Fragiliteit verminderbaar

Hoe men het draait of keert, wij zijn allemaal mensen met verschillende gebreken. De natuur heeft elk van ons verschillend gemaakt. Maar door het verkeerd gaan van de eerste mensen is de “bakvormder mensen” beschadigd geraakt en zijn al de volgende baksels daardoor beïnvloed en niet volmaakt meer.

God, als Schepper van hemel en aarde wordt dikwijls als Pottenbakker vergeleken. Evenals een pottenbakker die een vaas uit gewoon leem modelleert, niet dezelfde kwaliteit verwacht als wanneer hij met bijzonder fijn leem werkt, zo neemt Jehovah bij zijn vereisten de zwakheid van onvolmaakte mensen in aanmerking.

“10 Hij heeft ons zelfs niet naar onze zonden gedaan, Noch naar onze dwalingen over ons gebracht wat wij verdienen. 11 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, Is zijn liefderijke goedheid superieur jegens hen die hem vrezen.”(Psalm 103:10-11  NWV)

“8 En nu, o Jehovah, gij zijt onze Vader. Wij zijn het leem, en gij zijt onze Pottenbakker; en wij allen zijn het werk van uw hand. 9 Wees niet verontwaardigd, o Jehovah, tot het uiterste, en gedenk [onze] dwaling niet voor eeuwig. Zie toch alstublieft: wij zijn allen uw volk.” (Jesaja 64:8-9  NWV)

Wij zelf als geschapenen moeten onze eigen zwakheden onder ogen zien en er mee leren leven. Maar omdat er fouten in ons ingebakken zijn betekend dat niet dat wij er ons door moeten laten doen. Wij kunnen er aan werken om die fouten weg te werken. De gebreken die wij hebben kunnen wij bijschaven.

In het verleden waren zelfs Gods getrouwen regelmatig het slachtoffer van hun zwakheden. Wegens hun vleselijke onvolmaaktheid begingen ook zelfs uitverkorenen van God fouten. Ook deze bijzondere mensen begingen fouten en zondigden. Het Oude testament laat ons ook zien dat die mensen ook „een onverdeeld [Hebr.: sja·lem’] hart” jegens Jehovah hadden.

” 4 Nu geschiedde het toen Salomo oud werd, dat zijn eigen vrouwen zijn hart tot het volgen van andere goden hadden geneigd; en zijn hart bleek niet onverdeeld met Jehovah, zijn God, te zijn, zoals het hart van zijn vader David.” ( 1 Koningen 11:4 NWV )

” 14 En de hoge plaatsen verwijderde hij niet. Niettemin bleek Asa’s hart zelf al zijn dagen onverdeeld met Jehovah te zijn. 15 En hij ging ertoe over de dingen die zijn vader had geheiligd en de dingen die hijzelf had geheiligd, in het huis van Jehovah te brengen, zilver en goud en voorwerpen.” (1 Koningen 15:14-15 NWV)

“Bijgevolg kwam Jesaja, de zoon van Amoz, de profeet, bij hem en zei tot hem: „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Geef bevelen aan uw huisgezin, want gijzelf zult inderdaad sterven en zult niet leven.’” 2 Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en ging tot Jehovah bidden en zei: 3 „Ik smeek u, o Jehovah, gedenk alstublieft hoe ik in waarachtigheid en met een onverdeeld hart voor uw aangezicht heb gewandeld en dat wat goed was in uw ogen heb gedaan.” En Hizkía barstte uit in een stroom van tranen.” (2 Koningen 20:1-3 NWV)

“9 Want wat Jehovah aangaat, zijn ogen gaan de gehele aarde rond om zijn sterkte te tonen ten behoeve van hen wier hart onverdeeld is jegens hem. Gij hebt ten aanzien hiervan dwaas gehandeld, want van nu af aan zullen er oorlogen tegen u zijn.” ” (2 Kronieken 16:9  NWV)

Door de onverdeeldheid van het hart kon hun toewijding binnen de voor hen bereikbare grenzen volledig en zuiver zijn, en voldeed ze in hun geval aan de goddelijke vereisten. Aangezien hun aanbidding God, de Rechter, Helper en Bevrijder, welgevallig was, kon geen menselijk of geestelijk schepsel terecht aanmerkingen maken op hun dienst voor God. — (Vgl. Lukas 1:6; Hebreeën 11:4-16; Romeinen 14:4)

Jehovah God heeft ons Zijn Woord gegeven waaruit blijkt hoe Hij ons lief heeft en oog heeft voor onze menselijke onvolmaaktheden. Dat kan gezien worden in de christelijke Griekse Geschriften waar de inherente onvolmaaktheid van Adams nakomelingen in aanmerking wordt genomen. Jakobus 3:2 laat zien dat iemand „een volmaakt man” zou zijn, „in staat om . . . zijn gehele lichaam in toom te houden”, als hij zijn tong zou kunnen beteugelen en niet in woorden zou struikelen; maar „wij allen struikelen vele malen” in dit opzicht.

Fiction“Allen toch struikelen we op vele punten. Zo iemand in het spreken niet struikelt, dan is hij een volmaakt man; want dan kan hij ook heel het lichaam beteugelen.” (Jakobus 3:2 Canis)

“maar de tong: geen mens kan haar temmen; rusteloos kwaad, vol dodelijk venijn.” (Jakobus 3:8 Canis)

Door onze onvolmaaktheden zijn wij ook zwak en moeten wij ook de onvolmaaktheden en zwakheden van anderen onder ogen zien. Jezus vroeg ons wel om aan ons karakter te werken en proberen te komen naar een volmaaktheid. In onze liefde voor God de Vader moeten wij barmhartigheid naar anderen toe tonen en er aan werken om onberispelijk te worden.

“48 GIJ moet daarom volmaakt zijn, evenals UW hemelse Vader volmaakt ( „volkomen.”) is.” (Mattheüs 5:48 NWV)

‘2 „Spreek tot de gehele vergadering van de zonen van Israël, en gij moet tot hen zeggen: ’GIJ dient U heilig te betonen, want ik, Jehovah, UW God, ben heilig.” (Leviticus 19:2 NWV)

“13 Gij dient u onberispelijk te betonen tegenover Jehovah, uw God.” (Deuteronomium 18:13 NWV)

“36 Blijft barmhartig worden, zoals UW Vader barmhartig is.” (Deuteronomium 18:13 NWV)

Bepaalde aspecten van relatieve volmaaktheid kunnen in ons bereik liggen ook al zijn wij ‘verzwakten’. Omdat wij zondige mensen zouden zijn betekend dat niet dat wij hopeloos verloren zijn. Wij kunnen onszelf goede eigenschappen aankweken welke ons vverder in dit leven sterker kunnen maken. Liefde en edelmoedigheid mogen in ons bereik liggen. Zoals Jezus aantoonde is liefde onvolledig en gebrekkig wanneer zij alleen inhoudt dat het een liefhebben is voor diegenen die haar liefhebben. Om die reden moesten Jezus zijn volgelingen hun liefde vervolmaken of volledig tot uitdrukking brengen door ook hun vijanden lief te hebben en aldus Gods voorbeeld na te volgen. In onze zwakheid kan het kwade en de moeilijkheden ons overstelpen maar wij moeten ons daar niet door laten doen en wij mogen ons er zeker niet door op het slechte pad laten brengen.

“43 GIJ hebt gehoord dat er werd gezegd: ’Gij moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten.’ 44 Ik zeg U echter: Blijft UW vijanden liefhebben en blijft bidden voor hen die U vervolgen, 45 opdat GIJ er blijk van moogt geven zonen te zijn van UW Vader, die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want als GIJ liefhebt die U liefhebben, wat voor beloning hebt GIJ dan? Doen ook de belastinginners niet hetzelfde? 47 En als GIJ alleen UW broeders groet, wat voor buitengewoons doet GIJ dan? Doen ook de mensen der natiën niet hetzelfde? 48 GIJ moet daarom volmaakt zijn, evenals UW hemelse Vader volmaakt is.” (Mattheüs 5:43-48 NWV)

“21 Indien wie u haat, honger heeft, geef hem brood te eten; en indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken. 22 Want gloeiende kolen stapelt gij op zijn hoofd, en Jehovah zelf zal u belonen.” (Spreuken 25:21-22 NWV)

“20 Maar „indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem iets te drinken; want door dit te doen, zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen”. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar blijf het kwade overwinnen met het goede.” (Romeinen 12:20-21 NWV)

“35 Blijft daarentegen UW vijanden liefhebben en blijft goeddoen en lenen [zonder rente], zonder te hopen iets terug te krijgen, en UW beloning zal groot zijn, en GIJ zult zonen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de ondankbaren en goddelozen. 36 Blijft barmhartig worden, zoals UW Vader barmhartig is.” (Lukas 6:35-36 NWV)

“Ook wij zijn mensen en hebben dezelfde zwakheden als GIJ en maken het goede nieuws aan U bekend, opdat GIJ U van deze ijdele dingen zoudt afkeren en U zoudt wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is, heeft gemaakt. 16 In de voorbijgegane geslachten heeft hij alle natiën toegestaan hun eigen wegen te bewandelen, 17 ofschoon hij toch niet heeft nagelaten getuigenis van zichzelf te geven door goed te doen, door U regens vanuit de hemel en vruchtbare tijden te geven, door UW hart overvloedig met voedsel en vrolijkheid te vervullen.” 18 Ondanks dat zij deze dingen zeiden, konden zij de scharen er toch maar nauwelijks van weerhouden slachtoffers aan hen te brengen.” (Handelingen 14:15-18 )

Werkende aan onze zwakheden terwijl wij oog en begrip hebben voor de zwakheden van de ander en deze over het hoofd willen zien kunnen wij verder groeien in Gods Liefde. Onze zwakheid erkennende kunnen wij ook werken aan onze godsbeleving en aanbidding, die moet gekenmerkt worden door het gehoorzamen van de geboden van de Wet.
Die wet hoeft ons niet te verzwakken, maar zal integendeel ons (zoals wij konden zien uit de vorige artikelen) behoeden en versterken.

De apostel Johannes maakt duidelijk dat Gods liefde tot volmaaktheid wordt gebracht in christenen die in eendracht met God blijven doordat zij het woord van zijn Zoon onderhouden en elkaar liefhebben.

“5 Maar wie zijn woord onderhoudt, in hem is waarlijk de liefde Gods tot volmaaktheid gebracht. Hierdoor weten wij dat wij in eendracht met hem zijn. 6 Wie zegt in eendracht met hem te blijven, is verplicht ook zelf zó te blijven wandelen als hij gewandeld heeft.” (1 Johannes 2:5-6 NWV)

“11 Geliefden, als God ons zó heeft liefgehad, zijn ook wij verplicht elkaar lief te hebben. 12 Nooit heeft iemand God aanschouwd. Indien wij elkaar blijven liefhebben, blijft God in ons en wordt zijn liefde in ons tot volmaaktheid gebracht. 13 Hierdoor komen wij te weten dat wij in eendracht met hem blijven en hij in eendracht met ons: dat hij ons zijn geest heeft gegeven. 14 Bovendien hebben wij zelf aanschouwd en leggen er getuigenis van af dat de Vader zijn Zoon als Redder van de wereld heeft uitgezonden. 15 Al wie de belijdenis aflegt dat Jezus Christus de Zoon van God is, met zo iemand blijft God in eendracht en hij in eendracht met God. 16 En wij, wij hebben de liefde die God in ons geval heeft, leren kennen en [erin] geloofd.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in eendracht met God en God blijft in eendracht met hem. 17 Op deze wijze is de liefde bij ons tot volmaaktheid gebracht, dat wij vrijmoedigheid van spreken hebben op de oordeelsdag, want zoals hij is, zo zijn ook wij in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar volmaakte liefde werpt vrees buiten, want vrees legt een beperking op. Ja, wie vreest, is niet tot volmaaktheid gebracht in de liefde. 19 Wat ons betreft, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad.” (1 Johannes 4:11-19 NWV)

“7 Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand. 8 Schaam u daarom niet voor het getuigenis over onze Heer, noch voor mij, een gevangene om zijnentwil, maar draag uw deel in het lijden van kwaad voor het goede nieuws overeenkomstig de kracht van God. 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze werken, maar op grond van zijn eigen voornemen en onverdiende goedheid. Deze werd ons in verband met Christus Jezus vóór ver in het verleden liggende tijden verleend, 10 maar nu is ze duidelijk zichtbaar gemaakt door de manifestatie van onze Redder, Christus Jezus, die de dood heeft tenietgedaan, maar licht heeft geworpen op leven en onverderfelijkheid, door middel van het goede nieuws, 11 waarvoor ik als prediker en apostel en leraar werd aangesteld.” (2 Timotheüs 1:7-11 NWV)

Zo’n volmaakte liefde werpt vrees buiten en geeft „vrijmoedigheid van spreken” en daardoor kan het onze zwakheid verdoezelen maar ons ook meer zekerheid geven waardoor wij verscheidene zwakke punten overwinnen.

+

Ter herinnering:

In de Heilige Geschriften heeft God voldoende gegevens ons ter beschikking gesteld welke ons in de mogelijkheid moeten stellen om over onze zwakheden heen te kunnen.: Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking

Ons is de mogelijkheid gegeven om de juiste wijze te vinden om onze zwakheid te verminderen.: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten

Ook wij kunnen ons in de hand van de Schepper leggen en ons laten begeleiden door dit leven vol hindernissen, door te vertrouwen in de Juiste Persoon.: In de hand #4 Angst voor de wereld

Maar om over onze zwakheden overheen te kunnen stappen moeten wij ons ook durven onderwerpen aan God de Allerhoogste.: Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken

De kennis die wij kunnen opdoen via de Bijbel, het Boek der Boeken, moeten wij dan ook goed kunnen verwerken en toepassen. Het zal dan sowieso een aanpassing vragen om met die leefregels of leerstellingen juist om te gaan.: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen+ In de hand #3 Vertrouwen in de Juiste

Over de Wetten ter bescherming: Fragiliteit en actie #12 Beperking

Over de juiste houding en handelswijze: Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

Jezus heeft ook ons (u en ik) opgeroepen om “stand te nemen” niettegenstaande onze zwakheden en gebreken. Door ons over te geven aan God de Allerhoogste en Hem op ons te laten inwerken kunnen wij ons verder ontdoen van onze zwakheden.: Fragiliteit en actie #5 Oproep

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Fragiliteit verminderbaar

  1. Pingback: Bedenkingen: Gods eigen Volk « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  2. Pingback: Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan « Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat | Broeders in Christus

  4. Pingback: Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren | Broeders in Christus

  5. Pingback: De Falende mens #2 Vrije keuze | Broeders in Christus

  6. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

  7. Pingback: Sjana tova oemetoeka – שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה – Jeshuaisten / Jeshuaists

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.