Ontmoeting met : Hanna

Vandaag starten wij met een nieuwe reeks “Ontmoeting met” waarin wij Bijbelse figuren onder de loep nemen.

In onze “Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel” mag “Hanna” de spits afbijten.

In 1 Samuël ontmoeten we Hanna (God heeft mij begenadigd).

We leren haar kennen als een zeer gelovig vrouw voor wie Jehovah God het belangrijkste in haar leven was. Dit is vooral te zien in haar prachtige lofzang. Hanna was onvruchtbaar en haar verdriet daarover was groot. Zij werd door Penina, de andere vrouw van haar man,
met minachting behandeld en getreiterd. Hanna zei dan niets, zij huilde en zocht haar heil bij de Allerhoogste God. Met dit grote verdriet ging zij op een dag naar het heiligdom van de Adonai. Daar stortte ze haar hele hart uit. Ze had niet alleen verdriet om haar kinderloosheid.
Hanna dacht veel verder. Zij zag de vreselijke toestand van het volk. De priester Eli en zijn zonen (Chofni en Pinechas) waren slechte herders. Het volk had geen goede leiding meer. Dit was voor haar een nog groter verdriet. Daarom bad Hanna tot Jehovah en vroeg Hem om een zoon.

Hanna toont haar zoontje aan Eli op een schilderij van Gerbrand van den Eeckhout uit circa 1665

Niet zomaar voor zichzelf, nee een zoon, die het volk tot de God der goden terug
zou brengen.
Haar zoon zou ze voor zijn dienst afstaan.
Hij zou opgroeien in de tempel. Hij zou zijn hele leven Jehovah God toebehoren. Haar gebed werd verhoord en zij kreeg een zoon, Samuël (Ik heb hem aan Jehovah gevraagd). Met liefde verzorgde zij haar baby. Toen kwam de tijd, dat Hanna hem naar Eli moest brengen. Dit had zij God immers beloofd. Samuël was nog maar een kleine jongen, maar zij deed het met vreugde, omdat zij in gedachten de verlossing van het kwaad in Israël zag. Nu zal er redding komen voor het afgedwaalde volk. Vol blijdschap en dankbaarheid zong zij een prachtige lofzang, die u kunt lezen in 1 Samuël 2. Let eens op het begin:

Nu juicht mijn hart dank zij יהוה {Jehovah}.
Fier heft mijn hoofd zich op, dankzij יהוה {Jehovah},
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde.
Geen is er apart geplaatst (heilig) als יהוה {Jehovah},
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze Elohim {God}.
Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want יהוה {Jehovah} is een alwetende Ěl {God}:
door hem worden onze daden gewogen.

Haar zoon zal redder mogen zijn. Er is een grote overeenkomst met de lofzang van Maria. Beide vrouwen zien dat zij moeder mogen zijn van een verlosser. Beide vrouwen zijn Jehovah zo dankbaar voor dit voorrecht. Elkana, had Hanna lief boven Penina. Haar karakter, haar liefde voor God was belangrijker voor hem dan kinderen. Hanna laat ons zien, dat God het allerbelangrijkste in ons leven zou moeten zijn.

++

Aanvullend

Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

Geplaatst in Bijbelonderzoek, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Religie | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven

Moderne ‘bijbeluitleggers’ vertellen ons regelmatig dat de Bijbel een product van zijn tijd is en daarmee van het denken van zijn tijd. Wij, Broeders in Christus, geloven dat niet. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, die daarom waarheden verkondigt die voor alle tijden zijn. Maar wij geloven wel dat de Bijbel de taal van zijn tijd spreekt, en dat wij daarom alleen ten volle in die waarheden kunnen doordringen wanneer wij die taal begrijpen.

Neem bijvoorbeeld het woord ‘liefhebben’. Voor ons, moderne westerlingen, is liefhebben vóór alles een zaak van emotie. Je zou, bij wijze van spreken, in een hoekje kunnen gaan zitten en zeggen:

Ik heb God lief.

Maar voor de Israëliet lag dat totaal anders. Hij dacht bovenal praktisch: voor hem was liefhebben in de eerste plaats een zaak van doen. In het begin van de profetie van Maleachi lezen we:

‘Ik heb jullie lief’ – zegt de HEER – en jullie zeggen: ‘Waaruit blijkt die liefde dan?’ (Maleachi 1:2 NBV)

Dit is typisch Hebreeuws denken: “waaruit blijkt dat?”.

Voor de Israëliet was in een hoekje zitten geen liefde. Pas wanneer je iets doet
voor degene die je beweert lief te hebben, mag je zeggen dat je hem werkelijk lief hebt.
Wanneer je dat beseft, herken je dat principe ook op andere plaatsen. Jakobus gebruikt in zijn brief net zo’n benadering van ‘geloven’. Ook dat krijgt pas betekenis wanneer je er iets mee doet:

‘Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? … Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.’
(Jakobus 2:14-17 NBV)

Dood!
Zo’n geloof schiet niet slechts tekort, nee volgens Jakobus is het dood, morsdood. Het is nergens meer toe in staat, en wel het allerminst om de ‘gelovige’ eeuwig leven te bezorgen. Dat is, tussen twee haakjes, niet in strijd met wat Paulus beweert door te zeggen dat je
niet gered kunt worden door ‘werken’, want Paulus heeft het daar over ‘werken der wet’, dus over het stipt naleven van regels.

File:The sermon on the mount woodcut.jpg

Bergrede

In de evangeliën kunnen we meermalen zien hoe juist die mentaliteit leidt tot het verwaarlozen van de noden van de behoeftigen. Ook Paulus is er wel degelijk van overtuigd dat geloof moet ‘blijken’, dat je dat moet ‘tonen’. En net als geloof, moet ook liefde ergens uit blijken; je moet iets doen voor degene die je beweert lief te hebben. En dat ‘iets’ moet uiteraard nut hebben voor die ander. En dit geeft ons meteen een betere kijk op dat gebod van Jezus in de Bergrede:

‘Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.’ (Mattheüs 5:43-44 NBV)

Mensen vragen vaak:

‘hoe kan ik dat nu, mijn vijanden liefhebben?’

Jezus draagt ons echter niet op dat wij onze vijanden de aardigste mensen op aarde vinden, maar dat wij, ondanks hun vijandigheid, doen wat voor hun bestwil is. Vandaar: bid voor wie jullie vervolgen.

Het gaat er niet om wat wij van die mensen vinden; het gaat erom wat
wij voor ze doen.
En dan komen we nu aan één van de meest geciteerde verzen van het
Nieuwe Testament:

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’
(Johannes 3:16 NBG)

Wij citeren hier met opzet de NBG’51, omdat de uitleg dan wat duidelijker is. Bijna iedereen is van mening dat Jezus hier aangeeft hoe groot Gods liefde is. Maar is dat correct? Op basis van wat we hiervóór gezien hebben, weten we nu dat liefde betekent dat je iets doet. En Jezus vertelt ons hier wat God doet: Hij geeft zijn eniggeboren zoon.
Met andere woorden: Hij vertelt ons niet hoe groot Gods liefde is, maar op welke wijze God die liefde toont. De oude vertalers hebben dat ook zo gezien, want het oud-nederlandse woord ‘alzo’ betekent ‘op die wijze’ en niet ‘in die mate’. De befaamde spreuk ‘alzo sprak Zaratoestra’ vertelt ons niet hoeveel Zaratoestra te zeggen had, maar wat
hij te zeggen had.

En wanneer God zijn volk in Deuteronomium vermaant in hun eredienst niet de afschuwelijke praktijken van de Kanaänieten na te volgen met de woorden:

‘Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen’ (Deuteronomium 12:31 NBG),

bedoelt Hij niet dat zij aan dat dienen minder moeite moeten besteden, maar dat zij dat niet op die wijze moeten doen.
Dat wordt nog duidelijker wanneer we het vers in Johannes in zijn context (verband) bekijken (en ter verduidelijking passen we de vertaling wat aan):

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want op dezelfde wijze [alzo] had God de wereld lief doordat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:14-16)

Jezus trekt eerst een parallel tussen de koperen slang in de woestijn (Numeri 21) en zijn eigen terechtstelling, en zegt dan:

Zo (op die wijze) heeft God ook de verlossing aangepakt van degenen die Hem dienen; Hij heeft op dezelfde wijze zijn Zoon gegeven, om te bewerkstelligen dat wie in die Zoon gelooft niet verloren gaat.

Maar daaruit volgt een uiterst belangrijke conclusie. Wanneer dit, zoals Jezus nadrukkelijk zegt, de manier is waarop God voor een oplossing heeft gezorgd voor het probleem van zonde en dood, dan is er kennelijk geen andere manier. En dus hebben de mensen ongelijk
die menen dat elk ‘op zijn wijze’ zalig kan worden, dat er ‘vele manieren zijn’ waarop je God kunt dienen en het eeuwige leven beërven.
Volgens Jezus is dit de manier die God heeft gekozen, en die Hij al heeft aangeduid in die episode met de koperen slang in de woestijn.
En is daarmee dan niet elke andere weg automatisch een dwaalweg?

R.C.R

+

Voorgaande

De Bijbel als instructieboek

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

Verlossing #9 De enige weg

Geloof en geloven

Uitgebreidere versie:

Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 1 Liefhebben

Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven

 

++

Aanvullend

 1. Woord van God
 2. Bijbel verzameld Woord van God
 3. Bijbel baken en zuiverend water
 4. God liefhebben en Bekommeren om je medemensen
 5. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 6. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 7. Liefde die werkelijkheid is geworden
 8. Beminnen en respecteren van man en vrouw
 9. Liefhebben en winnen
 10. God is goed voor hen die Hem zoeken en op Hem blijven hopen.
 11. God houdt van mij
 12. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 13. De geboden observerend, uitvoerders wordend van het Woord
 14. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 15. Opdracht om anderen lief te hebben
 16. Doe het passende voor een vriend
 17. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 18. De ziel niet kleineren
 19. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde
 20. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 21. Geloof en geloven
 22. Hou vast aan één God
 23. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 24. God is mijn toevlucht, mijn fort en sterkte, op Hem zal ik vertrouwen
 25. Liefde geneest mensen
 26. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 27. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 28. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 29. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 30. Bescherming door leven in Christus
 31. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 32. Het Zoenoffer
 33. Lijden bedekt door Zoenoffer
 34. De Leidsman van geloof
 35. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 36. Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof
 37. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes
 38. Geloof zonder risico tegenstrijdigheid
 39. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 40. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 41. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 42. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 43. Onze houding naar anderen belangrijk om te overtuigen
 44. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
 45. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 46. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 47. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden
 48. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 49. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 50. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 51. Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Broeders, Levensvragen, Woord van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Voor hen die met vele vragen zitten

Al enkele jaren wordt onze brievenbus dagelijks goed gevuld met allerlei verzoeken, maar ook met verwensingen alsook met vele andere dingen die onze tijd in beslag nemen.

Kwade brieven en verwensingen, zoals dat wij zullen branden in de hel zijn wel niet leuk, maar deren ons niet zo, vooral ook dat wij weten dat de hel geen plaats is van eeuwige foltering en dat wij met onze dood zullen betaald hebben voor onze zonden. Wij geloven in de Barmhartige, Rechtvaardige God die zich aan Zijn Woord houdt en hoeven daarom niet zo te vrezen voor die mensen die al het slechte aan ons toe wensen.

Er zijn ook mensen die maar al te graag van ons geld willen verkrijgen, maar hen kunnen wij zeggen dat wij zelf veel geld te kort komen en zelfs geen eigen gebouwen hebben en op openbare plaatsen of huurgelegenheden beroep moeten doen om dienst te houden of samen te komen om te vergaderen. Hier zijn wij eerder vragende partij voor steunfondsen. Dus indien iemand ons graag wat vooruit zou willen helpen is dat altijd welkom.

Zij die wel met ernstige vragen komen, willen wij gerust helpen en proberen wij te woord te staan. De overvloed aan post maakt het echter niet altijd mogelijk om iedereen op tijd te woord te staan of zelfs maar goed te kunnen antwoorden.
Om die reden hebben wij besloten veel voor komende vragen openbaar te maken en onder een nieuwe rubriek op ons platform From Guestwriters voor te stellen.

Met de nieuwe rubriek “Vragen van lezers” zullen wij met veel plezier een antwoord trachten te geven op veel voorkomende vragen. Deze, zal u kunnen zien, zullen heel uiteenlopend van aard zijn. Sommige, zal u kunnen merken, zouden ook al kunnen aangehaald of beantwoord zijn in meerdere artikelen op één van onze websites.

Glad Tidings, a monthly magazine published by the Christadelphians to encourage everyone to read the Bible, God’s inspired message; to tell people about God’s offer of forgiveness of sins through Jesus Christ; to warn that Christ will return

De gestelde vragen kunnen slaan op artikels in één van onze gedrukte tijdschriften zoals in”Met de Bijbel in de hand”, “Met Open Bijbel“, “Glad Tidings“of “The Christadelphian” of zijn bevragingen die ons per post zijn toegekomen op artikelen die hier of op één van onze andere websites zijn verschenen, maar waar de mensen niet in hun naam op durfden te reageren. Voor ons zouden vragen rechtstreeks bij het artikel gesteld, wel veel doeltreffender zijn om te antwoorden, daar er dan bijkomende informatie kan gegeven worden op vragen die misschien meerderen bij dat artikel kunnen hebben.

Tijdschrift van de Nederlandstalige Broeders in Christus of Christadelphians in Nederland en België

Wij beseffen dat de vragen die wij zullen voor leggen, heel voor de hand kunnen zijn en op meerdere lippen kunnen liggen, maar ook al onderwerp voor één of meerdere van onze artikelen zijn geweest. Doch zijn wij er bewust van dat niet iedereen ons van onze eerste publicaties volgt en daarom is het niet slecht nu en dan eens ook naar vroeger publicaties te kunnen verwijzen, zodat deze terug worden opgerakeld. Alsook beseffen wij dat sommige van de veel gestelde vragen juist opkomen bij mensen door bepaalde leerstellingen in enkele Christen denominaties welke zodanig verwarring zaaien dat mensen de waarheid niet kunnen zien. Voor mensen uit die trinitarische kerkgemeenschappen zijn dat zeker geen overbodige vragen en horen er verduidelijkingen op hun weg te  komen.

Wij hopen in ieder geval hier en daar wat verduidelijkingen te geven met toelichtingen, illustraties enuiteenzettingen. Alsook hopen wij dat die vragen indien zij nog geen duidelijk of afdoend antwoord krijgen, dan toch zullen leiden naar verdere vraagstelling zodat wij ons nog meer kunnen verantwoorden en mensen het Bijbelse antwoord kunnen laten inzien.

Met het Woord van God in de hand hopen wij mensen er toe te brengen om de vragen en antwoorden te controleren met wat zij in hun bijbel kunnen vinden. Het is namelijk belangrijk dat al de antwoorden in overeenstemming moeten zijn met de Heilige Schrift.

Het zou fijn zijn indien wij onze briefwisseling die dagelijks in de brievenbus komt wat zullen kunnen zien verminderen (of verlichten) en in de plaats daarvan op de websites zelf vragen, reacties en antwoorden zullen zien verschijnen.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit op deze nieuwe rubriek ook te raadplagen in de toekomst en hopen u daar ook als regelmatige bezoeker te mogen aantreffen.

+

Voorgaande

Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

Gods vergeten Woord 4 Verloren Wetboek 3 Vroege afdwalingen en de ‘Constantinische’ omwenteling

Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst

Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

++

Aanvullende lectuur

 1. Vragen
 2. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 3. Onzeker over relevantie Bijbel
 4. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 5. Voor hen die vele vragen hebben
 6. Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen
 7. Een Plaats voor Vragen
 8. Questiontime-Vragenuurtje
 9. Woorden in de Wereld
 10. Nieuwe websites voor 2016 om te bezoeken
 11. Zit je in de put? Stop dan met graven!
 12. Wat wil jij graag zien, voelen, ervaren? Wat je gelukkig maakt…
 13. Weinig Nederlandstalige lezers en nog veel minder reacties
 14. Nieuwe rubriek: Antwoord op Vragen van lezers
 15. Soms is het beste antwoord een vraag
 16. De stilte is niet leeg maar vol antwoorden
 17. Roep tot God zodat Hij u kan verhoren
 18. Zet geen vraagteken waar God een punt plaatste
 19. Tijdschrift Met Open Bijbel
Geplaatst in Aankondiging, Bijbelonderzoek, Levensvragen, Religie, Woord van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Concerning the Spiritual Body

In Scripture we read about the Divine Creator Who created man in His image. We have no idea at all how God looks like. We do know He is not a man of flesh and blood, but is an eternal Spirit. We can imagine that He as Spirit may have a glorious, heavenly, spiritual body but we cannot liken man’s to God’s body. “God is a Spirit.”​ (John 4:24).

From several chapters in the Bible we do know that man is not only made “in God’s image” which would mean that he was created with moral qualities like those of God, namely, love and justice. From many chapters in the New Testament we also learn that we do have to work at our character, even in such a way that we become like a new personality. (Compare Colossians 3:8-11.)

We are told that the human being also has powers and wisdom above those of animals, so that he can appreciate the things that God enjoys and appreciates, such as beauty and the arts, speaking, reasoning, and similar processes of the mind and heart of which the animals are not capable. Moreover, man is capable of spirituality, of knowing and having communication with God.

1 Corinthians 2:11-16 The Scriptures 1998+ (11) For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man that is in him? So also, the thoughts of Elohim no one has known, except the Spirit of Elohim. (12) And we have received, not the spirit of the world, but the Spirit that is from Elohim, in order to know what Elohim has favourably given us, (13) which we also speak, not in words which man’s wisdom teaches but which the Set-apart Spirit teaches, comparing spiritual matters with spiritual matters. (14) But the natural man does not receive the matters of the Spirit of Elohim, for they are foolishness to him, and he is unable to know them, because they are spiritually discerned. (15) But he who is spiritual discerns indeed all matters, but he himself is discerned by no one. (16) For “Who has known the mind of יהוה? Who shall instruct Him?” But we have the mind of Messiah.

Hebrews 12:9 The Scriptures 1998+ (9) Moreover, we indeed had fathers of our flesh disciplining us, and we paid them respect. Shall we not much rather be subject to the Father of spirits, and live?

For such reasons man was qualified to be God’s representative and to have in subjection the forms of creature life in the skies, on the earth, and in the sea.

Being of bones, flesh and blood, fallible man has to try to become one with Christ and one with God, by working at his spiritual body, a body made in the glorious nature of the Spirit of God, and therefore incorruptible in life.

Proof:

…there is a spiritual body… Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual. (1 Cor. 15:44-46).

That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. (John 3:6).

But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. (Romans 8:11).

And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. (1 Cor. 15:49).

For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. (1 Cor. 15:53).

Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. (Phil. 3:21).

We ourself are mortal and our spiritual body is like a mortal body in shape, but not in nature.

Proof:

…we shall all be changed… this mortal must put on immortality. (1 Cor. 15:51-53).

…this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. (Acts 1:11).

Behold my hands and my feet, that it is I myself. (Luke 24:39).

…we shall be like him (1 John 3:2).

The difference of nature between our spiritual body and our mortal body is that mortal body grows old, decays and dies; whereas a spiritual body lasts forever. A mortal body is weak; a spiritual body is strong. A mortal body is corruptible, lustreless, and dishonourable, whereas a spiritual body is incorruptible, bright, and glorious. Even the clothes worn by a spiritual body can become as white as snow and as shining as the sun.

Proof:

Neither can they die any more (Luke 20:36).

It is sown in corruption; it is raised in incorruption: It is sown in dishonour; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in power: (1 Cor. 15:42-43).

They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters (Rev. 7:16-17).

have I not seen Jesus Christ our Lord? (1 Cor. 9:1) …I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me (Acts 26:13).

… his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. (Matt. 17:2).

…they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint. (Isaiah 40:31).

…they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever. (Daniel 12:3).

The lovers of God, believing in Christ Jesus the Messiah, believe that when Jesus returns and calls the living and the dead to be judged, they shall have their mortal bodies changed into spiritual bodies.

All will experience this glorious change who believe, love, and obey the truth steadfastly to the end. They will rise from the dead at the coming of Christ, and appear before him to be judged, along with all others who are at that time brought to judgment. When he has separated them from the unfaithful, the unfaithful will be dismissed from his presence to shame, corruption, and death, while they, the accepted, will be changed in a moment: all in one company, in the likeness of the body of their glorious judge.

Proof:

…We [the accepted] shall all be changed, (1 Cor. 15:51).

For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. (2 Cor. 5:10).

For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. (Gal. 6:8).

…he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you… if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. (Romans 8:11-17).

And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. (Dan. 12:2).

Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? … And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. (Matt. 7:22-23).

And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal. (Matt. 25:46).

For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God; (1 Thess. 1:9).

+

Dutch version / Nederlandse versie: Betreffende het spirituele lichaam

 

++

Additional reading

 1. Creation of the earth and man #13 Formation of man #5 Living soul
 2. Creation of the earth and man #16 Formation of man #8 Dust, flesh, blood,breathing and life
 3. Creation of the earth and man #20 Man in the image and likeness of the Elohim #4 Spiritual body
 4. Creation of the earth and man #21 Man in the image and likeness of the Elohim #5 Spiritual and animal body
 5. Creation of the earth and man #22 Man in the image and likeness of the Elohim #6 Spirits, spiritual bodies and illusory perception
 6. The Cares of Life
 7. October month of witches and spirits
 8. Winter Solstice 2015: Shortest Day Of The Year Celebrated As Pagan Yule
Geplaatst in Being Christian, Life and Death, World | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Betreffende het spirituele lichaam

In de Schrift lezen we over de Goddelijke Schepper die de mens naar Zijn beeld heeft geschapen. We hebben geen idee hoe God eruit ziet. We weten dat Hij geen man van vlees en bloed is, maar een eeuwige Geest. We kunnen ons voorstellen dat Hij als Geest een glorieus, hemels, spiritueel lichaam kan hebben, maar we kunnen het lichaam van de mens niet vergelijken met Gods lichaam. “God is een Geest” (Johannes 4:24).

Uit verschillende hoofdstukken in de Bijbel weten we dat de mens niet alleen “naar Gods beeld” is gemaakt, wat zou betekenen dat hij geschapen is met morele eigenschappen zoals die van God, namelijk liefde en gerechtigheid. Uit veel hoofdstukken in het Nieuwe Testament leren we ook dat we moeten werken aan ons karakter, zelfs op zo’n manier dat we een nieuwe persoonlijkheid worden. (Vergelijk Kolossenzen 3: 8-16.)

Er wordt ons verteld dat de mens ook vermogens en wijsheid heeft boven die van dieren, zodat hij de dingen die God leuk vindt en waardeert, zoals schoonheid en de kunsten, spreken, redeneren en soortgelijke processen van de geest en het hart van dieren, kan waarderen. Daar waar de dieren niet toe in staat zijn. Bovendien is de mens in staat tot spiritualiteit, van het kennen van en communiceren met God.

1 Korinthiërs 2:11-16 De Geschriften 1998+ (11) Want wie kent de gedachten van een mens behalve de geest van de man die in hem is? Dus ook de gedachten van Elohim heeft niemand gekend, behalve de Geest van Elohim. (12) En we hebben ontvangen, niet de geest van de wereld, maar de Geest die van Elohim is, om te weten wat Elohim ons gunstig heeft gegeven (13), die we ook spreken, niet in woorden die de menselijke wijsheid leert, maar die de apart-geplaatste Geest leert, spirituele zaken vergelijkend met spirituele zaken. (14) Maar de natuurlijke mens ontvangt de zaken van de Geest van Elohim niet, want ze zijn dwaas voor hem en hij kan ze niet kennen, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. (15) Maar hij die geestelijk is, onderscheidt inderdaad alle zaken, maar hijzelf wordt door niemand onderscheiden. (16) Want “Wie kent de geest van יהוה  (Jehovah}? Wie zal hem onderrichten? “Maar wij hebben de geest van de Messias.

Hebreeën 12:9 De Geschriften 1998+ (9) Bovendien hadden we inderdaad vaders van ons vlees die ons disciplineerden en we gaven hun respect. Zullen we niet veel liever onderworpen zijn aan de Vader van geesten, en leven?

Om dergelijke redenen was de mens gekwalificeerd om Gods vertegenwoordiger te zijn en om de vormen van het schepselleven in de lucht, op aarde en in de zee te onderwerpen.

Omdat hij van botten, vlees en bloed is, moet de feilbare mens proberen één in geest te worden met en in Christus en één met God, door te werken aan zijn geestelijk lichaam, een lichaam gemaakt in de glorieuze aard van de Geest van God en daarom onvergankelijk in het leven.

Wijzelf zijn sterfelijk en ons geestelijk lichaam is als een sterfelijk lichaam in vorm, maar niet in de natuur.

Bewijs:

“44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke.” (1Co 15:44-46 NBV)

“Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.” (1Co 15:49 NBV)

“51  Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.” (1Co 15:51-53 NBV)

“Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.” (Joh 3:6 NBV)

“Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.” (Ro 8:11 NBV)

“Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.” (Flp 3:21 NBV)

“Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’” (Hnd 1:11 NBV)

“Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’” (Lu 24:39 NBV)

“Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.” (1Jo 3:2 NBV)

Het verschil in aard tussen ons geestelijk lichaam en ons sterfelijk lichaam is dat het sterfelijke lichaam oud wordt, vergaat en sterft; terwijl een geestelijk lichaam eeuwig duurt. Een sterfelijk lichaam is zwak; een spiritueel lichaam is sterk. Een sterfelijk lichaam is vergankelijk, glansloos en oneervol, terwijl een geestelijk lichaam onvergankelijk, helder en glorieus is. Zelfs de kleding gedragen door een spiritueel lichaam kan zo wit worden als sneeuw en zo glanzend als de zon.

Bewijs:

“Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding.” (Lu 20:36 NBV)

“42 Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt.” (1Co 15:42-43 NBV)

“16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’” (Opb 7:16-17 NBV)

“toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde.” (Hnd 26:13 NBV)

“Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.” (Mt 17:2 NBV)

“maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” (Jes 40:31 NBV)

“De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.” (Da 12:3 NBV)

 

Diegenen die God liefhebben en geloven in Christus Jezus de Messias, geloven dat wanneer Jezus terugkeert en de levenden en de doden roept om geoordeeld te worden, zij hun sterfelijk lichaam in geestelijke lichamen zullen zien veranderen.

Allen die de waarheid tot het einde standvastig geloven, liefhebben  en gehoorzamen zullen deze glorieuze verandering ervaren. Zij zullen opstaan uit de dood bij de komst van Christus en verschijnen voor hem om te worden geoordeeld, samen met alle anderen die op dat moment tot het oordeel worden gebracht. Wanneer hij hen heeft gescheiden van de ontrouwen, zullen de ontrouwen worden weggestuurd van zijn aanwezigheid naar schaamte, corruptie en de dood, terwijl zij, de aanvaarden, in een ogenblik zullen worden veranderd: alles in één gezelschap, in de gelijkenis van het lichaam van hun glorieuze rechter.

Bewijs:

“Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden,” (1Co 15:51 NBV)

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.” (2Co 5:10 NBV)

“Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.” (Ga 6:8 NBV)

“11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. 12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

17  En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.” (Ro 8:11-17 NBV)

“Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.” (Da 12:2 NBV)

“22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”” (Mt 7:22-23 NBV)

“Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’” (Mt 25:46 NBV)

“iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren-om hem, de levende en ware God, te dienen” (1Th 1:9 NBV)

+

English version / Engelse versie: Concerning the Spiritual Body

Betreffende gelijk onderwerp: Sterfelijk en spiritueel lichaam

++

Aanvullende lectuur

 1. De Schepper achter eerste levende wezens
 2. Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier
 3. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 4. De belangrijkste functie van het lichaam is om de hersenen rond te dragen
 5. Lichaam en ziel één
 6. Nu, als je eender gevecht gaat winnen dan moet je de geest het lichaam laten lopen
 7. Leden in het lichaam van Christus
 8. Welk deel van het lichaam ben jij
 9. Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
 10. Alleen ik kan mijn leven veranderen
 11. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 12. De uiteindelijke vorming van iemands karakter ligt in eigen handen
 13. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 14. Groei in karakter
 15. Karakter wordt opgebouwd
 16. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 17. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 18. Mens en leed
 19. Jezus volgen
Geplaatst in Christen zijn, Levensvragen, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

The Bible her revealing concerning God

The Bible, the Book of books, written under inspiration from God, reveals that there is only one God, the Father of all, even of our Lord Jesus Christ (and, therefore, the common idea that there are three gods is unscriptural).

Proof:

For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; (1 Tim. 2:5).

Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: (Deut. 6:4).

I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me: (Isa. 45:5).

But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. (1 Cor. 8:6).

Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; (2 Cor. 1:3).

The Bible reveals concerning the character of God hat He is kind, yet inflexible in the requirements of His law; loving and compassionate, yet terrible as a destroying fire against the rebellious and the guilty; forgiving towards offences, yet jealous of the dignity, the glory, and supremacy of His Name.

He is holy, and cannot look upon sin. He is wise, and cannot tolerate fools. He is true and faithful, and will destroy all that is false and perfidious. He is just and true and perfect — at once the fountain of love and vengeance; the author of life and death; the source of reviving mercy and consuming fire.

He is eternal, unchangeable, unsearchable, infinite, glorious in power and majesty — the King immortal, the Possessor of heaven and earth, to whom alone is glory due.

Proof:

And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. (Ex. 20:6).

The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide: neither will he keep his anger for ever. He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him. For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust. As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children’s children; To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them. (Psa. 103:8-18).

For our God is a consuming fire. (Heb. 12:29).

And it came to pass by the way in the inn, that the LORD met him, and sought to kill him. (Ex. 4:24).

Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity: wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he? (Hab. 1:13).

The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity. Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man. (Psa. 5:5-6).

And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints. (Rev. 15:3).

But the LORD is the true God, he is the living God, and an everlasting king: at his wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation. Thus shall ye say unto them, The gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth, and from under these heavens. He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heavens by his discretion. When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures. (Jer. 10:10-13).

He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he. (Deut. 32:4).

Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God; for God is love. (1 John 4:7-8).

And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. (1 John 4:16).

For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, The Lord shall judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. (Heb. 10:30-31).

See now that I, even I, am he, and there is no god with me: I kill, and I make alive; I wound, and I heal: neither is there any that can deliver out of my hand. (Deut. 32:39).

I will heal their backsliding, I will love them freely: for mine anger is turned away from him. (Hosea 14:4).

His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon. (Hosea 14:6).

They have moved me to jealousy with that which is not God; they have provoked me to anger with their vanities: and I will move them to jealousy with those which are not a people; I will provoke them to anger with a foolish nation. (Deut. 32:21).

I will heap mischiefs upon them; I will spend mine arrows upon them. (Deut. 32:23).

Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen. (1 Tim. 1:17).

For I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed. (Mal. 3:6).

Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable. (Psa. 145:3).

Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite. (Psa. 147:5).

And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and earth: (Gen. 14:19).

Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth’s sake. (Psa. 115:1).

+

Dutch version / Nederlandstalige versie: De Bijbel haar relevatie over God

Preceding

Many Books, yet One

Book of books and great masterpiece

Colour-blindness and road code

Unread bestseller

Inspired Word

Where to learn the truth

Miracles of revelation and of providence 2 Providence

Challenging claim 1 Whose word

Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God

The Word of God in print

++

Additional reading

 1. What Are You Seeking?
 2. Not following the tradition of man
 3. Did the Inspirator exist
 4. An uncovering book to explore
 5. Engagement in an actual two-way conversation with your deities
 6. The I Am to explore
 7. God plays hide-n-seek?
 8. Wisdom not hard to find nor hiding in remote places
 9. The Bible is a today book
 10. A voice and a Word given for wisdom
 11. The Importance Of Scripture
 12. The importance of Reading the Scriptures
 13. To find ways of Godly understanding
 14. Only One God
 15. God is One

+++

Related

 1. The amazing book
 2. What does one God means
 3. Argument for the Trinity #1: Yahweh is Unique
 4. One and Only One!
 5. There must be a God, right?
 6. One God, One World
 7. One God, One People, One Enemy
 8. God and Father
 9. The Godhead
 10. The Importance of One God
 11. Who is Allah? The straightforward belief of God in Islam – FAQ 04
 12. 112. Purity [of faith] (Sura Al Ikhlas, 112, 4 Verses, Makkan)
 13. Friday’s Quick Pick/Poem: One Love, One Life, One God
 14. One God
 15. For there is one God
 16. Eastern Lightning | The truth Almighty God expresses is indeed much higher than that of the Age of Grace. How can you prove that the work in the last days and the work in the Age of Grace are done by one God?
 17. The One and Only God!
 18. Hear, O Israel: The Lord our God is One Lord
 19. There is only One…
 20. inc-vs-mcgi – Is there only one God
 21. The doctrine of Holy Trinity :The beauty of unity should never underline our Christian faith, because it is totally against Biblical doctrine which we should follow.
 22. Trinity or Unity?
 23. None Beside Him
 24. One God – One Way
 25. Do Jews, Christians and Muslims worship the same God
 26. Everyone worships the same God?
 27. The simple truth is one God
Geplaatst in Bible or Holy Scriptures, Jehovah Yahweh God - English articles, Trinity | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Bijbel haar relevatie over God

De Bijbel, het Boek der boeken, geschreven onder inspiratie van God, onthult dat er maar één God is, de Vader van iedereen, zelfs van onze Heer Jezus Christus (en daarom is het algemene idee dat er drie goden zijn onchristelijk).

Bewijs:

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 NBV)

“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! {-(6:4) de HEER, onze God, de HEER is de enige Ook mogelijk is de vertaling: ‘de HEER, onze God, de HEER is één’, of: ‘de HEER is onze God, de HEER alleen’. } (De 6:4 NBV)

“Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende.” (Jes 45:5 NBV)

“wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.” (1Co 8:6 NBV)

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost” (2Co 1:3 NBV)

De Bijbel openbaart over het karakter van God, dat Hij vriendelijk is, maar niet flexibel in de vereisten van Zijn wet; liefhebbend en medelevend, maar toch verschrikkelijk als een vernietigend vuur tegen de rebellerende en de schuldigen; vergevend voor overtredingen, maar toch jaloers op de waardigheid, de glorie en de suprematie van Zijn Naam.

Hij is heilig en kan de zonde niet zien. Hij is wijs en kan geen dwazen tolereren. Hij is waar en trouw, en zal alles vernietigen wat onwaar en perfide is. Hij is rechtvaardig en waarachtig en volmaakt – tegelijk de bron van liefde en wraak; de auteur van leven en dood; de bron van generende barmhartigheid en vuurverbrandend.

Hij is eeuwig, onveranderlijk, onnaspeurlijk, oneindig, glorieus in kracht en majesteit – de onsterfelijke koning, de bezitter van hemel en aarde, aan wie alleen glorie verschuldigd is.

Bewijs:

“maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.” (Ex 20:6 NBV)

“8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens-zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.” (Ps 103:8-18 NBV)

“Onze God is een verterend vuur!” (Heb 12:29 NBV)

“Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam de HEER op hem af en probeerde hem te doden.” (Ex 4:24 NBV)

“Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen, zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij?” (Hab 1:13 NBV)

“5 (5:6) Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen. U haat allen die onrecht doen, 6 (5:7) leugenaars richt u te gronde. U verafschuwt, HEER, wie bedriegt en bloed vergiet.” (Ps 5:5-6 NBV)

“Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.” (Opb 15:3 NBV)

“10 Maar alleen de HEER is werkelijk God, hij is de levende God, de eeuwige koning. Door zijn woede beeft de aarde, tegen zijn toorn houden volken geen stand.’ 11 ‘Zeg tegen hen: Goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, zullen van de aarde verdwijnen, worden onder de hemel weggevaagd.’ 12 Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht- 13 als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einder, bliksems smeedt hij, de regen valt, hij laat de wind los uit zijn schatkamers.” (Jer 10:10-13 NBV)

“Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad.” (De 32:4 NBV)

“7  Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.” (1Jo 4:7-8 NBV)

“Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.” (1Jo 4:16 NBV)

“30 We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden, ‘en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’ 31 Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!” (Heb 10:30-31 NBV)

“Zie het toch in: ik ben de enige, naast mij is er geen andere god. Ik laat sterven, ik geef leven, ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden is er niemand die redding bieden kan.” (De 32:39 NBV)

“(14:5) Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen.” (Hos 14:4 NBV)

“(14:7) zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon.” (Hos 14:6 NBV)

“Ze tergden mij met wat geen god is en daagden mij uit met hun nietige afgoden. Daarom terg ik hen met wat geen volk is, ik daag hen uit met een volk zonder verstand.” (De 32:21 NBV)

“Ramp na ramp breng ik over hen, al mijn pijlen schiet ik op hen af.” (De 32:23 NBV)

“Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.” (1Ti 1:17 NBV)

“Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob.” (Mal 3:6 NBV)

“‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.’” (Ps 145:3 NBV)

“Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.” (Ps 147:5 NBV)

“en sprak een zegen over Abram uit: ‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde.” (Ge 14:19 NBV)

“Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.” (Ps 115:1 NBV)

+

Engelse versie / English version: The Bible her revealing concerning God

Voorgaande

Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

Waar de waarheid te leren

Geïnspireerd Woord

Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

Nut van het lezen van de Bijbel

++

Aanvullend

 1. Betrouwbare woord
 2. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
 3. Op zoek naar een God boven alle goden
 4. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
 5. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 6. 4de Vraag: Wie of wat is God
 7. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden
 8. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 9. De enige ware God
 10. Geloof in slechts één God
 11. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 12. Woord zonder boeien vol van kracht
 13. Woord van God tegenover dat van mensen
 14. Want het is geen leeg woord
 15. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 18. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 19. Drie-eenheidsleer – menselijke dwaling
 20. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 21. Video: Waarom zou ik geloven in God

+++

Gerelateerd

 1. De overlevingsstrijd van de Bijbel
 2. Hoe God (bijna) verdween uit Nederland | NOS
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Where to learn the truth

Being aware of the many denominations in Christendom you may wonder how it can be that there are so many different groups which all tell that they are the right church.

Best you can wonder where you can learn the will of God and the truth concerning Him, Christ, and the way we have to live.

You would be surprised most answers can be found in a compilation of very old books. It is a collection of 66 books which together make the greatest bestseller of all times.

Boeken van het Oude Testament – Books of the Old Testament

In the Book of books or Holy Scriptures, which are known in our day as the Bible you may find everything you need to know to make the best of your life. It is a book written by the power of inspiration working in prophets and apostles who lived in Israel a long time ago. They lived at different times, and each wrote his part independently of the others; but one Spirit moved them all, and enabled them to make known to men the mind of God in history, precept and prophecy, so that the Bible though composed of many books and parts, is the one Word of God.

Proof:

And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. (2 Tim. 3:15).

For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. (Romans 15:4).

The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple. (Psa. 119:130).

But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith: (Rom. 16:26).

Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. (Psa. 119:105).

All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: (2 Tim. 3:16).

God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, (Heb. 1:1).

Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual. (1 Cor. 2:13).

For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. (2 Peter 1:21).

Sanctify them through thy truth: thy word is truth. (John 17:17).

If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. (1 Cor. 14:37).

+

Dutch version / Nederlandse versie: Waar de waarheid te leren

Preceding:

Christadelphian opposite Christian

Devotees and spotters

Challenging claim

Challenging claim 1 Whose word

Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words

Challenging claim 3 Inspired by God 2 Inerrant Word of God

Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God

Unread bestseller

Book of books and great masterpiece

Colour-blindness and road code

Inspired Word

The Word of God in print

God’s forgotten Word 4 Lost Lawbook 3 Early digressions and Constantinic revolution

God’s forgotten Word 5 Lost Lawbook 4 The ‘Catholic’ church

Authority of the Bible

++

Additional reading

 1. Many churches
 2. How to look for and how to handle the Truth
 3. Getting to know the Truth
 4. When you don’t know what to do and hate yourself
 5. Gaining deeper understanding
 6. Put on the whole armor of God
 7. Determined To Stick With Truth.
 8. What Jesus did: First things first
 9. Truth never plays false roles of any kind, which is why people are so surprised when meeting it
 10. The naked truth is always better than the best dressed lie
 11. To be established in the present truth
 12. Written down in God’s Name for righteousness
 13. Bible, helmet of health, salvation and sword of the spirit
 14. Believing what Jesus says
 15. May reading the Bible provoke us into action to set our feet on the narrow way
 16. Were Biblical writers Math nerds
 17. Bible ownership and Bible knowledge slumped
 18. Old and newer King James Versions and other translations #12 God Himself masters His Own Word
 19. Absolute Basics to Reading the Bible
 20. Bible guide
 21. Bible, Word of God, inspired and infallible
 22. Revealing books

+++

Related

 1. How God Has Communicated With Man
 2. Denominational Quagmire
 3. How about an ecumenical or liturgical Labyrinth?
 4. Reading the Bible for yourself: modern message in an ancient meaning
 5. A double message?
 6. Did Jesus know anything about science?
 7. The Shelter of the Most High
 8. For the Love of God
 9. The Foolishness of the Gospel
 10. The Inspiration of Scripture
 11. The Wisdom Of God
 12. The Armor of God (Maasai Bible)
 13. Episode 10: Brief history of bible Translation in the Early Church
 14. But far from Christ
 15. Barriers to Church Growth. #1
 16. Context and Audience
 17. # 700- Are You Satisfied with Spiritual Milk?
 18. Denominations Part 3.
 19. 8 Things in Christianity Which are Not Dealbreakers
 20. Cruising the Denominational Spectrum
Geplaatst in Bible or Holy Scriptures | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Waar de waarheid te leren

Als je je bewust bent van de vele denominaties in de christenheid, vraag je je misschien af ​​hoe het kan dat er zoveel verschillende groepen zijn die allemaal zeggen dat ze de juiste kerk zijn.

Het beste kun je je afvragen waar je de Wil van God en de waarheid over Hem, Christus en de manier waarop we moeten leven, kunt leren.

Je zou verbaasd zijn als je komt te zien  dat de meeste antwoorden zijn te vinden in een compilatie van zeer oude boeken. Het is een verzameling van 66 boeken die samen de grootste bestseller aller tijden zijn.

Boeken van het Nieuwe Testament – Patmos vertaling

In het Boek van boeken of Heilige Geschriften, die in onze tijd bekend staan ​​als de Bijbel, vind je misschien alles wat je moet weten om het beste uit je leven te halen. Het is een boek geschreven door de kracht van inspiratie, werkend in profeten en apostelen die lang geleden in Israël hebben gewoond. Ze leefden op verschillende tijden en elk schreef zijn deel onafhankelijk van de anderen; maar één Geest bewoog hen allen, en stelde hen in staat om mensen de mening van God in de geschiedenis, het voorschrift en de profetie bekend te maken, zodat de Bijbel hoewel samengesteld uit vele boeken en delen, het ene Woord van God is.

Bewijs:

 “en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.” (2Ti 3:15 NBV)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Ro 15:4 NBV)

“Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.” (Ps 119:130 NBV)

“maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen” (Ro 16:26 NBV)

“Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” (Ps 119:105 NBV)

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,” (2Ti 3:16 NBV)

“Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten,” (Heb 1:1 NBV)

“Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.” (1Co 2:13 NBV)

“want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” (2Pe 1:21 NBV)

“Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.” (Joh 17:17 NBV)

“Wie van u denkt te kunnen profeteren of in het bezit van de Geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is.” (1Co 14:37 NBV)

+

Engelse versie / English version: Where to learn the truth

Voorgaande:

Christadelphian tegenover Christen

Nut van het lezen van de Bijbel

Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

++

Aanvullende lectuur

 1. Waarheid, wat is het eigenlijk
 2. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 3. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 4. Bestseller aller tijden
 5. Boek der boeken de Bijbel
 6. Onthullende boeken
 7. Bijbel verzameld Woord van God
 8. Bijbel baken en zuiverend water
 9. Rond de Bijbel
 10. Wat te vinden in de Bijbel
 11. Onze Kijk op de Bijbel
 12. Bijbelboodschap voor ons
 13. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 14. Woord van God
 15. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 16. Het belang van het lezen van de Schrift
 17. Zet het gehele pantser op van God
 18. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 19. Voorschriften ons gegeven
 20. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 21. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 22. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 23. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 24. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 25. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 26. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 27. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 28. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 29. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 30. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 31. Woord zonder boeien vol van kracht
 32. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 33. Wetten en regels ter onderwijs
 34. Onthullende boeken
 35. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 36. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 37. Bijbel Woord afkomstig van God
 38. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 39. Vertrouwelijke geschriften
 40. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 41. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 42. Bijbel op de eerste plaats #3/3

+++

Gerelateerd

 1. Waarheid en Geloof // Truth and Faith
 2. Die waarheid is toe nie so absoluut
 3. Schriftbetrokkenheid
 4. Wat de geschiedenis ons leert…
 5. Welke Bijbel Versie?
 6. Als tot eenvoudigen gesproken…
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Religie, Woord van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Christadelphian opposite Christian

Mostly when people hear about Christians they think about people who belong to the catholic church or to a Protestant denomination. In Belgium most people only think about Roman Catholics, to which the word Christian nearly has become the synonym of Roman Catholic.

 

Beginning of the Christadelphian Facebook page – 2016/07/11

Christadelphian means brother or relative of Christ. It is the name of Christ and the Greek word for brother put into one. A brother or relative of Christ is someone who follows the Jewish master teacher Jeshua or Jesus Christ and believes that he is the son of God who performed the will of God, like we do have to do the Will of God.
It is Christ himself who has given the name “Christ’s Brethren” to those who do the will of God.

Whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother. (Matt. 12:50).

Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants; (John 15:14-15).
This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. (John 6:29).

And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment. And he that keepeth his commandments dwelleth in him. (1 John 3:23-24).

He is not ashamed to call them Brethren, saying, I will declare Thy name unto my brethren (Heb. 2:11-12).

Go tell my Brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. (Matt. 28:10).

Behold my mother and my Brethren (Mark 3:34).

…his Son, that he might be the firstborn among many Brethren (Rom. 8:29).

Because multitudes are called Christian who do not believe the truth concerning Christ or obey his commandments we prefer to be called Christadelphian. Christian has become, in fact, the name for a system of fable, and error that has risen up in the world in the place of truth, in fulfillment of the predictions of the apostles. Therefore, to be known as a “Christian” is not to be known as a believer of the truth.

Proof from Scriptures:

And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. (2 Tim. 4:4).

Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. (Acts 20:30).

And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. (2 Peter 2:2).

For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the LORD shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. (Isaiah 60:2).

And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations. (Isaiah 25:7).

With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. (Rev. 17:2).

And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries were all nations deceived. (Rev. 18:23).

 

+

Dutch version / Nederlandstalige versie: Christadelphian tegenover Christen

Please find to read

 1. Who are Christadelphians
 2. Christadelphian People
 3. Begotten son of God
 4. Jesus Messiah
 5. Differences

+++

Related

 1. What or who am I?
 2. How am I?
 3. Listening in action
 4. You are Invited
 5. Who am I? Identity issues and Autism and mental illness
 6. There’s no fun in fundamentalism – addressing either / or thinking
 7. Still Alive: University
 8. Faith I have faith in Jesus. I am a Christadelphian. That is who I am and what is most important to me. That is why I have chosen to write about faith on this blog – because I can’t do anything without reference to my faith: it is my world.
 9. “Ode to True Love” #valentine
 10. Greater love has no one than this…
 11. Fellowship is with God and judged by Jesus
Geplaatst in Being Christian, Christadelphian, Christendom, Christianity, Jesus Christ Jeshua Messiah, Religion | Tags: , , , , , , , , , , | 3 reacties