Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

De wereld van vandaag is niet erg geïnteresseerd in God en door de vele mensen die beweren dat ze in God geloven wordt er heel wat haat gezaaid, door alle naties, tegen andere gelovigen in God. Zoals voorspeld in de Geschriften kunnen we zien dat de laatste paar jaar vele zogenaamde religieuze mensen opkwamen tegen andere religieuze mensen en leugens en haat tegen de anderen verspreidden.

Hoewel het woord van de Elohim Hashem Jehovah oprecht is en al zijn werk in getrouwheid wordt gedaan, kan dit niet worden gezegd over de werken van de mens en de werken van het vlees. Als goede mensen dingen regelen, is iedereen blij, maar als de heerser slecht is, kreunt iedereen. Nu we dichter bij de eindtijd komen,
kunnen we zien hoe de slechtheid toeneemt en hoe bepaalde mensen zelf heersers van de aarde willen worden.

“1  Een man, die ondanks veel berispingen halsstarrig blijft, zal plotseling gebroken worden, en hij zal niet meer genezen. 2  Als de rechtvaardigen aan de macht zijn, verblijdt zich het volk, maar als de zondaars heersen, jammert het volk.” (Spr 29:1-2 WV78)

“ De stad is verheugd over het geluk van de rechtvaardigen, maar bij de ondergang der zondaars klinkt gejuich.” (Spr 11:10 WV78)

“ Als de rechtvaardigen juichen, is de bijval groot, maar als de zondaars zich verheffen, verbergt zich iedereen.” (Spr 28:12 WV78)

In tijden wanneer er meer slechte mensen opkomen, moeten degenen die van God houden meer geïnteresseerd zijn om de handen ineen te slaan in plaats van divisies te vormen door mensen van andere denominaties aan te vallen of andere geloofsgroepen aan te vallen.
Degenen die God liefhebben en in Zijn gezondene geloven, moeten de houding en de leer van de zoon van God volgen.
Ze zouden dezelfde liefde moeten verspreiden als Jezus Christus aan degenen om hem heen vertoonde en zelfs over had voor degenen die hij nog niet kende. Ze moeten hun hoop op die mensenzoon stellen en geloven dat er een tijd zal komen dat de bevolking schoongewassen en als nieuw zal worden gemaakt. Maar toch moeten we niet vergeten dat de goddelozen gewoon goddeloos zullen blijven, zonder een idee te hebben van wat er gebeurt, en dat ze anderen zullen blijven beoordelen en anderen alle ongerechtvaardigde dingen vertellen, in een poging hen weg te krijgen van zulke gelovigen in de zoon van de enige Ware God. Degenen die wijs leven, zullen zien wat er gebeurt en zullen hun eigen conclusies trekken.
Ze zullen weten dat God het hart kent en zal begrijpen wat er aan de hand is. De wijzen zullen komen om de Enige te erkennen die Eén Ware God is en Hem boven de wereld te dienen. Alles wat ze doen, als verfijnde mensen, zal dan in overeenstemming zijn met hun geloof en volgens Gods wil.

“ Maar Jahwe zei tot Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.’” (1Sa 16:7 WV78)

“ Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar Jahwe toetst de harten.” (Spr 21:2 WV78)

“ Ik Jahwe, doorgrond hart en nieren, Ik vergeld ieder naar zijn gedrag. naar de vrucht van zijn werk.” (Jer 17:10 WV78)

“ Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.” (Da 12:3 WV78)

“ Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen; doch terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen.” (Da 12:10 WV78)

“ die derde zal Ik brengen in het vuur en smelten zoals zilver wordt gesmolten en louteren zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en Ik zal hem verhoren. Dan zal Ik zeggen: ‘Dit is mijn volk.’ En zij zullen zeggen: ‘Jahwe is mijn God.’” (Zac 13:9 WV78)

“6 Want een dwaas vertelt maar dwaasheid en zijn hart zint op kwaad; snode daden begaat hij en predikt afval van Jahwe. Hongerigen geeft hij niets te eten en dorstigen weigert hij een dronk. 7 De middelen van de bedrieger zijn bedrieglijk, hij broedt op plannen, om de armen door leugens om te brengen wanneer de behoeftige opkomt voor zijn recht.” (Jes 32:6-7 WV78)

“(14:10) Wie is zo wijs dat hij dit beseft, wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, recht zijn de wegen van Jahwe; de rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ten val.” (Hos 14:9 WV78)

“ Als iemand bereid is zijn wil te doen, zal hij van deze leer weten of zij uit God voorkomt of dat Ik haar uit Mijzelf verkondig.” (Joh 7:17 WV78)

“ Wie uit God is, luistert naar Gods woorden. Daarom luistert gij niet, omdat gij niet uit God zijt.’” (Joh 8:47 WV78)

“ Laat de zondaar nog meer zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen; laat de vrome volharden in zijn deugd en de heilige nog heiliger worden.’” (Opb 22:11 WV78)

De hemelen, wateren en land werden gemaakt op bevel van de Adonai [woord; Gen. 1: 8]. Door de adem uit Zijn mond maakte Hij alle sterren [gastheren; Gen. 1:16].

“ Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt, door zijn ademtocht heel hun heir;” (Ps 33:6 WV78)

Hoewel, op dat moment kan die wereld in handen zijn van de goddeloze. We weten dat geen enkele persoon die uit of van God is zonden beoefent, of door volledig besef, of bij toeval, of onbewust, fatale zonden doet. De door God verwekte mensen zijn ook door God beschermd en wanneer ze iets verkeerd doen, zullen ze het toegeven en proberen het goed te maken, eerst door excuses te vragen aan degenen die ze onrecht hebben aangedaan en daarna door anderen duidelijk te maken dat ze ongelijk hadden. De ‘Slechterik’ of ‘Duidel’ kan hen niet de hand opleggen. Alleen de mensen van de wereld die in de greep blijven van de boze, de satan of de duivel, als slaven van de dood en van satan, zullen hun weg van het vlees voortzetten.

“18  Wij weten dat een kind van God niet zondigt; de Zoon van God behoedt hem, en de boze heeft geen vat op hem. 19 Wij weten dat wij bij God horen, terwijl de hele boze wereld in de macht van de boze ligt. 20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen, en wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven!” (1Jo 5:18-20 WV78)

We moeten allemaal de boze overwinnen en ervoor zorgen dat we vrij blijven van onaanvaardbare daden voor een christen. In de wereld zijn er genoeg atheïsten die zeer goede werken doen, maar er zou een verschil moeten zijn tussen hen en een christen of een geliefde van God. Het moet voor de buitenwereld duidelijk zijn dat wij die de boze hebben overwonnen, apart zijn  gezet als ‘verwekt door God’.

“ Een kind van God zondigt niet, want de goddelijke levenskiem blijft werkzaam in hem; hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.” (1Jo 3:9 WV78)

“ Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent luistert naar ons. Wie niet van God is weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden wij de geest der waarheid van de geest der dwaling.” (1Jo 4:6 WV78)

“ Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit: wezen en weduwen opzoeken in hun nood, en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.” (Jak 1:27 WV78)

“ bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.” (Jds 1:21 WV78)

“ Ik schrijf u, vaders, dat gij Hem kent die er was vanaf het begin. Ik schrijf u, jonge mannen, dat gij de boze overwonnen hebt.” (1Jo 2:13 WV78)

Wanneer we met deze slechte wereld worden geconfronteerd, moeten we tot God bidden, niet dat die slechte mensen worden gestraft, maar dat ze de Bijbelse waarheid kunnen vinden en veranderen of zich bekeren om gered te worden. In de tussentijd moeten we proberen ons uiterste best te doen dat degenen om ons heen, of ze nu gelovig zijn of niet, beschermd kunnen worden tegen het kwaad.
We moeten het leven voor anderen niet moeilijker maken dan het al is. We moeten niet meer problemen over hen brengen, maar moeten proberen vrede en goedheid te brengen.

“ Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.” (Joh 17:15 WV78)

Als we onszelf vrij houden van slechtheid en wangedrag, kunnen we proberen anderen ook Christus te laten leren kennen en wat hij voor ons heeft. Als liefhebbende broeders en zusters in Christus moeten we de handen ineen slaan met al diegenen die Jezus herkennen als hun redder. Waar we kunnen zijn in de wereld, moeten we  de handen ineen slaan en ons verenigd voelen in het Lichaam van Christus. Als deelnemers aan het Lichaam van Christus zouden we ons moeten verzamelen in eenheid en niet in verdeeldheid, om onze Allerhoogste Heer, de Elohim Hashem Jehovah, te prijzen die onze enige ware God zou moeten zijn. Het is aan die God boven alle goden dat we lof en glorie moeten brengen. Naar hem,  moeten we onze vreugde in zoete muziek loslaten.

“ Verheft, vromen, met jubel de Heer, wel voegt de oprechten een loflied!” (Ps 33:1 WV78)

+

Engelse versie / English version: 1st thought for today “The world may be wicked” (January 16)

Voorgaande

Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)

Gedachte voor vandaag “Overtreding wordt vergeven” (15 januari)

De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro

De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen

Gods vergeten Woord 22 God en de Keizer 5 Voorbeeld van Daniël en Naar Gods beeld

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 5 Een getuigende Heer en getuigende dienaren

++

Aanvullende lectuur

 1. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 2. Bijbelgezegden over God
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart
 4. Macht van het verkeerdlopende
 5. Gedachte voor 05 januari “Overstromingen kwamen en winden bliezen”
 6. Begrijpend Zingen – Psalm 1
 7. Leren kennen van Hem die het hart kent
 8. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 9. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 10. Vraag: Als men uit God geboren zou zijn waarom zouden wij dan nog vergiffenis moeten vragen?
 11. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 12. Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking
 13. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 14. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 15. Karakter wordt opgebouwd
 16. Groei in karakter
 17. Schoonheid van heiligheid
 18. Als u integriteit hebt
 19. Van gedachten naar woorden en acties tot aan je bestemming
 20. Leef zodat wanneer uw kinderen denken aan eerlijkheid en integriteit, ze aan jou denken
 21. Collectieve druppels die een verschil maken
 22. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 23. Slaaf voor mens en God
 24. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 25. Gedachte voor 2 januari 2018
 26. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Broeders, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

16 reacties op Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

 1. Pingback: 2e gedachte voor vandaag ‘Prijs Jehovah God die schept en redt’ (16 januari) | Broeders in Christus

 2. Pingback: De gedachte van vandaag ‘Gods naam en trouw bekendmaken zodat velen Jehovah komen loven’ (20 februari) | Broeders in Christus

 3. Pingback: De gedachte van vandaag “Redenen om God te prijzen” (21 februari) | Broeders in Christus

 4. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

 5. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #1 Doodveroorzakers – Jeshuaist

 6. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #2 In de greep van een coronavirus – Jeshuaist

 7. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #3 Ontoegankelijke gebedshuizen – Jeshuaist

 8. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst – Jeshuaist

 9. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: Zich onder de Adem stellen – Jeshuaist

 12. Pingback: Stappen nemen om te leven – Jeshuaist

 13. Pingback: Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus) | Broeders in Christus

 14. Pingback: Naar het einde van het jaar 2022 gaand | Broeders in Christus

 15. Pingback: De vier dimensies van Christus’ liefde – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Er is nog zoveel te doen – Worldviewer

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.