יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan

De Enige Elohim die creëert en alles geeft


(1) in het begin schiep Elohim de hemel en de aarde.  (2) en de aarde kwam tot stand {of: de aarde werd} vormloos en leeg, en de duisternis was op het gezicht van het diepe. En de Geest van Elohim bewoog zich over het gezicht van de wateren. (Genesis of Ontstaan 1:1 – 2 Geschriften 1998+)

Elohim Creating Adam, 1795, in the collection ...

Elohim schept Adam - William Blake 1795 Image via Wikipedia

(1) geef dank aan יהוה, want Hij is goed! Voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig.  (2) geef dank aan Elohim van de machtigen {Elohim, de God der goden}! Voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig.  (3) geef dank aan de Meester van meesters! Voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig:  (4) aan hem die alleen groot doet {Tot Hem die de enige is die grotere wonderen doet}, voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig;  (5) aan Hem die door wijsheid de hemel maakte, voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig;  (6) aan Hem die de aarde op de wateren uitspreidt, voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig;  (7) aan Hem die grote lichten maakte, voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig;  (8) de zon laat heersen bij dag, voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig;  (9) de maan en de sterren laat heersen ’s nachts, voor Zijn vriendelijkheid is eeuwig. (Psalmen 136:1 – 9 Geschriften 1998+)

(6) „U bent alleen יהוה, U alleen. U hebt de hemelen gemaakt, de hemels van de hemelen, met geheel hun gastheer, de aarde en alles dat er op is, de zeeën en alles dat er in is, en U geeft het leven aan hen allen {dat alles}. En de gastheer van de hemelen buigt zich tot U.  (7) „U bent יהוה, Elohim die Aḇram, koos en hem uit Ur van de Chaldeeën, bracht en hem de naam Aḇraham gaf, (Nehemiah 9:6 – 7 Geschriften 1998+)

Alvorens de bergen geboren waren, of U de aarde en de wereld voort had gebracht, zelfs van eeuwig zijnde tot eeuwig bent U Ěl. (Psalmen 90:2 Geschriften 1998+)

Hij heeft het allemaal gemaakt, mooi in zijn tijd. Zelfs de leeftijden heeft Hij hun harten aangebracht {geplaatst}, behalve dat niemand het werk te weten komt dat Elohim doet van het begin tot het einde. (Ecclesiasten of Predikers 3:11 Geschriften 1998+)

(17) Yisra’ ĕl zal door יהוה met eeuwige uitspraak {uitlating} worden gered. U moet niet beschaamd zijn noch gekwetst, voor altijd en ooit {voor eeuwig en altijd}.  (18) voor zo {aldus} gezegd יהוה, Schepper van de hemel, hij is Elohim, Ontwerper {Vormer} van aarde en haar Maker, Hij vestigde het, Hij creëerde het niet om leeg te zijn, Hij vormde het om te worden gewoond: „Ik ben יהוה, en er is niemand anders.  (19) „Ik heb niet in het geheim, in een donkere plaats van de aarde gesproken. Ik heb niet aan het zaad van Ya’aqoḇ gezegd, `zoek vergeefs naar me.’ Ik ben יהוה, oprechtheid sprekende {sprekend in gerechtigheid}, kwesties verklarend die recht zijn {dingen verkondigend die recht zijn}.  (20) „verzamel uzelf en kom; kom nader samen {verzamelt u, komt, treedt allen bijeen}, u die van ongelovigen {heidenen} bent ontsnapt. Geen kennis hebben zij die het hout van hun gesneden beeld opheffen en tot een machtige bidden die niet bevrijdt {verlost} {die geen redding biedt}.  (21) „Verklaar en breng dichtbij, laat hen zelfs samen advies nemen. Wie heeft dit van ouds {van oudsher} aangekondigd? Wie heeft het vanaf toen verklaard? {Wie heeft het van die tijd verklaard?} Is het niet Ik, יהוה? {Ben ik het niet יהוה ?} En er is geen machtige naast {buiten} Mij, een rechtvaardige Ěl en een Redder {Verlosser}, daar is niemand naast Mij. (Jesaja 45:17 – 21 Geschriften 1998+)

(28)Wist u niet {Hebt u niet geweten}? Hebt u niet gehoord? De Eeuwige Elohim, יהוה, de Schepper van de einden van de aarde, noch verzwakt noch is vermoeid {verflauwt niet noch wordt vermoeid}{noch uitgeput is}. Zijn begrip {begrijpen/inzicht/doorzicht/verstand} is ondoorzoekbaar { ondoorgrondelijk }{(zijn verstand is niet vatbaar) zijn doorzicht/verstand is niet te doorgronden.}.  (29) hij geeft macht {kracht} aan de vagen {Hij geeft kracht aan de vermoeide}, en aan zij die geen macht hebben verhoogt Hij hun sterkte.  (30) Zelfs de jongeren zullen verzwakken en zullen vermoeid zijn, en de jonge mensen struikelen en vallen, (31) maar zij die op יהוה hun sterkte vernieuwen, zij heffen hun vleugel op zoals adelaars, zij lopen en zijn niet vermoeid, zij lopen {wandelen} en verzwakken niet. (Jesaja 40:28 – 31 Geschriften 1998+)

en om allen te laten zien hoe dit geheim is geadministreerd {En om het te maken dat allen zien hoe dit geheim wordt toegepast} , dat voor verleden eeuwen in Elohim is verborgen geweest, die tot allen creëerde door יהושע Messias , {(Johannes 1:3) . {En om aan iedereen te laten zien hoe dit geheim uitvoerbaar wordt, wat voor de voorbijgaande eeuwen verstopt was geweest in Elohim die alles heeft geschapen in יהושע Messias.} (Efeziërs 3:9 Geschriften 1998+)

Want sinds de verwezenlijking {Want van de schepping} van de wereld zijn Zijn onzichtbare kwaliteiten duidelijk gezien, begrepen van wat is gemaakt geworden, zowel Zijn altijd durende  kracht {macht} als Machtigheid {grootheid, krachtigheid}, om voor hen zonder verontschuldiging te zijn, {zodat zij geen  verontschuldiging hebben. }(Romeinen 1:20 Geschriften 1998+)

(1) De hemelen kondigen de achting {heerlijkheid} van Ěl af; En de uitgestrektheid verklaart het werk van Zijn hand.  (2) van dag tot dag wordt spraak uitgegoten {dag tot dag doet het spraak toestromen}, en nacht aan nacht openbaart kennis. {de dag zegt het voort aan de dag, de nacht onthult kennis aan de nacht}. (3) er is geen toespraak, en er zijn geen woorden, hun stem wordt niet gehoord.  (4) hun lijn is door geheel de aarde uit gegaan, en hun woorden tot aan het eind van de wereld. In hen zette hij een tent voor de zon op, (Psalmen 19:1 – 4 Geschriften 1998+)

Heft uw ogen omhoog {Heft uw ogen op in de hoogte,} en ziet. Wie heeft deze gecreëerd? Hij die hun gastheer met aantal uitbrengt {hij die hun heer in grote getallen uitbrengt}, hij roept hen allen bij naam, door de grootheid van Zijn macht en de sterkte van Zijn macht {kracht}  – geen één mist men {er ontbreekt geen één}. (Jesaja 40:26 Geschriften 1998+)

(9) Want met u is de fontein van het leven; In Uw licht zien wij licht. (10) Haal Uw vriendelijkheid te voorschijn voor hen die u kennen, en Uw oprechtheid voor de oprechten in hart. (Psalmen 36:9 – 10 Geschriften 1998+)

(13) De heuvels Water gevend van uit Zijn hogere ruimten; is de aarde tevreden met het fruit van Uw werken.  (14) Veroorzakend het gras om voor het vee, en planten voor de dienst van de mensheid {ten dienste van de mens} te groeien, om voedsel van de aarde voort te brengend, (15) en wijn welke het hart van de mens blij maakt, olie om het gezicht glanzend te maken, en brood dat het hart van de man {mens} ondersteunt.  (16) De bomen van יהוה zijn tevreden, de ceders van Leḇanon die hij plantte, (Psalmen 104:13 – 16 Geschriften 1998+)

De jonge leeuwen brullen voor prooi, en zoeken hun voedsel van Ěl. (Psalmen 104:21 Geschriften 1998+)

O יהוה, hoeveel zijn Uw werken geweest! U hebt ze allemaal in wijsheid gemaakt. De aarde wordt gevuld met Uw bezit. (Psalmen 104:24 Geschriften 1998+)

(27) Allemaal wachten op U, om hun voedsel in het gepast seizoen te geven.  (28) U geeft aan hen, zij verzamelen het {zij brengen het samen in}; U opent Uw hand, zijn zij tevreden met goed.  (29) U verbergt Uw gezicht, worden zij gealarmeerd; U haalt hun adem weg, sterven zij en keren tot hun stof terug;  (30) U zendt Uw Geest vooruit, worden zij gecreëerd {geschapen}; En U vernieuwt het gezicht van de aarde.  (31) de achting {hoogachting, waardering, het respect} van יהוה is voor altijd, יהוה verheugt zich in Zijn werken, (32) Wie kijkt op de aarde, en het beeft; Hij raakt de bergen aan, en zij roken.  (33) Ik zing tot יהוה zolang ik leef, ik zing lof tot mijn Elohim terwijl ik besta.  (34) Mijn meditatie op hem is zoet; Ik verheug me in יהוה.  (35) Laat zondaars worden weggevreten van de aarde {Laat zondaars wegkwijnen van de aarde}, en laat de verkeerden niet meer zijn {niet meer bestaan}. Zegen יהוה, O mijn zijn {Oh mijn wezen!}! Verheerlijk Yah {Prijs/Loof Yah}! (Psalmen 104:27 – 34 Geschriften 1998+)

„Want Elohim heeft zo gehouden van de wereld dat Hij Zijn enige voortgebrachte Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet zou moeten omkomen maar eeuwige leven (zou) bezitten.”(Johannes 3:16 Geschriften 1998+)

(25) יהושע zei aan haar, „ik ben de verrijzenis en het leven. Hij die in mij gelooft, hoewel hij sterft, hij zal leven.  (26) „en iedereen wie leeft en in me gelooft zal echter nooit sterven { en iedereen die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig.}. Gelooft u dit?“ (Johannes 11:25 – 26 Geschriften 1998+)

(27) „Mijn schapen horen Mijn stem, en ik ken hen, en zij volgen Me.{(Revelatie 14:4-5)}.  (28) „en ik geef hen het eeuwige leven, en zij zullen in geen geval ooit omkomen {door geen enkel middel zullen zij vergaan}, en niemand zal hen uit Mijn hand wegrukken.  (29) „Mijn Vader, die hen aan mij heeft gegeven, is groter dan allen. En niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader wegrukken. (Johannes 10:27 – 29 Geschriften 1998+)

En de wereld verdwijnt, en het verlangen van haar, maar diegene die de wens van Elohim doet blijft voor altijd. (1 Johannes 2:17 Geschriften 1998+)

en zwoer bij Hem die voor altijd en ooit leeft { en zwoer bij Hem die leeft tot in de eeuwen der eeuwen}, die de hemel creëerde {schiep}{geschapen heeft}en wat daarin is, de aarde en wat daarin is { en wat daarop is/ met alles wat daarop is}, en de zee en wat daarin is, dat er geen verdere vertraging zal zijn, {dat er geen uitstel meer zal zijn;}{dat er geen verder uitstel zal zijn} (Revelatie of Openbaring van Johannes 10:6 Geschriften 1998+)

++

Creation of world icon (Russia, 18 c.)

Creatie van de wereld - Russisch icoon 18° Eeuw

De Schepper van hemel en aarde heeft een Naam en zoals Hij zijn werken en Verrichtingen heeft kenbaar gemaakt kunnen wij te weten komen en zien wie dat Hij is.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelcitaten, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

26 reacties op יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan

 1. Pingback: Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon « Christadelphian Ecclesia

 2. Pingback: Kwetsbare mens in Europa van morgen #2 Te veel mensen gaan kapot aan deze samenleving | Marcus' s Space

 3. Pingback: Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen « Christadelphian Ecclesia

 4. Pingback: Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten | Broeders in Christus

 5. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 11. Pingback: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 13. Pingback: Creator of heaven and earth and everything aroundיהוה « Stepping Toes

 14. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 15. Pingback: Het universum makende Woord van God | Broeders in Christus

 16. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 17. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 18. Pingback: De eerste levende wezens en de mens in het Scheppingsverhaal – Jeshua-ists

 19. Pingback: De Schepper achter eerste levende wezens – Jeshua-ists

 20. Pingback: Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 22. Pingback: De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari) | Broeders in Christus

 23. Pingback: Kijk naar 1 Nissan, 5781 of zondag 14 maart 2021 – Jeshuaisten / Jeshuaists

 24. Pingback: 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 25. Pingback: In wat voor soort schepping en Schepper willen mensen geloven – Questiontime – Vragenuurtje

 26. Pingback: Schepping van God – Questiontime – Vragenuurtje

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.