Opgaan naar Jeruzalem 4 De koningin van Seba

‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

4. De koningin van Seba

De koningin van het Zuiden… was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo! (Matteüs 12:42).

Koning Salomo ontvangt de koningin van Seba, die hem met goud, specerijen en edelstenen als geschenken overlaadt. – Haar koninkrijk Seba wordt door moderne archeologen geplaatst in Ethiopië of Jemen of beide. In Ethiopië heet ze Makeda en in de islamitische overlevering Bilqis. – Jezus noemde een “koningin van het Zuiden” die Salomo had bezocht.

Met deze woorden bevestigde Jezus de waarheid van het verhaal over de koningin van Seba. In zijn gebed bij de inwijding van de eerste tempel had koning Salomo de wens uitgesproken dat vreemdelingen om de faam van Gods naam naar Jeruzalem zouden komen. Hij wilde dat alle volken op aarde die Naam zouden kennen en ontzag voor Hem tonen (1 Koningen 8:41 -43).

“41 Ook als een vreemdeling, die niet tot uw volk Israel behoort, omwille van uw naam uit een ver land komt, 42 omdat hij gehoord heeft van uw grote naam, uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm, en hij komt binnen in deze tempel, 43 luister dan vanuit de hemel, uw woonstede, en doe alles waarom de vreemdeling U smeekt. Dan zullen alle volken der aarde uw naam leren kennen en U, evenals uw volk Israel, vrezen; dan zullen zij weten dat uw naam uitgeroepen is over deze tempel die ik gebouwd heb.” (1Kon 8:41-43 WV78)

Zijn gebed is ruimschoots verhoord want de volken stroomden van alle kanten toe. Zij kwamen om naar Salomo’s wijsheid te luisteren, en daardoor werd God verheerlijkt:

Koning Salomo overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid. Van heinde en ver kwamen koningen naar Salomo toe om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem vervuld had (2 Kronieken 9:22-23).

En zij kwamen ook niet met lege handen!
En allemaal brachten ze geschenken mee: zilveren en gouden voorwerpen, gewaden, wapens, reukwerk, paarden en muildieren. Dat ging zo jaar in jaar uit (vs 24).
In het parallelle verslag in 1 Koningen 10 lezen we dat het de gezanten van die koningen waren die kwamen, maar we mogen aannemen dat het verslag dat zij mee terug brachten zozeer de nieuwsgierigheid van hun heren heeft gewekt, dat die ook zelf zijn gekomen om zich er persoonlijk van op de hoogte te stellen. De koningin van Seba heeft kennelijk lang geaarzeld voordat ze besloot die lange reis naar Jeruzalem te maken.
In die tijd had je geen kranten, radio of televisie; het nieuws moest door mensen persoonlijk worden overgebracht, en bij dat overbrengen zou het zeker niet mankeren aan overdrijving! Als heerseres van een zeer rijk land, en met de nodige mensenkennis en levenservaring, zou ze zeker niet zo snel onder de indruk zijn van al die schijnbaar wilde verhalen. Pas toen het haar duidelijk werd, dat het hier niet ging over iets tijdelijks, maakte zij zich op voor een ontmoeting met deze buitengewone koning van Israël.

Wie was zij?

Maar waar kwam zij eigenlijk vandaan? Jezus noemde haar de koningin van het Zuiden en zegt dat zij van ‘het uiteinde van de aarde’ was gekomen (Lucas 11:31). Er zijn feitelijk maar drie reële mogelijkheden: Egypte, Oost- Afrika of Zuidwest Arabië. In Daniël 11 lezen wij over een koning van het Zuiden, die we gemakkelijk met Egypte kunnen associëren. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat dat land van Israël uit gezien ‘het uiteinde van de aarde’ zou worden genoemd.
Dan blijven alleen Oost-Afrika (b.v. Ethiopië) en Arabië over, en de meningen daarover zijn verdeeld. De meeste commentatoren geven echter de voorkeur aan Arabië, en wel dat deel dat nu Zuid-Jemen heet: Inscripties uit de 9e eeuw v.Chr., gevonden in Noord-Jemen, spreken over Seba als een land ten zuiden daarvan. Assyrische geschriften uit de 8e eeuw v. Chr. spreken van Seba als een land dat specerijen leverde. Er bestaan daar archeologische vondsten die duiden op een vruchtbaar land met een ingenieus irrigatiesysteem, gevoed vanuit een stuwmeer achter een reusachtige dam die meer dan 1000 jaar dienst heeft gedaan. (bron: Wikipedia).

Als dit het bijbelse rijk van Seba was, zou de koningin daarvan veel belang- stelling hebben voor de enorme bouw- en landbouwactiviteiten van Salomo, waarvan wij lezen in het boek Prediker:

Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien (Prediker 2:4-6).

Toch zou haar voornaamste prioriteit zijn, antwoorden te vinden voor de vele moeilijke kwesties, waar haar raadsheren en zijzelf niet uitkwamen.
Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen (1 Koningen 10:1).
Eigenlijk zocht zij naar bovennatuurlijke wijsheid en ze zocht naar concrete antwoorden. In dat opzicht leek zij op de Farao die een Jozef nodig had, of Nebukadnezar die een Daniël nodig had, om zijn dromen uit te leggen.

Haar bezoek

Wij kunnen ons de voorbereidingen voorstellen die nodig waren voor zij met haar grote gevolg die reis van 1600 km kon beginnen. Zij zouden minstens een maand onderweg zijn en moesten, naast de vele reisbagage, een grote hoeveelheid reukwerk, goud en edelstenen meenemen als geschenken. Zo kwam zij met haar lange stoet kamelen aan in Jeruzalem. Het feit dat dit het enige bezoek aan Salomo is dat wij in detail beschreven vinden, laat zien hoe belangrijk het was, en hoe belangrijk God het vond. Wij zien hier een voorafschaduwing van dat grotere koninkrijk van de heer Jezus, wanneer hij op de troon van David zal zitten, om recht en gerechtigheid uit te oefenen:

Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.

Mogen voor Hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken; de koningen van Tarsis en de kustlanden Hem geschenken brengen, de koningen van Saba en Seba Hem schatting offeren.
Mogen alle koningen zich voor Hem nederbuigen, alle volkeren Hem dienen (Psalm 72:8-11, NBG’51)

Haar reis was niet voor niets geweest, Salomo kon antwoord geven op al haar vragen. Ook hierin wordt hij ons voorgesteld als voorafschaduwing van Jezus:

De geest van de HEER zal op Hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht.
Een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER” (Jesaja 11:2).

Salomo’s wijsheid zag zij ook in alles wat hij gemaakt had, zijn huishouden en de manier waarop hij offers aan Jehovah God bracht:

“Ze was buiten zichzelf van bewondering”.

Ze kwam als ongelovige maar ging terug als een overtuigde; de helft van zijn heerlijkheid en welvaart was haar niet eerder verteld. Zelfs de hovelingen in het paleis waren meer bevoorrecht dan zij, want zij hoorden continu de wijsheid die van de lippen van de koning stroomde. Haar ervaring van alles wat zij gezien en gehoord had leidde tot een lofprijzing van de HEER:

 Geprezen zij de HERE, uw God, zie zulk een welgevallen aan u had, dat Hij u op de troon van Israël geplaatst heeft! Omdat de HERE Israël voor altoos liefheeft, heeft Hij u als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te oefenen (1 Koningen 10:9, NBG’51).

Ze was meer dan bereid de kostbare geschenken, die ze had meegebracht, aan Salomo te geven: 120 talenten goud (globaal 3600 kg!!), een hoeveelheid specerijen die later nooit meer geëvenaard zou worden, en edelstenen.
Van zijn kant gaf Salomo haar de gebruikelijke koninklijke geschenken, maar ook alles wat ze verder maar vroeg. En zo ging ze weer richting eigen land, met een opgelucht gevoel en heel veel wijzer geworden.

De lessen voor ons

Er zitten voor ons een aantal lessen in dit verhaal. Om te beginnen:

hoe staan wij tegenover Gods wijsheid? Zijn wij bereid alle moeite te doen om het te horen en te begrijpen?

Wij hoeven geen lange reis te maken om het te vinden; het staat allemaal opgetekend in onze Bijbel. Maar zonder die steeds te lezen en te raadplegen, worden wij daar niet wijzer van. Jezus verweet de schriftgeleerden en Farizeeën dat zij niet naar Zijn hemelse wijsheid luisterden, al was Hij ‘meer dan Salomo’. Zij hadden Gods Wijsheid als Persoon in hun midden maar zij aanvaardden Hem niet. Wanneer zij zich niet zouden bekeren, zou het hun bij het oordeel slecht vergaan. En hoe zit dat met ons?

Ten tweede:

staan wij in bewondering voor wat Jezus voor ons heeft gedaan?

Hij heeft geen letterlijke tempel gebouwd maar wel een geestelijke, en dat met zijn eigen bloed. Zouden ook wij niet buiten onszelf van bewondering moeten zijn?

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered (Efeziërs 2:4-5).

De koningin van Seba schonk Salomo uit dankbaarheid zeer kostbare geschenken. Wat zijn wij bereid te doen als waardering voor Gods genade?

Wij bezitten niets behalve ons eigen leven, maar dat wil Hij aanvaarden:

Ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst (Romeinen 12:1, NBG’51).

En dat betekent afstand nemen van deze wereld en haar normen:

Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede ,welgevallene en volkomene” (vs 2, NBG ’51)

Tenslotte zei Jezus dat zij op de dag van het oordeel samen met zijn eigen generatie op zal staan en die veroordelen. Betekent dit dat zij tot geloof in de God van Israël is gekomen? Vermoedelijk wel. Dat zal een verrassing zijn voor de onbekeerlijke mensen die Jezus wel gehoord hebben, maar toch ongehoorzaam zijn gebleven! Want het oordeel berust op zijn woorden:

Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Joh. 12:48).

Laten wij dan nu de nodige aandacht aan Zijn woorden schenken om ons gereed te maken voor de ontmoeting met de grotere dan Salomo, om dan in zijn ‘rijkdom’ te mogen delen.

C.T.

+

Voorgaande

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #1 Fundament van vrede in Gods Plan

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #2 Verwoesting en herstel

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem

Opgaan naar Jeruzalem 2: Abraham en Isaak

Opgaan naar Jeruzalem 3 De grote feesten

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelcitaten, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Plaatsen vermeld in de Bijbel en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.