Hosanna Zoon van David

Na zijn intocht in Jeruzalem, trof Jezus in de tempel twee radicaal tegenovergestelde groepen mensen aan – de kinderen en de priesters (Mattheüs 21:14-16). Eindelijk had Jezus zichzelf als Messias aan de schare geopenbaard.

Door op een ezel binnen te rijden, vervulde hij de profetieën van Zacharia 9:9 en Jesaja 62:11. Tot dan was zijn identiteit als Messias een geheim tussen hem en zijn naaste discipelen gebleven, al had hij zich geïdentificeerd met het Koninkrijk dat hij predikte, een boodschap die voor zich had moeten spreken.
Nu herkende de schare pelgrims, die naar het Paasfeest stroomde, dat hij inderdaad de ‘Zoon van David’ was, en haalde hem als koning de stad binnen:

“Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des HEREN; Hosanna in de hoogste hemelen!” (Matteus 21:9).

Hosanna betekent geef heil (bidden wij U) en is hier een citaat uit Psalm118:25-26. Later op die dag, of misschien de volgende dag, herhaalden kinderen deze leus, die zij van de schare hadden gehoord. Wij weten niet wie deze kinderen waren; van veel groter belang is de morele betekenis hiervan:

“En in de tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen” (Mattheüs 21:14).

De kinderen zagen dat en riepen:

“Hosanna de Zoon van David!”

De overpriesters en schriftgeleerden zagen het ook, maar namen het hem kwalijk (“waren hoogst verontwaardigd”, NBV). Zij berispten hem om het onbetamelijke karakter van die eerbetuiging, en dat hij zich op die wijze liet erkennen:

“Hoort U wat dezen zeggen?”

Alsof zij wilden zeggen:

“Waarom wijst U dit niet af? Weet U niet hoe onbetamelijk het is dat U, een Galileese plattelander, als de Zoon van David toegejuichd wordt?”

Zijn wonderen konden zij niet ontkennen maar zij wilden proberen hem op andere wijze een halt toe te roepen. Jezus’ antwoord kwam, zoals zo vaak, uit de Schrift:

“Ja, hebt gij nooit gelezen: uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?” (Psalm 8:3, Septuaginta).

Ootmoedig noemde David zijn lof aan God slechts het gebrabbel van een baby, in vergelijking met de majesteit van de schepping en de verhevenheid van Gods plan. Toch heeft God die hakkelende woorden gebruikt om

“sterkte te grondvesten en vijand en wraakgierige te doen verstommen”,

want in zijn wijsheid heeft God

“wat voor de wereld zwak is uitverkoren om wat sterk is te beschamen”(1Korintiërs1:27).

En dat is gebleken: eeuwen lang is die psalm een sterke veste van de waarheid gebleven; het bewijs dat in Gods voornemen de schepping haar hoogtepunt in de Zoon des mensen zou vinden, degene die “over de werken uwer handen” zal heersen(Psalm 8:7). “Sterkte” en “lof” komen hier dus met elkaar overeen.

Jezus gebruikte deze psalm op fijnzinnige wijze, maar ook met indringende ironie. Wat was er in de tempel aan de hand – een groep jongeren die een populaire leus overnamen?
Misschien wel, maar het was gemeend. Zij hadden wonderen gezien en juichten dat een mens lammen en blinden kon genezen. Zij reageerden uit eenvoud des harten met woorden die meer betekenden dan zij hadden kunnen vermoeden, woorden van waarheid.
Zij juichten omdat zij geen verborgen motieven hadden, die hen blind maakten voor wat zonneklaar was.

“Kleine kinderen en zuigelingen”

hebben geen trots te bewaken, geen winst te zoeken, geen waardigheid of eigenbelang te handhaven. En daarom zien zij. Het zijn de “wijzen en verstandigen”, die het grootste risico lopen om verblind te worden door hun eigen omslachtige motieven, die uit eigendunk handelen. De hogepriesters waren de aristocratische Sadduceeën, die veel belang hadden bij het handhaven van de toestand zoals die was. Het huis van Annas dankte zijn positie aan de Romeinen; als deze buitenlandse overheersers hun “de plaats en het volk”( Johannes 11:48) zouden ontnemen, zouden ook de waardigheid, en de winst die daar bij hoorden,voor het hogepriesterlijk huis verdwijnen.
De schriftgeleerden waren de partij van de Farizeeën, die veel meer omgang met het volk hadden en minder gehecht waren aan hun maatschappelijke positie. Toch koesterden zij een nog grotere afkeer van Jezus, want hij daagde hun invloed als geestelijke leiders uit. Zelfs geld en aanzien zijn niet zulke sterke motieven als het verlangen om op anderen invloed te hebben. Dus waren het de kleine kinderen die lof offerden en hun woorden – hoe gebrekkig hun verstand ook mocht zijn – waren een sterkte, omdat zij Gods waarheid en doel belichaamden. Anderzijds komt dit er op neer, dat het hogepriesters en schriftgeleerden waren tegen wie die sterkte gericht was – iets dat binnen een paar dagen op zo treurige wijze zou blijken.

”Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat.” (Johannes 15:24).

Laten wij eerlijk in de spiegel kijken, die door deze twee groepen mensen in de tempel vóór ons wordt geplaatst: zijn wij vóór, of tegen Jezus

Alle citaten uit de NBV behalve waar anders vermeld.

L.G.S/C.T.

Uit de oorspronkelijke Engelse editie vertaald en heruitgegeven, met toestemming van The Christadelphian Magazine & Publishing Association,Birmingham, UK, aan wie alle rechten voorbehouden zijn.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Hosanna Zoon van David

  1. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

  2. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

  3. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem | Broeders in Christus

  4. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

  5. Pingback: Rust vinden onder het juk van Jezus | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.