Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)

Door de tijd heen zijn er altijd ruzies geweest over hoe alles tot stand is gekomen en of er al of niet goden zijn, of er wezens bestaan die het recht hebben zichzelf god of de eerste god te noemen.

Voor David, die treurt over de doordringende kracht van zonde en de droevige gevolgen ervan, is het duidelijk dat het dwazen zijn die zeggen dat er geen God is. Voor hem zijn zulke mensen corrupt. Meestal kunnen mensen ook zien dat zulke mensen verschrikkelijke daden hebben begaan, hoewel we allemaal in werkelijkheid wel eens fouten hebben begaan. Niemand kan ontsnappen aan het soms verkeerd handelen.

“1  Voor de koorleider. Van David. De dwaas zegt bij zichzelf: ‘welneen! er is geen God!’ Stuitend, verfoeilijk kwaad wordt overal begaan: geen mens handelt oprecht. 2 God, uit zijn hemel, ziet op Adams kinderen neer, speurend of er soms is een sterveling met verstand, een die nog vraagt naar God. 3 Doch allen zwerven af, verdorven met elkaar! Geen mens handelt oprecht: geen enkele. Geen een.” (Ps 14:1-3 WV78)

“ Zo’n schurk verbeeldt zich heel wat: ‘Hij zoekt geen verhaal!’ de som van wat hij denkt: ‘Welneen! Er is geen God!’” (Ps 10:4 WV78)

“ Voor de koorleider. Op de wijze van Machalat. Een compositie van David. (53:2) De dwaas zegt bij zichzelf: ‘welneen! Er is geen God!’ Stuitend, verfoeilijk kwaad wordt overal begaan: geen mens handelt oprecht.” (Ps 53:1 WV78)

“ Onthield Gij de schulden, o God, wie hield stand in uw oordeel?” (Ps 130:3 WV78)

“10 Of met de woorden van de Schrift: Er is geen rehchtvaardige, zelfs niet een, 11 niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. 12 Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; niemand is er die het goede doet, zelfs niet een.” (Ro 3:10-12 WV78)

We moeten weten dat de Adonai vanuit de hemel neerkijkt op de mensenkinderen, om te zien of er mensen zijn die het begrijpen, die God zoeken. (Psalm 14:2)

“13 De Heer ziet uit de hemelen neder, heeft elk mensenkind in het oog; 14 zijn aandacht gaat, vanwaar Hij zetelt, over al wat de aarde bevolkt;” (Ps 33:13-14 WV78)

“(102:20) dat van heilige hoogten Hij schouwde, neerzag uit de hemel op aarde” (Ps 102:19 WV78)

“(92:7) al beseft wie te bot is dit nimmer, al heeft de dwaas daarvoor geen oog.” (Ps 92:6 WV78)

“ Richt dus uw hart en uw geest op de dienst van Jahwe, uw God, en begin met de bouw van het heiligdom voor Jahwe God; dan kunnen de ark van het verbond en de heilige vaten overgebracht worden naar het huis dat voor de naam van Jahwe gebouwd wordt.’” (1Kr 22:19 WV78)

David vraagt ​​zich af of boosdoeners het ooit zouden begrijpen. Degenen die leven zoals ze willen en nooit een beroep doen op Adonai, Jehovah God, zijn in grote angst en zullen komen met grote angst beven. (Psalm 14:4-5)

“4  Weten zij dan van niets, de stichters van dit kwaad, uitvreters van mijn volk? Dat vindt zijn brood gereed en kent Gods naam niet meer! 5 Totdat de schrik hen slaat: God staat zijn vromen bij.” (Ps 14:4-5 WV78)

“ Geen besef is er meer en geen oordeel: in duisternis wandelen zij om. Alom wankelt de grondslag der aarde.” (Ps 82:5 WV78)

“ Komen mij mijn belagers te na – en zij kunnen mij levend verscheuren, zo vijandig vervolgen zij mij – zij struikelen, zij vallen.” (Ps 27:2 WV78)

“ Stort uw woede uit over de volken die U niet kennen, over de naties die uw naam niet vernoemen. Want ze hebben Jakob verdelgd, verdelgd en uitgeroeid, van zijn weiden een wildernis gemaakt.” (Jer 10:25 WV78)

“ Stort uw gramschap uit over volken die U niet willen erkennen, over koninkrijken waar nimmer de aanroep van uw naam heeft verluid:” (Ps 79:6 WV78)

“(64:6) Niemand is er, die uw naam nog aanroept, niemand, die de moed heeft te steunen op U; want Gij hebt uw gelaat voor ons verborgen, en ons prijsgegeven vanwege onze schuld.” (Jes 64:7 WV78)

“ Doch zei ik: ‘voortaan spreek ik hun taal’, zie! ik pleegde, verholen, verraad tegenover het volk van uw zonen.” (Ps 73:15 WV78)

“ zijn stam zal sterk wezen op aarde, het geslacht der oprechten is gezegend.” (Ps 112:2 WV78)

Bij de tweede psalm die we in ons dagelijkse leesplan lezen, vinden we het terugkerende thema in de psalmen van de woonplaats van God en het belang ervan in aanbidding. Psalm 15 beschouwt de morele kwaliteiten van de persoon die God wil benaderen.

David vraagt ​​God wie in zijn tent mag wonen en wie op zijn heilige berg mag wonen. (Psalm 15:1)

“ Een psalm van David. Heer, wie mag toeven binnen uw tent, wie wonen op uw heilige berg?” (Ps 15:1 WV78)

“5 Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging, beveiligt mij binnen zijn veilige tent. Hij stelt mij hoog op een steenrots. 6 Zo mag ik heffen het hoofd hoog boven de vijand rondom mij. voltrek ik in zijn domein bij geschal van bazuinen de offers. Voor de Heer is mijn harpspel, mijn lied.” (Ps 27:5-6 WV78)

“(61:5) Laat in uw tent mij wijlen voor immer, schuilen waar mij uw vleugelen beschutten.” (Ps 61:4 WV78)

“ Wie mag dan bestijgen de berg van de Heer, wie mag staan in zijn heilig domein?” (Ps 24:3 WV78)

In Psalm 15 krijgen we het antwoord. Degene die met integriteit leeft en wandelt, doet wat juist is en eerlijk met waarheid spreekt vanuit het hart, is degene die in de buurt van de Allerhoogste en Enige Ware God kan komen. (Psalm 15:2)

“ Die wandelt oprecht en gerechtigheid doet, die de waarheid hartgrondig belijdt,” (Ps 15:2 WV78)

“ Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel aan valsheid niet biedt, die zijn eed aflegt zonder arglist.” (Ps 24:4 WV78)

“ Hij die de wegen van het recht gaat, die waarheid spreekt, die een afschuw heeft van gewelddadig gewin, die zijn handen weerhoudt om steekpenningen te aanvaarden, zijn oren toedrukt om bloeddorstige plannen niet te horen en de ogen sluit om geen deel te hebben aan het kwaad.” (Jes 33:15 WV78)

“ En wat gij doen moet is het volgende: Spreekt de waarheid tegen elkander. Velt in uw poorten eerlijke vonnissen, vonnissen die vrede stichten.” (Zac 8:16 WV78)

“ Daarom, doet de leugen weg en laat ieder met zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkanders ledematen.” (Efe 4:25 WV78)

Hoewel we niet mogen vergeten dat degenen die Kinderen van God willen zijn, of zichzelf Jood, Jeshuaist of Christen willen noemen, moeten mensen zijn die een goed karakter hebben en niet kwaad spreken tegen anderen. Voor een minnaar van God of voor degene die een kind van God wil zijn, is er geen plaats om zijn naaste kwaad te doen,
of om zijn vrienden te schande te maken of te belasteren. (Psalm 15:3)

“ die niet rondbrengt wat hem op de tong komt. Zijn medemens brengt hij geen kwaad toe, hij laadt geen smaad op zijn naaste.” (Ps 15:3 WV78)

“ Waar ge zit bepraat ge uw broeder, brengt de zoon van uw moeder in opspraak.” (Ps 50:20 WV78)

“ Werp mij niet weg met de verstoorders, met hen die het kwade bedrijven, die hun naaste spreken van vrede, doch boosheid heerst in hun hart.” (Ps 28:3 WV78)

“ Laat u niet leiden door loze geruchten en kom geen schuldige te hulp door te getuigen ten gunste van onrecht.” (Ex 23:1 WV78)

Iemand die geen leugens over anderen vertelt, doet geen kwaad, roddelt niet [of rijst geen verwijtende zaak met zijn metgezellen] maar eert [of vreest] Jehovah en houdt zich aan Zijn geboden. Eveneens houdt hij zich aan zijn beloften aan de buren, zelfs als het pijn doet (Psalm 15:4), en neemt geen geld [omkoping] aan om onschuldige mensen pijn te doen [Ex. 23: 8; Deut. 16:19],
Wie al deze dingen doet, zal nooit worden vernietigd of verwijderd. (Psalm 15:3-5)

“4 De nietswaardige ziet hij met verachting, maar die de Heer vrezen, hem eert hij. Zwoer hij tot zijn schade, hij wijzigt het niet; 5 hij leent zonder rente te vragen, neemt niets aan tegen wie in zijn recht staat. Die aldus handelt, hij zal niet wankelen in eeuwigheid.” (Ps 15:4-5 WV78)

“(22:24) Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. Ge moet geen rente van hem eisen.” (Ex 22:25 WV78)

“ Gij zult geen geschenken aannemen, want geschenken maken de zienden blind en de rechtvaardigen tot leugenaar.” (Ex 23:8 WV78)

“ Gij moogt het recht niet verdraaien, niemand naar de ogen zien en geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen verblinden de ogen van wijzen en geven de zaak van rechtvaardigen geen kans.” (De 16:19 WV78)

“ Uit eerbied voor uw God moogt gij van uw broeder geen rente of toeslag vragen, zodat hij bij u kan blijven leven.” (Le 25:36 WV78)

“(23:21) Ge moogt wel rente vragen van een buitenlander, maar niet van uw broeder. Dan zal Jahwe uw God u zegenen bij al uw ondernemingen, in het land dat gij in bezit gaat nemen.” (De 23:20 WV78)

“ niet uitleent tegen rente, geen woekerwinst neemt, zich van onrecht onthoudt en een eerlijk vonnis velt tussen twee partijen,” (Eze 18:8 WV78)

“ Gij zult geen geschenken aannemen, want geschenken maken de zienden blind en de rechtvaardigen tot leugenaar.” (Ex 23:8 WV78)

“ Gij moogt het recht niet verdraaien, niemand naar de ogen zien en geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen verblinden de ogen van wijzen en geven de zaak van rechtvaardigen geen kans.” (De 16:19 WV78)

“ Daarom, broeders, doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen,” (2Pe 1:10 WV78)

*
Psalm 14 wordt herhaald met kleine veranderingen in Psalm 53. Paulus verwijst naar deze Davidische psalm om uit te leggen hoe de hele mensheid door zonde is aangetast (Romeinen 3:1–12).

“1  Wat heeft de Jood dan voor op de anderen? Wat voor nut heeft het besneden te zijn? 2 Velerlei, in ieder opzicht. En wel in de eerste plaats dit, dat hun de godsspraken werden toevertrouwd. 3 Gij zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden? Dan vraag ik u: kan hun ontrouw Gods trouw tenietdoen? 4 Dat nooit! Ook al is elke mens een leugenaar, God is waarachtig, want er staat geschreven: Gij wordt gerechtvaardigd in uw uitspraken en overwint, als men U wil oordelen. 5 Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in het licht stelt, volgt daaruit dan niet ik spreek nu erg menselijk dat God onrechtvaardig is, als Hij zijn straf oplegt? 6 Volstrekt niet! Hoe zou God anders de wereld kunnen oordelen? 7 En als het waar was dat menselijke leugens de waarachtigheid van God deden toenemen en zijn glorie vermeerderen, waarom zou dan nog iemand als zondaar veroordeeld worden? 8 Of geldt soms het woord, dat sommige lieden mij lasterlijk toeschrijven: ‘Laat ons het kwade doen om het goed dat eruit volgt?’ Dezen hebben hun vonnis wel verdiend. 9 Hoe dan? Hebben wij, Joden, iets voor op de anderen? Helemaal niets. Ik heb immers reeds vastgesteld, dat allen, Joden zowel als heidenen, zich in de macht der zonde bevinden. 10 Of met de woorden van de Schrift: Er is geen rehchtvaardige, zelfs niet een, 11 niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. 12 Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; niemand is er die het goede doet, zelfs niet een.” (Ro 3:1-12 WV78)

+

Engelse versie / English version: Today’s thought “Folly and Wickedness of Men” (January 06)

++

Aansluitend

 1. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 3. Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking
 4. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 5. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 6. Karakter wordt opgebouwd
 7. Groei in karakter
 8. Schoonheid van heiligheid
 9. Als u integriteit hebt
 10. Van gedachten naar woorden en acties tot aan je bestemming
 11. Leef zodat wanneer uw kinderen denken aan eerlijkheid en integriteit, ze aan jou denken

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Christenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)

 1. Pingback: Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari) | Broeders in Christus

 2. Pingback: De gedachte van vandaag “Redenen om God te prijzen” (21 februari) | Broeders in Christus

 3. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

 4. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk. – Some View on the World

 6. Pingback: Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering – Some View on the World

 7. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.