Laat je niet misleiden in deze feestperiode

Toevallig lijkt het alsof ons “Paasfeest” samen valt met het “Paasfeest” van de Katholieken. Zoals zij een stille week of Goede Week hebben mogen wij ook deze dagen een tijd van stilte in acht genomen hebben waarbij wij speciaal aandacht hebben geschonken aan de laatste dagen van Jezus Christus.

Vandaag denken wij aan de dagen dat Jezus naar Jeruzalem trok om samen met de andere geloofsgenoten in de tempel te bidden en met getrouwe vrienden samen het Pesach te vieren. Dit jaar (2022) begint ons Pesach op 15 april wanneer volgens de joodse kalender een nieuwe dag begint. Voor Jezus en zijn familieleden was dit een belangrijk feest dat verzocht werd door Jehovah om jaarlijks herinnerd te worden. Van 14 tot 22 Nisan nam men de tijd om de Uittocht uit Egypte te herdenken en hoe God Zijn volk begeleide. God zelf had hen opgedragen die gebeurtenis te herdenken en er met anderen over te spreken.

Tijdens zulk een gebeurtenis waar Jezus ook over dat gebeuren sprak, waren er geestelijken die zijn prediking in vraag stelden net als er leraars waren die die Nazareen liefst uit de weg zagen geruimd. Wat hen erg stoorde dat onder hen er niemand was die zulk een vaardigheid van spreken had als zij.

“46 De dienaars antwoordden: ‘Nooit heeft iemand zo gesproken als die man.’ 47 Waarop de Farizeeen zeiden: ‘Hebt gij u soms ook laten bedriegen?” (Joh 7:46-47 WV78)

Velen van hen vonden dat Jezus een bedrieger was die er makkelijk in slaagde de mensen te misleiden en hen zo ver kon brengen dat ze begonnen te geloven in hem en zijn verhalen.

Maar men moet beseffen dat juist velen die tegen Jezus waren, diegenen waren die de mensen misleidden.

Op een van die 7-daags feesten in Jeruzalem, waren velen op zoek naar Jezus, maar het was pas ongeveer in het midden van het feest dat Jezus opging in de tempel en begon te onderwijzen.

“Toen het feest reeds halverwege was, begaf Jezus zich naar de tempel en trad daar als leraar op.” (Joh 7:14 WV78)

Zoals bij eerdere gebeurtenissen, wanneer Jezus in de tempel had gesproken, kon hij nu weer een hele schare rondom hem vinden. Velen verwonderden zich over Jezus zijn woorden en vroegen zich af hoe dat het kwam dat hij al deze dingen zo klaar kon zeggen. Maar zoals bij andere gelegenheden nam Jezus zijn kunde niet op zich. Jezus gaf aan dat al wat hij zei en deed niet door hem of van hem kwam, maar dat het van hogerhand was dat hij de toelating en mogelijkheid kreeg om al die dingen te zeggen en te doen. Nooit heeft Jezus gezegd dat wat hij vertelde of anderen leerde dat het zijn leer was, maar van Diegene Die hem had gezonden.

“16 Daarop richt te Jezus zich tot hen en zei: ‘Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem die Mij gezonden heft. 17 Als iemand bereid is zijn wil te doen, zal hij van deze leer weten of zij uit God voorkomt of dat Ik haar uit Mijzelf verkondig.” (Joh 7:16-17 WV78)

Die woorden zouden de trinitariërs trouwen ook aan het denken moeten zetten. Want als Jezus God zou zijn, zou de leer van hem, als het de leer van Hem is Die hem gezonden heeft (God) ook zijn leer zijn. Het is niet uit Jezus zelf dat hij verkondigde. Hij volgde de opdracht op die hij ontvangen had van zijn hemelse Vader.

De apostelen wisten dat ook maar al te goed. De Joodse leermeester Saul (beter gekend als de apostel Paul) schreef enkele jaren later aan zijn vriend Timotheus hoe de woorden van Jezus ook zoals andere opgetekende woorden dienen om ons te onderrichten

“Elk door God geinspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,” (2Ti 3:16 WV78)

Dit weekend zullen in vele kerken heel wat Bijbelse zaken over het hoofd gezien worden. Vele kerken zullen beweren dat Jezus God is die voor ons gestorven is, daarbij de mensen misleidend en hen niet doen inzien dat God een Eeuwige Geest is die geen enkele mens kan zien, terwijl Jezus een geboorte en een dood had (dus niet eeuwig is), terwijl deze door velen gezien en zelfs aangeraakt is geworden.

Ook zullen heel wat mensen zich bezig houden met tradities waarbij zij die willen vergoelijken met woorden als zouden

de paaseiren het symbool zijn van Jezus verrijzenis

Maar chocolade-eieren, paashazen of konijnen hebben niets te maken met Jezus, noch met zijn daden, noch met de gebeurtenissen rond 14 Nisan.

Laat u niets wijs maken, maar luister naar de woorden die in de Schrift staan en probeer te achterhalen waarom Jezus samen kwam in een bovenkamer in Jeruzalem, die bewuste avond, voor dat hij gevangen genomen werd.

Vanavond herinneren wij namelijk twee soorten bloed, waarbij eerst dat bloed herdacht wordt dat Jezus met zijn leerlingen ook herdacht. Voor hen was dat ook een belangrijke “gedenkdag” die niet mocht overgeslagen worden.

“13 Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als Ik het bloed aan uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als Ik Egypte sla. 14 Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge moet hem vieren als een feest ter ere van Jahwe. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren.” (Ex 12:13-14 WV78)

Jehovah had namelijk vroeger aan Zijn Volk de opdracht gegeven die herinnering tot het einde der dagen te volbrengen.

“24 U moet dit voorschrift blijven onderhouden als een eeuwige wet voor uzelf en voor uw kinderen. 25 Ook als u aangekomen is in het land dat Jahwe u, naar zijn woord, gaat schenken, moet u deze plechtigheid blijven vieren. 26 En als uw kinderen u de vraag stellen: Wat betekent deze plechtigheid? 27 dan moet u hun antwoorden: Dit is een paasoffer voor Jahwe, omdat Hij in Egypte de huizen van de Israelieten voorbij is gegaan; terwijl Hij de Egyptenaren sloeg, heeft Hij onze huizen gespaard.’ Toen knielde het volk neer en boog zich ter aarde. 28 De Israelieten gingen uiteen en deden alles wat Jahwe aan Mozes en Aaron had voorgeschreven.” (Ex 12:24-28 WV78)

Ook vandaag nog moeten wij als zonen en dochters van God, rond gaan in de wereld en blijven verkondigen wat er toen in de oudheid gebeurd is. Ook wij moeten nog altijd die bevrijding door het “passeren” van Gods Engel herdenken.

Hierover mogen wij niet misleid worden. Er zijn namelijk heel wat kerken die beweren dat alles van het Oude Testament niet toepasselijk is voor de “mensen van het Nieuw Verbond”. Maar wij moeten er ons wel aan houden, omdat God die dagen ons als een teken en voorschrift heeft gegeven.

“8 Op die dag moet u aan uw zoon deze uitleg geven: Dit staat in verband met wat Jahwe voor mij gedaan heeft toen ik wegtrok uit Egypte. 9 Het moet voor u een merk op de hand zijn en een gedachtenisteken tussen uw ogen, zodat Jahwe’s wet altijd op uw lippen is. Want met sterke hand heeft Hij u weggeleid uit Egypte. 10 U moet dit voorschrift ieder jaar op de vastgestelde tijd onderhouden.” (Ex 13:8-10 WV78)

En die vastgestelde tijd is vanavond. Laat u ook daar niet misleiden door hen te laten zeggen dat zondag “Pasen” moet gevierd worden. en laat je evneens niet mee trekken in die tradities sie door God als heilig schennis worden aanzien, doordat zij verbonden zijn met heidense gewoontes en heidense feesten en goden, zoals goden van de lente,e.a.. In een waar Christelijk gezin horen er geen eitjes geraapt te worden of gesproken te worden dat de klokken van Rome eitjes zouden komen strooiten of de paashaas deze zou verstoppen. Niets houdt u er van tegen op chocolade eitjes te eten, maar verbind ze niet met pasen of Pesach of met Christus Jezus onze heiland.

Wij geven wel toe dat die verrijzenis die men in vele kerken herdenkt ook belangrijk is, maar nog belangrijker is dat Jezus zijn lichaam heeft gegeven als een losprijs om ons te bevrijden van de vloek der zonden.

Hij (Jezus) heeft zich aangeboden als een offerlam. Zoals het bloed van de lammetjes voor de Hebreeën redding bracht en hen bevrijde van de slavernij in Egypte, worden wij ook door het bloed van Jezus bevrijd, maar nu van de straf voor zonden, namelijk uit de slavernij van de dood.

Dat Lam van God nemen wij nu vanavond ook in gedachten. Met de gedachtenisviering van 14 Nisan, beginnend vanavond na zonsondergang, nemen wij als broeders en zusters de tijd om dankbaar aan Jezus offer te denken. Vanavond denken wij er ook aan dat het die “hoeksteen” van onze gemeenschap is die de mensen indertijd verworpen hebben, zoals er nu nog altijd instellingen die hoeksteen niet erkennen, maar zichzelf tot het fundament ven het geloof of kerk maken. Ook op dat vlak mogen wij ons niet laten misleiden. Jezus is de enige hoesteen van dat Lichaam waarvan wij deelgenoten moeten zijn. Hij is het hoofd van dat lichaam en niet een Paus. En wij, die tezamen komen om hem en de daden van God te gedenken zijn mensen die eens onder de vloek van de zonde stonden, maar door Jezus Christus bevrijd zijn geworden. En ook al mogen wij droevig zijn dat Jezus gestorven is zijn wij vreugdevol omdat Jezus er in geslaagd is om zijn eigen wil opzij te zetten om de Wil van God te doen.

“’Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’” (Lu 22:42 WV78)

En Gods Wil is geschied. Hij heeft die offergave van dat menselijk lam aanvaard en als sluitstuk genomen voor de bevrijding van de mens uit elke slavernij. Want dankzij die losprijs die Jezus heeft betaald zijn wij allemaal vrij of los gekocht.

“19 Gij weet het, uw lichaam is een tempel van de heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. 20 Gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.” (1Co 6:19-20 WV78)

Verenigd onder die hoeksteen zullen wij vanavond samen komen of vanuit thuis de dienst op het internet mee volgen. Want voorlopig blijven wij in onze gemeenschap kiezen voor de veiligheid van iedereen met een zo veel mogelijk beperkt contact.
Dus waar u zich ook mag bevinden hopen wij dat u met uw gedachten ook met ons zal zijn, terwijl u de symbolen zal delen met uw huisgenoten en wie weet ook met enkele andere gedoopten uit uw buurt.

In ieder geval wensen wij u een fijne herdenkingsavond toe en hopen dat iedereen volgend jaar weer in de mogelijkheid zal zijn deze belangrijkste gelegenheid van het jaar samen te vieren.

+

Voorgaande

Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem

Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes

Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 2 Jezus en de Wet

Gedachte voor vandaag “Voorbeelden nemen als waarschuwingen” (28 augustus)

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

De Ekklesia #1 De uitgeroepenen

Hoop naar weer een leven in het normale

++

Aanvullende lectuur

 1. Opdracht niet na laten om over de belangrijke Uittocht te praten
 2. De Taal van de Bijbel: ‘Muren’ van water (2)
 3. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 4. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 5. Pessach Sheni 14 Iyar 5779 – Zondag 19 mei
 6. Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst
 7. Christus in Profetie #12 De psalmen (6) Psalm Psalm 118 – De verworpen hoeksteen
 8. Uit het land van Nazareth
 9. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 10. Gezondene van God
 11. Een stille week
 12. De tempeldienst in de tijd van Jezus
 13. Verkondiger Jezus ook de redder
 14. Lam van God #1 Sprekers voor God
 15. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 16. Dienaar van zijn Vader
 17. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 18. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 19. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 20. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 21. Een Messias om te Sterven
 22. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 23. Lijden bedekt door Zoenoffer
 24. Zoenoffer
 25. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #12 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #1 Overeenkomstige losprijs
 26. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 27. Christus in Profetie #12 De psalmen (6) Psalm Psalm 118 – De verworpen hoeksteen
 28. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 29. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
 30. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 31. Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen
 32. Opgeroepen door Jezus
 33. Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 34. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt
 35. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 36. Het meest speciale weekend van 2018
 37. Houd goede moed
 38. Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at
 39. Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden
 40. 2021 Gedachtenisviering van de dood van Christus
 41. 27-28 maart 2021 een herinneringsweekend als geen ander
 42. Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang
 43. Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022
 44. Het vieren van de avond van 15 april 2022 als een feest voor Jehovah God

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Laat je niet misleiden in deze feestperiode

 1. Pingback: Jezus de lijdende man die riep tot God – Some View on the World

 2. Pingback: Dagen om open te staan voor anderen – Some View on the World

 3. Pingback: Een herinnering aan Jezus dood die toch vreugde mag schenken | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.