Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

Christen houding en fragiliteit

32. Het Lossen of Verlossing

Egyptian-merr5

"wensen voor, wensen, verlangen, liefhebben, beminnen" in de oud Egyptische taal

Terwijl de Egyptenaren hun doden begroeven verlieten de Hebreeuwse slaven Egypte en konden zich eindelijk vrij voelen. Na de vele doden van de eerste plagen was nu ook elke oudste zoon van de Egyptenaren gestorven maar waren de kinderen van Gods Volk, de Israëlieten, gespaard gebleven.

Door het bloem van het lam op hun deurposten te strijken kon de Boosheid van God aan hen voorbij gaan en konden zij zich ‘Gelost’ vinden. Dat ‘Lossen‘ of de ‘Verlossing‘ zal ook verder het centrale thema van de Heilige Schrift vormen.

Verlossing (Heb. gä’al ‘inlossen’, pädä ‘vrijmaken’, hösïa~ ‘benauwdheid opheffen’; Gr. apolytrösis ‘vrij-lating, verlossing.’, zozö ‘redden’; vandaar sötêr ‘heiland’, sotëria ‘heil’), sociale of religieuze bevrijding, redding. Ook heeft men de Losser (Heb. gö’ëf) waarvoor later in het Nieuwe Testament Jezus die rol op zich neemt.

In het Oude Testament zijn de Hebreeuwse woorden omtrent ‘Lossen’ en/of ‘Verlossing’ in de eerste plaats juridische begrippen met verschillende betekenis. In de geschiedenis van de Israëlieten in het land van Egypte kan het slaan op een gelijkaardigheid in het familierecht om slavinnen vrij te kopen (Exodus 21 :8; Levieten 19:20). Men heeft hier namelijk een  loskoping van verwanten uit slavernij (Exodus 25: 48v). God heeft als het ware door de plagen Zijn Volk laten kopen met het slachten van het lam om dan met het bloed de deurposten te voorzien van een teken van ‘loskoop’.

De Hebreeërs mochten zich bevrijd vinden door het “Lossen”.  Dat woord staat ook voor het ‘loskopen’ volgens de gedachte van bevrijding van volksgenoten uit onderdrukking en slavernij, wat bij vreemde overheersing of krijgsgevangenschap een algemene aangelegenheid werd. Aldus wordt Jehovah God geprezen als Verlosser van zijn volk uit Egypte en Babylonië.

“maar omdat Jahweh u lief had en zijn eed wilde houden, die Hij uw vaderen gezworen had, daarom heeft Jahweh u weggeleid met sterke hand en u bevrijd uit het slavenhuis, uit de macht van Farao, den koning van Egypte.” (Deuteronomium 7:8 Canis)
“Ik heb u uit Egypte geleid, uit het slavenhuis u verlost, Moses, Aäron en Mirjam aan uw spits laten gaan.” (Micha 6:4 Canis)
“Wees niet angstig, wormpje van Jakob, Israël, mijn kindje; Ik ben uw helper, spreekt Jahweh, Ik uw verlosser, Israëls Heilige!” (Jesaja 41:14 Canis)

Een eerste grote bevrijding was nu gegeven zodat het Volk van God op weg kon gaan naar het Beloofde Land. God had de loskoping van de Hebreeërs, het Volk van God of Israël voorzien.
Maar Hij had diegenen die ook naar Zijn stem wilden luisteren in Egypte ook kansen gegeven om te ontkomen. zij die niet aan het bewind stonden en in een zwakkere positie stonden konden door Gods Waarschuwingen ter harte te nemen ook aan de hagelbuien ontkomen en hoefden zo ook niet te sterven. Hen had God ook een vrijgeleide voorzien. Zo ook zou Hij verder de Belofte van in de Tuin van Eden tot vervulling brengen en een Verlosser voorzien voor alle mensen.

Salvation Mountain 001

Salvation Mountain God is Liefde en daarom gaf Hij Zijn zoon Jezus- Foto Joe de Cruyenaere

Zoals God ook verlossers zond tegen onderdrukkers in Kanaän (Richteren 3: 9. 31 enz.) zou Hij een Verlosser naar de wereld sturen die ook de dood en zonde  ten einde zou kunnen brengen. Men had Joodse en heidense verwachtingen voor een vrij worden van lijden. Vanuit de Joodse traditie en verwachtingen konden de volgelingen van Jezus uit de Geschriften halen dat Jeshua de Beloofde Bevrijder, de Christos, Christus of Messias moest zijn. Die Jezus kon ook als de vroegere koningen, die ook wel eens voorgesteld werden als verlosser der armen (Psalmen 72:4; 14), zoals de knecht David als toekomstige herder over de verloste schapen (Ezechiël 34: 23; ).

Jezus zal zoals in Egypte lammeren werden geslacht om de Hebreeërs vrij te kopen, zich aanbieden op de slachtbank als Zoenoffer voor velen. En als Lam van God zal hij diegenen die hem willen volgen kunnen weiden en naar het levenswater kunnen brengen. Uiteindelijk zal dat Lam het laatste plengoffer zijn waarbij iedereen zal kunnen losgekocht worden door die herder die eveneens zich als lam aanbiedt.

Zoals Jehovah God als herder optrad voor Zijn volk zal Jezus Zijn taak hier op aarde verder mogen vervullen.

Sint Martinuskerk Katwijk (Cuijk) relief Lam gods

Relief Lam Gods - Sint Martinuskerk Katwijk (Cuijk)

“(40-8) Als een herder weidt Hij zijn kudde, Neemt de schaapjes op in zijn arm; Hij legt ze neer in zijn schoot, En leidt er de moeders naar toe.” (Jesaja 40:11 Canis)
“Want dit zegt Jahweh, de Heer: Hier ben Ik zelf! Ik ga zelf naar mijn schapen omzien en ze verzorgen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, als er een deel van zijn schapen verstrooid is, zo ga ook Ik voor mijn kudde zorgen. Ik zal ze terugbrengen uit alle plaatsen, waarheen ze waren verstrooid op de dag van wolken en nevel. Ik zal ze terugvoeren uit de volken, hen bijeenbrengen uit de landen, hen leiden naar hun eigen grond, hen weiden op Israëls bergen, in de dalen en in alle bewoonde streken van het land. Dan weid Ik ze op een vette grond, en op de bergen van Israëls hoogland zullen ze rusten; daar zullen ze zich neervlijen in het malse groen, en grazen ze de vette weiden af op Israëls bergen. Ik zal mijn schapen zelf weiden, ze zelf laten legeren, zegt Jahweh, de Heer. Het vermiste dier zoek Ik op, het verdwaalde breng Ik terug; het gewonde zal Ik verbinden, het verzwakte sterken, het vette en gezonde dier blijven verzorgen. Ik zal ze weiden, zoals het behoort!” (Ezechiël 34:11-16 Canis)

Syrian Bedouin Shepherd

Schaapherder

“Ik zal over hen één Herder aanstellen, om ze te hoeden: mijn dienaar David. Die zal ze weiden, een echte herder voor hen zijn.” (Ezechiël 34:23 Canis)
“De God van vrede, die Jesus onzen Heer van de doden heeft opgewekt, den groten Herder der schapen door het Bloed van een eeuwig Verbond:” (Hebreeën 13:20 Canis)

“Ik ben de goede herder; Ik ken de mijnen, en de mijnen kennen Mij,” (Johannes 10:14 Canis)
“zoals de Vader Mij kent, en Ik den Vader ken. En Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapstal zijn. Ook hen moet Ik leiden, en ze zullen luisteren naar mijn stem; dan zal het worden: één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het weer terug te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht om het te geven, en macht om het weer terug te nemen. Dit is de opdracht, die Ik van mijn Vader ontving.” (Johannes 10:15-18 Canis)

Dan zal het veel meer zijn dan de tranen die God had weggewist van de Egyptische slaven. Alle slaven van de wereld zullen van die wereld bevrijd worden en als “Losgekochten” het Koninkrijk van God kunnen binnentreden om op een vernieuwde aarde te leven. Want door de aanvaarding van Jezus Christus (Jeshua) zullen zij die God aanvaarden als dé Allerhoogste Schepper van hemel en aarde, kennis hebben kunnen verwerven die tot eeuwig leven leidt. door de aanvaarding en erkenning van die twee personen zullen zij dankzij het Zoenoffer van Christus Jezus als Losgekochten eeuwig mogen blijven leven.

“Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.” (Johannes 3:17 Canis)
“Want het Lam, midden voor de troon, zal hen weiden, Zal hen voeren naar de waterbronnen des levens! Dan zal God wegwissen Alle tranen uit hun ogen!” (Openbaring 7:17 Canis)

“Want Ik heb hun de woorden gebracht, die Gij Mij hebt gegeven; zij namen ze aan, erkenden naar waarheid, dat Ik van U ben uitgegaan, en geloofden, dat Gij Mij gezonden hebt.” (Johannes 17:8 Canis)
“Mogen ze allen één zijn, gelijk Gij, Vader, het zijt in Mij, en Ik in U; mogen ze ook één zijn in Ons, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de glorie, die Gij Mij hebt gegeven, heb ook Ik aan hen gegeven, opdat ze één zouden zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen, en Gij in Mij. Mogen ze volmaakte eenheid bezitten, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij hebt gezonden, en dat Gij hen hebt bemind, gelijk Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil, dat zij, die Gij Mij hebt gegeven, met Mij mogen zijn, waar Ikzelf ben; dat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij hebt gegeven, omdat Gij Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging der wereld. Gerechte Vader, wel heeft de wereld U niet gekend, maar Ik heb U gekend; en zij hebben erkend, dat Gij Mij hebt gezonden.” (Johannes 17:21-25 Canis)

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enig waarachtigen God, en Hem dien Gij gezonden hebt, Jesus Christus.” (Johannes 17:3 Canis)

+

Vervolgt

++

Aangeraden lectuur:

 1. Afstraling van Gods Heerlijkheid
 2. Beloften van God
 3. Christus Jezus: De Zoon van God
 4. De Gezondene
 5. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 6. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 7. Eerste pogingen van het kiemend zaad
 8. Geloof in Jezus Christus
 9. God Helper en Bevrijder
 10. Gods hoop en onze hoop
 11. Gods redding
 12. Gods Beloften
 13. God wil u gunst betonen
 14. Het beschreven lam
 15. Het Zoenoffer
 16. Hij die komt
 17. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 18. Hoop op een man
 19. Hoop voor de toekomst
 20. Hoop op Leven
 21. Het Lam van God tot de slachtbank gebracht: Jezus moest sterven
 22. Koninkrijk Gods
 23. Koninkrijk van God door Christus tot ons gebracht
 24. Lam van God #1 Oude Tijden
 25. Lam van God #2 Jezus moest sterven
 26. Lam van God #3b Christus stierf als onschuldig Lam
 27. Lam van God #3c Christus stierf als onschuldig Lam NT teksten
 28. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 29. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 30. Nieuw Verbond
 31. Onschuldig Lam
 32. Priesterschap van Christus
 33. Rapture blootgelegd: Toegang met Christus
 34. Rechtvaardigen
 35. Redding door volharding
 36. Toewijding en offerdaad Jezus stimulans
 37. Zoenoffer

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen

 1. Pingback: A Messiah to die « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Een Messias om te Sterven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 4. Pingback: Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer | Broeders in Christus

 5. Pingback: Verlossing #5 Het volmaakte offer | Broeders in Christus

 6. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 7. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Het Geschreven Woord: lossing – Jeshuaisten / Jeshuaists

 10. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Rust vinden onder het juk van Jezus | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.