De woorden van Jezus niet alleen horen maar ze ook opvolgen

Als wij beseffen dat wij naar Jezus woorden moeten luisteren, kunnen wij ook best eens na gaan hoe wij die woorden tot ons moeten laten komen.

Jezus geeft aan dat wij niet enkel zijn woorden moeten horen, maar ze ook opvolgen.

“ Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.” (Mt 7:21 WV78)

“ Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.” (Mt 7:24 WV78)

“47 Ieder die tot Mij komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt, Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. 48 Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was.” (Lu 6:47-48 WV78)

Jezus was er niet zozeer om zijn eigen woorden naar voor te brengen, maar om datgene te vertolken wat zijn hemelse Vader, de Enige Ware God wenste dat hij zei. Jezus doel was om die leer van God en Zijn Wet kenbaar te maken in de hoop dat meerderen zich meer in die Wet zouden gaan verdiepen.

“ Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen.” (Jak 1:25 WV78)

Als Christen of volger van Christus hoeven wij ons niet te schamen dat woord van Christus Jezus op te volgen.

“ Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden ten overstaan van dit overspelig en zondig geslacht, zal ook de Mensenzoon zich over hem schamen, wanneer Hij, vergezeld van de heilige engelen, komt in de heerlijkheid van zijn Vader.’” (Mr 8:38 WV78)

Zoals de leerlingen over Jezus zijn woorden verbaasd waren kunnen wij dat ook wel eens zijn.

“ De leerlingen stonden verbaasd over wat Hij zei. Daarom herhaalde Jezus: ‘Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.” (Mr 10:24 WV78)

Jezus noemde zijn apostelen “kinderen” en ook wij moeten nederig zijn als een kind.

“1  In diezelfde tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: ‘Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?’ 2 Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: 3 ’Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. 4 Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen.” (Mt 18:1-4 WV78)

Volwassenheid en onderscheidingsvermogen worden als essentieel beschouwd, maar het mag geen ijdelheid veroorzaken. Als men kennis op doet mag men niet gaan denken dat men alles weet of dat men het beter weet dan een ander. Het wegleggen van kinderlijke dingen wordt gezien als een noodzakelijk proces van volwassen worden (1 Korintiërs 13:11), en ons wordt verteld om in ons denken geen kinderen te zijn, maar volwassen (1 Korintiërs 14:20).

“ Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd.” (1Co 13:11 WV78)

“ Broeders, weest kinderen in de boosheid, maar niet in uw oordeel. Weest in uw denken volwassen mensen.” (1Co 14:20 WV78)

We moeten niet vergeten dat het de glorie van God is om een zaak te verbergen en de eer van koningen om het uit te zoeken (Spreuken 25: 2), en dat als we nog steeds ‘melk’ nodig hebben, we ongeschikt zijn om leraren te zijn (Hebreeën 5: 13). Dit vereist dat er tijd, moeite en aandacht wordt besteed die nodig is om de betekenis van de Schrift te achterhalen.

Onze gemeenschap staat van oudsher bekend om haar sterke nadruk op bijbelstudie, en dit is een van onze grootste sterke punten geweest. De vroegste Christadelfiaanse commentatoren waren van mening dat we bij onze eigen studie van de Schrift het beste van alle beschikbare relevante wetenschappelijke kennis op het gebied van wetenschap, geschiedenis, archeologie, tekstkritiek, lexicografie en bijbelstudie moesten gebruiken.

Als Broeders in Christus nemen wij Jezus als ons grote voorbeeld en trachten wij hem volledig op te volgen, ook al zullen wij daar niet helemaal in kunnen slagen door onze menselijke tekortkomingen. Maar een van de voorname stappen is, zoals Jezus deed, de vroegere geschriften door te nemen en deze grondig te onderzoeken. Bij het prediken gebruikte Jezus de teksten van de Oude Geschriften. Hij steunde telkens op Gods Woord. Zo moet ook het Woord van God onze trouwste bondgenoot zijn.

Wij moeten er bewust van zijn dat door God Jezus alle gezag had gekregen om in Zijn Naam te spreken en te handelen.

“ Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.” (Mt 28:18 WV78)

Vandaag zijn er heel wat kerken, die allemaal beweren dat zij onderdeel zijn van het Lichaam van Christus. Als men Christus Jezus wil volgen moet men er op toe zien dat de kerk waarbij men wil gaan behoren ook volgens de leer van Jezus Christus praktiseert. Men moet ernstig na gaan of in de kerk waarbij men wil behoren de Leer van Jezus Christus wordt opgevolgd en dat er de God van Jezus Christus aanbeden wordt en niet een andere God dan deze die de profeten van God en de apostelen aanbaden.

Men moet nagaan of in die kerk waar men wil gaan toebehoren de woorden van Jezus en de Woorden van God opgevolgd worden. Daarbij moet men ook nagaan of die kerk gelooft dat Jezus die gezondene van God is die in Zijn Naam mag spreken. Of gelooft die kerk dat Jezus God is die dan in Zijn eigen naam spreekt?

“ Want Hij, die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden: zo mateloos schenkt God zijn Geest.” (Joh 3:34 WV78)

Het komt er op aan dat zij die zich Christen noemen de woorden van Jezus ter harte nemen, en beseffen dat zij doordrenkt zijn door Goddelijke Kracht (door Gods Geest) waardoor zij ons het door God voorziene leven kunnen brengen als wij ze onderhouden.

“ Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven.” (Joh 6:63 WV78)

“47 Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, dan veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. 48 Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt: het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” (Joh 12:47-48 WV78)

Als mensen op zoek gaan naar een kerk, komt het er op aan dat zij zulk een kerk kiezen waar ‘Jezus aanwezig’ is. Er moet de verbintenis zijn tussen de gelovigen en Christus zoals deze er ook is tussen Jezus en zijn God. De kerkgemeenschap moet geloven dat Jezus de mensenzoon is die door God gezonden is en waarmee God Zijn werk hier op aarde verricht.

“ Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht.” (Joh 14:10 WV78)

“ Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft.” (Joh 14:24 WV78)

Dat laatste is dus zeer belangrijk. Iemand die beweert Christen te zijn moet Christus lief hebben. En die liefde voor Christus houdt ook in  dat men hem gelooft en zijn leer wil opvolgen. Daarbij hoort dat men dan ook gelooft dat Jezus de gezondene van God is wiens Wil Jezus opvolgde en die wij ook moeten opvolgen. Onze liefde voor Christus moet een getuigenis zijn van de liefde voor dezelfde God als Deze van Christus: de Elohim Hashem Jehovah, Die één God is.

+

Voorgaande

Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend

Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen

Nut van het lezen van de Bijbel

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

++

Lees ook

 1. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 2. Voorbereiden op het Koninkrijk
 3. Bijbelstudie
 4. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 5. Vele kerken
 6. Woord van God
 7. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 8. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 9. Voor een hechte band met Jehovah God
 10. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus
 11. Het evangelie naar Marcus Hoofdstukken 5-6
 12. Rond Jezus
 13. Christus Jezus – de zoon van God
 14. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 15. Jezus Christus in het vlees gekomen
 16. Liefde voor Jezus Christus
 17. De ecclesia als lichaam van Christus
 18. God aanbidden
 19. Aanbidding

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christenheid, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Religie, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.