Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

In het vorige hoofdstuk hebben we gesproken over de keuze van de auteurs welke hun teksten werden opgenomen in de Canon van de Bijbel en zeiden wij dat, terwijl de historiciteit bewezen kan worden, het moeilijker is om te bewijzen dat de Bijbel  geïnspireerd is door God, de Schepper van hemel en aarde en alle materie. Maar historisch en modern bewijs dat Bijbelse verhalen waar zijn en niet fout zijn is nog geen basis voor bewijs voor het christelijke geloof in een geïnspireerde Bijbel.

The Word of God as Pure Light

Het Woord van God als een Puur Licht (Foto credit: Frank DeFreitas)

Een boek dat wij Bijbel noemen en dat niet beweert namens God te spreken zou niet zo veel problemen opleveren als de Heilige Schrift maar zou ook niet fundamenteel kunnen zijn voor het geloof van honderden miljoenen christenen en joden (2 Peter 1:16-21).

“16  Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. 17 Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd: ‘Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb’. 18 En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem waren op de heilige berg. 19  Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Bedenkt daarbij wel, dat geen profetie van de Schrift eigenmachtige uitleg toelaat. 21 Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege.” (2 Petrus 1:16-21 WV78)

Maar het is misschien niet evident om met veel bewijsmateriaal en argumenten te komen om de Bijbelse schrijvers hun beweringen van geïnspireerd te zijn door God gegrond te verklaren. Omdat miljoenen hun huidige en eeuwige welzijn op die vorderingen hebben ingezet, kan de Bijbel geen goed boek zijn als de schrijvers consequent gelogen zouden hebben over hun bron van informatie.

Het anker van het christelijk geloof is dat de Bijbel werd geschreven door God Zelf.

Waaruit dat de Bijbel geïnspireerd blijkt te zijn door een bovennatuurlijk wezen of – “God-geademd” te zijn volgens de letterlijke vertaling in 2 Timoteüs 3:16 – is heel wat moeilijker te bewijzen.

“Elk door God geinspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,” (2 Timotheüs 3:16 WV78)

Maar waaruit zou blijken dat de heilige Schrift door God geïnspireerd zou zijn?

Op dat vlak moeten wij met velen toegeven dat hierbij een heleboel emotioneel gevoel in beeld komt. We kunnen het erover eens zijn dat er een speciaal gevoel bij  een persoon kan optreden wanneer hij de Bijbel leest. Bij het lezen van dat Boek der boeken kan het gerust zijn dat hij voelt dat er iets resoneert in zijn eigen geest. Dat is meeslepend, en dat kan hem vertrouwen. Dit gevoel van aanvoelen kan daar zijn voor de gelovige, maar niet voor niet-gelovigen. Van wie Sceptici waarschijnlijk zouden zeggen dat Christenen of anderen wiens hart niet op de juiste plaats zal zijn ook niet ontvankelijk voor de woorden van de Bijbel zullen zijn.

WLANL - MicheleLovesArt - Van Gogh Museum - Th...

Drie boeken – Van Gogh Museum – 1887 (Foto credit: Wikipedia)

Als je kijkt naar de menselijke geschriften waar de mensen praten over zichzelf,  proberen zij om de zonde van de mensheid te minimaliseren en uit te breiden op zijn goedheid. Ze proberen om zo veel mogelijk krediet aan de man te geven met een bepaald aspect van zijn redding. Dit spreekt mensen aan. De Bijbel leert echter dat de natuurlijke mens  totaal zondig is en zichzelf niet kan redden, alleen Gods genade kan hem redden. In de Schrift vinden wij ook de fouten van de schrijvers genoteerd. De schrijvers zelf hebben niet de moeite genomen om hun eigen fouten te verdoezelen. Integendeel hebben zij ze soms duidelijk te kijk gezet. Niets blijft verborgen voor onze ogen, en dat is wel merkwaardig, want meestal willen mensen hun fouten verbergen voor anderen.

Mensen plaatsen zichzelf ook graag in de kijker en verhogen graag zichzelf. De Bijbel verheft God tot de hoogste en vernedert de mens naar de laagste positie. Waarom? Omdat de Bijbel het Woord van God is, een God van oneindige gerechtigheid en hoffelijkheid.

Bij het lezen van wereldse boeken, geschreven door auteurs die vele jaren geleden leefden,  stuiten we op talrijke fouten door gebrek aan de huidige wetenschappelijke kennis van de schrijvers. Daarom kan men in de oude menselijke geschriften zien dat deze over het algemeen een groot aantal fouten bevatten. Met het uitbreiden van archeologische en wetenschappelijke gegevens, kunnen we zien dat veel van de menselijke geschriften niet in overeenstemming zijn, terwijl de zogenaamde nieuwe bevindingen de Bijbelse ideeën bevestigen. Tot op heden is echter geen wetenschappelijke waarheid ontdekt die de Bijbel tegenspreekt. De Bijbel, in feite, spreekt van verschillende wetenschappelijke waarheden voordat zij worden ontdekt door de mens en worden geloofd door de samenleving.

Door de eeuwen heen waren het steeds mensen die woorden van de Bijbel trachtten te verdraaien om deze van stommiteiten te kunnen belasteren.

In het historische bewijsvoering kunnen we dingen komen te vinden welke al vaak lang van tevoren voorspeld waren, en wat vreemd is, door gewone mensen aan het licht werden gebracht. Het is vreemd dat zulke gewone lui bepaalde zaken konden vertellen of weten die veel eeuwen later gebeurden nadat ze leefden. De voorspellingen die uitkwamen kunnen aantonen dat de Bijbel ook een profetisch boek is, maar nog niet dat die voorspellingen in werden gegeven door God.
Maar je kunt je afvragen hoe het mogelijk zou kunnen zijn dat haar louter menselijke schrijvers over de gebeurtenissen in de verre toekomst  zouden hebben geweten .

Het lijkt hoogstonwaarschijnlijk, maar het moet wel opvallen dat in de Bijbel veel zaken van de wetenschap op een manier worden aangehaald die lijkt verder te gaan dan wat bekend stond bij de mensen op het moment dat het gezegd werd.

In Jesaja 40:22 lezen we over het uitspreiden (uitbreiding) van de hemel (het heelal). Maar seculiere wetenschappers hebben dergelijke uitbreiding niet ontdekt tot in 1920. De sferische natuur van de aarde en het feit dat de aarde in de ruimte hangt wordt voorgesteld in geschriften zoals respectievelijk Job 26:10 en Job 26:7. Het boek Job wordt verondersteld te zijn geschreven rond 2000 voor Christus – lang voor de aard van onze planeet algemeen bekend was.

“Hij troont op het gewelf dat de aarde overhuift, Hij, voor wie haar bewoners als sprinkhanen zijn; Hij spreidt de hemelen als een sluier uit, en spant ze als een tent waarin men kan wonen,” (Jesaja 40:22 WV78)

“en dan spant Hij de noorderhemel uit boven de diepte, en Hij laat de aarde drijven op het niets;” (Job 26:7 WV78)

“dan schrijft Hij een horizon aan de einder van de zee waar licht en duisternis elkaar ontmoeten.” (Job 26:10 WV78)

In het geval er geen speciale kracht was achter het geven van zulke woorden in deze man,  om dingen te beschrijven die ze niet konden begrijpen, hoe konden ze dan praten over dergelijke zaken en zelfs gebruik maken van de namen die op dat moment niet in gebruik waren? Soms werden er termen gebruikt die pas vele eeuwen later algemeen goed werden en in de tijd dat zij neergeschreven waren helemaal nog niet gekend waren. Deelnemers en tegenstanders kunnen zeggen dat de voorspellende profetische passages, veel later dan de tekst zelf zou aangeven, werden geschreven na de feiten. Voorbeelden van duidelijk wetenschappelijk inzicht in de Bijbel zijn dan toegeschreven aan het toeval.

In geval God de auteur van de geschriften in de Bijbel is, dan is het normaal dat er geen feitelijk bewijs is onderbouwd dat een enkele Bijbelse historische waarheid weerlegt,  omdat de Bijbel als het Woord van God zelf en God als een Geest aanschouwt kan worden Die houdt van de waarheid, alles weet, geen leugens vertelt en als zodanig zonder fouten is, ook de waarheid in de geest van de schrijvers, die in zijn naam schreven, zal hebben gelegd.

De Bijbel als het Het Woord van God zal van een Auteur zijn, een God die schept, handhaaft en alle delen van Zijn schepping begrijpt en Die het allemaal duidelijk aan alle mensen van Zijn schepping zal maken op een manier die mensen gemakkelijk zouden begrijpen. Daarom hoeft de Bijbel ook geen wetenschappelijke formules en termen te gebruiken om iets begrijpbaar voor te stellen, zodat iedereen er inzicht van kan krijgen.

+

Voorgaand: Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

Vervolg: Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

Engelse versie / English version: Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Geloof
 2. Geloof in slechts één God
 3. Zondigen omdat men zondaar is
 4. Oneerlijke mensen verbergen hun fouten van zichzelf en anderen
 5. Boek der boeken de Bijbel
 6. Woord van God
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 8. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 9. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 10. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 11. Nut van het lezen van de Bijbel
 12. Wat betreft On religion and science
 13. Geleerd en Gelovig
 14. Vaticaan publiceert procesakten van Galileo Galilei

+++

 • Talk the Word: a new approach to engaging with the Bible (christiantoday.com)
  Talk the Word was developed by a team at Walk Through the Bible in partnership with Counties, Scottish Bible Society and Scripture Union Scotland. The new written resource has been created to run alongside talks that help Christians to engage more fully with Bible reading.It is a different approach to making the Bible more accessible, helping people to dig deep and meet with God through his Word, while getting themselves involved in the Biblical narrative.
 • Tradition and the Bible (msrigney.wordpress.com)
  I have learned that the Bible is both the Word of God and is tradition. What I mean by tradition is that it is something passed down from one generation to another. So the Bible is truly unique in that it is the inspired Word of God, but it is something that has been given to me.
 • The Bible Controversy 13 (matthew714ministries.wordpress.com)
  • The Bible is inspired and preserved letter for letter by God.
  • Many statements of faith for ministries and churches are deliberately worded to conceal that the Christian involved does not believe the Bible is inerrant and inspired by God.
  • While a few manuscripts may have copyists errors, we can still determine the overall correct reading by examining large numbers of them we can
 • The Egocentric Church (samuelatgilgal.wordpress.com)
  A primary principle of the Protestant Reformation was Sola Scriptura; Scripture alone is the final authority. Reformation Christianity maintains that the only infallible guide to the knowledge of God is in the inspired, written Word. The Christian life always begins with the Scriptures. The Bible is the authority and final standard with regard to the knowledge of God and living the Christian life. Reformation doctrine tells us not to trust our hearts but to look into the Word of God.
  +
  Biblical Christianity requires a paradigm shift in the minds of Christians. It takes men’s eyes off of the mirror and the riches of this world in order that they may see God as the greatest of all treasures. How sad it is to see true worship devolve into “make me feel good about myself” meetings.
 • Inerrancy is good, right? (efcgraceblog.wordpress.com)
  The Battle for an inerrant Bible is based upon a view of inerrancy that is impossible to follow in much of the Christian world and is subject to wildly different interpretations even here.  It is not a battle for an inerrant Bible; it is a battle for the inerrancy of our particular views of what it teaches.  I see no reason to join such a battle.  I will continue to believe that the Bible is inspired and truthful.   I will always express my opinions on what it teaches with a degree of caution.
 • Bible Study and the Holy Spirit (allroadsleadtohomeblog.wordpress.com)
  The story of Christ, our Hebrew forefathers, God’s awesome power, the timeline of humanity and the importance of the new and eternal covenant are all laid out in the Bible’s pages, and the best way to mine the nuggets of Truth are in Bible study.
 • Read your Bible! (benclapton.id.au)
  How many of you believe everything that you see on TV? What about everything that you read in the newspaper? What about everything that you read online? Because if it’s on the internet, that makes it true doesn’t it? How many of you believe what is written in the Bible?What do you spend more time on – reading the Bible, or reading Facebook?

  Doctrine 1 of The Salvation Army (Source: sarmy.org)

  Doctrine 1 of The Salvation Army (Source: sarmy.org)

  We believe that the Bible is true – we state that in our doctrines, right at the very beginning, our first doctrine: “We believe that the scriptures of the Old and New Testaments were given by inspiration of God and that they only constitute the divine rule of Christian Faith and practice.” We believe the scriptures to be true, we believe them to be the only source that can guide our faith and practice – yet how often do we read it?

 • A Sermon: Reading the Bible Together (davidswanson.wordpress.com)As a church we say that, “We desire to listen and submit to the Scripture, God’s revealed Word for His beloved children.” There are at least two important assumptions within this statement. The first is that God reveals himself through the Bible. God, being God, is so different from us that anything we know about God must be revealed by God. And though we don’t believe God has showed us everything about himself, as Christians we believe he has revealed enough for us to know him and experience his love and salvation.
 • Banned From The Bible (julxrp.wordpress.com)
  God is a communicator. He has been communicating or attempting to communicate for centuries. Be it through His creation or in word, prophecy, God has been bestowing knowledge to mankind for as long as we’re on earth. Now in the same manner, if we were to acknowledge the existence of God and the his ways of communicating with us, we also should then accept that there are other spirits, not of God, that will do the same.
 • The Bible Controversy 14 (matthew714ministries.wordpress.com)
  The Bible is inspired and preserved letter for letter by God.
  Many statements of faith for ministries and churches are deliberately worded to conceal that the Christian involved does not believe the Bible is inerrant and inspired by God.
  While a few manuscripts may have copyists errors, we can still determine the overall correct reading by examining large numbers of them we can
 • We Have the True Word of the True God (blogforthelordjesus.wordpress.com)
  There is only one true God.  And His true word is the Bible.
  The Bible testifies of Jesus Christ, who reveals what the true God is like.
  The Bible is the true word of the true God.
  God was willing that there be a written record of His word so that when He speaks by any other means, we might compare the two in order to be sure we are hearing correctly.
 • Were The Biblical Prophecies Fulfilled? (arguablyatheist.wordpress.com) + Were The Biblical Prophecies Fulfilled? (http://robertnielsen21.wordpress.com)
  A common argument made by Christians is that the Bible contains prophecies that it would be impossible for any ordinary human to know and must have come from God.
  +
  For a prophecy to count as evidence, it must be so specific that not even someone who studied the topic could have made an educated guess. The more unlikely the prophecy, the more impressive it is, so something that was completely unexpected would be the sign of a strong prophecy.
 • The Bible Controversy 13 (matthew714ministries.wordpress.com)
   • Modern Bibles are translated entirely from “The oldest and best manuscripts”
   • The “oldest and best manuscripts” actually date from 1881, and are the work of Wescott and Hort, men who denied most of the fundamentals of the faith and did not believe in the Bible as inspired.
   • Wescott and Hort used mostly Codex Vaticanus, and where Vaticanus was “unsure” (or quite simply, didn’t have the book, verse or chapter – which often is the case) they had to resort to Codex Sinaiicus

   

Enhanced by Zemanta

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

8 reacties op Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

 1. Pingback: Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words | Broeders in Christus

 2. Pingback: Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God | Broeders in Christus

 3. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 6 Volk met het Boek | Broeders in Christus

 5. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 5: Het bewijs van Gods bestaan (5) De toets | Stepping Toes

 6. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Heeft men bewijs nodig? – Questiontime – Vragenuurtje

 8. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.