Gods vergeten Woord 23 De andere wang 4 Oorlog en vrede

Oorlog en vrede

 

En dan nu terug naar de kwestie van het al of niet dienst nemen in een leger. Veel orthodoxe christe­nen, die de uitspra­ken van Paulus over de door God gestelde overheid ernstig nemen, zijn van mening dat dit hen bij uitstek vraagt om overheid en vaderland gewapen­derhand te verdedigen. Zij citeren daarbij graag de passage in Romeinen 13, die zegt:

“Want zij [de overheid] draagt het zwaard niet tevergeefs” (vs. 4).

Uit de context blijktechterduidelijk dat het hiergaat om de verhoudingtussenoverheid en burger, niet om die tussenstaten. Het ‘zwaard’ slaat op een politiefunctie, maardaarwerd in Paulus’ dagen het leger voorgebruikt; een apartepolitiebestond nog niet.

 

Ik wil voorts nog wijzen op het volgende. Dat de overheid “door God gesteld is”, wil nog niet zeggen dat die overheid naar Gods maatsta­ven handelt. Het wil slechts zeggen dat geen overheid aan de macht komt zonder dat God dat toelaat. Zo hebben we gezien dat God in het verle­den de Assyriërs aan de macht heeft laten komen, om daarmee zijn volk te straffen. Maar de Assyriërs waren zich dat zelf uiter­aard niet bewust en worden daarom vervol­gens geoor­deeld om hun optreden; zij had­den immers ook een eigen verantwoor­de­lijkheid. We hebben eerder geciteerd:

“Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gram­schap is als een stok. Tegen een godverge­ten volk zal Ik die koning zenden, en tegen de natie waarover Ik verbolgen ben, zal Ik hem ontbieden… Doch hijzelf be­doelt dit niet zo en zijn hart be­raamt het niet zo, want hij heeft in de zin te verdelgen en talloze vol­ken uit te roeien… Zal een bijl zich beroe­men tegen hem die ermee hakt?… Daarom zal de Here, de Here der heerscharen, een tering zenden in zijn wel­ge­daanheid” (Jes. 10:5-7, 15-16).

 

Daarom betaamt het een christen ook niet om zich met politiek te bemoeien en de koers van zijn land te willen beïnvloe­den: hij kan, hoewel van de beste bedoelin­gen vervuld, toch niet weten of hij daarmee niet tegen Gods bedoeling ingaat. Maar dan betaamt het een christen nog veel minder om die politiek mili­tair te on­der­steunen. Wie weet of het niet Gods bedoe­ling is dat een land door een buiten­landse mogendheid overheerst wordt. De christen dient zijn overheid te gehoorza­men, maar zijn loyaliteit behoort aan God. Vroe­ger zat in het Nederlandse paspoort een bladzijde meegeniet waarop stond:

‘De meerderjarige Nederlander die zich zonder Koninklijk verlof vrijwil­lig in vreem­de staats- of krijgs­dienst begeeft, verliest daar­door het Neder­landerschap’.

Een Nederlandse soldaat

En hoewel dat er tegenwoordig niet meer in staat, geldt deze bepa­ling nog steeds. Krijgsdienst stoelt bij uit­stek op loyaliteit jegens de overheid in welks dienst men zich zo begeeft. En daar­mee verspeelt men volgens de Nederlandse wet, zijn nati­onaliteit. Want ook de Neder­landse wet gaat ervan uit dat nie­mand twee heren kan dienen (Matt. 6:24). En wat in dit geval geldt voor een wereldse overheid, geldt des te meer voor de hemelse. Als burgers van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20, zie ook hoofdstuk 21: ‘Pelgrims on­derweg’) zouden wij ons staatsburger­schap verliezen door in ‘vreemde’ krijgsdienst te treden. Ook hier speelt in feite het principe van het vrije ge­weten. De gelovige is zelf verant­woordelijk voor al zijn daden; hij zal er eens verant­woording voor af moe­ten leggen. De sol­daat echter heeft geen eigen verantwoorde­lijkheid; hij heeft zijn meerde­ren en op­drachtge­vers blindelings te gehoorzamen. Dat is nu eenmaal het wezen van de krijgs­dienst; wie weigert kan, al­thans in oorlogs­tijd, standrechtelijk worden ge­dood (dat oorlogstribunalen vooral de ho­gergeplaats­ten na afloop toch weer per­soonlijk verant­woordelijk houden is een van de kenmer­kende inconsequenties van het systeem).

  • Rudolf Rijkeboer

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 1 Inleiding

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 2 Geen verzet

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 3 Geen geweld

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Gods vergeten Woord 23 De andere wang 4 Oorlog en vrede

  1. Pingback: Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.