Gedachte voor vandaag: Tijd voor God kunnen plaatsen

In deze speciale tijden loopt heel wat niet zoals we het zouden wensen. Heel wat mensen vinden hun leven helemaal onderste boven gegooid.

Men zou denken nu dat velen niet moesten gaan werken dat ze blij zouden zijn met de vrije tijd die ze nu voor zichzelf konden nemen. Toch leek het voor heel wat mensen niet zo makkelijk om die “extra tijd” goed in te vullen en er zich bij lekker te voelen. Vreemd, want wat zouden zij met zulk een vakantietijd of verlofperiode gedaan hebben?

In ieder geval had iedereen heel wat meer tijd om lekker uit te slapen, langer te ontbijten, en kon er eindelijk eens tijd gemaakt worden om die dingen te doen die men graag doet – lezen, knutselen, muziek luisteren, muziek maken, enz. -.
Maar hoeveel mensen zouden met die vrije tijd ook eens wat meer tijd genomen hebben om over de geestelijke aspecten van dit leven na te denken?

Hebt u ergens in de dag tijd genomen om over de Schepper na te denken? Hebt u  eens tijd genomen om na te denken over waar u staat tegenover God en welke plaats Zijn zoon in uw leven inneemt?

In de jaren 50 werd er in de avond in onze huiskring ietsje meer tijd genomen voor een gebed. Zulk gebruik is bij de meeste gelovige gezinnen weg gevallen, wegens geen tijd. Maar de afgelopen weken moest er bijna niemand naar het werk vertrekken en tijd verliezen onderweg. Sommigen konden van thuis uit werken en hadden de mogelijkheid om de werktijd zelfs zo in te delen wanneer het hun paste. Hierdoor konden zij voldoende aandacht schenken aan hun kinderen en het huishouden.
Maar waarom kwam er in vele gezinnen dan niet weer zulk een gebedsmoment?

Er is een zeer reële wijsheid in de instelling van speciaal avond- en ochtendgebed, want op die momenten is de geest het meest plastisch en kunnen de denkgewoonten het gemakkelijkst worden gevormd.

Laat een man zijn avondgebed vanuit het hart uitspreken, en dan, wereldse gedachten wegjagen, slaapt door te denken aan het koninkrijk van God, en zijn geest zal in de juiste conditie zijn voor het stille nachtwerk van renovatie. Door het aanmoedigen van zulke veredelende gedachten worden de positieve gewoonten gevormd en worden slechte gewoonten uitgesloten.

{Islip Collyer, vertaling van Conviction and Conduct, pagina 140}

Vandaag kunnen we duidelijk zien hoe onze wereld in wezen verrot is. Doordat de mens de natuur verwaarloosd heeft moet hij nu vast stellen dat er ogenblikken zijn dat wij water en voedsel tekorten hebben. Maar in heel wat streken is er ook tekort aan menselijkheid, empathie met anderen en naastenliefde.

Heel wat mensen hebben de voorbije jaren getracht om wereldse schatten op te bouwen; In 2008 kregen zij hiervoor al een klap in hun gezicht, met de banken crisis. En vandaag is er de corona crisis die ons ook de das lijkt om te doen.

“1  En nu gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die over u komen. 2 Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten aangetast, 3 uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn.” (Jak 5:1-3 WV78)

Al enkele jaren zien wij tekenen, die duidelijk aangeven dat wij een bepaalde tijd naderen. Ook vele gelovigen negeren die tekenen. Maar ze zullen nog meer tevoorschijn komen.

“7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter – en voorjaarsregens gevallen zijn. 8 Gij moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is nabij. 9 Broeders, klaagt elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter staat al voor de deur. 10 Broeders, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer;” (Jak 5:7-10 WV78)

Jakobus laat zijn vrienden weten dat, indien iemand van hen het moeilijk heeft, dat hij best kan bidden en als hij vrolijk is, dat hij dan een loflied zingt. In deze tijd waar heel wat mensen getroffen zijn door die onverbiddelijke ziekte, moeten wij niet aarzelen om meer te bidden. Zieken kunnen gerust ons gebed gebruiken.

“13 Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een loflied zingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.” (Jak 5:13-15 WV78)

Nu wij ook meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen is het geen slechte tijd om eens rustig met elkaar te praten over dingen die we goed maar ook verkeerd gedaan hebben. Het is een ideale tijd om nu voor elkaar te bidden, zodat alles weer op zijn plooien mag vallen. We mogen namelijk niet vergeten dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet zal missen.

“ Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” (Jak 5:16 WV78)

Geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Gebed, Godsdienst, Levensvragen, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kunnen focussen in een hectische tijd

Deze hectische levensloop die we vandaag de dag ervaren is niet echt uniek voor onze generatie. Dat mag misschien verrassend lijken, want hoe vaak heb je niet gehoord van “de goede oude tijd”, toen het leven langzamer en eenvoudiger was?

Zelfs in de jaren twintig waren de levens van mensen gehaast, afgeleid en hectisch.

Toch kunnen we er op aan dat wij nu in een tijd leven waar mensen heel wat meer afleiding voorgeschoteld krijgen. In het leven van een persoon is er nog nooit zoveel afleiding geweest als nu. Voor velen maakt dat het heel moeilijk om op de juiste zaken te focussen.

Tijdens de lockdown weken heeft onze telefoon niet stil gestaan. Ook hebben wij per e-mail heel wat vragen binnen gekregen. Wat op valt, is dat als er iets ernstig gebeurt, de mensen ineens aan God beginnen te denken. Dan vragen velen zich af waarom God zoiets toe laat. Geconfronteerd met heel wat vragen viel ons op dat wij op onze websites in het Engels wel heel veel van de gestelde vragen beantwoord hadden in het verleden. Meerdere artikels in het verleden bespraken in het Engels elementen die vele mensen zich af vroegen. Maar, omdat er nog zo geen bespreking in het Nederlands was, hebben wij nu hiervoor een Nederlandstalige website voorzien.

Christen focus: a website die richting wenst te geven om Jezus en zijn hemelse Vader Jehovah God te kennen en te volgen

Op de nieuwe website “Christen Focus” proberen we een beeld te geven hoe wij als christen ons gericht moeten houden op bepaalde zaken en bepaalde personen.

De site geeft u enkele ideeën aan hoe u gefocust kan blijven op God in de dagelijkse sleur, terwijl er zoveel dingen strijden om onze aandacht.

Christen Focus: Naderen tot God

Als jij gefocust blijft op God, zal het leven heel wat makkelijker lopen dan voor hen die in het duister vissen.

Om ons leven ten goede op te bouwen en er zeker van te zijn om deelgenoten te worden van de hoop in Christus, moeten wij ons richten op Jezus Christus en zijn hemelse Vader. In beiden moeten wij ons geloof en vertrouwen stellen.

Om het goed leven op te bouwen moeten we ook de dingen van God opnemen in ons dagelijks leven.

Pagina van de website Christen Focus: Focus op bidden.

Om op God gefocust te blijven, moet je in Hem blijven. Je moet met Hem een relatie durven aan gaan waarbij je onbezorgd naar Hem toe kan stappen en met Hem praten. God heeft je welsprekende, langdradige, vrome klinkende verhandelingen niet nodig, doorspekt met ‘Uwe, duizenden’ en ‘almachten’. Hij wil je hart, en vaak in gebed klinkt dat zo simpel als “God, help!” Heel eenvoudig een eenvoudig gemoedelijk gesprek aan gaan, zoals je met je beste vriend hier op aarde zou doen.

Christen Focus op Paradijselijk Koninkrijk – Vooropgestelde en huidige wereld.

Er is zo veel rondom ons dat het soms moeilijk lijkt om ons op iets te concentreren. Toch komt het er op aan om nu en dan eens echt tijd te maken, voor u zelf en voor Diegene Die u gemaakt heeft, en u leven geeft.

Als wij zien, hoe nu alles verloopt en dat vergelijken met wat er in de Bijbel allemaal geschreven is, over tijden die zouden gaan komen, moeten wij ons toch beter afvragen of wij niet bepaalde tekenen zien die in de Bijbel beschreven staan als tekenen gegeven om waar te nemen. We zitten wel vast aan dit samenstel van dingen, maar we moeten beseffen dat God iets veel beters in petto heeft voor ons. We kunnen daarom best onze verrekijker richten op die door God beloofde toekomst.

Christen Focus – Focus op datgene dat komt na het herstel van mensen: het Paradijselijk Koninkrijk.

Hoe we het ook draaien of keren, de meesten van ons worden meer dan eens in ons leven geconfronteerd met de dood. Zulk een ogenblik brengt ook wel eens de bevraging van de zin van dit aardse bestaan en doet velen afvragen of er na de dood wel iets zou kunnen zijn.
Hierop kan de Bijbel antwoorden geven. Dat Boek der boeken brengt meerdere antwoorden op zaken die mensen tijdens hun leven regelmatig bezig houden. Het geeft ons genoeg voedsel om over na te denken.

Uit de website Christen focus, fragment van de pagina over mediteren.

We kunnen best wat meer tijd nemen in ons leven om eens tot ons zelf te komen en rustig over dingen na te denken.

Met de lockdown waren we aan huis gebonden en konden de mensen genoeg tijd nemen om over zichzelf en anderen na te denken. Zo ook was er voldoende tijd om hun leven en deze wereld in overweging te nemen. Of velen dat gedaan hebben is een andere vraag.
Hebt u van deze periode van afzondering positief gebruik kunnen maken om eens echt dingen voor jezelf te doen?

Heb je ook eens na gedacht hoe je verder door dit leven wil stappen?

Waar richt u uw ogen op en waar wil u naar toe?

In Matteüs 6:24 leert Jezus dat niemand twee meesters kan dienen.

“ Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon.” (Mt 6:24 WV78)

In de wereld van vandaag zien we genoeg mensen die van het geld hun god gemaakt hebben. Alles willen ze doen om zich verder te verrijken en de nieuwste gadgets aan te kopen. Het toegewijd zijn aan God komt zelfs niet eens in hun gedachten op. Maar hoe is het met u gesteld; Waar wil u zich bevinden?  Besef jij ook dat je niet God en tegelijkertijd geld kan dienen?

Aan het einde van dat vers in de Bijbel heb je waarschijnlijk ook de term mammon gehoord in plaats van geld.
Hoewel ‘mammon’ een woord was dat voornamelijk geld en bezittingen vertegenwoordigde, werd het ook gebruikt om te verwijzen naar alle soorten lusten. Als jou lusten meer aandacht krijgen dan je Schepper behoor je meer tot deze wereld dan de wereld van God. Als christen komt het er op aan om tot de wereld van God te komen behoren.

Als je God dient met je middelen van tijd, energie en talenten dan zal het jou ook voldoening kunnen geven om gefocust te blijven op God.

Aangezien we omringd zijn door zoveel zaken die ons kunnen afleiden moeten wij juiste keuzes maken en ons richten op dingen die ons geestelijk kunnen verrijken. We moeten ons ontdoen van alles wat ons vertraagt, vooral de zonde die ons afleidt.

Als er iets, iemand, een plaats of iets in je leven is, dat je op een of andere manier van God wegleidt, of dat je uit het gebed houdt, weg van gemeenschap met andere gelovigen of je afleidt van het lezen van je Bijbel, heb je één optie: verwijder dat ding uit je leven.

Gefocust blijven op God of op welke manier dan ook, groeien in je spirituele, gebed of christelijke leven met elke gewone zonde in je leven is bijna onmogelijk. Dood de zonde of het zal je geestelijk, fysiek doden,
of allebei.

Maak gebruik in je leven van die dingen die voorzien zijn om je in geloof vooruit te helpen. Er is eerst en vooral de Bestseller aller tijden, het Boek der boeken, de Bijbel. Maak er gebruik van en laat je er door inspireren.

Verder zijn er voorzieningen van mensen die al vele jaren in het geloof zijn. Lat je door hen helpen en durf samen met hen op weg gaan naar een beter inzicht in de Bijbel.

De nieuwe website “Christen focus” is nu een nieuw handig middeltje om je verder te begeleiden in je stappen van geloof. Maar er alsjeblieft gebruik van.

Geplaatst in Aankondiging, Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Publikaties, Religie, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Zending van Met Open Bijbel April 2020

Beste lezer van deze pagina’s en van “Met Open Bijbel“,

Tijdschrift van de Nederlandstalige Broeders in Christus of Christadelphians in Nederland en België

Vandaag gaat het nieuwe nummer van “Met Open Bijbel” de deur uit. Zoals gewoonlijk rond de Paasvakantie sturen wij de gegadigden een nieuw thematijdschrift van Met Open Bijbel.

Zoals velen bekend, is het thema voor dit jaar al in 2019 gekozen en bekendgemaakt, en er is daarom geen verband met de crisis van dit moment. Toch kan er nu, geloven wij, geen beter onderwerp zijn dan De opstanding tot eeuwig leven. Want de hoop op de opstanding is altijd de motivatie geweest van wie oprecht geloven in God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus, vooral van wie in moeilijke omstandigheden en zelfs in nood verkeren.

In tijd van voorspoed is het voor de een gemakkelijk te zeggen in God te geloven, en voor de ander dat hij God niet nodig heeft. Maar in onverwachte en ernstige situaties als deze komt het erop aan of wat wij denken en zeggen standhoudt. Vaak zie je dan het omgekeerde gebeuren: wie zei te geloven gaat zich afvragen of God wel bestaat, ofwel liefde is, als Hij dit toelaat, en wie dacht God niet nodig te hebben gaat zich iets afvragen, of komt ineens tot bezinning.

Hoe het ook zij, wij hopen dat u moed put uit uw overtuiging dat God bestaat, en u in Zijn Woord juist datgene zoekt dat u opbeurt, hoop en kracht geeft. Veel mensen leven in angst voor wat er met henzelf of hun familieleden gaat gebeuren.
Wij zeggen niet dat angst niet in het leven van een gelovige thuishoort. De grootste Mens van alle tijden, Jezus Christus, wist wat angst was. Toen zijn dood heel dichtbij kwam, werd Hij zelfs ‘dodelijk beangst’ (Lucas 23:44); en daar was alle reden toe. Maar hij bleef niet hangen in die angst! Hij deed het enig juiste in zo’n situatie:

Hij bad vurig tot zijn Vader in de hemel, wetend waarom hij zich in deze situatie bevond. Hij wist dat juist die dood aan een paal waar hij zo dodelijk beangst om was – misschien niet eens zozeer om de pijn en de schande op zich – de vooraf door God in de Schriften bekendgemaakte weg was om de hem beloofde heerlijkheid te bereiken.

En in die heerlijkheid kon hij dan mensen van geloof – die verzoend zijn met God door zijn schuldoffer – leiden tot diezelfde heerlijkheid. Na zijn worsteling in gebed, in de hof van Gethsémane, hervond Hij de rust en ging met moed en kracht de hem door God gewezen weg.

Misschien zegt u

‘Ja, maar Jezus was geen gewoon mens’.

Afgezien van of dat waar is, zou u dan eens kunnen kijken naar zijn voorvader David, die ook heel wat in zijn leven te verduren kreeg. En hij deed hetzelfde als zijn grote Zoon: hij ging in gebed tot God, putte daar troost en moed en kracht uit en kon daarna verder. Veel psalmen zijn van zijn hand. In ieder geval die van 1-72. Zij tonen een ervaringsgeloof, geen theoretisch geloof in leerstellingen. Hij maakte dingen mee in zijn leven, en vertelde wat er gebeurde toen hij tot God bad, of vroeg God in tijd van nood voor het gehele volk te doen zoals Hij in het verleden had gedaan.
Dit zou u daarom ook het beste kunnen doen. U kunt bezorgd zijn, bang zijn voor de gevolgen van besmetting van uzelf, uw partner, uw kinderen en kleinkinderen, enzovoorts, maar daar niet in blijven vastzitten. Door uw vertrouwen te stellen op God, Die heeft bewezen een Redder te zijn voor wie Hem ernstig zoeken. Hij is niet blind voor de nood van Zijn kinderen en is niet doof voor hun smeekgebeden. De verhoring van gebed en de vervulling van profetie zijn juist de bewijzen van Zijn bestaan en werkzaamheid onder ons mensen.

U weet uit de Bijbel dat de wereld niet zo blijft als die tot nu toe geweest is. Uit vorige artikelen op deze site kon u dit al op maken, alsook hebben wij in ons gedrukte tijdschrift daar keer op keer op gewezen. Het teken van de eindtijd voor Joden en christenen – dat één van de onderwerpen van ons thema van vorig jaar was – is de terugkeer van Israël naar eigen land en het herstel van de natie in de vorige eeuw. Daarna zou de tijd om tot geloof, berouw en bekering te komen beperkt zijn, zoals toen Noach de ark moest bouwen en mensen uitnodigen daarin te gaan om gered te worden van de komende zondvloed.

Het eind van het boek Openbaring laat zien dat de huidige ‘wereld’, de als ‘Babylon‘ gekenmerkte menselijke samenleving, tot een einde komt, om plaats te maken voor het Koninkrijk van God op aarde, met Jezus Christus als de Koning en allen die God hem gegeven heeft – engelen en gelovigen – als zijn dienaars. Misschien is wat nu gebeurt nog een waarschuwing, misschien is het de inleiding op het einde van ‘Babylon’. Maar één ding is zeker:

God heeft het gemaakt tot een onderdeel van Zijn plan en zal het niet onnodig lang laten duren. Aan de komst van het Koninkrijk gaan weeën vooraf, als bij een geboorte.

Maar God geeft de zekerheid van een veel betere toekomst:

“En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende:

Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.

Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En hij (de engel) zei tot mij:

Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam (Openbaring 19:6-9).

In deze tijd van noodgedwongen thuiszitten, is de beste raad die wij u kunnen geven de gelegenheid te benutten meer en intensiever in de Bijbel te lezen.

Hier op dit platform maar ook op onze ecclesia site kan u verdere artikelen vinden die u bij dat lezen van de Bijbel kunnen helpen.
Naast die vooral op het geloof en de bijbel gerichte artikelen kan u ook meer lezen over levensstijl, net als hoe u meester kan worden over angst en moeilijkheden kan overwinnen, op From Guestwriters, waar wij zoals de naam al aan geeft, artikelen aanbieden van verscheidene schrijvers die iets te vertellen hebben om u te doen na denken, maar ook om u een beter gevoelen te geven. Graag nodigen wij u uit ook om die website te bezoeken.

Ook voor de kinderen bieden wij heel wat aan voor deze dagen van Lockdown waarbij zij thuis gebonden zijn. U kan ons steeds de kinderblaadjes aanvragen, naargelang de leeftijd het tijdschriftje “Kids en de Bijbel” (voor de basisschool) en “Jij en de Bijbel” (voor tieners). In die tijdschriftjes staat er veel om samen met hen te doen, of dat zij zelf kunnen doen.

Wij hopen dat onze aangeboden lektuur een positieve invulling van uw gedachten zal geven en uw geloof zal versterken.

Sterkte en Gods zegen.

Als God het wil, zullen wij doorgaan met Met Open Bijbel.
De Redactie

+

Voorgaand

Met Open Bijbel Tijdschrift voor Bijbellezen en -Studie

Enkele reacties op on periodiek blad Met open Bijbel

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

Wonder van openbaring

Geloven in God

++

Aansluitend

 1. Tijdschrift Met Open Bijbel
 2. Betrouwbare woord
 3. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 4. Bijbel baken en zuiverend water
 5. Bijbel verzameld Woord van God
 6. Bijbelboodschap voor ons
 7. Boek in onze handen
 8. Holland Week of billing
 9. Overgang 2013-2014 en Met Open Bijbel
 10. Enige fijne reacties op ons papieren tijdschrift “Met Open bijbel”
 11. Free Christadelphians looking for help with their magazines
 12. Elohim’s keuze in de wereld
 13. Reflectie voor 7 Juli – Voorspoed van anderen
 14. Video: Waarom zou ik geloven in God
 15. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 16. Begrijpend zingen: Psalm 105-106
 17. Wat is de zin van dit leven
 18. Redding mogelijk voor allen
 19. Wat verzet bergen? Vertrouwen!
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 23. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
Geplaatst in Aankondiging, Bijbel of Heilige Schrift, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Wereld, Woord van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Light and Salt – Parables of Influence

Where there is light, there can be no darkness. Light challenges the darkness and banishes it. When you switch on the light, the darkness disappears. What is true literally is also true metaphorically.
Light, in Biblical language, is synonymous with knowledge, morality and life, whereas darkness is synonymous with ignorance, immorality and death. The Apostle John in his gospel traces the parallel between the nature light and spirituality, as follows;

“In him was life and the light was the light of men. And the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it.” (John 1:4&5)

The ‘light shining in the darkness’ was to be the word and character of Jesus declared in a world of ignorance and evil. Jesus, in his preaching, called men and women to listen and to absorb his teaching so that they in turn might become ‘lights in a dark place.’

“You are the light of the world; a city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lamp stand and it gives light to all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.” (Matthew 5:14-16)

Here is a very clear directive from Jesus to believers all who come to a knowledge of the teaching of Christ must become like lights in the darkness of their world. What does this mean?

The Apostle Paul helps us;

“Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the sold.” (Philippians 2:14&15)

We therefore, declare our belief by the kind of character that we demonstrate at work, at home, at play – in fact all the time. The first things that we have to try to achieve, is to develop ‘right attitudes’ – it is not enough to believe the right doctrines without having a noble and honourable attitude towards others. We must love the sinner but hate the sin, care for the person but despise the evil. We should be kind and compassionate, one to whom others come in a time of trouble.

“As we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.” (Galatians 6:10)

Discipleship is a life which aims to do good whilst abstaining from evil.
Do not love the world or the things in the world … the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life.” (1 John 2:14&16)
The desires described may not only be found in the world about us but may also be inside our own minds.

It is easy to despise others when all the time we are enjoying their sins by proxy by television, newspapers and other forms of entertainment. It is easy to live as if Jesus had said;

‘Love not your neighbour’

and

‘Love the world’

instead of the other way round.

If we are indeed ‘lights in a dark place’ we shall do that which is right and good so that no-one will be able to criticise us except it be for the worship of our God!
Then we shall indeed be ‘lights in a dark place’, giving glory to God.

The second of our parables of influence is the one regarding salt which has a similar message to that of light but with significant differences;

“You are the salt of the earth; but if the salt loses its flavour, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by mean.” (Matthew 5:13)

Salt is a very ancient commodity – salt preserves and gives flavour to food. It was a vital ingredient in food before the days of refrigeration. It was important as a preservative otherwise it would have become tainted and perished. Salt, therefore, became a very valuable item in past civilisations. However, in this quotation, Jesus is referring in particular, to its ability to give flavour to that which is eaten and he likens people to that quality. He implies that those who demonstrate meekness, mercy, purity of heart, desire righteousness and have the wholesomeness that God requires, will impart a richness to the company they keep. These qualities can easily be lost just as in their counterpart – salt; it is then useless and worthless.

To follow Jesus is to have the ‘tang of salt’, but the savour must be retained – the distinctiveness of ‘quality-discipleship’ has to be maintained even when times get difficult. A disciple’s faith must be retained in the face of opposition, ridicule, contempt and even apathy! In this context, the Apostle Paul has some very useful comments;

“Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving; … Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.” (Colossians 4:2,5&6)

A corrupt or putrid word is unfit for the conversation of Disciples of Christ. It is not good; it encourages decay as opposed to preservation. By contrast, words which are good and wholesome are like salt – purifying and preserving by their good influence.

Colin Edwards

+

Preceding

As brethren are we loving

++

Read also

 1. Greatest single cause of atheism
 2. About transgression, law and punishments
 3. Faith, storms and actions to be taken
 4. Nazarene Commentary Matthew 5:1-12 Nazarene Mountain teachings: Blessed and legal commentaries
 5. Nazarene Commentary Matthew 5:13-16 Salt and Light shining bright
 6. Nazarene Commentary Matthew 5:17-20 – The Nazarene Rabbi’s Commentary on the Torah
 7. Matthew 5:38-42 – 5. The Nazarene’s Commentary on Exodus 21:24
 8. Parable of the Unmerciful Servant
 9. Matthew 19 Concerning the saved ones and those able to enter the Kingdom
 10. Golden rule for understanding in spiritual matters obedience
 11. Who are the honest ones?
 12. Being comforted by the Most High and His family
 13. If you’re going to be a hater, make sure you’ve done your homework.
 14. Abhor evil. Adhere to goodness
 15. How we think shows through in how we act
 16. Not liking your Christians
 17. How us to behave
 18. Followers with deepening
 19. Raise a standard to which the wise and honest can repair
 20. People should know what you stand for
 21. God Isn’t a Republican
 22. Inculturation today calling for a different attitude
 23. A learning process for each of us
 24. Relying on the Love of God
 25. Act as if everything you think, say and do determines your entire life
 26. Determined To Stick With Truth.
 27. A Living Faith #3 Faith put into action
 28. A Living Faith #4 Effor
 29. A Living Faith #6 Sacrifice
 30. A Living Faith #9 Our Manner of Life
 31. Faith antithesis of rationality
 32. Our stance against certain religions and immigrating people
 33. Believe and speak and act in ways which show we have life in Christ’s name
 34. Work with joy and pray with love
 35. We have a choice every day regarding the attitude we will embrace
 36. Sow and harvests in the garden of your heart
 37. What’s church for, anyway?
 38. If you want to go far in life
 39. Don’t wait to catch a healthy attitude
 40. Choosing your attitudes
 41. Attitude to others important for reaching them
 42. Remember that who you’re being is just as important as what you’re doing
 43. Life and attitude of a Christian
 44. Unconditional love
 45. Spread love everywhere you go
 46. Ask Grace to go forward
 47. Being prudent – zorgvuldig zijn
 48. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience
 49. Are Christadelphians so Old Fashioned?
Geplaatst in Being Christian, Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

As brethren are we loving

Jesus said,

“Peter, lovest thou Me?”

“Yes, Lord. You know I do,”

Peter said he.

“There is just one command that I want you to keep.
You’re the rock for my church – so you must feed My sheep.”

“Don’t tell Me you don’t like that one over there Cos there’s mud in his wool and he’s missing an ear.
That one is special, he’s repented his sin, I’ve forgiven the lot – now haste, bring him on in.”

“Nor give up on her who’s determined to stray.
Each time you look round, she has wandered away.
Run after her, Peter, be quick, lest she fall Somewhere too deep to respond to My call.”

“Love Me, My rock, build My church wide and strong Keep My lambs fed through the centuries long.
Publicans, sinners, adulterers, thieves Each one Mine if they’ve taken My Name and believed.”

Geplaatst in Being Christian, Jesus Christ Jeshua Messiah | Tags: , , , | 1 reactie

Steun Christadelphian Meal A Day via uw internet aankopen

AmazonSmile is dezelfde Amazon die u kent van uw webwinkelen. Dezelfde producten, dezelfde prijzen, dezelfde service. Maar het geeft u de gelegenheid om liefdadigheidsorganisatie te steunen door deze te selecteren en te beginnen met winkelen op smile.amazon.co.uk

 

Wanneer u winkelt via Amazon Smile, geeft Amazon 0,5% aan uw gekozen doel (Het Christadelphian hulpprogramma een maaltijd per dag: Meal a Day) Amazon Smile heeft hetzelfde brede scala aan opties als Amazon, met de toevoeging dat 0,5% wordt gegeven aan het door u gekozen doel.

U moet beginnen met smile.amazon.co.uk om de donatie te doen

Stap 1: ga naar smile.amazon.co.uk, en zoek naar Christadelphian Meal a Day

Stap 2: Selecteer Christadelphian Meal a Day Fund en begin met winkelen!

English version of this announcement / Engelse versie van deze aankondiging: For Webshoppers: Go to Amazon Smile

Geplaatst in Aankondiging, Christadelphian | Tags: , , , | 1 reactie

Yeast – The Growth of a Good Character

An interesting little parable is the one discovered in Matthew chapter thirteen. In different versions it is called by different titles, but essentially it is about yeast being mixed with flour for making bread.

“The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal till it was all leavened.” (Matthew 13:33)

Bread making is one of the oldest skills known to humankind. Bread and wine are amongst the first foods ever recorded about civilised life.
Interestingly, they both require a settled existence – grapes are not the crop for nomadic herdsmen nor are grain and corn. Land has to be cultivated and the seed sown, the crop harvested and the grain winnowed and threshed before flour is obtained. After much hard work the flour is blended with yeast and water and kneaded into bread – a process of working with ones hands to ensure that the yeast is totally mixed. After allowing the bread to stand and the yeast to ‘work’, the process is repeated until the whole bread is completely in the power of the yeast.

A simple lesson is contained in the message of this parable – our lives must be totally filled with the teaching of Jesus and the Apostles.
This requires much hard work, it isn’t the product of sloth or idleness. The principles of godliness and the aims of the ‘Age to Come’ have to be inculcated into our thinking and lifestyle in order that we might become vessels ‘fit for the Master’s use’. The people of the Kingdom Age will be men and women who have willingly submitted to instruction and guidance here and now. Unfortunately, the majority of people are not prepared to be taught such things and therefore they die in ignorance.
The real problem of discipleship is conquering the selfish, sinful nature we all have within us.

The Apostle James lays down the fundamental principles about evil;

“Let no man say when he is tempted,

‘I am tempted by God;’

for God cannot be tempted by evil, nor does he Himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived it gives birth to sin; and sin when it is full- grown brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren.”

There is no mention here of an external power or influence tempting us to sin. However, situations may well provide the stimulus for temptation, it might be other people, it might be circumstances in which we find ourselves but essentially it is within our own minds that the battle is fought between good and evil. The Apostle Paul described the problem for himself as follows;

“For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practise.” (Romans 7:18 & 19)

The way to overcome the sinful, selfish mind which each of us possesses is to seek for divine help by prayer and meditation of God’s word.
Paul guides us in the following comments, regarding the characters we should aim at achieving;

“But now you yourselves are to put off all these; anger wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie one to another … as the elect of God, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing one another, forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all things put on love, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts ..” (Colossians 3:8 & 9, 12-15)

Our life in Christ is a demonstration of these characteristics. From our first hearing of the Gospel, from the moment of our new birth to our dying day, we are exercising the power of free choice. Our life as a disciple of Christ is determined by choice. The Christian life is not cluttered, nor should it be, with rules and regulations. It is easier to have rules to live by, but our road is one of free choice determined by ourselves in the light of the divine guidance.
In other words, in the inner man, we should not be preoccupied with a slavish obedience to rules and regulations, but rather with a constant examination of our motives, our thoughts and our actions. It’s the ability to make decisions on our own, in the inner confines of our own minds that will affect the outer actions. We are not ‘veneer disciples’ but real wood through to the core! Or to change the metaphor, it is the degree to which we allow the teaching of God, the ‘yeast’ of our parable, to change the life that we have, that the ‘whole loaf of our being might be of good quality, fit for the Master’s use.

Please Note:

It would seem that yeast (leaven) as used in the context of this parable does not mean ‘evil things’ as in almost all other quotations in the Bible. This should caution us against applying a simplistic interpretation whereby all references using the same metaphor mean the same thing! We should always pay due respect to the context of particular passages and interpret the Bible in the light of such circumstances.

Colin E

++

Additional reading

 1. Matthew 13 – Parables on Kingdom mysteries
 2. Matthew 13:18-23 – The Nazarene’s Commentary: Parable of the Seed and Soil
 3. Matthew 13:24-30 – The Nazarene’s Commentary: Parable of the Field and the Harvest
 4. Matthew 13:33 – The Nazarene’s Commentary: Parable of the Fermented Whole
 5. Matthew 13:36-43 – The Nazarene’s Commentary: Parable of the Zizania in the Field Explained
 6. Matthew 16:5-12 – The Nazarene’s Commentary: Watch Out for the Leaven of False Teaching
 7. Leaven 
Geplaatst in Being Christian, Life and Death | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dagelijkse gedachte voor 27 februari: Denkend aan Gods zegeningen

Bij het lezen van Gods Woord is het alsof we in gesprek zijn met de Allerhoogste.  Zulk een intiem moment met Hem is het ideale ogenblik om aan Zijn zegeningen te denken, maar ook om verder nog zegeningen te krijgen, zoals ook koning David op zijn oude dag niet verlegen zat om aldus te doen.

In Psalm 103 geeft de koning erkenning aan zijn God. Hij geeft toe dat Die Naam van die God apart moet geplaatst worden of heilig is. Alles wat in David is, schreeuwt het uit om Jehovah zijn heilige naam te zegenen. (Psalm 103:1) Maar daarbij durft hij ook aan dat hij er steeds aan denkt wat Jehovah God hem (of zijn ziel) wel niet voor goeds heeft gedaan, ook al was hij niet van de braafsten.  Hij herinnerd hoe God zijn ongerechtigheden vergeeft en hoe Deze zijn ziekten heeft genezen. (Psalm 103:2-3)

Durven we ook Gods Hand in al die goed doeningen in ons leven erkennen? In welke mate  zijn we dankbaar, of betonen we dankbaarheid, voor Gods bescherming in ons leven? Hij is het namelijk die ons leven geeft en verlost van een vernietiging, ons met liefderijke en tedere barmhartigheden bekroont (Psalm 103:4).

“1  Van David. Loof, mijn ziel, de Heer, heel mijn hart zijn heilige naam. 2 Loof, mijn ziel, de Heer, vergeet nimmer alwat Hij gedaan heeft. 3 Hij die vergeeft wat gij hebt misdreven, Hij die geneest al waar ge aan krank gaat, 4 Hij die verlost van de groeve uw leven, Hij die u kroont met genade en erbarmen, 5 Hij die uw jaren overstelpt met zijn gaven, dat uw jeugd als een adelaar herrijst.” (Ps 103:1-5 WV78)

We moeten beseffen dat Jehovah rechtvaardige daden verricht, en oordelen voor allen die onderdrukt worden weet te ontmijnen en recht brengt naar de verdrukten, steeds Zijn genadigheid vertonend.

“ Gerechtigheid schept Hij, de Heer, doet recht aan elk die verdrukt wordt;” (Ps 103:6 WV78)

“8 Barmhartig de Heer en genadig, lankmoedig, rijk aan ontferming; 9 niet zal voor immer Hij twisten, niet blijft voor eeuwig Hij toornen. 10 Niet naar onze schulden behandelt Hij ons, niet naar onze zonden maakt Hij het met ons:” (Ps 103:8-10 WV78)

We mogen er op aan dat Jehovah God ons gestel kent en onze feilbaarheid kent, Zich herinnerend dat we stof zijn. Maar ook moeten we ons bewust zijn van onze gebrekkigheid of imperfectie. Ook moeten we beseffen dat we goede en slechte punten hebben alsook goed, maar ook wel eens slecht, aan anderen doen. Dit terwijl God ons steeds genegen is om het goede te doen aan iedereen die voor Hem open staan.
Maar de liefhebbende goedheid van Jehovah is van eeuwig tot eeuwig over hen die hem vrezen. Ook is Zijn gerechtigheid tegenover hen die kinderen van God willen zijn en zich aan zijn voorschriften willen houden ongelofelijk zuiver.

“11 zo hoog als de hemel is boven de aarde welft zich zijn genade over wie Hem wil vrezen; 12 zo ver de zonsopgang is van de avond, doet Hij verre van ons hetgeen wij misdeden. 13 Een vader zich over zijn kinderen ontfermend zo ontfermt zich de Heer over wie Hem wil vrezen: 14 Hij immers weet van ons maaksel, Hij gedenkt dat wij stof zijn. 15 Want de mens – als gras zijn zijn dagen, hij bloeit als de bloem op het veld;” (Ps 103:11-15 WV78)

“17 Maar de goedheid des Heren, zij blijft: zij is eeuwig met wie Hem vrezen; zijn gerechtigheid blijft het deel van de kinderen hunner kinderen, 18 van wie trouw zijn aan zijn verbond, zijn opdrachten immer indachtig, gezind die gehoorzaam te zijn.” (Ps 103:17-18 WV78)

Laten we daarom ons best doen om naar de Stem luisteren van Hem Die Zijn troon in de hemelen gevestigd heeft en waarvan Zijn koninkrijk heerst over alles.

“ De Heer grondde zijn troon in de hemel, als koning beheerst Hij het al.” (Ps 103:19 WV78)

++

Lees aanvullend

Begrijpend zingen: Psalm 103

 

Geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Gebed, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

De gedachte van vandaag “Redenen om God te prijzen” (21 februari)

Er zijn eindeloze redenen om God te prijzen, en velen van hen zijn opgenomen in het boek der psalmen. Gisteren vonden we in Psalm 89 een beschouwend lied van Ethan de Ezrahiet, die Gods trouw met zijn mond wilde bekendmaken. (Psalm 89:1) We zagen hoe de psalmist God vroeg om de hemel te laten deelnemen aan het prijzen van de prachtige werken van de Eeuwige Allerhoogste (Psalm 89:5).

Vandaag beginnen we te lezen in Boek Vier van de Psalmen (Psalmen 90-106) dat bestaat uit liederen die de Elohim prijzen en vieren voor Zijn schepping, kracht, werk in de geschiedenis en koningschap. Hoewel deze liedjes zijn geschreven om God te eren, hebben velen iets van ons nodig. In deze psalmen staat het Hebreeuwse woord halleluja,
in veel Engelse vertalingen vertaald met “Praise the Eternal!” Dat is niet zomaar een passief werkwoord, zoals in: “Geprezen zij de Eeuwige”; het is een actieve noodzaak! Ons wordt geboden Hem te prijzen. Ons wordt bevolen om ons bij de boodschappers boven aan te sluiten, evenals bij degenen hier op aarde, en met alle schepselen in het prijzen van Hem!

Dit vierde boek begint met een gebed van Mozes, die erkent dat deze Elohim zijn volk altijd als hun toevlucht is geweest. Hij durft te zeggen dat zijn voorouders Jehovah lang geleden tot hun thuis hebben gemaakt. Ook uit andere geschriften in de Heilige Geschriften, we kunnen zien dat Jehovah God van generatie op generatie hun woning is geweest en dat Hij bereid was om hun Gids te zijn en bereid om de vijand van voor Hem te verdrijven, die onderdak bood en een sterke rots was (Psalm 71:3; 90:1; 91:1; Deuteronomium 33:27; Ezechiël 11:16).

In deze psalm zien we dat Mozes zich bemoeit met God om de vloek weg te nemen die het noodzakelijk maakte dat elke Israëliet boven de twintig jaar (toen ze in Kadesh-barnea tegen God rebelleerden) stierf voordat hij het beloofde land Kanaän bereikte (Numeri 14:26 -35). Mozes zelf leefde 120 jaar oud, Aaron 123, Miriam enkele jaren ouder,
en Joshua 110 jaar oud; maar het is denkbaar dat Mozes zo’n lange levensduur als de uitzondering beschouwde. De oude rabbijnen leerden dat tegen de tijd van David 70 jaar de dood was voor een oude man en 80 voor een krachtige oude man.

Het is Die Goddelijke Schepper God Die onze ongerechtigheden voor Hem heeft gesteld, onze geheime zonden in het licht van Zijn aanwezigheid. (Psalm 90:8)
We kunnen 70 of meer jaren door het leven reizen. In het verleden zagen zulke mensen er al heel oud uit. Tegenwoordig kunnen we mensen tegenkomen die 80 jaar leven en rustig ademen, en nog steeds sterk zijn om veel dingen aan te pakken.
Toch is onze tijd hier voor velen een tijd vol hard werk [zwoegen], problemen en pijn. Vaak vinden velen hun dagen te snel voorbij (Psalm 90:10).

In Psalm 91 vinden we, dat degenen die in de schuilplaats van Elyon wonen, in de schaduw van Shaddai zullen blijven.
Die minnaars van Jehovah (of God liefhebbenden) zullen van de Adonai zeggen dat Hij hun toevlucht is en hun vesting, hun God, op wie zij vertrouwen (Psalm 91:1-2).
Geliefden van God leven door de verzekering dat deze Enige Eeuwige Ware God hen zal redden van de valstrik of de valstrikken van Gods vijanden en van de dodelijke pest. (Psalm 91:3)
We kunnen er zeker van zijn dat ook wij toevlucht bij Hem kunnen vinden, omdat Zijn trouw als een kogelvrije vest en schild is. (Psalm 91:4)

Omdat God ook Zijn liefde aan ons heeft gewijd, hebben we goede reden om de Almachtige te prijzen. Omdat de Allerhoogste bovenal, degenen zal redden die liefhebben, Hem prijzen en Hem bij Zijn naam kennen, kunnen we naar Hem toe gaan en onze liefderijke goedheid en dankbaarheid aan Hem tonen.

+

Voorgaande

Relatie met God gaat twee kanten op

Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)

Gedachte voor vandaag “Geloof in moeilijke tijden” (14 januari)

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

De gedachte van vandaag: “Als je jezelf een man voelt die geen kracht meer heeft” (19 februari)

De gedachte van vandaag ‘Gods naam en trouw bekendmaken zodat velen Jehovah komen loven’ (20 februari)

Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet

Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

++

Aanverwante lectuur

 1. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 2. Bijbelgezegden over God
 3. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 4. Niet toegeven aan de wereld
 5. Aanbid enkel de Schepper van alles
 6. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 7. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 8. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 9. Zingen geschenk van God
 10. Looft Jehovah
 11. Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 19. Zoek uw Toevlucht bij God
 20. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 21. God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst
 22. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 23. Laat ons samen komen
 24. Heb een echte gelukkige dag vandaag!
 25. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 26. Het is niet proberen maar vertrouwen
 27. Moed voor het dagelijkse leven
 28. Cruise naar een veilige haven …
 29. Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik
Geplaatst in Bedenking, Bijbel of Heilige Schrift, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De gedachte van vandaag ‘Gods naam en trouw bekendmaken zodat velen Jehovah komen loven’ (20 februari)

Met de Psalm (89) voor vandaag vinden we een beschouwend lied van Ethan de Ezrahiet, die voor altijd zingt over de liefde van de Adonai. Aan alle generaties wilde hij Gods trouw bekendmaken met zijn mond. (Psalm 89:1)

Ook wij zouden over Jehovah zijn onfeilbare liefde moeten zingen, Hem voor altijd erkennend als de Eeuwige. Het is over Hem dat we steeds genereus zouden moeten spreken. Het is  Zijn Naam die we over de hele aarde moeten bekend maken. Over Zijn trouw moeten we spreken aan alle generaties (Psalm 89:1-2). We moeten anderen laten weten dat de Elohim Hashem Jehovah zijn onfeilbare liefde altijd sterk zal blijven; en hoe Zijn trouw onveranderlijk en majestueus is gevestigd in de hemelen boven (Psalm 89:2).

De psalmschrijver vraagt ​​dat God de hemel zal laten deelnemen aan het prijzen van de prachtige werken van de Eeuwige en vertelt ons dat de heiligen zich hebben verzameld, zingend over Zijn trouw (Psalm 89:5).

“(89:6) En de hemel, Heer looft uw vermogen, looft – een schare van heiligen – uw trouw.” (Ps 89:5 WV78)

“ Voor de koorleider. Een psalm van David. (19:2) De hemel verkondigt de majesteit Gods, het zwerk meldt het werk zijner handen.” (Ps 19:1 WV78)

“ Dat Hij recht doet verkondigt de hemel, alle volken ontwaren zijn glorie,” (Ps 97:6 WV78)

Ons wordt gevraagd Jehovah God te prijzen, voor Hem te zingen en Zijn lof in de vergadering bekend te maken.

“ Godlof! Zingt voor de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof in de drom der getrouwen!” (Ps 149:1 WV78)

We moeten ook anderen laten weten dat er niemand is zoals Jehovah. Want er is niemand boven die kan vergeleken worden met, gelijkgesteld of hoger gesteld worden met de Eeuwige; niet één van de schepselen van de hemel is in het minst zoals Hij.

“(89:7) Wie daarboven reikt tot de Heer, welke godenzoon evenaart Hem?” (Ps 89:6 WV78)

“ Geen god, Heer komt U nabij, uw werken zijn onvergelijkelijk;” (Ps 86:8 WV78)

“ Wie is als de Heer onze God, die woning maakt in den hoge,” (Ps 113:5 WV78)

“ Een psalm van David. Huldigt Jahwe, zonen des hemels, huldigt Jahwe om zijn glorie en macht;” (Ps 29:1 WV78)

“ Een psalm van Asaf. In de godenschare, onwrikbaar, staat God, houdt temidden der goden het recht hoog.” (Ps 82:1 WV78)

Niemand is zo machtig als de Eeuwige God, Adonai Elohei-Tzvaot of Commandant van de legers van de hemel, enorm gevreesd in de raad van de heiligen, en ontzagwekkend boven alles rondom Hem. Zijn trouw omringt Hem [als een intrinsiek, onveranderlijk deel van Zijn wezen] (Psalm 89:7-9). De wereld en alles wat hij bevat zijn van Hem, want Hij schiep ze allemaal. (Psalm 89:11-12)

Gods heerschappij is diep geworteld in rechtschapenheid en gerechtigheid – onfeilbare liefde en waarheid leiden voor de weg voor Hem. We moeten anderen over Gods karakter laten zien, zodat zij ook gaan zien hoe rechtschapenheid en gerechtigheid het fundament van Jehovah’s troon zijn. Liefdevolle goedheid en waarheid gaan voor Hem uit (Psalm 89:14).

Het is vanwege Gods gunst dat onze kracht wordt verhoogd (Psalm 89:17). Want ons schild van bescherming komt van de Eeuwige en de Heilige Israëls heeft ons onze koning gegeven (Psalm 89:18).

Net als de psalmschrijvers, de andere mannen van God en de profeten, moeten we de Allerhoogste prijzen, God boven alle goden.

“ Dan mag ik U weer loven met harpspel o mijn God, om uw trouw, bij de cither mijn psalmen zingen, Gij Heilige Israels,” (Ps 71:22 WV78)

“(89:17) in uw naam dag aan dag zich verblijdt; uw gerechtigheid is hun verheffing.” (Ps 89:16 WV78)

“(47:10) Samengeschaard is de adel der volken, Hem tot een godsvolk die Abrahams God is. Zie, God behoren die schilden der aarde: Hem, hoogverheven.” (Ps 47:9 WV78)

 

+

Voorgaande

Relatie met God gaat twee kanten op

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

De gedachte van vandaag: “Als je jezelf een man voelt die geen kracht meer heeft” (19 februari)

++

Aanverwante lectuur

 1. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 2. Bijbelgezegden over God
 3. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 4. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 5. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 6. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 7. Zingen geschenk van God
 8. Looft Jehovah
 9. Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 12. Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik
Geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Kerkopbouw | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie