Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

Als wij de Oudtestamentische teksten met het Nieuwe Testament vergelijken zien wij dat vele voorspelde zaken terug kunnen slaan op die persoon die zich ook regelmatig uitgaf als de “Zoon des mensen“. De Mensenzoon, want uiteindelijk gekomen uit een moederschoot van een mens, en niet een godin, groeide hij ook op zoals elke gewone mens, waarbij hij zijn wereldse vader hielp bij de uitoefening van zijn ambacht, voor het onderhoud van het gezin in Nazareth.

Mensenzoon is de naam die Jezus zelf het meest heeft gebruikt. Die naam die Jezus zo veel gebruikte zegt ons veel over Hem. Men zou kunnen zeggen dat hij de uitdrukking over nam uit het visioen van Daniël van “iemand gelijk een mensenzoon” die toch Gods eeuwige heerschappij had. “Zijn koninkrijk,” zei Daniël lange tijd voor dat Jezus geboren werd, zal “nooit eindigen”.

De Bijbel leert duidelijk dat Jezus een echt mens was. Ook al was hij in zijn aardse moeder ingeplant geweest door de Kracht van God (de Heilige Geest) maakte hij zich volkomen één met de mensheid. Als de “Zoon des mensen” is hij gekomen om te dienen en zijn leven te geven tot redding der mensen. “De Zoon des mensen moet lijden …  Hij zal ter dood gebracht worden! maar na drie dagen weer opstaan.” Als de “Zoon des mensen” heeft Jezus zonde en dood overwonnen.

John Liston Byam Shaw The Woman The Man the Serpent

De Eerste Adam met Eva en de Slang - The Woman The Man the Serpent - 1911 John Liston Byam Shaw

De eerste Adam was volledig in totale eigenheid geschapen door Jehovah, God de Schepper. Omdat de Schepping nog voleindigt moest worden na de zondeval voorzag God een tweede Adam die nu ook eigenschappen van die zondige mens uit de Tuin van Eden moest bezitten, om aldus gelijk de anderen uit het geslacht van Adam en Eva te zijn. Uit het geslacht van Abraham en David moest die nieuwe Adam komen welke ook zelf al of niet de juiste keuze kon maken om gevrijwaard te blijven en eeuwig te leven.

Doordat Jezus door de Gave van de Heilige Geest in een aardse mens is geplant geworden kan hij zich beroepen zo wel zoon van een mens te zijn maar ook rechtstreeks een zoon van God te zijn. Want door dat hij zonder menselijke inbreng, door de Kracht van God in een mens is geplaatst en zo tot wording is gekomen, mag hij zich er op beroepen ook een rechtstreeks kind van God te zijn, dat zich zoon van God mag noemen. Dat is natuurlijk niet het zelfde als zich “god de zoon” noemen. Dat laatste heeft Jezus trouwens nooit in zijn leven gedaan. Nooit heeft hij zich beroepen dat hij God zou zijn, alsook heeft God nooit gezegd dat Hij op de aarde kwam, maar heeft wel duidelijk bevestigd dat Jezus Zijn zoon was. Jezus was als rechtstreekse zoon, die zonder fout bleef, de uitverkoren en eniggeboren zoon van God.

Bij de doop van Jezus in de Jordaan zei een stem uit de hemel: “Deze is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb.” Op de berg, toen Jezus’ heerlijkheid werd gezien, kwam de stem weer: “Deze is mijn Zoon, de uitverkorene – hoort naar Hem.”

Cornelis van Haarlem - Doopsel van Christus

Gods Stem in de gedaante van een duif bij de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan - Doopsel van Christus - 1588 Cornelis van Haarlem (1562-1638)

“En er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in U heb Ik welbehagen.” (Markus 1:11 Canis)
“En uit de wolk klonk een stem: Deze is mijn uitverkoren Zoon; luistert naar Hem.” (Lukas 9:35 Canis)

In de oudheid werd reeds aangekondigd dat men zou moeten gaan luisteren naar de profeet die God zou gaan sturen (duidelijk een gebeurtenis in de toekomst), die iemand zou van het eigen volk van de Joodse generatie zijn, een bemiddelaar zoals voorgaande profeten. Maar ditmaal een bemiddelaar en een profeet veel groter dan alle voorgaande. De wereld moest weten dat God het zou zijn die hem zou meedelen wat hij tegen de mensen moest zeggen. Deze God der goden zou ook aan hem volmacht geven  namens God te spreken.

“Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE, uw God, heeft u zulks niet toegelaten. Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen;” (Deuteronomium 18:14-15 STV)
“Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.” (Deuteronomium 18:18 STV)

Die profeet die zou komen zou de sterfelijke mens zijn die wist wanneer zijn uur was gekomen en dat ook hij zou sterven, zoals elke mens ook doet. Maar Jezus die besefte dat zijn Vader groter was dan hij verzocht zijn Vader dat de mensen zouden beseffen welk een rol hij speelde. Alsook vroeg hij dat hij erkenning en verheerlijking van zijn Vader zou krijgen omdat hij steeds zijn Vader verheerlijkt had als de Allerhoogste.

“Gij hebt gehoord, dat Ik u zeide: Ik ga heen, maar Ik kom tot u terug. Zo gij Mij liefhadt, zoudt gij u verheugen, dat Ik naar den Vader ga; want de Vader is groter dan Ik.  — ” (Johannes 14:28 Canis)
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niets kan de Zoon doen uit Zichzelf, maar alleen wat Hij den Vader ziet doen; want al wat Deze doet, dat doet de Zoon eveneens.” (Johannes 5:19 Canis)
“Zo sprak Jesus. Toen sloeg Hij zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke.” (Johannes 17:1 Canis)

Ook de apostelen zouden later goed beseffen welke plaats Jezus in deze wereld en in het Rijk van God innam.

Gelati King David

Koning David een grootheid met een groots nageslacht - Gelati Klooster - Foto: David Holt

“over zijn Zoon: die naar het Vlees uit Davids zaad is gesproten, en naar den Geest van Heiligheid als Zoon van God in kracht is gesteld door zijn opstanding uit de doden: over Jesus Christus, onzen Heer.” (Romeinen 1:3-4 Canis)
“wat wij dan hebben gezien en gehoord, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons: en ònze gemeenschap is met den Vader, en met Jesus Christus, zijn Zoon. En we schrijven hierover, opdat onze vreugde volkomen mag worden. En dit is de boodschap, die we van Hem hebben gehoord, en die we u verkondigen gaan: God is Licht; en in Hem is geen spoor van duisternis! Wanneer we nu zeggen, dat we gemeenschap hebben met Hem, ofschoon we in duisternis wandelen, dan liegen we en betrachten we de waarheid niet. Maar wanneer we wandelen in het licht, zoals Hij in het Licht verkeert, dan is er gemeenschap tussen ons beiden, en reinigt het Bloed van Jesus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we beweren, geen zonde te hebben, dan misleiden we onszelf, en is de waarheid niet in ons. Maar wanneer we onze zonden bekennen, dan is Hij getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als we beweren, dat we niet hebben gezondigd, dan maken we Hem tot een leugenaar, en is zijn woord niet in ons.” (1 Johannes 1:3-10 Canis)

Het is in de volgorde van de geestelijke orde dat ook wij als Christenen Jezus zullen moeten erkennen en volgen. De Mensenzoon Jezus Christus is het hoofd van eenders welke mens. Ook al mag de man het hoofd van de vrouw zijn blijft Christus ook hoofd van die man maar God het hoofd van Christus.

“Welnu, ik wil, dat gij wèl bedenkt: het hoofd van iederen man is Christus; het hoofd van de vrouw is de man; het hoofd van Christus is God.” (1 Corinthiërs 11:3 Canis)

+

Voorgaand: Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst + Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan

Vervolg:Het begin van jezus -14 -een Tweeduizend jaar geleden

++

Het begin van Jezus #2 Aller Begin

Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

Johannes evangelie en het Woord Logos

Lam van God #1 Oude Tijden

Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour

Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

15 reacties op Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

 1. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 5. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 8. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten – Questiontime – Vragenuurtje

 9. Pingback: Voorzieningen voor de keuzes van de mens – Jeshua-ists

 10. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 11. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Bereshith 3:7-13 De Zondeval – Jeshua-ists

 13. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 14. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

 15. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.