De verkeerde held

Engelse versie / English version: >The wrong hero

De Schepper en de te eren persoon

In de Westelijke Wereld kunnen wij mensen vinden die er van houden om een schepper te eren die ver voorbij de menselijke personen staat. In het Oosten vereren mensen  andere goden dan hier, maar zij hebben ook een drie of twee hoofdige godheid. De Drie-eenheid die hier zo wordt aangehangen door verscheiden Christenen is niet vreemd aan wat wij bij verscheidene heidense volkeren vinden. De geestelijkheid en aanhangers van de vele sekten van het Christendom vereren ook zo meer dan één in één god, maar zij verkiezen aan hun god geen specifieke naam te geven. Veel van die aanbidders geven er de voorkeur aan om een naamloze triune heer te hebben of weten dikwijls niet eens de naam van hun God. Hoewel diegene die de aarde, hemel en alles rond ons heeft gecreëerd, een naam  heeft die Hij voor zichzelf heeft  uitgekozen – YaHuWhah = Jehova.

The Tetragrammaton YeHoWah -Jehovah

Het Tetragrammaton YeHoWah -Jehovah

Het is dat  ‘die god’, de God van iedereen, Jehovah de Elohim, welke de Maker is van alles, de Leverancier, de Vader van ons iedereen.

Een zoon geboren

Bijna twee duizend jaren geleden werd er tot Hem een zoon geboren, die door velen als hun god werd genomen. Voor hen werd die man van Nazareth  hun Held, die zij als de overgrote meerderheid van mensen verkozen om te vereren zoals velen iemand vereren. Iemand of iets te vereren  is zo oud als de straat. Wij kunnen Hindoe goden vinden , maar voor ons zijn voornamelijk de Germaanse of Keltische goden gekend. Mensen vereren ook graag grote figuren zoals Allah, Boeddha, Jezus, of zijn moeder Maria (Myriam), maar zelfs geld en sex ontsnappen de lijn van bekendheid en verering niet. Meestal is er een naam gegeven aan het onderwerp of de persoon die vereerd wordt, maar in het Christendom kunnen wij ook een naamloze “heer” vinden; bijna iets maar toch niet Jehova. Dan verwonderen deze mensen zich waarom die Jehova hen negeert.  Het ontgaat hen totaal dat zij het eigenlijk zijn die de God der goden negeren.

Karakters in de Heilige Schriften

Hoewel de Heilige Geschriften, waarvan zij beweren deze als hun leidraad of gids  te nemen, ons genoeg vertellen over de Heer des heren (of Heere Heere), Zijn Naam, Zijn positie alsook over wat Hij wil. Maar het lijkt er op dat het merendeel van de mensen die Boeken van Boeken, de Bijbel, niet leest  omdat zij verkiezen de theologische werken van mensen van het verleden en heden te lezen.

Het belangrijkste karakter van de Bijbelse Boeken is YHWH of Jehova, de Elohim Hashem, die uitlegde hoe Hij vereerd wilde worden. Wij hebben Zijn richtingen neerschreven ontvangen in de Bijbel zodat toekomstige generaties deze Geest kunnen volgen welke  ons genoeg informatie gegeven heeft zodat wij Hem kunnen vinden en Hem begrijpen .
“Ik heb mijzelf laten navragen, niet door diegenen die vroegen; ik werd gevonden, niet door diegenen die Mij zochten. Ik zei, ‘Hier ben ik, hier ben ik,’ tot een natie die niet roept op Mijn Naam. (Jesaja 65:1 De Geschriften 1998 +)

“Elohim is Geest en diegenen die Hem vereren moeten Hem vereren in geest en waarheid”. (Johannes 4:24 De Geschriften 1998 +)

Veranderingen, verzwijgingen en wijzigingen

Voor diegenen die echt God willen volgen en eer geven aan de juiste personen,  is het niet altijd gemakkelijk gemaakt, omdat door de geschiedenis heen sommige vertalers en kopiisten de verwoording van verschillende bijbels hebben veranderd en wijzigingen om foute geloofspunten zoals het Drie-eenheid Dogma te ondersteunen. Dat gebeurde klaarblijkelijk zonder dat zij bang waren voor de gevolgen van hun daden. Want zij  schenen niet bang te zijn voor de belangrijke waarschuwing dat niets zou mogen gewijzigd worden of toegevoegd worden. Toch haalden zij woorden van de Heilige Schrift weg.

“18 Ik getuig aan iedereen die de woorden van de voorspelling van dit boek hoort: Indien iemand aan hen iets toevoegt, zal Elohim aan hem de plagen toevoegen die in dit boek zijn opgeschreven 19 en indien iemand iets van de woorden van het boek van deze voorspelling weghaalt, zal Elohim zijn deel wegnemen van het Boek van Leven en uit de apart geplaatste stad, die in dit Boek zijn beschreven.” (Openbaring 22:18-19 De Geschriften 1998 +)

Verwarring

De verwarring die gewild werd gezaaid zou komen door dat er bepaalde zaken niet meer zo duidelijk zouden over komen. Door namen te vervangen door bijvoorbeeld het neutrale woord “Heer”, kon men niet meer weten over welke heer het nu eigenlijk ging.
Zo zou door de verwijdering van Gods Naam er makkelijk vergist kunnen worden in de  macht tussen twee helden van de Bijbel, namelijk de Vader van het Oude Testament (Jehovah God) en de zoon van het Nieuwe Testament (Jeshua/Jezus zoon van God) . Volgens deze overdracht zou kunnen een voor elkaar gemakkelijker om in de val van het begrip te vallen “God de zoon”. Het principe van de Heilige Drie-eenheid zou dan meer gemakkelijk kunnen bijgehouden worden. De weglating van de Naam van God of het veranderen van de woordvolgorde opende de deuren naar mis-interpretatie of verkeerde vertaling, fouten in tekstuele uitzending die terreinen naar het idee van de opgelegde Drie-eenheid doctrine zou kunnen geven. Aanvullende teksten houden van het één niet vond in Griekse manuscripten voor de veertiende eeuw voor 1 Johannes 5:8 waar late manuscripten van de Vulgate getuigen “in hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één. En er zijn drie die op aarde getuigen”. Indien u voorzichtig in de vertaling u zelfs soms kijkt kunt volledige vervalsing vinden. Deze kunnen dikwijls door zelfs een oppervlakkige blik aan een Engelse/Griekse interlineaire Bijbel of een Griekse concordantieblootgesteld worden.

Jesus/Jezus Jeshua/Jehoshua versus Jehovah

Bewaring

Toevallig maar ook vreemd genoeg zijn de opgetekende woorden van het “Boek des Levens” zeer goed bewaard gebleven. Het Woord van God is verbazingwekkend goed bewaard ook al hebben heel wat mensen alle moeite ondernomen om het te vernietigen. Ook al probeerden zij van alles om het te doen verdwijnen, om het te vernietigen of het in vergetelheid te brengen, bleef dat Woord overeind staan als een rots in de branding. In de wereld zijn er vele vertalingen en/of versies verkrijgbaar en mensen kunnen die vertalingen vergelijken en de daarin gebruikte verwoording. Vergelijkingen tussen de Engelse versies en de oudste bestaande manuscripten (Het Oude Testament, de “Dode Zee Rollen” van  rond 100 jaar voor onze huidige tijdrekening,  en de oudste Nieuwe Testamentfragmenten dateren ongeveer rond 120 G.T.!), bewijzen dat de overgrote meerderheid van de oorspronkelijke betekenis van de meeste Bijbels nog steeds ongerept en gemakkelijk vatbaar is voor de gemiddelde Christen. Zo indien u weet welke woord is gebruikt in een vertaling voor een zeker ding of persoon, kan u altijd de aanwijzing vinden om het helemaal te begrijpen. In de vertaling kan men dan een constante vinden voor het gekozen woord. Het geheel wordt nog duidelijker wanneer men dan de verzen vergelijkt met andere verzen in de andere hoofdstukken en boeken van die vertaling. De Waarheid komt altijd naar boven welke versie u ook maar gebruikt. Hervat zo alstublieft uw regelmatig lezen uit uw favoriete Bijbel vertaling en lees die van begin tot eind. Dan zult u , indien u voorzichtig leest en luistert naar de Woorden van de Heilige Bijbels, alle oplossingen kunnen vinden en zal de mist opklaren niettegenstaande dat vele kerken vertroebelen en andere ideeën willen uitspreiden over de wereld dan er eigenlijk in het Woord van God verkondigd worden.

Lezen en herkennen

Door de Heilige Schrift helemaal door te nemen zal u versteld staan welk verschil er bestaat tussen wat er tussen de lijnen van het Boek der Boeken staat en van wat bepaalde theologen er van maken.

U zult de voorgestelde karakters van de verschillende Boeken van de Bijbel kunnen herkennen. Hun positieve evenals hun negatieve eigenschappen zullen zichtbaar worden, omdat deze in de Bestseller aller tijden gewoonweg niet verhuld worden. U zult ook de relatie tussen al die figuren kunnen zien. U zult alle helden van het verleden en van de Mensen van God, Israël kunnen leren kennen.

Verkeerd begrepen held

Geboren en getogen

Één van de meest verkeerd begrepen helden is Jezus of Jeshua/Jashua/Jehoshua/Jahushua. In het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, kunnen wij het verhaal van zijn leven vinden. Daar kunnen wij vinden dat in Bethlehem Jezus van Nazareth zijn leven begon met zijn geboorte in een eenvoudige stal. Zo had deze man een begin en moest Jezus opgroeien. Hij kwam, leefde en stierf op deze aarde om de mensheid van de vloek van zonde te redden. Hij maakte het mogelijk dat de mens haar relatie met de Schepper terug goed kon gemaakt worden. Deze was namelijk verstoord geraakt door de eerste man Adam zijn verkeerde actie. Maar deze zoon, Jezus was Christus de Messias, de Redder door God gezonden en niet God zelf die hier even op aarde kwam om te doen alsof Hij stierf. Trouwens dat zou niets opgelost hebben aan de originele vraag betreft Gods autoriteit. Eveneens zou het geen bewijs vormen dat er een mens Gods Wetten wel zou kunnen onderhouden en God wel vrijwillig zou willen dienen. Jezus, helemaal 100% man, kon wel bewijzen dat een mens bekwaam was om zuiver te blijven en God vrijwillig te dienen. Doordat hij werkelijk mens was en ook werkelijk alle menselijke eigenschappen bezat, waaronder ook alle menselijke gevoelens bezat, kon hij zich helemaal inleven in de andere mensen. Hierdoor kan hij ook de perfecte agent en vertegenwoordiger voor de mensen zijn. Als zoon van God, die ook bewezen heeft steeds God getrouw te zijn en te blijven, kan hij ook de goede vertegenwoordiger op aarde zijn van zijn Vader Jehovah God. Die man die altijd de wens van zijn Vader deed zou daarom rechtmatig kunnen zeggen “Hij die mij heeft gezien heeft de vader gezien” (Johannes 14:9). Omdat wij in Jezus Christus, de Messias, enkele kenmerken van zijn Vader kunnen zien.

Op ongeveer 68 plaatsen worden wij verteld dat Jezus de zoon van de Vader, onze Hashem Elohim God is. Een kind zijnde van iemand maakt het niet tot die zelfde persoon. Zo ook voor Jezus die wel de zoon van God is en daardoor ook kenmerken van die God de Vader bezit, maar dat maakt hem nog niet tot god de zoon, zelfs wanneer er zo vele dingen hetzelfde als die persoon zijn. Zoals wij op onze vader kunnen lijken en van onze vader kunnen houden, maakt ons dit niet tot een verpersoonlijking van onze vader. Zelfs wanneer mensen zeggen “Hij is juist zijn vader” of “dat is helemaal zijn vader”, betekent dat niet dat hij die vader is.

Jezus is verwekt en geboren.

“En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. ” (Lukas 1:35 NBG51) “Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.” (Lukas 1:35 WV78) “De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” (Lukas 1:35 NBV)

Om iets “voort te brengen” of te “verwekken” betekent “iets tot ontstaan brengen”.  “Geboren worden” houdt in dat de baarmoeder verlaten wordt en dat iets of iemand tot bestaan op deze wereld komt. Indien God Jezus verwekte, dan was God de bron van van Jezus zijn bestaan of van zijn “begin”. Dat houdt ook in dat hij daarvoor geen bestaan had en er niet kon zijn tot hij “voortgebracht” werd. Ook langs deze zelfde lijn moten wij inzien dat Lukas in toekomende tijd sprak. de engel gaf te kennen dat God iets zou doen, namelijk een mensenzoon verwekken, dat inhoudt dat deze tot een ontstaansvorm zou geschapen worden. Voor diegenen die in de Heilige Drievuldigheid geloven moeten wij  niettegenstaande de verklaring dat Jezus deel van de Drie-eenheid zou uitmaken als “God de Zoon” daaruit opmaken dat zij ook geloven dat hij daar voor alle eeuwigheid was,  alhoewel Lukas zei dat die te geboren persoon zoon van God zou zijn, waarbij hij “redeneert” in de toekomst (futurum) Jezus  zou zijn goddelijk ontstaan en zijn geboorte van Maria krijgen. Zo indien dit de reden was dat hij daarna de Zoon van God zou worden genoemd dan was hij niet de Zoon van God voor zijn geboorte. Wij kunnen ook de implicaties van het woord “geboorte” in plaatsen zoals bij Mattheüs 1:18 beschouwen. Het is het griekse woord “gennesis”, dat betekend “het begin”, zoals wij ook het Boek Genesis kennen voor het Ontstaan van de aarde.

“Hij zal geweldig zijn en zal de Zoon van de Meest Hoge {de Allerhoogste} genoemd worden. En יהוה Elohim zal Hem de troon van Zijn vader David geven.” (Lukas 1:32 De Geschriften 1998+)

“Maar de geboorte van יהושע Messias was als volgt: Nadat Zijn moeder Miryam verloofd was met Yosĕph, voor zij samen kwamen, werd zij zwanger bevonden van de Apart-Geplaatste Geest {bleek zij zwanger te zijn van de Apart-Geplaatste Geest}.” (Mattheüs 1:18 De Geschriften 1998 +)

“De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria {Myriam} verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest.” (Mattheüs 1:18 WV78)
“De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.” (Mattheüs 1:18 STV)

Het zwanger worden houdt een toestand van een ontstaan van een foetus of een ontstaan van een wezen in. Met de geboorte krijgt men de dracht die tot voleindiging komt in de uitwerping of het “neerzetten op de aarde”. Zo komt het ook uit de neergetekende woorden van de boekrollen over, ook al kan dit voor velen de mythe en het mysterieuze wegnemen, maar het is de harde realiteit van het tot staan komen van een mens en van Jezus, de mens.

Vereren

Terwijl Jezus op aarde verbleef, vereerde hij oprecht God en God luisterde naar zijn gebeden.  Hij vereerde niet zichzelf, noch bad en smeekte hij naar zichzelf.

“Die, in de dagen van Zijn vlees, toen Hij gebeden en smekingen met sterk huilen en tranen aan Hem had aangeboden die Hem van de dood kon redden en wegens Zijn eerbiedige angst werd gehoord, 8 hoewel een Zoon zijnde, leerde Hij gehoorzaamheid door hetgeen Hij leed. (Hebreeuwen 5:7-8 De Geschriften 1998 +)

Helden en goden

Sage

De Televisie sagareeks “Heroes” of Helden over mensen overal ter wereld die ontdekken dat zij grootmachten hebben en er proberen mee om te gaan hoe deze verandering  hun leven treft is zo fictief als eigen grootmachten die zouden gegeven zijn aan Jezus. Een held (heldin) (Oude Grieks:ἥρως, hḗrōs) in Griekse mythologie en folklore, was oorspronkelijk een halfgod. De Griekse cultus had met die helden één van de onderscheidendste kenmerken van de oude Griekse godsdienst. Sommige mensen nemen het dat Jezus bijna man, bijna God was.  dan zou hij iets van elk hebben gehad. Zij schijnen te vergeten dat God een geest is die niet kan sterven, terwijl Jezus echt stierf. Hem een god maken die eeuwig is zou de essentie van zijn daden wegnemen. Hem tot de God van goden maken, zou niet de volledige eer geven die hem toekomt noch overeenstemmen met wat Jezus over zichzelf zegt, noch met wat zijn Vader over Jezus zegt.

Beschermer en verdediger

Jezus was niet echt een held in de zin van “ἥρως” (heros)(helden), “held, strijder”, maar hij deed iets enorm voor de mensheid. Iemand die niet kan sterven hoeft niet te vrezen voor zijn leven. Iemand die geen lichaam heeft dat verwond kan geraken kan op dat vlak niet verminkt worden en geen pijn lijden. Maar Jezus werd werkelijk gepijnigd toen men hem geselde of nagels door zijn handen hamerde. Hij stierf ook werkelijk, maar herrees ook uit de doden waarna hij zijn wonden toonde aan hen die niet wilden geloven dat hij de verrezen mensenzoon was. Zijn daad om zich over te geven en de dood tegemoet te zien, ook al had hij niets misdaan, was een heldendaad omdat hij het niet voor zich zelf deed maar met de angst voor het verlies van zijn eigen leven, zich ten offer gaf voor alle zondaren. Dat was geweldig, omdat hij het vrijwillig en voor zijn Vader deed aan wie hij volledig gehoorzaamde. In de letterlijke zin letterlijk “beschermer” of “verdediger” kwam hij voor hen die op die niet  voor zichzelf kunnen spreken, de arme, de zondige, de analfabeet, degenen die gewillig zijn om in de voetstappen van de zoon van God te gaan. Jezus is de verdediger van eenvoudige mannen en vrouwen geworden en kan zo ook onze held zijn. De Indo-europese wortel van Held is *ser en betekent “te beschermen” en dat is wat Jezus met zijn bloed- of loskoopoffer deed. Door zijn daad en het volgen van zijn lessen, kunnen wij beschermd zijn en rekenen op de mogelijkheid om gered te worden. Het Griekse woord Hērōs “is verwant naar” het Latijnse seruāre betekenend “om te beveiligen” of”beveiligen” en dat is wat Jezus bereid is te doen.

Helden van weleer

Osiris, Prometheus, Theseus, Dionysus, Moses, Buddha  mogen de helden van heel vroegere tijden zijn. Rabindranath Tagore, Mohandas, Karamchand Gandhi, Che Guevara, Nelson Mandela, Bob Dylan, e.a. zouden helden kunnen zijn die een hoofdrol in een hele generatie van enkele jaren geleden speelden. Heden zijn er andere nieuwe helden en personen die de rol van het god zijn van dit of van dat zijn bijgekomen.
De echte helden zijn zij die zich bescheiden opstellen en meestal nooit beweren Dé Held te zijn. Jezus beweerde ook nooit de held te zijn noch een god of de God. Hij nieuw die hij wist minder dan zijn Vader en dat alles wat hij deed door de Vader werd gedaan, die Zijn naam ook naar Zijn zoon had geopenbaard.

De Geplaatste

Ongeveer twee duizend jaar geleden vinden wij een mens met de naam  Yehoshuah/Yahshua/Jehsua,  Jezus de Nazareen, zoon van Jozef en Maria (Myriam) die ook gekend geraakte als de Messias. Volgens de Geschriften werd hij lager gemaakt dan de engelen voor het lijden van de dood, maar werd door het doen van deze heroïsche daad met glorie en eer gekroond; dit zodanig dat hij bij de gratie van God dood voor iedere man zou moeten proeven, maar dan ook later over leven en dood zal kunnen beslissen over die mensen voor wie hij zijn leven heeft gegeven.

“Maar wij zien Hem die voor een korte tijd lager werd gemaakt dan de bodes,יהושע, wegens het lijden van dood die met achting en respect is gekroond, dat door de gunst van Elohim Hij dood voor iedereen zou moeten proeven.” (Hebreeuwen 2:9 De Geschriften 1998 +)

Zoon tegenover Vader

“En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar U. Apart geplaatste (Heilige) Vader, bewaak hen,  die U Mij hebt gegeven, in Uw Naam, zodat zij één {(#Jo 10:30)} kunnen zijn zoals Wij zijn. (Johannes 17:11 De Geschriften 1998 +)

“Toen ik met hen in de wereld was, waakte ik over hen in Uw Naam die U Mij hebt gegeven, en ik keek over hen en niet één van hen kwam om behalve de zoon van vernietiging, zodat de Geschriften zouden kunnen vervuld worden.” (Johannes 17:12 De Geschriften 1998 +)

“Zoals U Mij in de wereld stuurde, stuurde ik hen ook in de wereld.” (Johannes 17:18 De Geschriften 1998 +)

“26 Ik heb veel aangaande u te zeggen en te beoordelen. Maar Hij die Mij stuurde is waar, en wat ik hoorde van Hem, deze Woorden spreek ik uit naar de wereld”. 27 Zij hebben niet geweten dat Hij tot hen sprak over de Vader . Zo zei  יהושע aan hen, “Wanneer u de Zoon van Adam opheft dan zal u weten dat ik diegene ben en dat ik totaal niets uit mezelf doe, maar zoals Mijn Vader Mij onderrichtte, zo spreek ik deze woorden. 29 “En Hij die Mij stuurde is met Mij. De Vader heeft Mij alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat Hem behaagt”. (Johannes 8:26-29 De Geschriften 1998 +)

” יהושע zei aan haar, “houdt niet aan Mij vast, daar ik nog niet ben opgestegen naar Mijn Vader. Maar ga naar Mijn broers en zeg tot hen, ‘ik stijg op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn Elohim en uw Elohim ‘.” (Johannes 20:17 De Geschriften 1998 +)

“Er waren inderdaad vele andere tekens welke יהושע  in de aanwezigheid van de door hem onderrichtten deed, die niet in dit boek zijn niet opgeschreven,  maar deze zijn geschreven zodat u gelooft dat יהושע de Messias is, de Zoon van Elohim, {(#Mt 16:16)} en dat, gelovend, u leven kunt bezitten in Zijn Naam.  “(John 20:30-31 De Geschriften 1998 +)

“28 U hoorde dat ik aan u zei, ‘ik ga weg en ik kom naar u’. Indien u van Mij hebt gehouden, zou u zich verheugd hebben dat ik zei, ‘ik ga naar de Vader,’ voor Mijn Vader is groter dan Ik. 29 “En nu heb ik het u verteld vooraleer het plaats grijpt , dat wanneer het gebeurd {wanneer het plaats neemt}, u zult geloven.” (Johannes 14:28-29 De Geschriften 1998 +)

Geen gelijkheid

“5 Voor, laat deze geest ook in jullie zijn die ook in Messias יהושע was 6 die, in de vorm zijnde van Elohim, geen gelijkheid met Elohim beschouwde om begrepen te worden, 7 maar zich zelf leegde, de vorm van een dienaar aannemend en in de gelijkenis van mannen komend. 8 En in trek gevonden te zijn als een man, vernederde Hij zich en werd gehoorzaam tot aan de dood, dood zelfs aan een paal. 9 Elohim, daarom, heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam gegeven die boven iedere naam is, 10 dat bij de Naam van יהושע iedere knie zou moeten buigen, van die in de hemel en van die op aarde en van die onder de aarde, 11 en iedere tong zou moeten bekennen dat יהושע Messias Hoofd is, naar de achting van Elohim de Vader.” (Filippenzen 2:5-11 De Geschriften 1998 +)

“En ik wens dat u weet dat het hoofd van iedere man de Messias is en het hoofd van een vrouw is de man en het hoofd van de Messias is Elohim.” (1 Korinthiërs 11:3 De Geschriften 1998 +)

Onderwerpen

Deze held gaat zelfs zo bescheiden en eerlijk zijn om het Koninkrijk van God terug aan zijn Vader te geven.

“En wanneer iedereen onderworpen is gemaakt aan Hem, dan zal de Zoon Zichzelf ook onderwerp aan Hem die allen onder Hem zette, in die mate dat Elohim alles in alles zou zijn.” (1 Korinthiërs 15:28 De Geschriften 1998 +)

Het is tenslotte enkel na al het werk dat hij had gedaan dat Jezus hoger werd geplaatst en een positie ontving  boven al de geschapen zaken en personen.

“{21  …  יהושע Messiah, 22 } Messias, die, naar de hemel gegaan zijnde, aan de rechterhand van Elohim is, bodes en autoriteiten en machten onderworpen aan Hem zijn geworden.” (1 Petrus 3:22 De Geschriften 1998 +)

U mag gerust Jezus als uw held nemen, daar zullen wij zeker niet rouwig om zijn. Maar maak hem niet belangrijker dan hij is en geef aan hem geen hogere positie dan hij zichzelf zou willen toemeten. Luister voorzichtig naar zijn woorden en die van zijn Vader. In het verleden heeft God gesproken tot onze voorvaders door de profeten en dit vaak op verschillende manieren. Hij had ook aan ons zijn zoon, de Hoofdleraar, gegeven.  Die zoon van God wenste ook Gods Naam kenbaar te maken alsook Zijn Werken. Eveneens hoopt die zoon van God dat het Goede Nieuws van de Blijde Boodschap van het Koninkrijk van God over de gehele aarde zou verspreid worden. Omdat in deze laatste dagen God naar ons door zijn Zoon heeft gesproken, nemen wij beter nota van datgene dat die zoon zei.

“1 Elohim, hebbend van oud gesproken in vele gedeelten en op vele manieren tot de vaders door de profeten, 2 heeft in deze laatste dagen gesproken naar ons door de Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van iedereen, door wie Hij ook de eeuwen heeft gemaakt, {(#1Jo 1:3)} die de helderheid van de achting en de juiste voorstelling van Zijn substantie is en alle woorden ondersteunt van Zijn macht, een reinigen van onze zonden gemaakt hebbend door Zichzelf, zette zich aan de rechterhand van de Grootsheid op het hoge,” (Hebreeuwen 1:1-3 De Geschriften 1998 +)

“4 Ik heb U geacht op de aarde {Ik heb u verheerlijkt op de aarde},  het werk bereikt hebbend dat U Mij hebt gegeven dat ik zou moeten doen. 5 En nu, acht {waardeer} Mij met Uzelf, Vader, met de achting die {het respect dat} ik had met U voor de wereld was. 6 Ik heb Uw Naam naar de mens geopenbaard die U Mij uit de wereld gaf. Zij waren van U en U gaf hen aan Mij en zij hebben Uw Woord bewaakt. {(#Ps 138:2)} 7 Nu zijn zij te weten gekomen dat alles dat u aan mij gaf, van U is. 8 Omdat de Woorden die U aan mij gaf, ik aan hen heb gegeven. En zij hebben ze ontvangen en hebben oprecht geweten dat ik voortkwam uit U, en zij geloofden dat U Mij stuurde. 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor diegenen die U Mij hebt gegeven want zij zijn van U. 10 “En al de Mijnen zijn van U en de Uwe zijn van mij en ik ben verheerlijkt in hen.” (Johannes 17:4-10 De Geschriften 1998 +)

De enige God

Omdat Jeshua/Jezus ons de woorden heeft gegeven die zijn Vader aan hem had gegeven, zouden wij moeten beseffen dat deze held Jezus uit de hand van God kwam en zouden wij  moeten geloven dat die God de Enige God Elohim Hashem Jehova is die hem heeft gestuurd.

De Held Jezus is de Dienaar van de geweldigste Held, Schepper van iedereen.

“Zie, Mijn Dienaar die ik heb gekozen, Mijn Geliefde in wie Mijn wezen zich verheugde {in welke Mij vreugde werd aangedaan}. Ik zal Mijn Geest op Hem zetten {over hem brengen} en Hij zal rechtvaardig regeren aan de naties verklaren {hij zal aan de naties het recht verkondigen}{de rechtvaardige regering verkondigen/aankondigen}.” (Mattheüs 12:18 De Geschriften 1998 +)

Laat ons luisteren naar deze bescheiden man, die er niet om gaf om een dienaar voor ons allen te worden. Hij mag nu zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Zoals Jezus altijd gehoorzaamde aan deze Vader,  zo zouden wij naar Jezus, de zoon van God moeten luisteren, hem moeten gehoorzamen en gehoorzaam zijn aan de Vader, de Enige Waarachtige God Jehovah.

“1 En Elohim sprak al deze Woorden, zeggende, 2 “ik ben יהוה uw Elohim, die u uit het land van Mitsrayim bracht, uit het huis van slavernij. 3 U hebt geen andere machtigen tegen {tegenover} Mijn gezicht. 4 “U maakt voor uzelf geen gekerfd beeld of gelijkenis van datgene dat in de hemels boven is of dat in {op} de aarde eronder is of dat in de wateren onder de aarde is, 5 u buigt niet naar beneden naar hen noch dient u hen. Omdat Ik, יהוה uw Elohim een jaloerse Hij {Ěl} ben, de oneerlijkheid van de vaders op de kinderen tot de derde en vierde generaties van diegene die Mij haten bezoekend, 6, maar vriendelijkheid tonend aan duizenden, naar diegenen die houden van Mij en Mijn bevelen bewaken {Mijn geboden bewaken/behouden}. 7 U brengt de Naam יהוה uw Elohim niet tot niets {neemt de Naam יהוה uw Elohim niet op tot het onbelangrijke}{breng de Naam יהוה uw Elohim niet tot iets onbelangrijks of nietszeggend}, voor יהוה laat diegene niet ongestraft die Zijn Naam naar het onbelangrijke brengt. {laat niemand ongestraft die Zijn Naam tot niets brengt.}” (Exodus 20:1-7 De Geschriften 1998 +)

***

Lees meer over en waarom de meeste mensen in de wereld Jehovah niet vereren en ontdek aan wij de eredienst moeten geven.

 1. Rond Jezus
 2. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 3. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 4. Geloof in Jezus Christus
 5. Voorbestaan Jezus
 6. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 7. Man van Nazareth
 8. Is Jezus of Yeshua de beloofde Verlosser, de Messias?
 9. Zoon van God
 10. Priesterschap van Christus
 11. Het Beschreven Lam
 12. Eigenheden aan Jezus Christus toegeschreven
 13. Onschuldig Lam
 14. Lam van God
 15. Zoenoffer
 16. Jezus moest sterven
 17. Hoop op een man
 18. Jezus volgen
 19. Navolgers van Christus
 20. Samen op weg met de held van onze dromen
 21. Jezus Heer maar niet God
 22. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 23. Gods Redding
 24. Geloof in slechts één God
 25. Heilige Drievuldigheid of Heilige Drie-eenheid
 26. Belangrijkheid van Gods Naam
 27. God over zijn Naam 
 28. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 29. Gebruik van Jehovahs naam
 30. Jehovah Yahweh Gods Name
 31. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 32. De NIV en de Naam van God

 

Aanverwant kan u ook lezen:

+++

Read more about and why most people in the world do not worship Jehovah and do find out who we have to give the worship to.

 1. Who Is Jehovah?
 2. God about His name “יהוה“
 3. The Bible and names in it
 4. The Trinity – the truth
 5. The Trinity – A Doctrine Overdue for Extinction
 6. Trinity Proof Texts Considered
 7. God is one
 8. Attributes to God
 9. Full authority belongs to God
 10. God of gods
 11. Only one God
 12. God – helper and deliverer
 13. Seeing Jesus
 14. Jesus Christ and God – Some Basic Considerations
 15. Scriptures That Show That Jesus (Yahshua) Is Not Yahweh (Jehovah)
 16. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 17. Pre-existence of Christ
 18. Yeshua a man with a special personality
 19. Self inflicted misery #4 To whom to listen
 20. Self inflicted misery #5 A prophet without a hedge around him
 21. Self inflicted misery #7 Good news to our suffering
 22. Names And Titles Of The Deity
 23. Video – Worshipping God
 24. Video – Commandments of God
 25. Viedeo: The Divine name of the Creator
 26. Video: The Divine name of the Creator
 27. Heroes and saints

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Trinitarisme en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

12 reacties op De verkeerde held

 1. Pingback: Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking « Christadelphian Ecclesia

 2. Pingback: Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer « Christadelphian Ecclesia

 3. Pingback: Het belang van het lezen van de Schrift « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Aleph als beginletter voor titels van God « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: The wrong hero « Stepping Toes

 6. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 9. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 10. Pingback: God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God | Broeders in Christus

 11. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons – Belgische Broeders In Christus

 12. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.