Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging

Het Heilige Roomse Rijk niet enige wijze

De Rooms Katholieke Kerk had voor jaren zich voorgedaan alsof zij de enige was die het volledige inzicht had omtrent het Woord van God. Voor die Kerk kon alleen maar een godgeleerde van hun kring de Bijbel ten volle uitleggen.

Toen de leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse katholieke kerk in West-Europa van binnenuit weerstand begonnen op te roepen en de geschriften van John Wycliffe en  Jan Hus zich verder verspreidden, alsook meer protestantse geestelijken zich verder verplaatsten kregen mensen een heel andere kijk op die Katholieke geestelijken waarbij hun gedragingen hen ontmaskerde.
Heel wat protestantse sprekers waren ook heel wat radder van tong en overdonderden de katholieke priesters door hun vlotheid van spreken. Maar die jonge kinderen getuigden ook vlotter te zijn met het praten over wat er in de Bijbel stond. Vele kinderen van de Camisards toonden aan hoe men eerder aandacht moest schenken aan de ware baken van licht, Gods Woord gegeven in de Bijbel, de enige ware bron van kennis en openbaring van God. Hierdoor stonden niet alleen veel mensen versteld, maar begonnen die kinderen en protestantse predikers ook meer kredietwaardigheid te krijgen.

Gedrag van de geestelijken

De katholieke priesters konden zo onder tafel gepraat worden en moesten het onderspit delven. Ze bleken dan toch niet zulk een wijze mannen te zijn, net als hun levenswijze niet altijd een schoolvoorbeeld kon zijn. Hun manier van leven was meer dan eens in tegenspraak met hoe ze de mensen opdroegen zich te gedragen.

De uit Oost Europa gevluchte protestanten pasten zich wonderwel aan waar zij kwamen te wonen en toonden met hun innig gebonden familieleven hoe zij als christenen een toonbeeld naar anderen toe konden zijn. Hierdoor dwongen zij dan ook respect af en kwamen nog meer mensen geboeid in de reden waarom zij zo zelfverzekerd de vervolging konden trotseren. De mensen konden de levenswijze van die immigranten predikers vergelijken met hun gevestigde Katholieke geestelijken.

Eigenlijk is dat een goede manier om na te gaan of een priester, prediker, of iemand die zich uitgeeft voor een spreker voor God te zijn, of deze zich gedraagt zoals hij predikt. Enkel diegene die leeft zoals hij of zij predikt is opvolging waard en kan maar geloofwaardig over komen.

Het gezag van de traditie en het leergezag (apostolische successie) wordt heden nog steeds door velen erkend en weinigen durven die leerstellingen van de Katholieke Kerk in vraag stellen. In de 17de en 18de eeuw leek er echter voldoende reden te zijn voor de mensen om over dat gezag vragen te stellen en die vele leefregels in vraag te stellen.

Vele kinderen leken nu wel wijs genoeg om hen te geloven en hun woorden verder na te gaan. Zo kon men ook meer mensen vinden die toch wel eens wat dieper in die Woorden van God wilden duiken en onderzoeken wat de Bijbel nu echt zei.

Het richten op de eerste christenen

Ook tussen de sprekers van de afgescheurden van de Katholieke Kerk heerste er veel onenigheid. Sommigen zagen veel meer punten in de leer van de Rooms Katholieke Kerk die indruisten tegen de ware leer van de Bijbel. Meerdere mensen konden er van overtuigd worden om terug te gaan naar de bron van het Christelijk geloof: Jezus Christus, de Nazareense Joodse leermeester. Dat teruggrijpen naar de eerste eeuw van het Christendom bracht hen ook tot inzicht wat de relatie tussen Jezus en zijn leerlingen tot God was.

Er waren protestanten (nl. taborieten) die nog verder gingen in het blootleggen van de onbijbelse Katholieke leerpunten dan Johannes Hus. Dezen vonden dat de Wet van Christus belangrijker was dan de Wet van de Kerk. De Wet van God werd voor velen belangrijker geacht dan het plezieren van de geestelijke heren van de Katholieke Kerk . Sommigen begonnen trouwens overtuigd te worden dat de Katholieke Kerk de Hoer van Babylon is.

Een beweging die al ontstaan was midden 15de eeuw groeide verder uit, ook al gebeurde het grotendeels in kleine kringen of in verder afgelegen gebieden. Omdat een groot deel van die predikers uit Bohemen kwamen werden ze vaak “Boheemse broeders” genoemd en omdat deze groep zich voornamelijk richtte op het voorbeeld van de eerste christenen hun broederlijke omgang met de leerstellingen van Christus werden ze ook “broeders van de wet Christus”  genoemd.

Deze broeders hadden raakvlakken met de wederdopers en hadden ook, zoals de Camisards, te vrezen voor hun leven als ze zouden ontdekt worden. Toch konden ze met de jaren ook andere Katholieken zo ver krijgen dat zij over gingen tot een onderdompelings-doop als teken van her- of wedergeboorte.

Voor die “nieuwe predikers” was een wedergeboorte noodzakelijk en verzochten ze hun volgelingen als teken van geloof zich opnieuw te laten dopen, maar dit maal als volwassenen een ware Bijbelse doop te ondergaan, zoals dit ook bij de eerste christenen gebeurde.

Een nieuwe “hervorming” of “opwekking” nodig

Zoals de kinderen van de Camisards en hun ouders niet verlegen zaten om naar buiten te komen en het Woord van God te verkondigen, hebben we in deze tijden van goddeloosheid en materialisme nog meer opwekking nodig dan in de 15de tot 18de eeuw.

Sinds de jaren 80 van vorige eeuw zijn meerdere protestantse kerkgemeenschappen terug in een priesterheerschappij of rangorde van geestelijke machten gestapt. In vele protestantse gemeenschappen heerst nu ook zoals vroeger in de Katholieke Kerk een hiërarchie. Er is niet enkel de rangorde die weer ingang heeft gevonden, maar ook weer vele on-Bijbelse gebruiken, zoals feestdagen die meer gelinkt zijn met heidense gebruiken en festivals dan met de Wetten van God. In sommige protestantse kerken kan men zelfs beelden of gekleurde glasramen met te verheerlijken figuren aantreffen. Dat zijn allemaal feiten waar een ware christen zich zou moeten tegen verzetten.

In bepaalde protestantse middens wordt er ook minder aandacht aan werkelijke Bijbelstudie gegeven en zijn de diensten eerder doorspekt met losstaande Bijbeltekstfragmenten en met vele ‘opwekkingsliederen‘, die ze dikwijls als  liefdesliedjes voor God omschrijven. In het begin werden zulke  gezangen alleen binnen de Pinksterkerken gebruikt, maar tegenwoordig brengen ook veel andere protestantse erediensten het entertainment element meer naar voor en gaan er zelfs prat op om hun liederen te laten begeleiden door een praiseband (of aanbiddingsband) in plaats van een orgel. Met een goed in het gehoor liggend ritme en meestal een vrolijk karakter kunnen die Opwekkingsliederen de moderne en/of jonge kerkganger nu meer aanspreken dan de oudere kerkmuziek zoals psalmen en gezangen.

De Laatste tijden

Het is pas in recente tijden, beginnende met vorige eeuw, dat het Woord van God opnieuw tot leven is gekomen in de harten van velen wanneer zij de kracht herontdekken die in het evangelie is, omdat angst wordt vervangen door geloof, en de waarheid dat Jezus ons allemaal heeft gestuurd om uitgerust te worden met de Heilige Geest met Zijn gaven en manifestaties, dat we een profetisch volk kunnen zijn met een apostolische oproep om het goede nieuws te prediken en zielen te winnen in de naam van Jezus tot eer van de Vader.

In het laatste kwartaal van vorige eeuw kwamen vanuit het Katholiscisme weer mensen op te staan die hun kracht zochten in de bijbel. Een charismatische beweging kwam tot stand.

‘Charismatisch’ is een verzamelwoord voor deze christenen die geloven in de manifestaties van de Heilige Geest. Aanhangers van deze beweging vindt men zowel bij het katholicisme (zie: katholieke charismatische vernieuwing) als het protestantisme.

Het is totaal verkeerd te denken dat de charismatische beweging zich enkel voor deed in de pinksterbeweging die voorzeker als inspiratiebron kan hebben gefunctioneerd, maar vanuit kerkhistorisch opzicht een andere achtergrond heeft. Het is eerder in andere katholieke en protestantse strekkingen dat men mensen kon vinden die weer terug naar de kerkvorming van de eerste christenen wensten te gaan en ook in intiemere ruimten wensten samen te komen, zoals in private huizen of kloosterkamers. Bij de protestantse groepen kan men mensen vinden die eerder een afkeer van het anti-structuurdenken hebben dat heerst binnen (een gedeelte van) de pinksterbeweging.

De kerk die God bedoelde

Voor de charismatischen is het belangrijk hoe de religieuze beleving (of religie) wordt ervaren. Hierbij wordt gezocht naar een intiem contact met de Heilige Geest en een eenheidsgevoelen met de in huizen samenkomende gelovigen. Hieruit ontstonden dan ook de huiskerkbeweging en de Vineyardbeweging.
De beleving van het één zijn in gemeenschap of de vorming van een ecclesia werd weer centraal gesteld. Alsook streefde men ernaar om het transcedente als een groep te ervaren. De verscheidene charismatische groepen wensen te onderzoeken hoe zij een kerk kunnen worden die God bedoelde. Velen van hen zijn er ook van overtuigd dat hun ontstaan een herstel is van de Gospel en de Kerk van God, dat tot eeuwig leven leidt.

Meerderen waren en zijn er zich van bewust dat het persoonlijk aanspreken van mensen om hen tot het geloof te brengen, essentieel is. In die charismatische bewegingen kan men dan ook veel jongeren vinden die niet verlegen zijn om hun geloof met anderen te delen. Sommige groepen brengen jaarlijks ook speciale evenementen waar jongeren van over de gehele wereld elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof met elkaar kunnen delen. In de media kunnen deze groepen van katholieke zowel als van protestantse middens aandacht krijgen, zodat het isolatieelement door de verspreiding van de gebeurtenissen rond hun beweging kan verbroeken worden. Hierdoor openen ook weer meer poorten om de gospel bespreekbaar te maken onder hun schoolmakkers.

+

Voorgaand:

Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk

Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid

Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen

Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

Samen komen in huizen

Wordt vervolgd en besloten met: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking

++

Aanvullend

 1. Twee staten van bestaan voor God
 2. Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
 3. Keerpunt in de Kerk
 4. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 5. Zijn Beelden een Gevaar of de Redding voor het Geloof?
 6. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 7. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 8. Hedendaagse protestanten tegenover Katholieken of de Antichrist
 9. Bordreklame voor God
 10. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 11. Overwinnen in wedergeboorte
 12. Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien
 13. Laat ons samen komen
 14. Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken
 15. Omtrent bijeenkomen en vergaderen
 16. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 17. Samen komen in huizen
 18. Messiaans, Joods of Christen
 19. Een huis voor God
 20. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 21. Doop in de huiskerk
 22. Opbouw van een ecclesia
 23. Intenties van de ecclesia

+++

Verder te overwegen literatuur

 1. Church History & A Timeline of the Association of Vineyard Churches via Virginia Commonwealth University
 2. Eternity : Recovery of the Gospel

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Trinitarisme, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging

 1. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 2. Pingback: Opgeroepen door Jezus – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Op de vlucht geslagenen weer terug brengen – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: Prediken tot een ongelovige wereld – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Het pad en de roep van Christus – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Vierders van de geboorte van een god – Some View on the World

 7. Pingback: Essentie van het geloof voor een christen – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.