshuaisten / Jeshuaists

 11. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 12. Pingback: Verlossing Niet enkel voor Christadelphians – Belgische Broeders In Christus

 13. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen | Broeders in Christus

 15. Pingback: Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof | Stepping Toes

 16. Pingback: De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend – Jeshuaisten / Jeshuaists

 17. Pingback: Hij die doet ontstaan Zijn Adem tot ons – Jeshuaist

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Bereshith 5:1-2 Adam en Eva, naar de gelijkenis van God, hun geslachtslijn – Jeshuaisten / Jeshuaists

 22. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.