Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #1 Afgoden in het Oude Testament

Dat zijn toch geen goden

Heeft ooit een volk goden verruild – en dat zijn toch geen goden! -maar mijn volk heeft zijn Eer verruild voor wat geen baat brengt. (Jer. 2:11, NBG’51)

Afgoden in het Oude Testament

Het eerste van de tien geboden luidt:

“Vereer naast mij geen andere goden” (Ex. 20:3).

In het tweede gebod wordt dat aangevuld met een verbod om beelden te maken en te aanbidden; blijkbaar als een bijzonder geval van het eerste, meer algemene, gebod.

In Exodus wordt gesproken van ‘gesneden’ beelden, dus van hout. In Deut. 15 wordt, voor wanneer het volk zich eenmaal in het land heeft gevestigd, daarnaast ook gesproken van gegoten (dus metalen) beelden. De wijze van vervaardigen doet uiteraard niet terzake, het gaat om de essentie. De absurditeit van het aanbidden van houten beelden wordt door God zelf aan de kaak gesteld in Jes. 44, waar hij een beeldsnijder beschrijft die een boom velt en de ene helft verwerkt tot een afgod, waar hij voor knielt en waarvan hij redding afsmeekt, terwijl hij de andere helft aan zich dienstbaar maakt als brandhout, om erop te koken en zich erbij te verwarmen (Jes. 44:16-17). Alleen het toeval bepaalt hier welk deel hij tot zijn ‘meester’ maakt en welk deel tot zijn ‘slaaf’. En God voert de ironie zelfs ten top wanneer Hij beschrijft hoe de man de boom. die hij daarvoor nodig heeft eerst zelf heeft geplant en met zorg opgekweekt, alvorens hij die verwerkt tot een god aan wie hij zich dienstbaar maakt en die hem moet redden. Waarbij Hij er fijntjes op wijst dat het de (door Hem – God – gegeven) regen is, die de boom heeft doen groeien. Treffender had Hij niet duidelijk kunnen maken dat de mens voortdurend geneigd is zelf zijn eigen goden te fabriceren. En laat nu niemand beweren dat God het niet goed begrepen heeft, en dat die mens echt niet zo dom was dat beeld voor de god zelf aan te zien, maar dat het slechts een afbeelding was van de echte god. Want voor God maakt het geen verschil wat de bedoeling van het beeld is. Zelfs wanneer dat beeld bedoeld is Hemzelf af te beelden, beschouwt Hij dat als afgoderij! Zoals in het geval van het gouden ‘kalf’ bij Sinaï, of het gouden kalf later te Bethel.

Dat leert ons dat er twee soorten afgoderij zijn: het dienen van andere goden dan de God van Israël, maar ook het op onjuiste wijze dienen van de ware God. Want wie de God van Israël andere eigenschappen toedicht dan Hij ons in Zijn Woord heeft geopenbaard, aanbidt per saldo een andere god dan die van de Bijbel. En wie Hem op onjuiste wijze dient, probeert Hem te dienen op zijn eigen voorwaarden, in plaats van Gods eigen voorwaarden. En daarmee ontkent hij per saldo de absolute autoriteit van de God van Israël, en maakt Hem ook daarmee toch weer tot iemand die Hij in werkelijkheid niet is.

Wie God wil dienen kan dat alleen maar doen op Gods eigen voorwaarden. Al het andere is een ontkenning van wie en wat Hij is.

+

Voorgaand

Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #1

Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards

Vervolg

Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #2 Afgoden in het Nieuwe Testament

++

Aanverwante lectuur

 1. Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 1ste vonnis
 2. De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #1 Hebreeuwse Geschriften
 3. De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof
 4. De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #4 Zonen en verbondtekens
 5. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 6. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 7. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 8. Secularisatie en opdrachten voor alle mensen
Geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Ontmoeting met: Jefta

Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel

Jefta

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Jephthah-Jephte.jpg

Jephthah, hier afgebeeld in Promptuarii Iconum Insigniorum van Guillaume Rouillé

Jefta (zijn naam betekent God opent) één van de richters van Israël afkomstig uit de landstreek Gilead, ten oosten van de Jordaan. Zijn moeder was een prostituee. Zijn halfbroers verachtten hem daarom, en na de dood van zijn vader stootten zij hem uit. Zij wilden de erfenis niet met hem delen. Zonder inkomsten trok hij rond. Mannen die geen plek in de maatschappij hadden, sloten zich bij hem aan. Iets wat later ook bij David het geval was. Ze leefden van plunderingen.

Jefta bleek een bekwaam leider en krijgsman te zijn. Gilead behoorde eerst bij de Ammonieten, maar de Israëlieten hadden hen daaruit verdreven. De Ammonieten willen het nu weer heroveren. Omdat de Gileadieten geen goede krijgsman hebben, denken zij aan Jefta.

‘Kom terug wees onze aanvoerder’ (Richt.11:6).

Maar Jefta zegt:

‘Uit minachting hebt u mij verdreven. En nu u in het nauw zit komt u totmij? ’(7)

Dan doen zij hem een belofte: Jefta mag aan het hoofd van heel Gilead staan als hij strijdt tegen de Ammonieten. Zo wordt hij leider over het volk.

Eerst probeert hij het langs de diplomatieke weg, maar dat mislukt. Maar Jefta weet dat Jehovah, de Allerhoogste God, bij hem is, en Hij wordt gegrepen door Zijn Geest (29). Voordat hij uittrekt doet hij een belofte aan God:

‘Als u de Ammonieten aan mij uitlevert, zal het eerste dat uit mijn huis komt voor u zijn; dat zal ik als brandoffer aan u opdragen’ (31).

Jefta’s dochter danst hem tegemoet na zijn overwinning (gravure uit 1810)

Jefta wint de strijd en gaat naar zijn huis. Met dans en muziek wordt hij verwelkomd; voorop loopt zijn dochter, zijn enig kind. Weg is de vreugde. De betekenis van zijn gelofte dringt tot hem door: hij moet zijn dochter afstaan aan de HEER. Haar reactie getuigt van haar geloof:

‘… u moet met mij doen zoals u beloofd hebt’ (36).

Zij zal haar verdere leven wijden aan de Elohim Hashem Jehovah. Jefta laat ons zien dat wij geen beloften moeten doen, aan Jehovah of aan anderen, waar we niet goed over nagedacht hebben. Ook hij toont een groot geloof en brengt zijn gelofte ten uitvoer (39).

In Hebreeën 11:32 komen we hem nog een keer tegen tussen de geloofsgetuigen.

N.D.

+

Voorgaande

Ontmoeting met: Ananias

Geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

Jezus heeft zich eens hardop afgevraagd

“… als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”

Op dat moment was hij bezig zijn discipelen ervan te doordringen dat zij elke dag opnieuw tot God moeten bidden om hun verlossing uit een wereld, die geen of maar half rekening houdt met God of gebod.

Met andere woorden om Gods ingrijpen ten gunste van Zijn vernederde en verdrukte kinderen.

“Zal God … Zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hen spoedig recht zal verschaffen” (Luc. 18:7)

Het is eigenlijk heel opmerkelijk wat Jezus zei. Hij trok rond door het Judees-Galilese land, predikend dat

“Het Koninkrijk van God is nabij gekomen”.

Hij nodigde iedereen uit daar binnen te gaan, door hem te volgen. In antwoord op de vraag van zijn discipelen, wanneer dit Koninkrijk openbaar zal worden, antwoordde hij met zoveel woorden, dat het niet zo belangrijk is uit te zoeken op welk moment dat zal zijn, maar wel dat iemand, die verlangt daar binnen te gaan, moet weten wat van hem wordt verwacht. En wel te beginnen met te geloven dat hij die recht heeft op de troon in Jeruzalem gekomen was en in hun midden stond, zoals Johannes de Doper zei en de wonderen van Jezus lieten zien:

“Want zie het Koninkrijk van God is bij u” (Luc. 17:21),

of zoals Johannes zei:

“Midden onder u staat Hij … Wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken” (Joh. 1:26/27).

En de discipelen beleden dat hij de Christus, de Gezalfde, de Zoon van de levende God is (Matth. 16:16). Zij verwachtten dat Jezus elk ogenblik zou zeggen

“Kom we gaan naar Jeruzalem want nu is het moment gekomen om het Koningschap in Israël te herstellen en de troon op te eisen”.

Maar dat zei hij niet. En evenmin dat het nu niet lang meer zou duren voordat dit zou gebeuren, en dat zij dus nog even geduld moesten hebben.
Integendeel hij bereidde hen voor op een tijd dat hij niet meer bij hen zou zijn. De woorden

“Doch als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde”

impliceren dat er een tijd zou zijn, dat hij niet meer op aarde is en er een moment komt dat hij hier zal terugkeren. Omdat hij dit in verband bracht met zijn onderwijs over het gebed om Gods ingrijpen in het lot van Zijn volk, liet hij dit samen vallen met zijn eigen komst als de Koning. Hoewel we niet weten of er altijd een duidelijke tijdsvolgorde in het Evangelie naar Lucas is, is het mogelijk dat de eerste 8 verzen van hoofdstuk 18 in direct verband staan met de laatste woorden van hoofdstuk 17, over de dag van de Zoon des mensen. Want hier zei Jezus:

“Er zullen dagen komen, dat u zult begeren één van de dagen van de Zoon des mensen te zien en u die niet zult zien”.

Waarom niet? In de gelijkenis van de ponden die Jezus later uitsprak, naar aanleiding van de verwachting onder zijn discipelen dat het Koninkrijk nu wel spoedig zou worden opgericht (vooral door de opwekking van Lazarus en de genezing van de blinde Bartimeüs in Jericho), vestigde Jezus de aandacht op zichzelf als een man van hoge geboorte, die naar een ver land trekt. Maar pas in de bovenzaal, vlak voor zijn kruisdood zei hij onomwonden tegen zijn discipelen:

“Ik ga tot de Vader” (Joh. 14:12b)

en

“U hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien jullie mij liefhadden, zouden jullie je verblijd hebben, omdat ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het jullie gezegd, eer het geschiedt, opdat jullie geloven mogen, wanneer het geschiedt” (Joh. 14:28-29).

Onderweg naar Getsemané – de tuin in het Kidrondal bij Jeruzalem, waar hij waarschijnlijk vaker heen ging om in de stilte te kunnen bidden, zijn discipelen te leren en het tumult in de stad te ontvluchten – kwam Jezus hier op terug:

“Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader” (Joh. 16:28).

Eén van de belangrijkste onderwerpen van het gebed van een discipel van Jezus, is de bede

“Kom Here Jezus”

als gelovig en verlangend antwoord op zijn woorden

“Zie Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij” (Op. 22:12).

Maar deze woorden zijn niet alleen troostend en bemoedigend. Er ligt ook een ernstige vermaning in door wat volgt:

“om een ieder te vergelden naar dat zijn werk is”.

Dit brengt de komst van onze leermeester veel dichterbij. Indien niet in de tijd gezien, dan toch wel omdat de gevolgen van zijn komst voor onze toekomst, voortvloeiend uit ons leven nu. Daarom gaf hij in zijn laatste rede, toen hij op de Olijfberg sprak over de dag des Heren en zijn komst in heerlijkheid, het ernstige vermaan:

“Ziet toe blijft waakzaam” (Marc. 13:33).

En dat was niet alleen bestemd voor zijn discipelen van dat moment:

“wat Ik ù zeg, zeg Ik àllen: Waakt!” (vers 37).

Hij stelt de tijd tot zijn komst voor als een dag. Je weet dat de heer die dag terugkomt, maar je weet niet hoe laat: bij het ochtendgloren, ’s morgens, ’s middags, ’s avonds of diep in de nacht. Naarmate het later wordt, weet je dat het moment steeds dichterbij komt. Op die manier kan ook ons leven als een dag worden gezien, die wij goed moeten gebruiken om het eeuwige leven te grijpen, zoals God zegt:

“Nú is het de dag van het heil” (2 Kor. 6:2b).

Wanneer wij het zo zien, is de komst van Jezus iets dat deel uitmaakt van ons leven. Evenzo kunnen wij Jezus’ gebruik van het woord ‘spoedig’ verstaan:

“Zie Ik kom spoedig” (Openb. 22:7),

“Ik zeg u dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen”,

terwijl hij tezelfdertijd dingen zei, die erop wezen dat het nog lang zou duren voordat hij zou komen.
Spoedig is geen exacte aanduiding, maar een betrekkelijk begrip; de spreker weet misschien wat het in tijd gezien betekent, maar de hoorder niet. Het wekt wel een gespannen verwachting. Een gelovige discipel van Jezus moet dan ook bidden in die gespannen verwachting, met het geloof dat God de wil en de kracht heeft het gebed van Zijn kinderen te verhoren. Dus niet in een soort van gelatenheid van

‘nou dan zien we wel wanneer het gebeurt’,

of teleurgesteld, misschien zelfs wat mokkend

‘ik heb nu al zo vaak gebeden en ik wordt maar steeds niet verhoord’,

of ongelovig:

‘het heeft nu al zolang geduurd en er is al eeuwenlang om gebeden, gebeurt het eigenlijk nog wel’.

Wie tot God komt, moet dat doen in de vaste overtuiging en stellige verwachting

‘nú zal God het gebed van Zijn kinderen verhoren’,

elke dag opnieuw. En verder leeft een gelovige discipel van Jezus vanuit de gedachte dat Jezus op ditzelfde moment kan terugkomen, in het besef dat hij dan voor hem verantwoording zal moeten afleggen. Er is genoeg reden aan te nemen dat de komst van Jezus nu in de tijd dichtbij is gekomen. De tekenen die in de Schriften zijn gegeven, wijzen daarop. Want ondanks dat de wereld zich uit eigen belang inspant vrede tot stand te brengen in het Midden Oosten, weten wij uit de Bijbel dat Jeruzalem de steen is waaraan alle volken zich uiteindelijk zullen verwonden. De kwestie Jeruzalem is immers niet op te lossen, wanneer twee volken deze stad beschouwen als hun hoofdstad en drie wereldgodsdiensten als hun heiligste plaats. Het ingrijpen van de wereld om uit eigenbelang (olie en gas) de problemen in het Midden-Oosten met militair geweld te regelen en ‘deze roerige stad’, zoals zij al in het Oude Testament werd genoemd, aan te vallen, zal leiden tot de komst van Jezus om zijn volk te verlossen. Dan is er voor ons geen gelegenheid meer ernst te maken met onze ontmoeting met Jezus, zoals de vijf dwaze maagden in de gelijkenis geen olie meer konden kopen, voordat de deur van de bruiloftszaal werd gesloten. De vermaning van Jezus is, altijd gereed te zijn hem te ontmoeten, zodat wij, wanneer wij de roep horen

“de bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet!” (Matth. 25:6),

niet tot onze schrik en schaamte bemerken dat er alle reden is om aan te nemen dat wij niet zullen worden toegelaten tot het feest van de vereniging van Jezus met zijn volgelingen, omdat onze lamp niet brandt, en wij niet herkend zullen worden als bruiloftsgangers omdat wij geen nieuw en schoon kleed dragen; maar bij het klinken van die roep vol vertrouwen mogen zijn op zijn genade bij het oordeel, onze verlossing uit de beproeving van dit leven en de vreugde van eeuwig leven met Jezus in het vooruitzicht. De ernstige vermaning waakzaam te zijn, stemt tot nadenken en brengt ons tot het besef dat wij handelend moeten optreden.

Wij kunnen ons hoofd niet in het zand steken, als struisvogels, en zeggen:

‘daar wil ik nu nog even niet aan denken, daar ben ik nog niet aan toe’.

Immers dat Jezus komt staat vast als een huis. Wij kunnen niet tegen elkaar zeggen:

‘waarschuw me even als het zover is’.

Een ieder is zelf verantwoordelijk voor de toestand waarin Jezus ons zal aantreffen bij zijn komst en mede-verantwoordelijk voor die van andere gelovigen. Om de zwakheid van ons vlees is er daarom altijd reden bij onszelf na te gaan, of wij wel beantwoorden aan de wil van God en Zijn zoon. De Bijbel is vol van voorbeelden, gelijkenissen, uitleggingen en vermaningen die daarbij onze leidraad zijn. Hieruit kunnen wij dagelijks putten en daarover kunnen wij peinzen. Het is onze eigen verantwoordelijkheid onszelf hiermee ernstig op de proef te stellen, of wijwel, zoals Paulus schreef, in het geloof zijn. Onszelf te onderzoeken om er zeker van te zijn of Christus Jezus wel in ons is; of hij gezien onze levenswandel wel in ons kàn en wil wonen. En indien het antwoord tot onze schaamte ‘nee’ is, of ‘dat weet ik niet’, dan doen wij er goed aan in berouw tot hem te gaan en hem te bidden om zijn genadige vergiffenis en zijn leiding in een heilige, hem welgevallige levenswandel (2 Kor. 13:5). In het vertrouwen dat wij door een leven van liefdevolle en bereidwillige gehoorzaamheid aan de wil van God, deel hebben aan het heil dat Hij bewerkt heeft in Zijn zoon en dat voor anderen verborgen is in hem, wachtend op zijn komst uit de hemel.

Geloof is geen dode theorie, een kennen van heilsfeiten. Geloof dient deel uit te maken van ons gehele leven. Het is een overtuiging en een vertrouwen. Het vervult ons leven omdat het betekenis en waardevoor ons heeft, zodat wij onszelf en anderen aansporen het niet te verliezen. Ook al wordt ons geduld op de proef gesteld omdat het wachten ons soms lang valt. Jezus houdt zijn discipelen wakker met de woorden

“Waakt dan”.

J.K.D

+

Voorgaande:

Hoe leest u? Om het koninkrijk van God binnen te gaan

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

Overdenking: De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt

Ik ben de ware wijnstok

Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2

Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…?

De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding

De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen

++

Aanvullende teksten

 1. Geloofsnoodzaak
 2. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 3. Geloof en vertrouwen in Jeshua opening naar Gods Rijk
 4. Geloof in God nodig om Hem te kunnen naderen
 5. Geloof in zoon van God opening naar eindeloos leven
 6. Geloof in Jeshua als de Messias
 7. Geloofsleven en dienst in het geloof
 8. Het juiste perron vinden
 9. Zoon van de levende God
 10. Christus, de Moshiach of Gezalfde van God = lang beloofde Messias of Verlosser
 11. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 12. Bouwend op de leermeester van God
 13. Jezus volgen en zijn woorden in ons laten doordringen
 14. Jezus’ laatste reis Opgaan naar Jeruzalem
 15. Jezus priesterlijke koning door God aangesteld
 16. Jeshua door Jehovah aangesteld als Christus Koning
 17. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 18. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus
 19. Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 20. Uitstappen aan het hek
 21. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 22. Fundamenten van het Geloof 4: Engelen. Gods volmaakte dienaren
 23. Wonderen van de Schepping: De raaf
 24. Voorbereiden op het Koninkrijk
 25. Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden
 26. Weest waakzaam met het oog op gebeden
 27. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 28. De Dag is nabij #8 Overzicht
 29. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 30. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
Geplaatst in Bedenking, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uit het archief: Macht, Olie en Religie

Met nieuwe Amerikaanse verkiezingen in het verschiet kijken we even terug naar wat er in 2006 en 2007 gaande was.

Uit 2007: In het Nieuws

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel

Natuurlijke olie-sijpels zoals deze in het McKittrick-gebied van Californië werden gebruikt door de indianen en later gewonnen door kolonisten.

Al is het niet meteen duidelijk: onze wereld wordt steeds meer beheerst door religieuze druk. Dat begint vreemd genoeg met de extreme afhankelijkheid van de VS van olie. Olie uit de VS zelf heeft ooit een Amerikaanse wereldhegemonie geschapen die daar volledig op was gebaseerd. Maar die olie begint op te raken en de VS zijn nu een netto importeur. De Amerikaanse overheid is wanhopig op zoek naar nieuwe bronnen en leveranciers. Slechts weinig Europeanen realiseren zich hoezeer in vrijwel elke naoorlogse presidentsverkiezing verlies of winst is bepaald door oliebelangen.

Locatie van aardolieraffinaderijen in de Verenigde Staten, 2012

Analyses hebben onomstotelijk aangetoond dat elke succesvolle kandidaat de belangen van de olie-industrie hoog op zijn prioriteitenlijst had staan, en dat zijn belangrijkste kiezers diegenen waren die het sterkst gebaat zijn bij een ruime olievoorziening. Met voorstellen voor energiebesparing win je daar geen verkiezingen. Dit verklaart de historische betrekkingen van de VS met de grote olieleveranciers in het Midden-Oosten (zoals Saudi-Arabië). Maar hun bronnen zijn inmiddels ook over de top van hun capaciteit heen. Alleen Irak heeft nog ruime voorraden, wegens de jarenlange boycot daarvan door de VN: Irak is thans de ‘jackpot’ van de loterij die de jacht op olie is geworden, en de Amerikaanse belangen daar gaan daarom veel verder dan het brengen van democratie.

Buiten Irak zitten de grootste voorraden thans in streken die worden beheerst door Moskou. Het is dan ook niet toevallig dat de VS goede maatjes willen zijn met president Poetin, maar die heeft al laten weten dat zijn welwillendheid een prijs heeft.

Aardgasboorinstallatie in Texas, VS.

Na olie is in onze wereld aardgas de meest begeerde energiebron voor de middellange termijn, en ook daarvan heeft Rusland grote voorraden. Poetin heeft echter ook al laten zien er niet voor terug te schrikken de buitenlandse gasvoorziening te gebruiken als drukmiddel (de Oekraïne, Wit-Rusland). Ook heeft hij al gezinspeeld op een OPEC-achtig gaskartel. Dat zou hem in staat stellen het energiewapen te hanteren zoals deArabieren in 1973-74. En op de vraag waarom hij dat zou willen, is het antwoord wel duidelijk. In het zuiden van de Russische Federatie bevindt zich een gordel van Islamitische staten zonder speciale loyaliteit jegens Moskou. Om zijn land stabiel te houden, moet Poetin deze te vriend houden. En aangezien juist de meest radicale moslims fel anti-Amerika (en anti-Israël) zijn, mag hij niet de verdenking op zich laden dat hij aan de leiband van de VS zou lopen. Daarom streeft ook hij naar goede betrekkingen met de moslimlanden van het Midden-Oosten. Dit moet wel leiden tot een belangenconflict tussen een weer opkomend Rusland enerzijds en een wanhopig naar olie en gas snakkend Amerika anderzijds. Dat zal niet meteen leiden tot openlijke ruzie, maar zal onder de oppervlakte wel degelijk gaan smeulen. Maar er speelt voor de Amerikaanse president nog een factor. Recente verkiezingen zijn meeren meer beheerst door fundamentalistische ‘christenen’ die, op grond van hun specifieke opvattingen over ‘de eindtijd’, voor de VS een grote rol zien in het Midden-Oosten. Daarbij zijn hun opvattingen nogal twee-slachtig. Enerzijds neigen zij ertoe zeer pro-Israël te zijn en juist de meest radicale stromingen daar te steunen, anderzijds menen velen van hen dat Israël zich zal verbinden met een ‘antichrist’, die zij spoedig verwachten. Maar een kandidaat die de verkiezingen wil winnen, kan zich niet permitteren deze kiezers van zich te vervreemden. Met andere woorden: de wereldpolitiek dreigt bepaald te gaan worden door twee presidenten waarvan in beide gevallen de handen in belangrijke mate zijn gebonden. In het ene geval door oliebelangen en de opvattingen van fundamentalistische religieuze groeperingen, en in het andere door radicale moslims die de stabiliteit van zijn imperium bedreigen. In beide gevallen is het Midden-Oosten het brandpunt, en in beide gevallen spelen op de achtergrond radicale en fundamentalistisch religieuze motieven een belangrijke rol.

OT-profetieën die wij gewoonlijk in verband brengen met ‘de eindtijd’, lijken te spreken van een grote opmars door een macht uit het noorden, gesteund door volken uit de huidige Arabische (en mogelijk Iraanse) moslimwereld, maar ook van een alliantie uit de westerse wereld. Inmiddels stevent de confrontatie tussen ‘christendom’ en ‘islam’ duidelijk af op een crisis. Het is daarom niet denkbeeldig dat beide partijen elkaar gaan tegen komen bij Jeruzalem, elk met zijn eigen drijfveren en doelen, maar beide met motieven die per saldo blind zijn voor Gods hand:

“Nu lopen vele volken tegen (Jeruzalem) te hoop, ze zeggen: ‘LaatSion maar worden ontwijd, wij zien het met welgevallen!’ Maar ze weten niet wat de HEER met ze voorheeft, ze hebben geen inzicht in zijn besluit: dat Hij ze verzameld heeft als schoven op de dorsvloer” (Micha 4:11-12).

++

Aanvullende lectuur

 1. Angst en verlossing van het kwaad
 2. Veroverende geloofsgroep
 3. Amerikaans-Iraanse voorganger Saeed Abedini plaatst omstreden bericht
 4. Onzichtbaren in Trump’s Plan voor Israel
Geplaatst in Bedenking, Geschiedenis, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Reason to preach #5 Trained to do it God’s way

In our last posting in this series on “Reason to preach”, you could read how God has provided a very good tool for us to go out in the world and to help form others, as well as ourselves, by that profitable Book for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness.
Today you may find here the last part of the 1st section of the Bible Class of May the 27th. (The second part was about how we as Christadelphians can do our preaching work and how Marcus Ampe with the Belgian Christadelphians preaches on the net.)

Reason for Proclaiming or Testifying

Trained to do it God’s way

When following the Bible, we shall be trained to do it God’s Way, being put together and shaped up for the tasks God has for us. We should co-operate for the good, being so sure that every detail in our lives of love for God, is worked into something good.

In case we shall not go out preaching, how is anyone going to tell the people about what is going to come? We must be aware that unless someone is sent to do it, telling the Good News, not many shall be aware of the seriousness of things. That’s why Scripture exclaims,

“A sight to take your breath away! Grand processions of people telling all the good things of God!”

“ And we know that to them that love God all things work together for good, even to them that are called according to his purpose.” (Ro 8:28 ASV)

“ and how shall they preach, except they be sent? even as it is written, How beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things!” (Ro 10:15 ASV)

Let us therefore, not be ashamed and dare to speak about the things we believe in, even when we are laughed at and mocked.

“ but if a man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God in this name.” (1Pe 4:16 ASV)

When going around, telling the Good News, it shall not always be accepted nor appreciated. Perhaps it shall take years before our drops or teasers of Good News get to the stomach of the hearers, we should be happy that we can be workers for God. By doing the work that Jesus asked his followers to do, we shall be receiving satisfaction by the knowledge that God knows our heart and is aware of our intention of trying to bring the knowledge of salvation to as many as we can.

“ But Jehovah said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have rejected him: for Jehovah seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but Jehovah looketh on the heart.” (1Sa 16:7 ASV)

“ And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind; for Jehovah searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.” (1Ch 28:9 ASV)

“ I, Jehovah, search the mind, I try the heart, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings.” (Jer 17:10 ASV)

5   These twelve Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into any way of the Gentiles, and enter not into any city of the Samaritans: 6  but go rather to the lost sheep of the house of Israel. 7  And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.” (Mt 10:5-7 ASV)

24  A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord. 25  It is enough for the disciple that he be as his teacher, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more them of his household! 26  Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known. 27  What I tell you in the darkness, speak ye in the light; and what ye hear in the ear, proclaim upon the house-tops. 28  And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.” (Mt 10:24-28 ASV)

“ Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit:” (Mt 28:19 ASV)

“ But ye shall receive power, when the Holy Spirit is come upon you: and ye shall be my witnesses both in Jerusalem, and in all Judaea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth.” (Ac 1:8 ASV)

39  And we are witnesses of all things which he did both in the country of the Jews, and in Jerusalem; whom also they slew, hanging him on a tree. 40  Him God raised up the third day, and gave him to be made manifest, 41  not to all the people, but unto witnesses that were chosen before of God, even to us, who ate and drank with him after he rose from the dead. 42  And he charged us to preach unto the people, and to testify that this is he who is ordained of God to be the Judge of the living and the dead. 43  To him bear all the prophets witness, that through his name every one that believeth on him shall receive remission of sins.” (Ac 10:39-43 ASV)

“ How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, Thy God reigneth!” (Isa 52:7 ASV)

“ if so be that ye continue in the faith, grounded and stedfast, and not moved away from the hope of the gospel which ye heard, which was preached in all creation under heaven; whereof I Paul was made a minister.” (Col 1:23 ASV)

“ And the gospel must first be preached unto all the nations.” (Mr 13:10 ASV)

“ But I say, Did they not hear? Yea, verily, Their sound went out into all the earth, And their words unto the ends of the world.” (Ro 10:18 ASV)

“ And I saw another angel flying in mid heaven, having eternal good tidings to proclaim unto them that dwell on the earth, and unto every nation and tribe and tongue and people;” (Re 14:6 ASV)

When we live by God’s Word and feel that we may belong to those that belong to God we must be confident enough to go out for witnessing, trusting that we may be efficient and equipped for good work of every kind. The Jerusalem Bible says:

“This is how the man who is dedicated to God becomes fully equipped and ready for any good work.”

This indicates that “the man or woman of God” needs to make a regular study of the inspired Scriptures and to live according to them, carrying out the work that he is equipped by such study to do efficiently. And that work is following the order given by Jesus, to go out into the world, to tell about the Good News. Even when for those who shall be living closer to the end times it shall mean giving the final worldwide witness to the Messianic kingdom.

Depending on what you want to believe, you shall have to act. When you believe we are living in the most serious of times in all human history, than you should be aware of the necessity of the call of Jesus and the call of the Most High!

As lovers of God we should know that we also have to choose, either to belong to this world or to the world of God. That world does not like it so much when we go around telling about God, Jesus and their Kingdom, but we should not be ashamed nor afraid to speak.

“ If ye were of the world, the world would love its own: but because ye are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hateth you.” (Joh 15:19 ASV)

“ They are not of the world even as I am not of the world.” (Joh 17:16 ASV)

“ Ye adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore would be a friend of the world maketh himself an enemy of God.” (Jas 4:4 ASV)

Facing our present times we are not bad to remember the times of Noah’s day, when he too called people to be aware for the Most High Elohim and of what would be coming. Like in his days, today also a lot of people would think we are mad or just fools. We should let them in their way of thinking and not continue to worry if they do not want to hear. Even when not many would be interested in what we have to tell, we should continue to spread the message. If it may encourage us, we should remember, that we can continue the work that Jesus his apostles started doing under the inspiration of the Holy Spirit. That Power we also can ask to feed us and inspire us, to continue our ways in the manner God wants us to go. Consequently, we should be pleased that we might be engaged in the work of the greatest grandeur and importance to mankind down till now. It certainly is no time for any dedicated, baptized brother or sister in Christ to cater to sensual, diversionary desires of youth. As Paul wrote to the youthful Timothy:

“ But flee youthful lusts, and follow after righteousness, faith, love, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.” (2Ti 2:22 ASV)

“ But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.” (1Ti 6:11 ASV)

Let us therefore flee from the desires incidental to youth and as fully grown in faith of the Biblical Truth, spread the Biblical Truth, wherever and whenever we can. That may be around the house, speaking to our neighbours, but also at work or when going to work or shopping, on holiday or in the park, or on our way back home.

Today, more so than when the inspired apostle John wrote the words,

“ And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.” (1Jo 2:17 ASV)

Christianity has had its first roots in the preaching of Jesus and the “coming down of the Holy Spirit” from heaven in Jerusalem. The proclamation of the Gospel by the apostles was the beginning of the Christian Church.

The followers (disciples) considered Jesus to be the “anointed one” of God (in Greek: Christ) and formed the first communion. Initially, outsiders viewed the early Christians as a new Jewish sect, but it soon began to distinguish itself from traditional Judaism.

Traditionally, the growth of Christianity has been attributed to the fact that Christians delivered a message of salvation, that addressed the social underpower (slaves, poor, unwanted children, prostitutes, disabled people, etc.).

The Christian church was also pre-eminently an institution that actually cared about the less fortunate.

Today, there have come many institutions, of which there are many which have gone far away from the Biblical Truth. It is up to those who kept following the Word of God, as it is presented in the Bible, to show others where things went wrong and how Jesus is the way to God and not certain institutions which might offer very nice traditions and rites.

+

Preceding

Reason to preach #1 Youth of Christ

Reason to preach #2 Public life of Jesus

Reason to preach #3 Time of increases of bad things

Reason to preach #4 Informed followers of Christ

++

Additional reading

 1. God spoke to our forefathers and speaks to us
 2. Signs of the last days when difficult times will come
 3. Separation of local judgment regarding 70 CE from the global ultimate-coming prophecies of the Second Coming and Final Judgment
 4. Only once and with consequences
 5. Atonement And Fellowship 4/8
 6. Discipleship to look at
 7. Christians having the right heart to call others to go to God
 8. Using the name Jehovah but not a witness of that name
 9. Preparing for the Kingdom
 10. From Bibles and other religious writings and those who witness for Jehovah
 11. Necessary to be known all over the earth
 12. Taking as many opportunities as possible to proclaim the Good News
 13. Frank risks taking
 14. Our openness to being approachable
 15. Today’s thought “When approaching the battle against your enemies today” (May 03)
 16. Invest in Faith with us
 17. Jehovah can make him stand
 18. Being in isolation #7 Mission work
 19. Being in isolation #8 Those isolating themselves and those being isolated by others
 20. The work I do, let it be done good
 21. How To Get Started In Sharing Your Faith As a Christian
 22. From those preaching the Gospel and Baptism in Jesus name
 23. Beautiful feet of those who announce the good news
 24. Witnessing because we love
 25. Oratory Style
 26. Witnesses of Christ and of his gospel
 27. Summer holiday time to knock and ask, and time to share
 28. Beautiful feet of those who announce the good news
 29. Making proclamation as a herald
 30. When a day of darkness and of gloominess shall come
 31. Preaching Christ not done to isolate him in the minds of their listeners
 32. From house to house #1: Not ceasing to Preach daily in the temple and in every house
 33. From house to house #2: Continuing to bring the good news right to the world
 34. Different approach in organisation of services #3
 35. 2020 World Time to pause
 36. Looking on what is going on and not being of it
 37. The Big Conversation
 38. The Big Conversation follow up

+++

Related articles

 1. Answers to Your Questions…
 2. Jesus starts off by teaching, preaching, and healing in Galilee. From after Matthew 4:23-25 commented by ASV and questions
 3. Why ‘Just Preach the Gospel’ Doesn’t Cut It
 4. Reasons to Preach Through 1 Thessalonians
 5. 5 Reasons You Should Preach through 2 Thessalonians
 6. Preaching And Love Languages
 7. Preaching: The Spirit Will Speak
 8. Obligated to Share the Gospel
 9. Does God want me to give up everything and preach the Gospel?
 10. 7 Quick Ways To Improve Your Preaching
 11. Expository preaching, what it is and what is is not (or should not be)…
 12. Share Scars Not Wounds
 13. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 14. The Field is the World #4 Many who leave the church
 15. Soviet Witnesses
 16. Why not going to Shunem or Hyderabad for helping many in need
 17. Helping websites to prepare for the last days
 18. What Is The Boldness In Christ Required To Preach The Gospel?
 19. Your Culture and Your Preaching – Part 2
 20. What to Avoid in Preaching
 21. Prophetic Preaching
 22. 3 Likely Outcomes of Bible-Lite Preaching
 23. Bicycle Witnessing
 24. Balance
 25. Yes, I’m Still Preaching
 26. Two correct ways (and one wrong way) to respond to preaching – Acts 13, Part 4
 27. Against preaching
 28. Christicans (or, An Epistle to American Christians)
 29. The Sower Reconsidered
 30. Submit Yourself to God
 31. Following Jesus Requires Obedience
 32. Getting Things Done For Christ
 33. What it Means to Me to Be One of Jehovah’s Witnesses
 34. The Things That Count
Geplaatst in Being Christian, Bible or Holy Scriptures, Christadelphian, Christendom, Christianity, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Religion | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Reason to preach #4 Informed followers of Christ

In the previous posting, we spoke about the different difficulties we are confronted with in these particular times. For many, the present times in which they live are becoming more and more frightening and give them a very insecure feeling. They notice the increase of violence, but also of matters man does not seem to be able to keep in control, like weather conditions and earthquakes.

Reason for Proclaiming or Testifying

Informed followers of Christ

Informed, understanding followers of Jesus would not be gripped by the “anguish of nations,” neither would their hearts become “faint out of fear and expectation of the things coming upon the inhabited earth.” When we listen to and follow the Word of God we have an excellent Guide to get us through all sorts of times. As such we do not have to let our heads hang down dejectedly, hopelessly. Our attitude to ourselves and to others should reflect a state of mind and heart which is full of trust in God’s promises. When we may be witnesses of these foretold things that start to occur, we should raise ourselves erect and lift our heads up, because we should trust the Elohim that deliverance might be getting near.

“ But when these things begin to come to pass, look up, and lift up your heads; because your redemption draweth nigh.” (Lu 21:28 ASV)

Belonging to this world of the mounting troubles that will culminate in the war at Har–Magedon (Armageddon) the Brothers and sisters in Christ should be persons of strong faith in the Almighty God and His promises to the faithful ones. But as brothers and sisters there should also be the agape love. The love to get as many people save and well, able to enjoy a better world.

Jesus asked his followers to come to maturity and be equipped for the work of spreading the message he was giving them. He told them about what was to come and how people had to prepare themselves. Furthermore he pointed out that God made preparations, so that all people all over the world could come to the knowledge by His given Word, to see the signals and to be ready for when the times would come.

3  And as he sat on the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? 4   And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray. 5  For many shall come in my name, saying, I am the Christ; and shall lead many astray. 6  And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for these things must needs come to pass; but the end is not yet. 7  For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places. 8  But all these things are the beginning of travail. 9  Then shall they deliver you up unto tribulation, and shall kill you: and ye shall be hated of all the nations for my name’s sake. 10  And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another. 11  And many false prophets shall arise, and shall lead many astray. 12  And because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold. 13  But he that endureth to the end, the same shall be saved. 14  And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations; and then shall the end come.” (Mt 24:3-14 ASV)

We should take those words of Jesus telling that all during that time to come, the good news — the Message of the kingdom — will be preached all over the world, at heart and become a witness staked out in every country. And then the end will come. (Mt 24:14) So when we help to have the word being preached all over the world we help ourselves to come closer to that prophesied time. When making more people coming to witness about this coming Kingdom of God, we shall be able to say:

“And this good news of the Kingdom will be preached in the whole inhabited earth for a testimony to all the nations. And then The End will come.” (Mt 24:14 mhm)

To do so, we first have to have enough people believing in the matters around that sent one from God, him being authorised by God to speak in His Name and able to act in His Name.

“Upon approaching Jesus he said to them, “All authority in heaven and upon earth was given to me.” (Mt 28:18 mhm)

Believing in Him that sent him we also can show others how we should put our trust in Jesus and his heavenly Father.

“I tell you this truth: The person who listens to my word and continues to believe in the One who sent me possesses endless Life. And so that person does not come into condemnation, but has crossed over from the Death unto the Life.” (Joh 5:24 mhm)

Therefore preaching about what sort of Good News to expect we should have first people coming to see who Jesus really is and what he really has done. First of all we should not be afraid to show people how certain groups or churches mislead people by giving Jesus an other role or function. We should not be afraid to show others who think Jesus is God that according to the Bible God is an all-knowing God Who does not tell lies. When we confront them with the fact that Jesus, in case he would be God, and said he did not know when he would come back or who would be seated next to him, than he would not have told the truth in case he is that all-knowing God.

Confronting others with such contradictions, which are entered in the so called Christian religion, by the human doctrines, we for sure shall not put ourselves in a popular position. But there we need to take a stand and show that we dare to keep our eyes open, holding tight to our convictions. Yes, we should dare to give it all we’ve got, all the time being resolute.

“ Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.” (1Co 16:13 ASV)

Standing firm in the faith we should be courageous, daring to show how we let ourselves be guided, not by human doctrines, but by the words we can have in our hands, in whatever language we can speak or understand.

Not being afraid to take the Book of books, the Bible, showing how we trust that every part of Scripture is God-breathed and useful one way or another, we prefer to go by that Bestseller of all times that is showing us the truth, but at the same time is also exposing our rebellion and correcting our mistakes. Oh, yes, why should we hide it, that we are just human beings, trying to understand and doing our best to follow what that profitable Book for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, brings to us. Though we know that how more people would follow it, and shall try to live according to it, how much better the world would be. Therefore our preaching, our showing the Word of God to others, should help us, as well as those around us, to become children of God who may become completed, thoroughly equipped for every good work.

16  Every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness. 17  That the man of God may be complete, furnished completely unto every good work.” (2Ti 3:16-17 ASV)

+

Preceding

Reason to preach #1 Youth of Christ

Reason to preach #2 Public life of Jesus

Reason to preach #3 Time of increases of bad things

Next

Reason to preach #5 Trained to do it God’s way

++

Additional reading

 1. Ability
 2. Ability (part 2)
 3. Ability (part 6) Thought about the ability of God’s Provision Bringing Glory
 4. Is God behind all suffering here on earth
 5. What is the truth asked also Pontius Pilate
 6. The longer you wait
 7. Through faith in Jesus Christ for all those who believe
 8. Background of Faith
 9. Matthew 24:42-51 – The Nazarene’s Commentary: Stay Awake!
 10. Making sure to be ready and to belong to the escaped ones
 11. Matthew 25 Jesus ministry drawing to its dramatic conclusion and warning to be ready
 12. Evangelizing in the “Time of the End”
 13. Christianity primarily a matter of imitation
 14. Thought for September 8 Weak but standing strong in the ground swell
 15. Today’s thought “Being of benefit to God” (December 18)
 16. The Prophets Inquire into and Testify About Salvation
 17. Ambassadors for our faith in Jeshua
Geplaatst in Being Christian, Bible or Holy Scriptures, Christendom, Christianity, Jesus Christ Jeshua Messiah, World | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Reason to preach #3 Time of increases of bad things

Reason for Proclaiming or Testifying

Time of increases of bad things

Spreading of the coronavirus CoViD-19 in 2019-2020: confirmed cases on 24March 2020

"Measles morbillivirus" electron micrograph

Measles morbillivirus electron micrograph

Today we are confronted with CoViD-19, but after the other killing virus Spanish flu one hundred years ago, we can see there has been an increase in the amount of viruses that bring the world to a world full of fear. Measles, mumps and rubella seemed to have been conquered at first, but in this century they have reappeared alongside the usual flu virus or influenza and the new more dangerous viruses such as the rapidly mutating retrovirus HIV, the bleeding Ebola, and worldwide SARS (by SARS-CoV) and deadly COVID-19 (or 2019-nCoV by SARS-CoV-2) in 2019-2020. In doing so, scientists had to monitor their inability to control the disease and limit the death toll. As soon as one disease appears to be “overcome”, a new one emerges.

Electron micrograph of SARS-CoV-2 virions with visible coronae

Transmission electron micrograph of SARS-CoV-2 virions with visible coronae

Man sends rockets to the moon, but he has not been able to overcome malaria, cancer and heart disease. Man also brings out lots of scientific books which should bring answers. But when we look at many of those writings often we can find lots of controversies and bringing more questions to the forefront.

But in which way do people try to tackle the necessary questions to bring a peaceful world for every one? We have lots of newschannels. Mostly they present a lot of bad news. How many concentrate on Good News?

When we love people, would we not like to present them with some good news, more than with bad news?

When people heard Jesus talking they did hear very nice things, but it must be said, they also heard about not such so pleasant things. Jesus, like many prophets before him, warned people for terrible times to come. It would be times of great pestilences, quarrels and fights, but also times where earthquakes, in one place after another, would be part of the “sign” we had to look for.

“There will be severe earthquakes and famines and epidemics everywhere, and great and terrible signs will appear in the sky.” (“ For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places.” (Mt 24:7 ASV)

“ and there shall be great earthquakes, and in divers places famines and pestilences; and there shall be terrors and great signs from heaven.” (Lu 21:11 ASV)

Building knocked off its foundation by the January 1995 earthquake in Kōbe, Japan.It is true to say that there have always been earthquakes and mudslides. But it must be recognized that there has been a huge increase in recent years. Therefore I* am convinced that our generation is part of those who will live in the Time of Signs. Today it is up to the people themselves whether or not to notice signs as a warning and to adhere to them.

But we, as lovers of God, may not forget what is demanded of us, when we believe in the son of God, and when we believe in the Word of God. The times in which we live at present are, for many, becoming more and more fear-inspiring. This is in exact fulfilment of what Jesus Christ himself predicted to be the case of evidence that we are living in “the time of the end,” the time when the modern antitype of the destruction of Jerusalem in 70 CE will take place.

5   And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and offerings, he said, 6  As for these things which ye behold, the days will come, in which there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 7  And they asked him, saying, Teacher, when therefore shall these things be? and what shall be the sign when these things are about to come to pass?” (Lu 21:5-7 ASV)

*

I = Marcus Ampe writer of this Bible study, given in the ecclesiae from Leuven-Brussels, Mons and Newbury on 2020 May the 27th by internet meeting.

+

Preceding

Reason to preach #1 Youth of Christ

Reason to preach #2 Public life of Jesus

God’s Plan, Purpose and teachings

Next

Reason to preach #4 Informed followers of Christ

++

Related articles

 1. Self inflicted misery #2 Weakness of human race
 2. Cancerous Black Holes
 3. Fear, struggles, sadness, bad feelings and depression
 4. Scattering of peoples who delight in wars
 5. The Rapture Wars
 6. From the Old Box: Coughs and sneezes spread diseases
 7. More than 4000 rare diseases to come out of the corner
 8. The unseen enemy
 9. Making deeper cuts than some terrorist attacks of the near past
 10. A concrete picture of what is to come in the future
 11. Today’s thought “Unclean, unclean” (March 8)
 12. Through much tribulation
 13. Today’s thought “Not afraid of bad news” (March 5)
 14. Going to the end of 2018
 15. Christian Response to the Covid-19 Pandemic
 16. Bill Maher proves atheism does not guarantee rational thinking
 17. Get Your Wonderful Disease-proof Human Body
 18. Have more attention to positive news
 19. Many opportunities given by God
 20. Left in the dark or being in the dark seeing light
 21. Coming together in dark days
 22. Seeds, weeds and kingdoms
 23. Prophecies over coming days
 24. Signs of the last days when difficult times will come
 25. Signs of the times – As the Day approaches
 26. This fighting world, Zionism and Israel #1
 27. Matthew 24:15-28 – The Nazarene’s Commentary: The Answer: Sign 1: Encamped Armies. The Sign Great Oppression Is Near
 28. Matthew 24:29-35 – The Nazarene’s Commentary: The Answer Part Two – Sign 2: The Parousia. A Sign after the Great Oppression
 29. Making the time ready for Jesus to return
 30. Jesus … will come in the same way as you saw him go
 31. Evangelizing in the “Time of the End”
Geplaatst in History, Life and Death, World | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Reason to preach #2 Public life of Jesus

Reason for Proclaiming or Testifying

Public life of Jesus

Jesus as the sent one from God, when his public life had started, never was afraid to give answers to those who asked questions to him, even when it were questions to trap him. Jesus never fell in the many traps so many had hoped to catch him out. Always he kept calm, except once in the House of God when he threw out all those money-makers.

Though we do know little about Jesus his childhood, we do know that he regularly attended the synagogue services each Sabbath. He was educated, as is shown by his ability to find and read sections from the Sacred Writings, but he did not attend the rabbinic schools of “higher learning.”

“ And he came to Nazareth, where he had been brought up: and he entered, as his custom was, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.” (Lu 4:16 ASV)

14   But when it was now the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught. 15  The Jews therefore marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? 16  Jesus therefore answered them and said, My teaching is not mine, but his that sent me.” (Joh 7:14-16 ASV)

We can hear and see Jesus going to many places and never claiming his words were his. Also, for the miracles he did, he never wanted to have the honour for such wonders. Today it has become even more urgent than in Jesus time, that we listen carefully to Jesus his words and believe what he said so many centuries ago. Not only do we have to believe in the man who God put in charge of this world, we should come to see that it has become urgent that we get things right, because the time has arrived when we are coming closer to the set times when dead men and women will hear the voice of the Son of God and, hearing, will come alive.

“ And it came to pass soon afterwards, that he went about through cities and villages, preaching and bringing the good tidings of the kingdom of God, and with him the twelve,” (Lu 8:1 ASV)

“ And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness.” (Mt 9:35 ASV)

17   But Jesus answered them, My Father worketh even until now, and I work. 18  For this cause therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only brake the sabbath, but also called God his own Father, making himself equal with God. 19  Jesus therefore answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father doing: for what things soever he doeth, these the Son also doeth in like manner. 20  For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth: and greater works than these will he show him, that ye may marvel. 21  For as the Father raiseth the dead and giveth them life, even so the Son also giveth life to whom he will.
22  For neither doth the Father judge any man, but he hath given all judgment unto the Son; 23  that all may honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father that sent him.
24  Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth him that sent me, hath eternal life, and cometh not into judgment, but hath passed out of death into life. 25  Verily, verily, I say unto you, The hour cometh, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God; and they that hear shall live.
26  For as the Father hath life in himself, even so gave he to the Son also to have life in himself: 27  and he gave him authority to execute judgment, because he is a son of man. 28  Marvel not at this: for the hour cometh, in which all that are in the tombs shall hear his voice, 29  and shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of judgment. 30  I can of myself do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is righteous; because I seek not mine own will, but the will of him that sent me.
31   If I bear witness of myself, my witness is not true. 32  It is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true. 33  Ye have sent unto John, and he hath borne witness unto the truth. 34  But the witness which I receive is not from man: howbeit I say these things, that ye may be saved. 35  He was the lamp that burneth and shineth; and ye were willing to rejoice for a season in his light. 36  But the witness which I have is greater than that of John; for the works which the Father hath given me to accomplish, the very works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.” (Joh 5:17-36 ASV)

+

Preceding

Reason to preach #1 Youth of Christ

Omniscient God opposite a not knowing Jesus

Next

 

++

Additional reading

 1. The Beginning of the life of Jesus Christ
 2. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 3. Yeshua a man with a special personality
 4. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 5. Hearing words to accept
 6. Dealing with worries in our lives
 7. From nothingness to a growing group of followers of Jeshua 5 What’s in a name
 8. In all circumstances preaching Christ
Geplaatst in Jesus Christ Jeshua Messiah, World | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Reason to preach #1 Youth of Christ

Bible class of 2020 May 27

Reason for Proclaiming or Testifying

Youth of Christ

At the beginning of this time calculation, there was a Nazarene Jewish man who went on foot and in a boat, from one place to another. Before he started his public life he had spent a lot of time with his Essene family, studying the Torah and praying to the God of Abraham. Yearly he also had gone with his parents to the temple in Jerusalem and over there, he surprised many with his fluent speaking about the words of the Torah, the Words of God. Many wondered what for goods could come out of Nazareth. Nazareth was not historically prominent, though near to two principal trade routes. It may have been looked down upon by many Jews.

“ And Nathanael said unto him, Can any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.” (Joh 1:46 ASV)

The man who was born in Bethlehem and grown up in Nazareth, spent his childhood in quite humble circumstances and though he knew how people looked down at Essene and Nazarene people, he was not afraid as cleaned up urchin (all dressed up for Pesach) to preach in the temple. The young child had continued growing and getting strong, being filled with wisdom which he knew came from above, from his heavenly Father. From Scriptures, we know that God’s favour continued upon him.

“ And the child grew, and waxed strong, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.” (Lu 2:40 ASV)

Jesus engaged in a discussion with the Jewish teachers that left them amazed, is the only incident of his early life recounted in some detail. Jesus’ reply to his worried parents when they located him in the temple, after they had anxiously searched for him in the caravan on the return from Jerusalem, shows that Jesus knew the miraculous nature of his birth and realized his Messianic future.

41   And his parents went every year to Jerusalem at the feast of the passover. 42  And when he was twelve years old, they went up after the custom of the feast; 43  and when they had fulfilled the days, as they were returning, the boy Jesus tarried behind in Jerusalem; and his parents knew it not; 44  but supposing him to be in the company, they went a day’s journey; and they sought for him among their kinsfolk and acquaintance: 45  and when they found him not, they returned to Jerusalem, seeking for him. 46  And it came to pass, after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both hearing them, and asking them questions: 47  and all that heard him were amazed at his understanding and his answers. 48  And when they saw him, they were astonished; and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I sought thee sorrowing. 49  And he said unto them, How is it that ye sought me? knew ye not that I must be in my Father’s house? 50  And they understood not the saying which he spake unto them. 51  And he went down with them, and came to Nazareth; and he was subject unto them: and his mother kept all these sayings in her heart. 52  And Jesus advanced in wisdom and stature, and in favor with God and men.” (Lu 2:41-52 ASV)

While among the family in Nazareth, Jesus evidently did not make a showy display of his wisdom and superiority as a perfect human, as is perhaps indicated by the fact that his half-brothers did not exercise faith in him during his ministry as a human, as well as by the disbelief most of the population of Nazareth showed toward him.

1   And after these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk in Judaea, because the Jews sought to kill him. 2  Now the feast of the Jews, the feast of tabernacles, was at hand. 3  His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judaea, that thy disciples also may behold thy works which thou doest. 4  For no man doeth anything in secret, and himself seeketh to be known openly. If thou doest these things, manifest thyself to the world. 5  For even his brethren did not believe on him.” (Joh 7:1-5 ASV)

“ And he went out from thence; and he cometh into his own country; and his disciples follow him.” (Mr 6:1 ASV)

4  And Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and among his own kin, and in his own house. 5  And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. 6  And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching.” (Mr 6:4-6 ASV)

+

Next

Reason to preach #2 Public life of Jesus

++

Additional reading

 1. Who was Jesus?
 2. The Beginning of the life of Jesus Christ
 3. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 4. Nazarene Commentary Luke 1:67-80 – Zechariah’s Prophecy
 5. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 6. Jesus begotten Son of God #19 Compromising fact
 7. Jesus is the Son of God but Not God the Son
 8. Yeshua a man with a special personality
 9. A man with an outstanding personality
 10. An unblemished and spotless lamb foreknown
 11. No Other Name (But Jesus)
 12. Jesus begotten Son of God #16 Prophet to be heard
 13. Matthew 2:19-23 – Out of Egypt to Nazareth
 14. The place where Jesus was brought up
 15. Childhood home of Jesus
 16. Nazarene Commentary Luke 2:39-40 – The Young Child Grows
 17. Nazarene Commentary Luke 2:41-50 – Twelve Year Old Jesus in the Temple
 18. Today’s thought “Having learning when he has never studied” (April 15)
 19. Memorizing wonderfully 51 Acts 2:22-38 Jesus of Nazareth, a man approved of God
 20. Tel Rechesh and other synagogues where Jesus delivered sermons
 21. Matthew 13:53-58 – The Nazarene’s Commentary: Where Did He Get Such Wisdom?
 22. Rome still rules the shadowy old world order
 23. Omniscient God opposite a not knowing Jesus
Geplaatst in Jesus Christ Jeshua Messiah | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards

Zonen en bastaards

‘Je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven …want de Heer berispt wie hij liefheeft’ … Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen …Maar als u die leerschool niet doorloopt … dan bent u geen kinderen, maar bastaards. (Hebr. 12:5-8)

Een van de steeds weer terugkerende vragen van mensen in de Schrift is:

waarom gaat het goed met de ‘slechten’ en slecht met de ‘goeden’.

We vinden dat als verzuchting in de psalmen, maar ook in de historische boeken, en het hele boek Job is er aan gewijd. En het is, voor de goede lezer, ook dat boek Job dat het antwoord geeft:

omdat het leven hier en nu niet alles is; er is nog een vervolg, en daar gaat een oordeel aan vooraf.

Prediker constateert

“Een zondaar kan wel honderd maal kwaad doen en toch vele jaren leven” (Pred. 8:12),

maar weet ook het antwoord:

“Een zondaar zal het (uiteindelijk) slecht vergaan: … hij heeft immers geen ontzag voor God” (vs 13).

Hij maakt zich daarom ook geen zorgen over het uiteindelijke lot van de rechtvaardige, maar over het directe effect:

“Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd” (vs 11).

Maar de moderne mens kent zijn Bijbel slecht. Als hij die al leest zal dat zeker niet het boek Prediker zijn, of Job. Hij predikt dat na de dood alles beter zal zijn, en dat allen die in Jezus geloven na hun dood rechtstreeks naar het paradijs gaan. Maar tegelijkertijd is hij teleurgesteld wanneer het hem (of anderen) in dit leven tegen zit, en hij meent eigenlijk dat ieder die ‘voortijdig’ sterft en die dus geen ‘normale’ levensduur ten deel is gevallen, door God maar tekort is gedaan. En wanneer hij wordt geconfronteerd met lijden en dood is de standaard verzuchting:

waarom laat God dat allemaal maar toe.

En velen (waaronder zelfs kerkleiders!) verkondigen openlijk dat zij niet langer in zo’n God kunnen geloven. En dan kun je alleen maar bedroefd constateren dat die mensen blijkbaar het ‘handboek’ niet gelezen hebben. En ook dat ze kennelijk zelf niet geloven in die heerlijke toekomst in het hiernamaals die ze met de mond belijden.

Wat levert het op?

Het punt is uiteraard dat de moderne mens gewend is van de wieg tot het graf verzorgd te worden – door zijn overheid, door zorginstellingen, door servicebedrijven – en, mocht het een keer verkeerd gaan, zijn eventuele schades vergoed te krijgen door diezelfde overheid, door verzekeringsmaatschappijen, of van de ‘tegenpartij’, desnoods afgedwongen via de rechter op grond van een schadeclaim. Voor zulke mensen is God een soort super-overheid met super-mogelijkheden. En dus verwacht hij in dit leven in de watten te worden gelegd door de firma God en Zoon, waar hij ‘klant’ van is, en na een lang en aangenaam leven (maar beslist niet eerder) verzekerd te zijn van een goed-verzorgde ‘oude dag’ in het hiernamaals. Hij heeft immers altijd trouw zijn ‘premie’ betaald.

Helaas is dat niet het beeld dat Gods handboek ons geeft.
Dit soort ‘profijt denken’ is overigens niet nieuw. Bij Jesaja klaagt God over het feit dat het volk Hem alleen maar dient om er zelf beter van te worden:

“Waarom vasten wij, als Gij er toch niet op let: verootmoedigen wij ons, als Gij er toch geen acht op slaat?” (Jes. 58:3, NBG’51).

Als het toch niets oplevert, waarom zou je God dan dienen? En het mag ook niet al te veel kosten. Want, al zijn ze desnoods nog wel bereid zelf een dag aan God te wijden, voor hun personeel gelden andere regels. Het werk moet tenslotte door gaan, anders wordt er niet verdiend. En Gods antwoord op hun ‘waarom?’ is dan ook:

“Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen” (vs 3).

Want materialisme is van alle tijden.

De vreugde van Gods wil te doen

De vraag

‘waarom laat God dat allemaal maar toe?’

is dan ook karakteristiek voor zulk denken.
Het veronderstelt feitelijk dat het Gods taak is ons te beschermen tegen alle onheil. En wanneer Hij dat niet doet, is dat dus een soort plichtsverzuim. Maar zo liggen de kaarten natuurlijk niet. De oorzaak van het kwaad in de wereld ligt niet bij God maar bij de mens, en zijn hebzucht. Misschien niet noodzakelijk die van onszelf, maar dan toch in elk geval die van de wereld om ons heen. En bijgevolg is onze levensreis er één vol gevaren en risico’s. Maar dat is niet Gods schuld. En wanneer God niettemin, op bepaalde voorwaarden, bereid is sommigen van ons op die levensreis te begeleiden, is dat erg prettig voor ons, maar Hij is daar niet toe verplicht.

Tenslotte zijn wij het die er (met zijn allen) zo’n puinhoop van hebben gemaakt. Maar er is meer. God zoekt mensen die Hem ondanks alles uit vrije wil, en uit onbaatzuchtige motieven, willen dienen. En dat onbaatzuchtige kan alleen maar blijken wanneer dat dienen schijnbaar ‘niets’ oplevert.

Want als er duidelijk zichtbare directe voordelen aan verbonden zouden zijn, stonden de ‘gewillige dienaars’ rijen dik voor de poort, als koopjesjagers bij een uitverkoop.

De meest in het oog springende dienaar in de loop van de wereldgeschiedenis was uiteraard Jezus van Nazareth, Gods Zoon. Van hem schrijft de auteur van de brief aan de Hebreeën:

“denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand” (Hebr. 12:2).

Je kunt soms ijverige verdedigers van dat profijt-denken horen betogen dat hier staat dat ook Hij God alleen maar gehoorzaamde vanwege de beloning (de vreugde) die hij in het vooruitzicht zag. Maar daarvoor hoeven we alleen maar te kijken wat die ‘vreugde’ in feite was. Dezelfde auteur vertelt ons dat twee hoofdstukken eerder:

“Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen” (Hebr. 10:7).

Hij citeert daar in feite Ps. 40, waar staat:

“ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste” (Ps. 40:9).

Met andere woorden: die vreugde, die voor hem in het verschiet lag, was niet een uiteindelijke beloning voor het doen van Gods wil, maar dat doen van Gods wil zelf! Dat is dus het dienen dat God in mensen zoekt, en dat Zijn zoon ons heeft voorgedaan.

Dienaars in opleiding

Want het is de bedoeling dat wij hem daarin navolgen. Hij was (en is, uiteraard) Gods Zoon, maar ook wij willen Gods kinderen zijn. En dus wordt van ons dezelfde vreugde gevraagd om Gods wil te doen. Zijn leven en het offer daarvan betekenden niet dat wij nu niets meer hoeven te doen. Integendeel, het was bedoeld om te tonen hoe ook wij dienen te leven. En alleen voor zover wij daar niet volmaakt in slagen, kunnen we een beroep doen op zijn offer als genoegdoening voor dat tekortschieten. Maar alleen wanneer dat tekortschieten een gevolg is van onze menselijke zwakheid. Wanneer we niet eens de moeite zouden nemen het te proberen, is dat echter geen zwakheid, maar luiheid, of nog erger: gebrek aan interesse. En daarvoor heeft God geen voorziening geboden. Maar omdat we, vanuit onze menselijke natuur, van nature geneigd zijn onszelf te plezieren in plaats van God, moeten we dat leren. En daarom is het leven van wie inderdaad Christus wil volgen, een levenslange training. En de moeilijkheden die je daarbij op je weg vindt, zijn alleen maar leeropdrachten, praktijkoefeningen. En de tegenslagen zijn ‘tuchtigingen’. Dat woord drukt geen straf uit, maar een opvoedkundige maatregel, een vermaning, een berisping desnoods, kortom een cijfer op je proefwerk. Als dat goed was, kun je door naar het volgende niveau, als het minder was, is dat een aanwijzing dat je beter je best moet doen, of dat je aan een bepaald aspect meer aandacht moet besteden. Maar het betekent in elk geval dat God bezig is met die training. Daarom hoeven we ons geen zorgen te maken wanneer het af en toe tegenzit, laat staan dat we God dat zouden moeten verwijten. Integendeel, we zouden ons pas echt zorgen moeten gaan maken als alles voor de wind ging. Want dat zou betekenen dat God zich niet met ons bemoeit en het niet de moeite waard vindt ons op te leiden voor een functie in zijn Koninkrijk straks.

In het citaat boven dit artikel stelt de schrijver aan de Hebreeën het onverbloemd, zonder er doekjes om te winden:

dan ben je een onecht kind van God, een bastaard!

Alleen: in het menselijke leven is een onecht kind niet zelf verantwoordelijk voor zijn afkomst. Maar tegenover God bepalen wij, door ons gedrag, zelf of wij een waar kind van Hem zijn, of alleen maar iemand die wel die pretentie heeft, maar het er in de praktijk niet voor over heeft daarnaar te leven.

Verantwoorde opvoeding

In de wereld om ons heen is langzaamaan het besef aan het ontstaan dat ouders die hun kinderen in alles hun zin geven, hen een uiterst slechte start in het leven geven. Het resultaat is, in het beste geval, een ongezond kind met een ernstig overgewichtprobleem. En in het slechtste een zwaar over het paard getild ettertje of een gigantisch verwend nest dat tranen met tuiten huilt wanneer ze wegens ernstig en herhaald wangedrag de gevangenis in moet. Maar wanneer we dat van mensenkinderen intussen zo duidelijk zien, waarom zien we het dan niet wanneer God zijn kinderen een verantwoorde opvoeding geeft? Toegegeven, sommige van Zijn kinderen hebben het niet makkelijk in dit leven. Waar sommigen een niet al te moeilijke training krijgen, ontvangen anderen iets wat meer lijkt op een ‘commando training’. Maar dat betekent dan toch alleen maar dat ze kennelijk een meerwaarde hebben, nu – om voor die elitetraining te worden uitgekozen – en straks om deel uit te maken van Gods ‘keurtroepen’. Uiteraard gold dat in allerhoogste zin voor Zijn eigen zoon, maar in wat mindere mate ook voor ons. Van hem lezen we dat zijn zweet in Getsemane als bloeddruppels op de aarde viel (Luk. 22:44). Van ons schrijft de schrijver aan de Hebreeën:

“Gij hebt (in tegenstelling tot hem) nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde” (Hebr. 12:4, NBG’51),

en dan volgen die woorden die boven dit artikel staan. Met andere woorden:

klaag niet, je hebt nog niet half hoeven te ondergaan wat Christus moest ondergaan.

Dus waarom ‘laat God dat allemaalmaar toe’? Voor zover het om geweld en onrecht in de wereld gaat: om ons te laten zien wat voor puinhoop wij ervan maken wanneer Hij ons onze gang laat gaan. En voor zover het ons persoonlijk raakt: omdat Hij ons heeft geselecteerd voor een extra intensieve training. En dat is nu juist iets om je over te verheugen!

R.C.R.

+

Voorgaande

Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #1

Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2

Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus

Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

Overdenking: Geluk

++

Aanvullende lectuur

 1. Oorzaak lijden en dood
 2. Bijbels geloof en heidense filosofie
 3. De wereld van onbijbelse leer #3
 4. In leven na dood gelovende Duitsers
 5. Lichaam en ziel één
 6. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 7. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 8. Leven van vandaag met bepaalde ongemakken en leed
 9. Al of niet onsterfelijkheid
 10. Doodgaan tot er een verbreker van de dood zou komen
 11. Dood als loon van de zonde
 12. Dood
 13. Fundamenten van het Geloof 8 De dood. Gods vonnis over de zonde
 14. Dood betaling voor zonden of Dood betaling voor zijn fouten
 15. Wat gebeurt er als wij sterven
 16. Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?
 17. Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan
 18. Ontbinding
 19. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 20. Dood verbreken of Dood overwinnen
 21. Levensduur
 22. Leven met hoop
 23. Leven gedefinieerd door de dood
 24. Twee soorten mensen
 25. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 26. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
 27. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 28. Over gaan tot een juiste focus
 29. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
Geplaatst in Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties