De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

Jezus zijn menselijke kant

Zoals gezegd bezat hij ook een menselijke kant en een menselijke gezindheid. Dat hield vooral in: een neiging toe te geven aan zijn menselijke verlangens, voortkomend uit wat de Bijbel noemt zijn ‘vlees’. Het was deze neiging die hij moest overwinnen om te kunnen triomferen.

Hij werd geboren uit Maria als iedere andere menselijke baby. Toen hij sprak over de noodzaak van wedergeboren worden (zie hoofdstuk 13, ‘Het bad der wedergeboorte’) begreep de schriftgeleerde Nicodemus Hem verkeerd. Hij vatte dat letterlijk op en vroeg verbaasd

“Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?”

Nicodemus die helpt om Jesus neer te halen van de martelpaal (Pietà, by Michelangelo).

Jezus had aangenomen dat het Nicodemus duidelijk zou zijn dat dit niet letterlijk bedoeld kon zijn. Toch geloven miljoenen christenen dat Jezus als volwassene, meer nog: als een van eeuwigheid bestaande God, is ingegaan in Maria’s moederschoot, om als zuigeling geboren te worden. De Bijbel weet niets van zo’n merkwaardige gebeurtenis. Er is geen enkele aanduiding dat zijn leven niet in Maria’s moederschoot een aanvang nam. Weliswaar was hij een bijzonder intelligent kind, maar toch moest hij leren. Toen hij uitgeleerd was bij de dorpsrabbi greep hij zijn eerste bezoek aan de tempel te Jeruzalem aan om bij de professoren van de ‘theologische universiteit’ van zijn dagen zijn kennis van de Schrift verder te vermeerderen (Luc. 2:46).

“Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, terwijl Hij te midden der leraars zat, naar hen luisterde en hen ondervroeg;” (Lukas 2:46 Canis)

Het leerde hem wat hem te wachten stond als ‘lijdende knecht des Heren’, beschreven in een reeks van vier of vijf profetieën in Jesaja. Als hij van eeuwigheid af God was geweest had hij al die kennis al bezeten.

De eerste van die reeks profetieën vertelde Hem:

“Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen” (Jes. 42: 1-2).

English: Christ and Nicodemus

Christus en Nicodemus (Foto credit: Wikipedia)

Dat vertelde hem dat hij alle macht van Gods Geest zou hebben, maar dat Hij die macht niet diende te gebruiken om zijn heerschappij met kracht te vestigen. Integendeel, Hij zou als een nederig prediker moeten rondgaan om het woord te prediken. In de tweede profetie staat:

“Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Here en mijn vergelding is bij mijn God” (Jes. 49:4).

Dat moest hem leren dat het volk zijn prediking zou verwerpen, maar dat hij desondanks op God moest vertrouwen. De derde profetie zegt:

“Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel” (Jes. 50:6).

Dat leerde hem dat hij om zijn prediking zou worden mishandeld. De vierde profetie spreekt aldus:

“Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden… Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben” (Jes. 53:5, 10).

Dat vertelde hem dat de symboliek van het schuldoffer op hem van toepassing was en dat Hij voor de zonden van anderen zou sterven. Het vertelde hem ook welk soort dood dat zou zijn: de dood op het stuk hout (‘doorboord’), waarschijnlijk de meest vreselijke vorm van executie die de mens ooit heeft uitgevonden. Maar tenslotte vertelde het hem ook dat God hem weer uit de doden zou opwekken en dat anderen door zijn offerdood eveneens zouden leven; daar moest hij op vertrouwen. Tenslotte is er nog een profetie, waarvan men niet zeker is of die ook tot deze reeks behoort. Deze zegt:

“De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis” (Jes. 61:1).

Dat leerde hem wat zijn taak was: het evangelie te prediken en mensen bevrijden uit de gevangenis van de zonde en uit de tredmolen van zonde en dood. Dat moest hem voor ogen staan bij zijn arbeid.

Eenmaal volwassen geworden moest hij dezelfde proef doorstaan als Adam vóór hem. Die beproeving was zelfs zwaarder voor hem dan voor Adam, omdat hij bij zijn doop was uitgerust met al Gods kracht, ‘gezalfd met de Heilige Geest’ zoals de Bijbel dat uitdrukt. Het stelde hem in staat om met eigen middelen en kracht naar het koningschap te grijpen dat hem beloofd was. Maar hij moest integendeel de weg van nederigheid en lijden gaan en geduldig wachten tot God hem dat koningschap zou geven. Hij moest leren te zeggen:

“niet mijn wil, doch de uwe geschiede”.

In tegenstelling tot Adam faalde hij niet. De apostel Paulus beschrijft dat indringend in zijn brief aan de gemeente te Filippi. Hij schrijft:

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises” (Fil. 2:5-8).

Deze passage staat bol van de verwijzingen naar het OT. Jezus was ‘in de gestalte Gods’. Dit verwijst naar Adam die geschapen was naar ‘Gods beeld’ (Gen. 1:27). Hij heeft het Gode gelijk zijn ‘niet als een roof geacht’. Opnieuw een verwijzing naar Adam, die door een greep naar de verboden vrucht probeerde ‘als God’ te worden (Gen. 3:5). Hij heeft Zichzelf ‘ontledigd’. Dat verwijst naar de ‘vierde profetie aangaande de knecht des Heren’, waar we lezen dat Hij “zijn leven heeft uitgegoten (zelfde grondbetekenis) in de dood”. Hij heeft ‘de gestalte van een dienstknecht aangenomen’. dat betekent dat Hij de rol, die hem is aangewezen in de reeks profetieën aangaande de lijdende knecht des Heren, vrijwillig op zich heeft genomen: Hij is de weg van het kruis gegaan, in plaats van zijn macht te gebruiken. Wie op dit punt een moderne vertaling leest ziet hoe moderne vertalers worstelen met het feit dat hier staat dat Jezus het Gode gelijk zijn niet “als een roof heeft geacht”, terwijl Hij in hun opvattingen al gelijk aan God was. Een rondje hedendaagse vertalingen laat zien hoe dat creatief, maar niet erg tekstgetrouw, wordt opgelost.

Petrus Canisius:

“Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde (!) te achten …”

Groot Nieuws Bijbel:

“Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet angstvallig aan zijn gelijkheid met God vastgeklampt.”

Het Boek:

“Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten.”

Kennelijk deinzen moderne vertalers er niet voor terug de feitelijke tekst van de Bijbel te vervangen door wat zij menen dat de apostel had moeten schrijven! Laten wij echter terugkeren tot de letterlijke en oorspronkelijke tekst.

Paulus beschrijft ons vervolgens wat het gevolg is:

Daarom [omdat Hij gehoorzaam is geweest] heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken” (Fil. 2:9).

Dit kan, zoals sommige theologen ook toegeven, alleen maar betekenen dat Jezus na zijn opstanding een hogere positie heeft dan voor zijn kruisdood, en dat het de Vader is die hem die positie heeft geschonken. Maar dan is er al geen plaats meer voor de idee dat hij van eeuwigheid af gelijk aan de Vader zou zijn geweest. Hij slaagde waar Adam faalde, en zo kon hij de Verlosser zijn. Paulus benadrukt dit als hij Hem ‘de tweede Adam’ noemt (1 Kor. 15:45)

“Aldus staat er ook geschreven: “De eerste mens Adam werd een levende ziel”; de laatste Adam een levendmakende Geest.” (1 Corinthiërs 15:45 Canis)

+

Voorgaande

Het begin van Jezus #2 Aller Begin

Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

De Verlosser 1 Senior en junior

De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

Vervolg: Addendum 1: de leer van de “antichrist”

Engelse versie / English version: The Saviour Jesus his human side

++

Aanverwante lectuur

 1. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 2. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 3. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 4. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 5. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 6. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 7. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 8. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 9. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 10. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 11. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 12. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 13. Dienaar van zijn Vader
 14. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 15. De Leidsman van geloof

+++

Anders denkenden hun schrijfsels

 1. ‘God als product’
 2. Pasen 2016
 3. Wie is.. God?

+++

Save

Save

Save

Save

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

18 reacties op De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

 1. Pingback: The saviour Jesus his human side | Broeders in Christus

 2. Pingback: Addendum 1: de leer van de “antichrist” | Broeders in Christus

 3. Pingback: De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren | Broeders in Christus

 4. Pingback: Betreft de Mens | Broeders in Christus

 5. Pingback: Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven? | From guestwriters

 6. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #1 | Broeders in Christus

 7. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2 | Broeders in Christus

 8. Pingback: De gezindheid van Christus – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…? | Broeders in Christus

 10. Pingback: Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (4) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Niemand leeft voor zichzelf | Broeders in Christus

 12. Pingback: Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

 14. Pingback: Overdenking: Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen… | Broeders in Christus

 15. Pingback: Overdenking: Wie is dan de betrouwbare en verstandige dienaar … ? | Broeders in Christus

 16. Pingback: Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid | Stepping Toes

 17. Pingback: Genade van Nederigheid | From guestwriters

 18. Pingback: Ontmoeting met iemand uit de Farizeeen, met de naam Nicodemus – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.