Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

De Bijbel komt voor ons, veeleisend als zijnde het Woord van God te horen .

” Zo zegt de Heere ” , en zinnen als deze, zijn een integraal onderdeel van het weefsel van het Oude Testament. Om al die delen van de Schrift die beweren uit Goddelijke inspiratie te zijn ontstaan weg te nemen als onmogelijkheid, of deze weg te nemen waar het wordt herkend voor andere, zou uiteindelijk maar weinig over laten van die vele geschriften. De apostel Petrus zijn bewering dat de joodse geschriften werden geproduceerd wanneer

“Heilige mensen Gods spraken als ze werden gedreven door de Heilige Geest ” (2 Petrus 1:21)

is ofwel waar of het is een vroom bedrog. Maar wanneer we ons realiseren in welke mate de Heer Jezus Christus zelf – om niet zijn apostelen te noemen – dat zelfde Oude Testament erkende als het gezaghebbende Woord van God, dan mag er ook geen twijfel bestaan dat de houding van een ware volgeling van Christus hetzelfde zou moeten doen.

” Hebt gij niet gelezen ? “, ” Er staat geschreven “, ” Wat zegt de Schrift? ”

– Deze waren de favoriete uitdrukkingen van de Meester bij de verwijzing naar het grootste deel van wat we nu kennen als de Bijbel .

Aanzienlijk is het ook dat de Here Jezus niet minder van een geïnspireerde autoriteit beweerde te zijn voor zijn eigen woorden  (zie Johannes 17:8). Hij beloofde zijn apostelen dat zij ook op bovennatuurlijke wijze zouden worden geleid door de Heilige Geest (Johannes 14:26 , 15:26 , 27; 16:13-15 ), en de vroege Bijbel christenen namen het als een stichtingsdoctrine dat

” Geheel de Schrift (zowel het Oude als het Nieuwe Testament toen) wordt  ingegeven door inspiratie afkomstig van God, en nuttig is … ” (2 Timoteüs 3:16) .

Zo’n uitdagende vordering van de Bijbel over zichzelf laat geen middenweg voor onze persoonlijke reactie op haar bericht. We moeten ze accepteren of verwerpen. Want als de claim vals is, dan is de Bijbelse boodschap van geen echte waarde, en bevat het Evangelie van de verlossing die het beloofd, maar een verzinsel van de menselijke verbeelding. Maar als de bewering waar is , dan is de Bijbelse boodschap één waar wij beter zouden naar luisteren, want zij vraagt gehoorzaamheid en haar evangelie biedt de ware hoop van het leven na de dood.

De Bijbelse vordering is geen academische oefening: het is een kwestie van leven en dood.

Als er een God bestaat die de wereld schiep, zou Deze niet geïnteresseerd zijn om te volgen wat er met Zijn Schepping gebeurt? Is het niet logisch dat hij geïnteresseerd is in wat er in de wereld aan de hand is? En als God groter en krachtiger is dan de hele schepping, en Hij zou ingrijpen met wat er gebeurt in de wereld, zouden mensen niet worden verblind door wat Hij doet? Als er dingen gebeuren in de geschiedenis die er ongelooflijk uit zien, zouden niet velen zich af vragen wie er achter zit en hoe het mogelijke is dat zulk een onmogelijke dingen gebeuren? Fantastische zaken zijn mogelijk. Er kunnen wonderen gebeuren. Je kan hen niet zomaar diskwalificeren.

Sommige Bijbelboeken reciteren wat God heeft gedaan in het leven van mensen – zoals het 1ste en 2de boek der Koningen. Andere boeken , zoals Jesaja, tonen dat God rechtstreeks tot ons spreekt door de stem van een profeet. Jesaja denkt niet alleen na over zijn persoonlijke ervaringen met God. Hij spreekt voor God, en God spreekt eigenlijk door hem.

De volgelingen van Christus werden geduwd in een ondergrondse beweging. In het begin konden ze nog een ontmoeting aangaan met de andere joden in hun tempels, maar omdat er te veel niet-Joden lid van de beweging “De Weg” werden, werden zij uitgesloten van de tempel terreinen en later konden de Christenen niet eens openbare vergaderingen houden tot de 4de eeuw.

Hoewel, al snel na de komst van de Trooster (de Heilige Geest) hadden de apostelen geen angst meer om naar buiten te gaan in de wereld om het evangelie van het komende Koninkrijk van God te prediken, werden de apostelen geconfronteerd met valse leraren. Om hun leden te waarschuwen begonnen ze stichtelijke brieven te schrijven en hen te vertellen wat ze zouden moeten geloven, wat ze konden en wat ze moesten lezen. (Dit gebeurde al voordat er sprake was van het “officiële” Nieuwe Testament.)

De evangelist Matteüs en de engel die de woorden van God influistert – door Rembrandt van Rijn

Wanneer we kijken naar de historische geloofwaardigheid kan je vragen of een van de 12 discipelen of de bekeerling en briefschrijver Paulus achter bepaalde geschriften stonden? Mattheüs was een apostel die met Jezus was, dus zijn boek heeft een heel gewichtige inhoud, zeggingskracht en geloofwaardigheid. Markus (Johannes Marcus) was geen directe leerling vanaf het begin, maar was een van de Zeventig Discipelen die werden uitgezonden door Christus (Lukas 10:1), zoals wordt bevestigd door de lijst van Hippolytus. Markus kon een van de knechten geweest zijn op de bruiloft te Kana, die het water uitgoot dat Jezus tot wijn veranderde (Johannes 2:1-11). Hij had genoeg gehoord en  gezien over zijn mede-jood Jeshua van Nazareth. Als neef van Barnabas met wie diende in Rome (2 Timotheus 4:11), hoewel sommigen denken dat de evangelist Markus ook een andere persoon zou kunnen zijn dan degene die Paulus expliciet vermeld in zijn brief aan de Kolossenzen (Kolossenzen 4:10), weten we zeker dat Markus de evangelist gewerkt had met de apostel Petrus, en Simon Petrus was met Jezus, waardoor ook Markus zijn boek veel gewicht inhoudt.

Laatste pagina Koptische manuscript Thomasevangelie (Nag Hammadigeschriften).

Veel boeken beweerden “apostolische verbinding” te hebben, maar sommige van deze claims – zoals het Evangelie van Thomas – waren frauduleus. Sommige kritische geleerden vermoeden dat de verwijzing naar Didymos (Grieks) Judas Thomas (Aramees) de apostel Thomas, vals is, en dat daarom de ware auteur onbekend is. {April D. De Conick The Original Gospel of Thomas in Translation, 2006 ISBN 0-567-04382-7 pagina 2 } Het behoorde waarschijnlijk tot de proto – gnostici. In tegenstelling tot de canonieke evangeliën of Evangeliarium ook Evangelistarium genoemd, is het niet een verhalend verslag van het leven van Jezus. In plaats daarvan, bestaat het uit logia (uitspraken) toegeschreven aan Jezus, soms op hun eigenstaande uitspraken, soms ingebed in korte dialogen of gelijkenissen. De tekst bevat een mogelijke verwijzing naar de dood van Jezus in logion 65 {April D. De Conick 2006 The Original Gospel of Thomas in Translation ISBN 0-567-04382-7, p.214 } (De Gelijkenis van de Duivelse Huurders, parallel in de synoptische evangeliën), maar meldt niet de kruisiging, opstanding, of definitieve rechtspraak (het Laatste oordeel) en evenmin vermeldt het een messiaans begrip van Jezus. { Alister E. McGrath , 2006 Christelijke theologie of Christian Theology ISBN 1-4051-5360-1 pagina 12 + James Dunn, John Rogerson 2003 Eerdmans Commentaar op de Bijbel ISBN 0-8028-3711-5 pagina 1573 } Bisschop Eusebius plaatste het onder een groep van boeken die hij geloofde niet alleen vals te zijn, maar die hij ook geloofde “de ficties van ketters” te zijn. { Kerkgeschiedenis ( Boek III ) , hoofdstuk 25:7 en Eusebius}

Evangeliarum, Maasland, tweede helft twaalfde eeuw (KB).

Nergens in het Boek der boeken, de Bijbel of Heilige Schrift, zijn er bepaalde geschriften vermeld als degene die moeten worden gelezen en geloofd waar men echt moet in geloven. Op geen enkele plaats in de Heilige Schrift vinden we een lijst van de boeken die zogenaamd worden verondersteld in deze Bijbel te behoren. Sommigen denken zelfs dat nergens in de Bijbel het duidelijk is verteld hoe wij de Bijbel zouden moeten gebruiken, maar voor dezen kunnen we zeggen om een kijkje te nemen in de vele teksten van dit voorname verzamelwerk.

Wijze bisschoppen in de vroege kerk onderzochten de vele geschriften die werden geproduceerd en voor velen bekend geraakten op dat moment. Voor die geschriften  controleerden zij wie de auteur zou kunnen zijn en wat zijn verbinding met de apostelen en met Jezus zelf zou zijn geweest. Ze vroegen zich ook of die persoon, zoals bijvoorbeeld Thomas echt de auteur zou kunnen zijn. Een ander punt om te worden onderzoeken was de relevantie voor zijn leer en de leer van de eerste discipelen van Christus Jezus. Zij vroegen ook of de schrijfactie de spirituele en theologische verplichtingen weerspiegelde van de andere boeken. Met het Evangelie van Thomas, was het antwoord op beide punten “neen”.

Op het moment dat de Bijbelse geschriften werden geschreven wisten mensen wat er was gebeurd en hoe het gebeurd was. De geschriften werden niet in elkaar gezet in het geheim en ze waren beschikbaar voor velen, ook niet-gelovigen en critici . Het samenstellen van het Boek der boeken was een zeer publiek proces dat vele eeuwen duurde. Mensen zijn in staat geweest om de vorderingen nauwgezet te aanschouwen en te onderzoeken, zelfs tot op de dag van vandaag. En christenen verwelkomen dat soort onderzoek, omdat we weten dat onze Bijbel er tegen bestand is.

Op het moment van de Nazarener Jood Jeshua (Jezus Christus) werd alles wat er over hem verteld werd serieus gecontroleerd . Omdat hij ook een persoon was die niet geliefd was bij veel mensen. Zij konden de verhalen lezen en zouden zich sterk verzetten tegen alles wat niet waar was. Alles wat maar tegen hem kon gebruikt worden werd maar al te graag gebruikt. Er waren voldoende ooggetuigen om na te gaan wat er werkelijk was gebeurd en dadelijk te reageren indien er iets anders werd verteld dan dat er had plaats gevonden. Vast en zeker zouden tegenstanders van de beweging die Jezus op gang had gebracht, tegen hen gereageerd hebben. Het leven van Christus werd geëvalueerd, bestudeerd en door de mensen die daar gewoond hadden toen Jezus leefde. Zij onderzochten de feiten, en konden de juistheid van die verhalen controleren.

Iedereen kan historisch onderzoek naar de Bijbel te doen om te zien of het betrouwbaar is.

Terwijl de historiciteit bewezen kan worden is het moeilijker voor de inspirerende kwestie als waarheid te bewijzen. Maar historisch en modern bewijs dat Bijbelse verhalen waar zijn en niet zijn fout bewezen is geen basis voor het christelijke geloof in een geïnspireerde Bijbel .

+

Voorgaand: Uitdagende vordering

Vervolg: Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd

Engelse versie / English version: Challenging claim 1 Whose word

++

Vindt ook :

 1. Onzeker over relevantie Bijbel
 2. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 3. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 4. Boek der boeken de Bijbel
 5. Geïnspireerd woord
 6. Mogelijkheid tot leven
 7. Bijbel boek voor het heden
 8. Woorden in de Wereld
 9. In leven na dood gelovende Duitsers
 10. Zeker zijnde van Bevrijding
 11. De Bijbel voor u en voor uw leven
 12. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 13. Lezen wat er staat geschreven
 14. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 15. Symboliek in de Heilige Schrift
 16. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 17. Oudste Hebreeuwse tekst
 18. De boekrol
 19. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 20. Bible a guide – Bijbel als gids
 21. Bijbel als een waterplas
 22. Een giftige Bijbel
 23. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 24. De weg ten leven
 25. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 26. Geloven om te begrijpen

+++

Related articles
 • How do you know that the Bible is really Divinely inspired? (924jeremiah.wordpress.com)
  Within the Christian Church there are several different biblical canons (collections of books) in use. Some denominations include more books in their Bibles—books which they believe to be every bit as inspired as the rest of Scriptures. Yet other branches of the Church reject these books as not inspired enough to warrant a place within our sacred Scriptures. Some Bibles include additional material for the books of Daniel, Esther, Psalms, and Jeremiah—material that other Bibles intentionally leave out.
  +
  One by one, they were pulled out of a vast sea of written material and declared as Divinely inspired. First the Jews gathered together the books we now call the Old Testament. Later on, Christians decided to trust the Jews’ judgment about their Scriptures being Divinely inspired, and then they added on more documents which we now call the New Testament. So when you read your Bible, you’re rifling through a collection of documents that some total strangers decided were trustworthy.
  +
  God is in absolute control of this universe, yet He allows people to print lies and blasphemy about Him all the time. Just because God lets a book become published doesn’t mean He approves of its contents. We can’t just throw some documents together willy-nilly and call it a Divine revelation. Since you didn’t personally assemble the contents of your Bible—since you didn’t rifle through all the other documents available and do some serious studying and praying and comparing to see what sounded like an authentic message from God versus just someone’s opinion, how do you know that what you’re reading is really true? We can’t base our lives on words written by human hands simply because those humans claimed to be inspired by God. Any nutcase can claim to be inspired by God. Plenty of people claim the Quran is inspired by God. Others say the Book of Mormon is a sacred text that we should all be putting our trust in. Who’s right and who’s wrong? Are you going to risk the fate of your own soul based on someone else’s claims?
 • Standing on the Jewish Foundation of the Bible (mymorningmeditations.com)
  If we’re supposed to have one, unified Bible that is all “God breathed” (2 Timothy 3:16), that is, if everything we read from the first chapter of Genesis to the last words in Revelation all originate from the same source, from God, then everything in the Bible must be internally consistent and provide a single, cohesive revelation from God to humanity.
  +
  A Jewish man named “Yeshua” or “Yeshu” may have lived in the late second Temple period and taught along with many other itinerant Rabbis, but if he thought he was the Messiah, his death proved he was not. The Tanakh is the extent of God’s revelation to mankind. The New Testament is a radical distortion of the teachings of Jesus, and Paul, in writing letters directly contradicting the Torah and the Prophets, was a liar, hypocrite, and a traitor to the Jewish people, to the Torah, and to God.
 • Book Review: The Doctrine of the Bible, by David S. Dockery (shawnethomas.com)
  Many Christians of the last generation have sold out to “creativity” — often at the expense of truth. While The Doctrine of the Bible is not “exciting” reading, Baptists across the board would profit greatly from a familiarity with its contents.
  +
  “One of the key issues in developing a doctrine of Scripture is the need to maintain with equal force both the divinity and humanity of the Bible.” (p. 55) Dockery asserts: “the incarnation provides the only analogy” of this. On p. 56 the analogy spelled out:
  – Jesus was conceived by the Holy Spirit; Scripture is product of Spirit’s inspiration
  – Jesus took human form through a human mother; Bible came in human language/authors
  – Jesus is the living Word; Bible is the written Word
  “Scripture is completely the Word of God and the very words of humans” (p. 56) — just as Jesus Christ is not 50% Man, 50% God, but both fully human and fully Divine.
 • The Holy Bible is the Word of God (ourfathershavetoldus.wordpress.com)
  The phrase “God said” is used 46 times, and the phrase “God spoke” is used 12 times.
  +
  It only takes a cursory look at Scripture to realize that its Author is non-other than God Himself, and God’s Word is eternal because it shares His attributes.
 • Salvation: An Introduction to the Bible (joshkennel.wordpress.com)
  The old meaning of the word “inspiration” refers to the act of breathing out. If you hold your hand up to your mouth and say the word “Peter” you can feel the breath on your hand. 2 Timothy 3:16 is teaching us that the words of the Bible originated with God. Now just because a book claims to come from God doesn’t mean that it did, but don’t miss the significance of the statement. Most books don’t claim to be the revelation of God. Also, the Bible is not some off-the-wall book. It has been trusted by great men and women for thousands of years.
  +
  There is no need for people to add teachings to the Bible nor is it possible for anyone to effectively do so.If you have never read the Bible or you have stopped reading it, now is the best time to begin (again). We have no assurance that we will live through the next night. There isn’t a “right” place to start reading the Bible. I would suggest starting in the New Testament with The Gospel of John and Paul’s Letter to the Romans.
 • Everything your children need to know in order to read the Bible (mydelightandmycounsellors.wordpress.com) > Everything your children need to know in order to read the Bible
 • The Authority of the Catholic Church (zeal4thefaith.wordpress.com)
  I have heard the argument from Protestants that the Bible is the only authority. They do not believe that the Catholic Church has authority on earth at all. Well, the Bible says absolutely nothing about being the only authority. As evidenced from the verse of Timothy above, the church is the foundation of the truth, not the Bible.
 • Rob Bell and Inerrancy (zachmcintosh.com)
  Traditionally, the term “inerrancy” has been defined as the belief that the biblical authors, guided and inspired by God’s Spirit, “are absolutely truthful according to their intended purposes.”  In other words, the biblical authors, under divine inspiration, produced writings that are “without error.”  It is important to clarify that to say the Bible is “without error” does note preclude “a lack of modern technical precision, irregularities of grammar or spelling, observational descriptions of nature, the reporting of falsehoods, the use of hyperbole and round numbers, the topical arrangement of material, variant selections of material in parallel accounts, or the use of free citations.” In other words, part of claiming biblical inerrancy is recognizing what does and does not constitute an actual “error.”
 • Why I believe in Jesus Christ as my Lord and Savior (rootedinchrist.org)
  Years ago I became a Christian at the age of 6 and though I was young I had a good understanding of who Jesus Christ was, why He came, and what He did for me.
  +
  Christian faith is not blind faith, but faith established through history with real people, events, facts, and witnesses.  Many people think that Christianity is built upon myths, fairy tales, and fictional stories, but those things are false.  The Bible is a collection of books (66) written from over 40 different authors, written from 3 different continents, and written over a time span of 1500 years.   (more information about the Bible click here)One of the most amazing evidences of the Christian faith is that it is built upon real witnesses who knew Jesus personally!  People like John, Peter, Paul, and many others who experienced Jesus Christ personally.
 • Wrongly Dividing the Word of Truth (kingsroundtable.wordpress.com)
  The Word of truth is not divided; The Word divides.  Jesus declared, “Scripture cannot be broken” (John 10:35).  This means it cannot be unbound, untied. Scripture is all tied together, not a piece here for some, and a piece there for others.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

24 reacties op Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

 1. Pingback: Challenging claim 1 Whose word | Broeders in Christus

 2. Pingback: Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden | Broeders in Christus

 3. Pingback: Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God | Broeders in Christus

 4. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 5. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 6. Pingback: Het universum makende Woord van God | Broeders in Christus

 7. Pingback: Want het is geen leeg woord | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 8. Pingback: Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht | Broeders in Christus

 9. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 10. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 11. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof | Broeders in Christus

 12. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 13. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel | Broeders in Christus

 15. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 16. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 17. Pingback: Het juiste perron vinden – Jeshuaist

 18. Pingback: Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Het Geschreven Woord: Logos – Jeshuaisten / Jeshuaists

 20. Pingback: Betrouwbaarheid van de overlevering 2 – Jeshuaisten / Jeshuaists

 21. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Geloof in een Boek van God – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: Geloof in een zelf te onderzoeken Boek – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: God sprekend door de bladzijden van de Schrift | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.