Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten

De Heilige Schrift wordt algemeen als het Woord van God aanschouwd. Men kan er de richtlijnen vinden voor het leven. Maar naast Zijn wensen kenbaar te maken heeft God ook waarschuwingen en toekomstbeelden er in voorzien.

Na 5 boeken over het ontstaan van de wereld en Gods keuze om een Volk Voor God op te bouwen en te begeleiden, worden in 12 boeken de geschiedenis van dat volk voorgelegd. Met in Joshua of Jozua een beschrijving van de 7-jarige verovering van het Land van Belofte en de verdeling van de landen aan de mensen. Met de tijd van de rechters wordt in het Boek Richteren een beeld geschetst van een slechte periode. De Israëlieten verdrijven niet alle inwoners van Kanaän met als gevolg dat een deel begon deel te nemen aan de afgoderij van de heidenen. 7 cycli van buitenlandse onderdrukking, berouw en bevrijding, waarbij de mensen op het einde toch nog steeds hun les nog niet geleerd hadden. Toch vinden wij de rechtvaardige God die oog heeft voor de zwakke mens. Een Moabitische, Ruth spreekt van gerechtigheid, liefde en trouw aan Jehovah, de enige Ware God.

De volgende 6 boeken vertellen over de tijd van Samuel tot de ballingschap (Twee Boeken van Samuël, Koningen 1 & 2 waar wij de krachtige Solomon vinden in een verdeeld koninkrijk, waarop een hertelling van de geschiedenis van Israël rond de tijd van Salomo wordt gebracht in de Kronieken)

Daarna vertellen de volgende 3 boeken over het herstel van Israël. (Ezra, Nehemia met het bouwen aan de muren van Jeruzalem en het Boek Esther)

Na de 5 Poëtische boeken (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied) heeft God de mensen voldoende voorzien van mogelijkheden om wijsheid op te doen. Een grote verscheidenheid aan onderwerpen is aan bod gekomen en er is praktische wijsheid gegeven voor alledaagse zaken.

Al in Genesis is er een verwijzing gegeven naar de Plannen van God, maar nu is de tijd gekomen om de mensen nog meer er over te vertellen en hen de mogelijkheden te geven om zich voor te bereiden op de komende gebeurtenissen.

Er zijn profeten in elk tijdperk geweest waarbij dezen over gingen om de relatie van God met de mensheid te bespreken, maar de boeken van de profeten in de “klassieke” periode van de profetie – tijdens de latere jaren van de verdeelde koninkrijken van Juda en Israël, in de tijd van de ballingschap, en in het jaar van de terugkeer van Israël uit ballingschap, vormen een gezegende periode, waarbij God het nodig dacht om Zijn Stem luider te laten roepen tot de mensen, om hen zo op het rechte pad te krijgen.

File:Alexandr Ivanov 075.jpg

Rondtrekkende Elia – Alexandr Ivanov 19° Eeuw

De profetische boeken zijn geschreven vanuit de dagen van Elia (874-853 voor Christus) tot de tijd van Maleachi (400 v. Chr.) en omvatten de meeste van de grootste thema’s van het Oude Testament.  Hoewel de auteurs in verschillende tijden en onder verschillende omstandigheden schreven, zijn hun berichten in theologische harmonie met elkaar en met andere vormen van Bijbelse boeken. Een aantal samenhangende ideeën verenigen de profetische boodschap, waardoor het mogelijk is voor lezers om hun lagers in een aantal moeilijke literatuurstukken te vinden. Het is vaak handig om te beslissen welke van de volgende thema’s de Bijbelse auteur benadrukt wanneer men wordt verbaasd door de inhoud van de boeken.

Door de tijden heen waren er wel meerderen die zich beriepen een profeet te zijn. Een echte profeet werd geroepen en uitgerust door God, bekrachtigd door de Heilige Geest om zijn werk – de boodschap van God te verkondigen, mensen te confronteren met de zonde, hen te waarschuwen voor komend oordeel en voor de gevolgen als Gods volk weigerde zich te bekeren en niet wenste te gehoorzamen. Als “zieners” brachten profeten ook een boodschap van hoop en toekomstige zegeningen voor degenen die wel in gehoorzaamheid verder wensten te leven.

Veelal beginnen zij de verkondiging van God met de woorden “Aldus sprak God”. Volgelingen van Jezus, zoals de apostel Petrus herkenden ook dat de profeten gedragen werden door de Kracht van God, de Heilige Geest. Die leiding die deze mannen van God kregen was  zoals bij Mozes, die Hij had gebruikt om te schrijven en te prediken wat God verlangde en om aan te geven hoe zij zich moesten gedragen.

“Want nooit is er een profetie uitgebracht door de wil van een mens, maar onder de drang van den heiligen Geest hebben mensen gesproken uit naam van God.” (2 Petrus 1:21 CANIS)

De profeten verklaarden Gods instructies op twee manieren: met het woord en met symbolen. Meestal zijn de profeten gepresenteerd Gods woord mondeling (bijv. Jeremia 7:01-tot-08:03) of schriftelijk (bijv. Jeremia 36:1-32) tot verschillende soorten en hoeveelheden toehoorders. Af en toe traden ze op met symbolische handelingen die Gods bedoelingen aantoonden. Bijvoorbeeld, trok Jesaja naakt en op blote voeten rond voor drie jaar, om les te geven aan Gods volk. Hij leerde hen over hun toekomst en maakte hen duidelijk wat er zou gebeuren indien zij  verder hulp bleven zoeken bij andere landen in plaats van bij God (Jesaja 20:1-6). Misschien wel het meest trieste geval van symbolische profetie werd gebracht in de Kleine Profeet met Hosea’s huwelijk met de ontrouwe Gomer, die God’s relatie met het ontrouwe Israël (Hosea 1-3) portretteerde.

De eerste vijf Profetische of Voorspellende Boeken zijn volumineuzer dan de 12 volgende boeken, die om die reden de Grote Profeten worden genoemd. Zij staan ook gekend onder de betere naam van de “Eerste”, “Oude”, “Vroege” of “Voorgaande” profeten, tegenover de “Latere” of iets minder goede naam “Laatste” Profeten. Die laatste naam wijzen wij af wegens de uitsluiting van Jeshua of Jezus van Nazareth als een voorspreker van God, terwijl de Bijbel hem ook als profeet en hogepriester aanduidt. (Mattheus 13:57; Johannes 7:40; Handelingen van de apostelen 3:21-22; Jakobus 5:10) Ook kwam die grote gezalfde profeet na Johannes de doper die profeteerde na de laatste “Kleine” of “Latere” Profeet Maleachi (het laatste boek van het Oude testament) van de schrijvende profeten. Er waren namelijk ook nog sprekende profeten zoals Nathan, Ahia (Ahijah), Iddo, Jehu, Elia, Elisa (Elisha), Oded, Semaja (Shemaia), Azarja (Azaria of Azariah), Hanani, Jahaziel en Hulda die geen verslagen van hun uitingen nalieten. De 12 kleinere boeken kunnen ook als de  Do„decaprophe„ton of “De Twaalf” voorgesteld worden.

De “Geschreven” Profeten profeteerden ook over die Grote Profeet die zelfs meer was dan alle andere profeten die God voor hem had gezonden. (Mattheus 11:9)

Het Hebreeuwse Bijbelboek Ezechiël valt in de Tenach onder de Neviim. Na een roepingsvisioen van Ezechiël, bij de rivier Chebar (Hoofdstuk 1-3), wordt er een waarschuwing gegeven tegen valse profeten, voor de ophanden zijnde val van Jeruzalem (hoofdstuk 4,5).

File:Collantes, Francisco - The Vision of Ezekiel - 1630.jpg

Ezechiëls profetieën worden gekenmerkt door de symbolische en allegorische voorstellingen. De profetieën van de priester Ezechiël, die in dezelfde tijd als Jeremia en Daniël profeteerde, hebben dit gemeen met de tweede helft van het boek Daniël en de profetieën van Zacharia.

Ezechiël (In de Islam: Zulkifl (Arabisch: ذو الكفل ))verwacht dat de natie tot een religieuze restauratie zal komen en Daniel voorspelt de politieke restauratie. Na de  Babylonische ballingschap vermanen Haggai en Zacharia de mensen in hun religieuze wederopbouw en Maleachi in hun sociale en morele wederopbouw, omdat ze de komst van de ‘Zon der gerechtigheid [die] zal stijgen, met genezing onder zijn vleugels “opwachten (Maleachi 4 : 2)

Bij de Joden werd vroeger geëist dat de persoon die het boek wenste te lezen ouder dan dertig jaar was, omdat men het wegens zijn beeldende taal en zijn wijze van presentatie, waarin symbolen en allegorieën een prominente plaats innemen, veel te moeilijk zouden zijn voor een onervaren persoon.

Roepingsvisioen, Ezechiël 1-3

Roepingsvisioen, Ezechiël 1-3

Ezechiël citeert meermaals uit de Thora/Pentateuch (bijv. Ezechiël 27; 28:13; 31:8; 36:11, 34; 47:13, enz.). Hij laat ook zien dat hij bekend is met de geschriften van Hosea (Ezechiël 37:22), Jesaja (Ezechiël 8:12; 29:6), en vooral ook van Jeremia, zijn oudere tijdgenoot (Jeremia 24:7, 9; 48:37). De slothoofdstukken van het boek worden ook gebruikt in het boek Openbaring van Johannes en verder vinden wij nog aanhalingen van dat boek in het Nieuwe Testament  in brieven van Paulus (Romeinen 2:24, 10:5; Galaten 3:12 met Ezechiël 20:11) en Petrus (2 Petrus 3:4 met Ezechiël 12:22).

Onder de Grote Profeten vinden wij:

 1.      Jesaja – die naar de zonde van Juda kijkt en Gods oordeel verkondigt. Wij vinden Hizkia en de verkondiging van een komende restauratie en zegen.
 2.      Jeremiah – door God geroepen om het nieuws van het oordeel aan Juda te verkondigen , dat hen dan ook toekwam. God stelt een Nieuw Verbond.
 3.      Ook vinden wij in verscheidene Bijbels tussen de profeten ook nog poëtische Klaagliederen (5 klaagzang gedichten) omdat zij toegeschreven worden aan de profeet Jeremiah. In de liederen wordt ook een beschrijving van de nederlaag en de val van Jeruzalem gegeven.
 4.      Ezechiël – die de Joden, in ballingschap in Babylon, diende. In dit boek vinden wij ook een beschrijving van de eindtijd.
 5.      Daniël – Veel visioenen van de toekomst voor de heidenen en de Joden. In de Hebreeuwse canon wordt dit boek als onderdeel van “De Geschriften” beschouwd.

Deze Bijbelse profeten wezen de weg naar de Messias, Jeshua of Jezus van Nazareth,  en toonden de mensen hun behoefte aan zijn redding.

Vergelijking van de vier grote profeten

Isaiah
of Jesaja
Jeremiah,
Jeremia
of Jeremias
Ezekiel
of Ezechiël
Daniël
Profeteerde naar: Joden in Judea Joden in Judea en in gevangenschap In Babylon gevangen Joden Joden gevangen in Babylon en niet-Joodse koningen
Betreft: Juda en Jerusalem
(Jesaja 1:1; 2:1)
Juda en de Naties (Jeremia 1:5, 9-10; 2:1-2) Het gehele Huis  Israël
(Ezechiël 2:3-6; 3:4-10, 17)
Israël en niet-Joodse Naties
(Daniël 2:36e.v.; 9)
Tijdens het bewind van: Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah (koningen van  Juda) Josiah, Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiachin, Zedekiah
(koningen van  Juda)
Zedekiah
(koning van  Juda);Nebuchadnezzar
(koning vanBabylon)
Jehoiakim, Jehoiachin, Zedekiah
(koningen van  Juda).Nebuchadnezzar
(koning van Babylon
Periode: 740-680 v.G.T. 627-585 v.G.T. 592-570 v.G.T. 605-536 v.G.T.
Historische
Setting:
2 Koningen 15-21;
2 Kronieken 26-30
2 Koningen 22-25 Daniël 1-6 Daniël 1-6

+

Voorgaand:
Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken

Vervolg: Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten

++

 1. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 2. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 3. Jesaja een poëet en laureaat van hoop
  Er is geen instantie waar profeten zich als geïnspireerdee stichters van een nieuwe geestelijke godsdienst beschouwen, maar zij beschouwen zich overal als restaurateurs en hervormers  van een godsdienst die reeds was gekend aan hun auditoren. De profeet Jesaja roept dan ook zijn toehoorders op om te luisteren, want hij is ook één van die door God aangestelde bedienden die van de Almachtige Schepper de toelating heeft gekregen om een Blijde Boodschap te brengen.Hij wil deze boodschapper zijn. Geen inkoper van goederen, maar leveraar van een zeer precieus geschenk. Hij wil namelijk de Boodschpap van God overbrengen en bij elke ontvanger aanbieden.
 4. Jesaja profeet en boodschapper van God
  Jesaja profeet en boodschapper van God Jesaja, Isaia(h), (Hebreeuws Yesha’yahu, „God is redding“) (8ste eeuw BC, Jeruzalem, oud Israël), het grootste en waarschijnlijk het meest universeel geliefde van de profetische boeken van het Oude Testament.
 5. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
  EVENALS andere profeten werd Jesaja door middel van een ontzagwekkend visioen door God geroepen om de zware taak van profeet te aanvaarden Hij zag de Here op een hoge en verheven troon, omringd door serafs. Alleen op deze plaats komen in de Schrift serafs voor, een woord dat ‘brandende’ betekent. Gelijk de cherubs in andere gezichten stellen zij Gods hemelse dienaars voor.
  +
  Het eerste hoofdstuk van het boek Jesaja dateert uit de tijd van Hizkia, enkele tientallen jaren later dan het sterfjaar van Uzzia. De eerste boodschap die Jesaja na zijn roeping aan zijn volk bracht, is te lezen in de hoofdstukken 2-4. Dit gedeelte heeft dus zijn oorspronkelijke inleiding: “Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.”
 6. Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie
  Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws [ ‘evangelie’ ] brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ (Jes 52:7, NBV)
 7. Oudtestamentische boek Jeremia
 8. Moskee bij graf profeet Ezechiël

++

In het Engels:

 1. A prophet to restore
  Isaiah, of Jerusalem wanted to be a servant of God the Allmighty and ministered from the year King Uzziah died (740/39), through the reigns of Jotham (740/39), Ahaz (732/31-716/715) and Hezekiah (716/15-687/86).

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

12 reacties op Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten

 1. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten | Broeders in Christus

 2. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten | Broeders in Christus

 3. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan? | Broeders in Christus

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 6. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht | Broeders in Christus

 7. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: Kijken naar verleden, heden oftoekomst | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 10. Pingback: Het juiste perron vinden – Jeshuaist

 11. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 12. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.